Disponera över dement persons tillgångar

2014-04-12 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Min farmor är dement och bor på ett boende..nu ska vi sälja hennes hus. Det är jag och min farbror som får ärva..min pappa är avliden sen många år tillbaka. Jag undrar om jag kan få ett förskott på en handpenning, för att köpa en lägenhet. Min farbror säger att han tar ett lån och lånar mig pengar, men att jag då ska betala ränta till honom..han menar att det inte går att få loss pengar eftersom farmor lever. Är detta rätt? 
Victoria Nilsson |Hej!Du har ingen rätt att disponera över din farmors egendom, även om du är arvinge, då denna rätt kvarstår hos din farmor trots att hon är dement. Om någon annan ska kunna råda över din farmors egendom så måste först en god man eller förvaltare förordnas, vilken har behörighet att förfoga över huvudmannens egendom, 14 kap föräldrabalken (FB). Förordnande kan ske när någon på grund av t.ex. sjukdom behöver hjälp att råda över sin egendom, 11:4 & 11:7 FB, & förutsättning för förordnande föreligger normalt när personen är dement.God man eller förvaltare har dock ingen rätt att ge bort huvudmannens egendom, 14:12 FB. Det spelar ingen roll att mottagaren är arvinge & således kan avräkna sig gåvan som förskott på arv, då man ska se till huvudmannens intressen. Du kan således inte få ut ett förskott på ditt arv.Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381.Vänliga hälsningar,

Förordnande om god man

2014-03-07 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej. Jag har en grabb på 30 år å bor hemma han är utvecklingsstörd sen i utvecklingen han hade en god man förra året, dom på LSS tjatade på honom att han skulle ha en till slut gick han med på det men tyckte hela tiden att det var jobbigt så efter lite mer än ett halvår sa han upp god mannen, men nu har han fått en igen utan att han gått med på det känns som dom gått bakom ryggen på honom jag trodde att det var frivilligt att ha en. Mvh
Lars Bålman |Hej! Bestämmelserna om god man återfinns i 11 kap. 1-6 §§ föräldrabalken (1949:381, FB). En god man kan förordnas av olika skäl. I ert fall är 11 kap. 4 § FB tillämplig. Där framgår följande: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.  När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet meddelas av överförmyndaren." Du berättar att en god man tidigare har förordnats, efter att din anhörige gått med på detta. Om det därefter blir aktuellt att byta god man så är det alltså överförmyndaren, inte domstolen, som har att besluta om det. Till skillnad från när domstolen ska besluta om godmanskap, vilket i ditt fall skett, så står det inte något om att överförmyndaren inte skulle kunna besluta om byte av god man utan samtycke från personen i fråga (se äv. prop. 1993/94:251 s. 199). Med andra ord: när en domstol beslutar om att en person ska få en god man, så behövs i regel den personens samtycke. Om det däremot är fråga om att byta ut en god man mot en annan, så är det överförmyndaren som beslutar om detta, och denne behöver inte ha personens samtycke. Vad jag kan rekommendera är att du som anhörig ber att få tala med den nuvarande gode mannen, och förklarar situationen för denne, så att denne förstår vad som inte är bra. Detta kan du även ta upp med överförmyndaren.

Kriterier för god man

2010-12-01 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min pappa har en långt gången alzheimers. Han och mamma har vart gifta i 40 år och lever fortfarande tillsammans. Han skulle behöva skriva under en fullmakt som ger mamma tillgång till att ta hand om deras/hans ekonomi. Han vägrar dock att skriva under en eftersom han blivit väldigt paranoid av sjukdommen och tror att mamma är ute efter hans pengar och ska lura honom, vilket självklart inte är fallet. Kommunen säger då att man får ordna en god man som tar han om deras ekonomi eftersom pappa inte är vid sina sinnens fulla lag, min fråga är om det går att utse mamma till god man om resten av familjen godkänner det?
Rebecca Dahlquist |Tack för din fråga.Oftast är det överförmyndaren som ansöker om en god man åt en behövande, men det kan också göras av en anhörig. Sedan fattar tingsrätten beslut i frågan. Utgångspunkten är att den som skall få en god man, alltså din pappa, ska ge sitt godkännande till detta. Om han däremot uppfattas som för sjuk för att fatta detta beslut själv, kan tingsrätten ordna läkarintyg som styrker detta och sedan ändå besluta om god man. Det finns inga rättsliga grunder som hindrar att din mamma utses till god man då det inte finns något förbud mot att en anhörig är god man. Det som krävs är att man har fyllt 18 år samt att man inte själv står under förvaltarskap.

