Riktlinjer för grovt narkotikabrott

2015-12-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan, jag undrar om ni vet vad straffskalan är för narkotika brott för de olika drogerna kokain esctasy amfetamin cannabis? vart går gränsen för dem olika för att det ska klassas om grovt? har sökt på google ett par h nu men allt i förgäves, står olika mängd vart man än läser. Förstår att allt speglar in om det är orgainserad brotslighet etc men borde väll finnas en standard tabell för vart gränsesn går?Har suttit och diskuterat med än vän och vi är lite oense om mängd så vore tacksam för svar!Tack på förhand, MVH
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det görs alltid en individuell prövning i varje misstänkta narkotikabrott. Det förekommer därför avvikelser från den utgångspunkt som jag kommer redogöra för. Se det därför enbart som riktlinjer i förening med 3 § narkotikastrafflagen. Värdena kommer från samlad rättspraxis.Cannabis, ca 5 kgAmfetamin, ca 500 gram Mefedron och liknande, ca 500 gramEcstasy, ca 5 000 tabletter eller 500 gram (5 000 missbruksdoser)Kokain, ca 100 gramMed vänliga hälsningar,

Påföljd vid innehav av 50 gram cannabis

2015-12-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffskalan för innehav av 50 gram cannabis
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En domstol tar hänsyn till samtliga omständigheter i fallet jämte innehavet av narkotikan. Generellt sett gäller dock att gränsen för normalgraden av narkotikabrott går vid 50 gram cannabis. Allt under det faller normalt under "ringa brott" och föranleder böter eller fängelse i högst sex månader. Strax över 50 gram innehav leder regelmässigt till åtminstone 14 dagars fängelse. Över den mängden innebär narkotikabrott av normalgraden och föranleder upp till tre års fängelse (1-2 §§ narkotikastrafflagen).Med vänliga hälsningar,

Straff för narkotikasmuggling

2015-10-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |vad kan man får för narkotikasmuggling, alternativt medhjälp till narkotikasmuggling.
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Bestämmelser om straff för smuggling av narkotika finns i Lag om straff för smuggling, som du hittar här.Enligt 3 § döms för brottet smuggling till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att anse som ringa ska enligt 4 § för brottet dömas penningböter. Om brottet är att anse som grovt döms enligt 5 § för grov smuggling till fängelse, lägst 6 månader och högst 6 år. Enligt 23 kap 4 § brottsbalken ska även den som medhjälpt till brottet dömas till ansvar.Straffskalan för narkotikasmuggling eller medhjälp till narkotikasmuggling täcker alltså allt ifrån böter till 6 års fängelse. Exakt vilken påföljd en gärningsman eller en medhjälpare får beror på omständigheterna i det enskilda fallet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Påföljd vid narkotikabrott

2015-09-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om man blir fälld för att ha narkotika i kroppen, vad blir påföljden då?
Mikaela Wedbäck Pizevska |Hej, Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Regleringen av narkotikabrott återfinns i narkotikastrafflagen. Svaret på din fråga beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Jag ska nedan redogöra för vilka påföljder det kan vara fråga om vid bruk av narkotika och vad som påverkar vilken påföljd det blir. Jag utesluter att det rör sig om ett grovt narkotikabrott, då inget i din frågar tyder på att omständigheterna skulle vara sådana att det rör sig om grovt narkotikabrott. Grovt narkotikabrott återfinns i 3 § narkotikastrafflagen.Normalgraden av narkotikabrott regleras i 1 § narkotikastrafflagen:Den som olovligen1. överlåter narkotika,2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotikadöms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.Om man innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika (punkt 6) döms man till fängelse i högst tre år. Det betyder att man kan få ett fängelsestraff på 14 dagar upp till tre år.Men, är det fråga om ett ringa narkotikabrott är straffskalan lägre. Ett ringa narkotikabrott är ett brott som bedöms vara av mindre allvarlig art. Detta regleras i 2 § narkotikastrafflagen:Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Om det är ett ringa brott döms man alltså till böter eller fängelse i högst sex månader. Det ringa brottet reserveras huvudsakligen för gärningar som endast innefattat eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk. Högsta domstolen har i ett rättsfall framhållit att bedömningen av ett narkotikabrott ska ske på ett nyanserat sätt med beaktande av samtliga omständigheter som är av betydelse, men att sort och mängd narkotika i princip är avgörande vid gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott enligt 2 § och brott av normalgraden enligt 1 §. Vill du veta mer om gränsdragningen kan du kolla närmare på rättsfall NJA 2012 s. 849 från Högsta domstolen.Jag hoppas att detta är till hjälp!Med vänlig hälsning,

