Anhörigas insynsrätt i uppgifter angående ställföreträdare

FRÅGA
Har jag som dotter till en dement mor rätt att få ta del av den årsredovisning som god man har skyldighet att lämna in till överförmyndaren?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till insyn i handlingar angående ställföreträdarskap som finns hos en överförmyndare regleras dels genom föräldrabalken (FB) och i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Jag kommer i mitt svar redogöra för bestämmelserna i de här lagarna och sedan avsluta med att förklara vilka konsekvenserna blir för dig.

Rätt till insyn för närstående

När en person har en god man gäller som utgångspunkt att de handlingar som rör personens ekonomiska och personliga förhållanden och som finns hos överförmyndare är belagda med sekretess. Sekretessen gäller så länge det inte är uppenbart att handlingarna kan lämnas ut utan att någon skada eller men drabbar den enskilda personen i fråga (OSL 32:4). Detta ger uttryck för en presumtion att sådana handlingar inte får lämnas ut.

Emellertid går föräldrabalkens regler före den här presumtionen (OSL 32:5) och det finns ett undantag från sekretessen i FB 16:7. Undantaget innebär att om någon har god man, så får make, sambo och de närmaste släktingarna ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet och som finns hos överförmyndaren. Till de närmaste släktingarna hör bl. a. barn och föräldrar. Anledningen till det här undantaget från sekretessen är att man ska ha en chans att följa hur en god man sköter sitt uppdrag och om den enskilda personens intressen tillvaratas.

Sammanfattning

Eftersom din mor har en god man, så är du en av de närmast anhöriga som har rätt att ta del av annars sekretessbelagda handlingar hos överförmyndaren. En god mans årsredovisning är en sådan handling som rör ställföreträdarskapet. Du har därför enligt föräldrabalkens regler rätt att ta del av årsredovisningen som lämnas till överförmyndaren.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (471)
2020-10-25 var kan man vända sig om man vill att en god mans uppdrag ska upphöra?
2020-10-24 Kontroll av god man
2020-10-12 Vilket ansvar har en god man och förvaltare vid omhändertagande och försäljning av testamente och fast egendom?
2020-10-09 Hur kan man säga upp ett förvaltarskap?

Alla besvarade frågor (85358)