God manskap

2009-11-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Jag har en son som fyller 18 i år. Han har en grav utvecklingsstörning och kan inte förväntas förstå innebörden av godmanskap. Han bor hemma hos mig och jag är vårdnadshavare. Jag har härmed några frågor.1. Måste min son ha god man? Eller är det frivilligt?2. Jag har fått uppgift om att jag inte kan vara god man eftersom jag arbetar som personlig assistent åt min son. Stämmer det?Med vänlig hälsning
Hanna Rehn |Hej,Förordnande om godmanskap regleras i Föräldrabalkens 11 kap. Föräldrabalken kan du hitta http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htmGod man kan förordnas av flera olika anledningar.Fram till dess att din son fyller 18 år kan du som vårdnadshavare och förmyndare företräda din som i ekonomiska och rättsliga angelägenheter (10.2 § och 12:1 § Föräldrabalken). Då din son fyller 18 år får han full rättslig handlingsförmåga och kan då i teorin företräda sig själv. I 11 kap 4 § Föräldrabalken anges att då någon p.g.a sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne.Om din son till följd av sin utvecklingsstörning behöver hjälp att bevaka sin rätt etc så kan det alltså bli aktuellt med förordnande om god man enligt bestämmelsen i 11:4 § Föräldrabalken.Frågan om din son behöver en god man avgörs genom en prövning av rätten.Rätten kan på eget initiativ ta upp frågan men i praktiken är det vanligast att anmälan om godmanskap görs av anhörig, sjukhus eller överförmyndare.Vid en prövning skall rätten beakta möjligheten att den som behöver personlig omvårdnad kan få det av anhöriga, inom ramen för kommunens sociala verksamhet eller på sjukvårdsinrättning.Avsikten med institut såsom personlig assistent etc har dock inte varit att de skall kunna överta gode männens funktioner på det personliga området.Vad det gäller den ekonomiska förvaltningen finns, om inte god man eller förvaltare anordnas, ingen annan än den vårdbehövande som kan övervaka förvaltningen. Även om du som anhörig kan hjälpa till blir denna hjälp mycket formell då du i praktiken måste skaffa en fullmakt från din son varje gång du rättshandlar i hans ställe. Det kan dock också beaktas om hans ekonomiska och rättsliga angelägenheter kan bli tillfredsställande skötta på annat sätt än genom godmanskap tex genom advokat eller förtroendeman. Ett beslut om anordnande av god man får inte meddelas utan samtycke av den vårdbehövande om det inte p.g.a dennes tillstånd inte är möjligt att klargöra hans mening.Godmanskapet är alltså frivilligt i den mening att om din son motsätter sig det kan rätten inte besluta om det men om han som du skriver inte förstår innebörden av godmanskap och hans mening i frågan således inte kan inhämtas kan rätten ändå besluta om godmanskap om det enligt prövningen behövs.Vem som skall utses till god man regleras i 11:12 § Föräldrabalken. Där anges att till god man skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Här beror lämpligheten av vad som är det huvudsakliga syftet med godmanskapet. Om den vårdbehövande främst behöver hjälp med att sörja för sin person kan det vara lämpligt att en närstående förordnas som god man men om det främst rör sig om egendomsförvaltning och rättsliga angelägenheter kan vissa ekonomiska eller juridiska kvalifikationer vara lämpligt.Personen skall också i övrigt vara lämplig och får inte ha intressen som går emot den för vilken godmanskap ordnas och bör ha ordnad ekonomi och tid att sköta uppdraget.Det finns inget lagstöd för att den som är personlig assistent inte också får vara god man för den vårdbehövande. Det har dock diskuterats om inte dessa dubbla roller kan medföra intressekonflikter till huvudmannens nackdel men det har ansetts att detta får beaktas i den lämplighetsprövning som görs av överförmyndarnämnden.Frågan behandlas i ett hovrättsfall från 2008. Hovrätten konstaterade, liksom tingsrätten, att det skulle kunna uppstå en jävssituation i de fall då den gode mannen också är personlig assistent åt huvudmannen men att det i det aktuella fallet (där den personliga assistenten också var huvudmannens mamma) inte fanns någon omständighet som gjorde personen i fråga olämplig som god man. Att du arbetar som personlig assistent till din son kan alltså beaktas i den lämplighetsprövning som görs av överförmyndarnämnden men medför inte i sig att du inte också kan utses som god man till din son.Du kan läsa mer om godmanskap http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____772.aspx eller vända dig till överförmyndarnämnden i din kommun.Med vänlig hälsning,

