Kontrollera god mans utförda arbete

FRÅGA
Om man exempelvis är direkt arvtagare till en person som har sk. god man får man då,med lagens rätt, kontrollera vad/hur denne gode man gjort beträffande eventuella tillgångar i form av fastigheter/ insatslägenheter, banktillgodohavande mm. Var i så fall vänder man sig för ett sådant genomförande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Reglerna om god man finns i föräldrabalken (FB), se här

Det finns i huvudsak två sätt som du kan kontrollera den gode mannens arbete. Det första är genom fullmakt från den du ärver från, d.v.s. den personen som har god man (huvudmannen), och det andra är genom att vända dig till överförmyndarnämnden som kontrollerar den gode mannens arbete.

Fullmakt

Eftersom den du ärver endast har god man, och därför har kvar sin rättshandlingsförmåga, så kan den personen ge dig fullmakt att kontrollera dennes tillgångar och alla transaktioner och liknande som den gode mannen gjort. Du kan då gå igenom allt på samma vis som huvudmannen själv skulle kunna ha gjort. Det du hittar kan du då ta med dig till överförmyndarnämnden som granskar vad du hittar och därefter beslutar.

Överförmyndarnämnden

Alla gode män och förvaltare står under överförmyndarnämndens övervakning, 16 kap. FB. Den gode mannen måste lämna en årsredovisning till överförmyndaren och därtill utge alla nödvändiga handlingar angående de åtgärder som den gode mannen vidtagit under sitt uppdrag.

Enligt 16 kap. 7 § FB har närmaste släktingarna, vilket jag antar att du är eftersom du ärver, rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Du kan då gå igenom allt som överförmyndaren har t.ex. årsredovisning. Det kan t.ex. vara bra att jämföra dessa handlingar med vad du hittar själv genom en fullmakt av huvudmannen.

Genom dessa sätt kan du få insyn i vad som pågår och om några oegentligheter förekommit.

Hoppas du har fått svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (479)
2020-11-30 Vad krävs för att bli god man?
2020-11-30 Får förvaltare handla online för huvudman?
2020-11-29 Vilka kan ansöka om ny förvaltare?
2020-10-29 När får jag en förvaltare?

Alla besvarade frågor (86830)