Är det diskriminering att neka medlemskap i en ideell förening på grund av bristande språkkunskap?

2021-06-29 i Föreningar
FRÅGA
Hej! Jag är medlem i en odlingsförening. Den är en ideell förening. Kan föreningen neka en sökande medlemskap på grund av bristande kunskaper i svenska språket? Bristande språkkunskaper gör ju att personen inte kan ta del av stadgar, ordningsföreskrifter etc. Kommunikationen med personen försvåras ju avsevärt också. Föreningen har inte den ekonomin att vi kan anlita en tolk.Enligt Diskrimineringslagen 1 kap 5§ punkt 3 får man inte diskriminera någon på grund av: etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Jag har inte funnit något i den lagen som säger att vi inte kan neka personen medlemskap.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över när en ideell förening har rätt att neka en person medlemskap på grund av bristande språkkunskap. Ideella föreningar är inte tydligt reglerade i svensk rätt utan föreningens verksamhet styrs av dess stadga, intern praxis och god föreningssed. Ledning hämtas även från andra lagar och när det gäller begränsning av en sökandes medlemskap kan diskrimineringslagen (DiskL) bli tillämplig.

Rättslig reglering
Som huvudregel gäller att en ideell förening är öppen för nya medlemmar. Undantag från huvudregeln gäller i de fall där föreningen endast är öppen för en viss krets. Som exempel kan nämnas att om en person med ett stort fiskeintresse söker till er odlingsförening, så kan föreningen neka medlemskap med hänvisning till att det saknas ett intresse för odling hos denna person.

Det är däremot viktigt att beslutet om ett nekad medlemskap inte är diskriminerande och baseras på personens kön, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (se 1 kap. 4–5 §§ DiskL). När det gäller nekande av medlemskap på grund av bristande språkkunskaper kan diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet vara aktuell. Med begreppet avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. När någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att missgynna personer med viss etnisk tillhörighet brukar man tala om indirekt diskriminering. (1 kap. 4 § punkt 2 DiskL). Det är möjligt att göra undantag från detta om det finns ett berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

I ditt fall
Det verkar gälla en policy om att ett medlemskap i er förening ska villkoras av en god språkkunskap. Policyn kan i sig ses som neutral eftersom det gäller alla som söker medlemskap i er förening. Däremot skulle det kunna vara så att vissa personer kan komma att påverkas särskilt negativt där det svenska språket inte är modersmål, vilket innebär att policyn kan utgöra en indirekt diskriminering som inte är tillåten. Om det finns ett berättigat syfte kan detta dock anses tillåtet. Vad som utgör ett berättigat syfte är beroende av omständigheter i det aktuella fallet och det är därför svårt för mig att uttala vad som specifikt gäller i ditt fall.

Hoppas detta besvarar din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96399)