Förvaltning av omyndiges arv

2014-03-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Som farmor och farfar till 2 barnbarn, 5 och 7 år, där deras föräldrar separerat, och troligen kommer att skiljas, vill vi säkerställa vem som förvaltar arvet när vi inte finns längre. Om något skulle hända pappan, måste vi i testamentet ha namngivit den vi vill ska sörja för de små? Alltså inte mamman eller någon från den sidan.
Simon Adolfsson |Hej! Kul att du vänder ni vänder er till lawline för era frågor!12 kap. 1 § andra stycket FB stadgar att någon annan än barnets förmyndare kan förvalta tillgångar som barnet ärver i enlighet med testamente, om testamentet stadgar att egendomen ska stå under förvaltning av någon annan än förmyndaren, att förmyndaren inte har bestämmanderätt rörande egendomen och om testamentet har angivit vem som ska sköta förvaltningen.Ni kan i enlighet med detta i testamente föreskriva att barnens arv ska förvaltas av deras far, och om han inte finns någon annan som ni uttrycker i testamentet. Vidare bör det skrivas att barnens förmyndare (alltså efterlevande mor) inte har bestämmanderätt rörande egendomen som tillfaller barnen.Ni kan också, i enlighet med 13 kap 2 § andra stycket FB, föreskriva att arvet ska stå under överförmyndarens kontroll (sk. särskild överförmyndarkontroll) i ert testamente. Kort innebär detta att förmyndaren får begränsningar av vad denne får göra med barnens tillgångar. För de flesta dispositioner krävs överförmyndarens samtycke; förmyndaren (efterlevande modern) får inte använda bankmedel utan samtycke från överförmyndaren och inte heller förvärva fastigheter eller ge bort barnets tillgångar utan medgivande av överförmyndaren.Hoppas mitt svar var till någon hjälp.Föräldrabalken hittar du här (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381/)Med vänliga hälsningar,

