Behöver en ideell förening registreras?

2021-07-19 i Föreningar
FRÅGA
Jag har nyligen blivet ordförande i en lokal bryggförening. Vi är 30 delägare med var sin bryggplats. Föreningens inkomster är årsavgifter från delägare och utgifterna endast underhåll på bryggan. Någon kommersiell uthyrning eller annan verksamhet finns inte. Föreningen är av den enklaste form och saknar organisations nummer. Den uppfylla övriga krav såsom stadgar, styrelse, årsmöten etc. Mina frågor handlar om krav på föreningen och ansvarsförsäkring.1. För att teckna ett ansvarsförsäkring kräver försäkringsbolaget att vår förening har ett organisationsnummer. Det i sig är inget problem men jag undra om det är obligatorisk att anmäla föreningen hos Bolagsverket också?2. Fram till 2017 fanns en försäkring på bryggan som täckte brand, ansvar och rättshjälp. Styrelsen tycket att priset för försäkringen had stiget så mycket att man inte vill ha kvar den. Man lät tillverka skyltar med texten "Bryggan beträdes på eget ansvar" och monterade dessa på och vid början av bryggan. Man tog upp frågan vid nästa årsmöte och fick medhåll av föreningens medlemmar. Försäkringen sades upp.Jag tror att man har fel, skyltarna kan möjligen förmildra ett domstolsutslag om någon riktade skadeståndsanspråk mot föreningen p.g.a. skada orsakad av bryggan, men är på inget sätt ett frikort. Min uppfattning är också att alla bryggans delägare bär solidarisk ansvar för eventuell skada orsakad av bryggan. Ansvaret kan inte läggas hos styrelsen eller någon enskild delägare?Tacksam för synpunkter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Utifrån din ärendebeskrivning torde klassificeringen av bryggföreningen bli en ideell förening. Det finns dock ingen särskild lagstiftning som reglerar ideella föreningar varför "regelverket" har utvecklats över tid i rättspraxis och då framförallt genom Högsta domstolens (HD) avgöranden. I förekommande fall och vid uppkomna associationsrättsliga problem har även viss vägledning hämtats ur lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL) och de allmänna föreningsrättsliga principer som där kommer till uttryck. Dina frågor är egentligen ganska kortfattade och kräver enligt min mening inte någon större utredning varför nedan skrivelse inte heller kommer att bli särskilt lång.

När det gäller din första fråga kan följande anföras. Ideella föreningar ska i de flesta fall ansöka om ett organisationsnummer och i synnerhet om föreningen avser att öppna bankkonto, ansöka om bidrag, ingå avtal eller annan dylikt. Det behövs också när kontakt ska etableras med olika myndigheter. Försäkringsbolagets krav på organisationsnummer väcker således inga betänkligheter eftersom föreningen behöver träffa ett försäkringsavtal med bolaget vid tecknandet av en ny försäkring. Ett organisationsnummer tillhandahålls för övrigt av Skatteverket, se här. Däremot är min uppfattning att ni inte behöver registrera föreningen hos Bolagsverket eftersom det enligt uppgift inte bedrivs någon näringsverksamhet i dagsläget, vilket naturligtvis också innebär att det saknas skäl att momsregistrera föreningen och ansöka om F-skatt.

När sedan gäller din andra fråga kan sägas att du har fog för din uppfattning beträffande skyltens påverkanseffekt. Den fritar inte på något sätt föreningen från ett skadeståndsansvar för det fall föreningen kan anses vållande till en uppkommen person- eller sakskada. Skadeståndsskyldighet förutsätter dock, förutom en konstaterbar skada, att skadevållaren har agerat uppsåtligt (avsiktligt) eller vårdslöst (oaktsamt) och att det föreligger adekvat kausalitet, dvs. ett påräkneligt/förutsägbart orsakssamband. Du har vidare rätt när du skriver att varken styrelsen personligen eller någon enskild andelsägare (medlem) kan åläggas något ansvar om föreningen kravställs. Däremot aktualiseras ingen solidarisk betalningsskyldighet för föreningens medlemmar. Det är föreningen i egenskap av juridisk person som formellt kommer att bära skadeståndsansvaret. I praktiken går det i och för sig att argumentera för att det då rör sig om ett indirekt solidariskt ansvar eftersom föreningen utgörs av dess medlemmar. Men eftersom er förening har antagit stadgar och har en styrelse betraktas den fortfarande som ett eget rättssubjekt som kan ha rättigheter och ikläda sig skyldigheter, jfr HD:s avgörande NJA 1987 s. 394.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?