FrågaFAMILJERÄTTGod man27/11/2016

Anhörigas insynsrätt i uppgifter angående ställföreträdare

Har jag som dotter till en dement mor rätt att få ta del av den årsredovisning som god man har skyldighet att lämna in till överförmyndaren?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till insyn i handlingar angående ställföreträdarskap som finns hos en överförmyndare regleras dels genom föräldrabalken (FB) och i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Jag kommer i mitt svar redogöra för bestämmelserna i de här lagarna och sedan avsluta med att förklara vilka konsekvenserna blir för dig.

Rätt till insyn för närstående

När en person har en god man gäller som utgångspunkt att de handlingar som rör personens ekonomiska och personliga förhållanden och som finns hos överförmyndare är belagda med sekretess. Sekretessen gäller så länge det inte är uppenbart att handlingarna kan lämnas ut utan att någon skada eller men drabbar den enskilda personen i fråga (OSL 32:4). Detta ger uttryck för en presumtion att sådana handlingar inte får lämnas ut.

Emellertid går föräldrabalkens regler före den här presumtionen (OSL 32:5) och det finns ett undantag från sekretessen i FB 16:7. Undantaget innebär att om någon har god man, så får make, sambo och de närmaste släktingarna ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet och som finns hos överförmyndaren. Till de närmaste släktingarna hör bl. a. barn och föräldrar. Anledningen till det här undantaget från sekretessen är att man ska ha en chans att följa hur en god man sköter sitt uppdrag och om den enskilda personens intressen tillvaratas.

Sammanfattning

Eftersom din mor har en god man, så är du en av de närmast anhöriga som har rätt att ta del av annars sekretessbelagda handlingar hos överförmyndaren. En god mans årsredovisning är en sådan handling som rör ställföreträdarskapet. Du har därför enligt föräldrabalkens regler rätt att ta del av årsredovisningen som lämnas till överförmyndaren.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Hittade du inte det du sökte?