Fullmakt, god man eller förvaltare

2011-07-12 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min mor är avliden och min far bor sedan en tid på ett demens-boende, så det hus mina föräldrar bott i står nu tomt. Vad kan och får vi syskon göra med huset o allt bohag? Min far betalar för sitt boende på demensavdelningen och har ingen möjlighet rent ekonomiskt att ha två boendekostnader. Vad, hur, kan o får vi syskon göra med huset och bohaget? Det finns ingen möjlighet för oss att se till/ta hand om huset då vi inte bor i närheten.
Angelica Hage |Hej,Det finns flera tillvägagångssätt för att kunna förfoga över annans egendom då denne inte själv förmår förfoga över sina tillgångar. Antingen kan fullmakter utfärdas för specifika ärenden (alt. generalfullmakt som avser flera ärenden gällande en persons ekonomiska handlingar) eller utfärda gode män. Att utfärda en fullmakt innebär enkelt uttryckt att man ber någon annan göra något åt en själv. Regleringen om fullmakt återfinns i 2 kapitlet avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218#K2). Detta kan vara en möjlighet att förordna så att någon annan kan ingå avtal och andra rättshandlingar för personen i frågas räkning. Givetvis kan man ge fullmakter så att fler kan företräda antingen i samma frågor eller olika frågor. Dock kan fullmakternas giltighet komma att ifrågasättas om fullmaktsgivaren vid upprättandet av fullmakten, var dement, eftersom fullmaktsgivarens verkliga vilja inte kan säkerställas. Förordnande av god man eller förvaltare bör därför vara mera vanligt eftersom de är till för att om någon pga. av sjukdom eller nedsatt handlingsförmåga behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller ta hand om sin person. Regleringen härom finns i 11 kap föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K11. Både god man och förvaltare förordnas av rätten som ansökning sker till. Valet mellan om god man eller förvaltare ska förordnas beror på hur nedsatt förmåga personen i fråga har.Förordnande av god man kräver samtycke av den personen det berör (11 kap 4 § FB). Man upprättar därmed en handling om vad det är den gode mannen/männen ska göra för personen. Det är här viktigt att poängtera att personen i fråga behåller sin rättshandlingsförmåga fullständigt och i den mån det går ska han även samtycka till det den gode mannen gör inom förordnandet. Man kan med andra ord säga att en god man fungerar som ett biträde. Vid anmälan till rätten kan val av god man önskas om man nu vill hålla detta inom familjen eller liknande.Mer ingripande är det för personen om en förvaltare förordnas för denne. Detta görs enligt 11 kap 7 § om en person är ur stånd att tillvarata sig själv och/eller sin egendom. Inom det förordnande som rätten meddelar förvaltare försvinner personens rättshandlingsförmåga och denne måste därefter inhämta samtycke från sin förvaltare för att själv sköta sina rättshandlingar (så som exempelvis inköp, betalningar och försäljning), i andra fall sköts dessa således av förvaltaren. Med vänlig hälsning

Fullmakt, god man eller förordnande av förvaltare?

2009-12-15 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hur gör man då ens förälder är dement och inte längre kan sköta sina tillgångar/fastighet? Personen i fråga är skild, har vuxna barn och barnbarn. Begreppet fullmakt-vad betyder det här i juridisk mening?
Daniel Jessen-Winbo |Hej!Att utfärda en fullmakt innebär enkelt uttryckt att man ber någon annan göra något åt en själv. Regleringen om fullmakt återfinns i 2 kapitlet avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218#K2). Detta kan vara en möjlighet att förordna så att någon annan kan ingå avtal och andra rättshandlingar för personen i frågas räkning. Dock för situationen i fråga är det inte vanligt att fullmakt upprättas då dennes tanke mer är avsedd för mer enstaka rättshandlingar och slutande av avtal. Istället torde förordnande av god man eller förvaltare vara mera vanligt eftersom de är till för att om någon pga. av sjukdom eller nedsatt handlingsförmåga behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller ta hand om sin person. Regleringen härom finns i 11 kap föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K11. Både god man och förvaltare förordnas av rätten som ansökning sker till. Valet mellan om god man eller förvaltare ska förordnas beror på hur nedsatt förmåga personen i fråga har. Vad först gäller god man kräver förordnandet av en sådan samtycke av den personen det berör (11 kap 4 § FB). Det man gör är sedan att man upprättar en handling om vad det är den gode mannen ska göra för personen. Det är här viktigt att poängtera att personen i fråga behåller sin rättshandlingsförmåga fullständigt och i den mån det går ska han även samtycka till det den gode mannen gör inom förordnandet (dennes ”arbetsuppgifter”). Man kan med andra ord säga att en god man fungerar som ett biträde. Vid anmälan till rätten kan val av god man önskas om man nu vill hålla detta inom familjen eller liknande. Mer ingripande är det för personen om en förvaltare förordnas för denne. Detta görs enligt 11 kap 7 § om en person är ur stånd att tillvarata sig själv och/eller sin egendom. Inom det förordnande som rätten meddelar förvaltare försvinner personens rättshandlingsförmåga och denne måste då för att få agera här inom hämta samtycke från sin förvaltare (11 kap 10 § FB). Ett förordnande om förvaltare kan meddelas av rätten utan personen i frågas samtycke. Jag hoppas nu jag bringat klarhet i vilka möjligheter som finns. Med vänlig hälsning