Lämplighetsbedömning av förvaltare

2016-10-31 i God man
FRÅGA
Hej! Jag är god man åt min son som egentligen är i behov av förvaltare. Vi anhöriga vill ha en speciell person som förvaltare. Vi är alla överens och personen uppfyller kraven. Finns det någon risk att överförmyndarnämnden utser någon annan förvaltare än den vi föreslår. Känns viktigt för familjen att detta blir rätt förvaltare för vår son och bror som har stora funktionshinder. Mvh Karoline
SVAR

Hej ocht tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor kring god man och förvaltarskap regleras i 11 kap. Föräldrabalken. Din fråga rör egentligen lämplighetsbedömningen av en förvaltare och denna ligger ytterst på domstolen. Med lämplighetsbegreppet förstås att förvaltaren ska ha de kvalifikationer som krävs i just den enskilda specifika situationen. Man kan exempelvis titta på om det huvussakliga uppdraget går ut på att sörja för den personliga omvårdnaden eller om det handlar om en mer omfattande ekonomisk förvaltning. I det sistnämnda fallet kan faktorer som att förvaltaren ska vara ekonomiskt eller juridiskt kunnig vara avögrande i lämplighetsbedömningen.

Det framgår av 11 kap. 12 § Föräldrabalken att om den enskilde (den som förvaltare ska anordnas för) föreslår en förvaltare ska rätten förordna denna till uppdraget om de finner honom eller henne lämplig. Enligt 11 kap. 16 § Föräldrabalken ska som huvudregel make, sambo och barn höras när det fäller förordnande av förvaltarskap för den enskilde. Finns inte någon sådan anses behov finnas att i stället inhämta yttranden från andra nära anhöriga vilka kan vara både släktingar eller andra närstående personer till den enskilde.

Av 11 kap. 17 a § Föräldrabalken framgår att rätten kan överlåta år överförmyndaren att inhämta yttranden och göra de utredningar som behövs för att fastställa förvaltarskapet, samt att de på rättens begäran får framställa förslag på förvaltare de anser vara lämpliga.

Sammanfattningsvis bör man kunna konstatera att era yttranden som anhöriga kommer att behövas och därmed vägas in i bedömningen, samma sak gäller yttranden från överförmyndaren. Dock är det i slutändan rätten som bestämmer om förvaltaren är lämplig för uppdraget eller inte - alltså finns det en risk för att en annan förvaltare än den ni anser vara lämplig utses.

Hoppas att mitt svar hjälpte er och om ni behöver vidare rådgivning kan ni boka tid med en av våra jurister genom att klicka här.

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (488)
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare
2021-01-01 Hur avsätter man god man?

Alla besvarade frågor (88085)