Påföljd vid ringa narkotikabrott

2015-12-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad ger straff för 5g kokain för eget bruk? Samt att substans återfinns i blodet, har tidigare ringa narkotikabrott straff som är över 10år gamla..??
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Vid påföljdsbestämningen görs en helhetsbedömning av fallet, där rätten kommer beakta alla relevanta omständigheter. Enligt 29 kap 1 § brottsbalken (BrB) ska straff bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vad som utgör narkotikabrott framgår av 1 § narkotikastrafflagen (NSL). Fem gram är en förhållandevis liten mängd narkotika. Därför torde det röra sig om ett ringa narkotikabrott enligt NSL 2 § Påföljden för ringa narkotikabrott utgörs av böter eller fängelse i högst sex månader.Vid bedömningen av straffvärdet beaktas de omständigheter som följer av 29 kap 1 § 2 st. BrB:Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.I aktuellt sammanhang torde dina avsikter och motiv med gärningen vara av störst betydelse eftersom din gärning inte verkar ha påverkat någon annan. I 29 kap 2 § räknas ett antal försvårande omständigheter upp. Det finns dock inget i frågeställningen som talar för att någon av dessa omständigheter skulle vara aktuella. Det finns även förmildrande omständigheter i 29 kap 3 §, dock finns det inget som talar för att någon av dessa skulle vara aktuella. Vid straffmätningen ska, utöver straffvärdet hänsyn även tas till om den tilltalade tidigare begått brott enligt 29 kap 4 § BrB. Då ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om det rör sig om likartad eller särskilt allvarlig brottslighet. Dina tidigare brott har bestått av två ringa narkotikabrott för 10 år sedan. Därmed rör det sig inte om brottslighet i någon större omfattning, dessutom har det gått lång tid mellan de tidigare brotten och det brott som nu diskuteras. Brottsligheten är dock likartad.Vidare ska omständigheter i 29 kap 5 § BrB beaktas vid bedömningen. Det finns dock inget som talar för att någon av dessa är aktuella.När rätten väljer påföljd enligt 30 kap 4 § BrB ska särskild vikt läggas vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Då ska eventuella omständigheter i 29 kap 5 § beaktas om dessa inte beaktats tidigare i bedömningen. Som skäl för fängelse beaktas brottets straffvärde, om brottet utgör ett artbrott och om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Vägledning kring vilka brott som utgör artbrott hämtas i praxis och narkotikabrott är ett av dem. Du har även gjort dig skyldig till brott tidigare, dock var detta 10 år sedan vilket medför att denna brottslighet torde spela ytterst liten roll i bedömningen. Att fängelse står föreskrivet i straffskalan behöver inte betyda att ett fängelsestraff är aktuellt. Om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade gör sig skyldig till fortsatt brottslighet kan villkorlig dom enligt 30 kap 7 § BrB vara en mer lämplig påföljd. Om den tilltalade i detta läge även samtycker till samhällstjänst utgör detta ytterligare skäl för villkorlig dom. Villkorlig dom är dock uteslutet om det finns risk för återfall i brottsligheten. I ditt fall finns det risk för återfall eftersom du tidigare gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott.Ett annat alternativ till fängelse är skyddstillsyn enligt 30 kap 9 § BrB. Detta kan vara aktuellt om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Ett skäl för denna påföljd är att den tilltalade samtycker till att undergå behandling för missbruk som har samband med brottsligheten. I ditt fall utgörs brottsligheten av ditt missbruk och det finns därför ett tydligt samband. Att förena skyddstillsyn med så kallad kontraktsvård enligt 28 kap 5 § 4 st. torde därför kunna vara ett lämpligt alternativ till fängelse. Sammantaget är det många faktorer som vägs in vid bestämmandet av påföljden för det aktuella brottet. Att du för 10 år sedan gjorde dig skyldig till två ringa narkotikabrott bör inte ha så stor betydelse eftersom lång tid förflutit sedan brottet begicks och det rörde sig om ringa brottslighet.Det är svårt att säga exakt vad påföljden kommer att bli, men eftersom det rör sig om en relativt liten mängd kokain och dina tidigare brott bör sakna betydelse torde inte ett fängelsestraff bli aktuellt. Om det skulle bli aktuellt torde det inte röra sig om något längre fängelsestraff.Jag hoppas att jag gett dig en god bild av vilka faktorer som har betydelse för bedömningen och att jag gjort det lite tydligare för dig hur påföljdsbestämningen sker och hur det kommer se ut i ditt fall. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Har man uppsåt till drograttfylleri om man inte kände till en cigaretts innehåll?

2015-11-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag har blivit stoppad av polisen för blodprov och urinprov pga misstänkt drograttfylleri. Urinprov visar positivt för THC. Resultat för blodprov har inte kommit än.Jag blev stoppad påväg hem från flygplatsen då jag hade varit i Portugal i en vecka. Ca ett dygn innan hemfärden är jag på fest. I köket röker några vänner en egenrullad cigarett som jag inte vet innehållet i. Jag blir bjuden och jag tar några bloss utan att tänka mig för.Jag har förstått att positivt blodprov krävs för att drograttfylleri ska kunna styrkas, men även om blodprovet är positivt, anses det föreligga uppsåt för drograttfylleri även om jag inte visste om vad cigaretten innehöll?Tack på förhand!
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Den aktuella situationen omfattas av narkotikastrafflagen (1968:64) 1 § p. 6 vari det framgår att den som olovligen brukar narkotika skall dömas för narkotikabrott i högst tre år. Genom att olovligen röka en cigarett som innehöll narkotika är de rekvisit som krävs för att dömas för brottet uppfyllda. Eftersom omständigheterna i ditt fall är relativt lindriga är det möjligt att agerandet i ditt fall istället utgör ringa narkotikabrott enligt 2 § NSL. För detta brott består straffet av böter eller fängelse i högst sex månader. För att kunna dömas för narkotikabrott på grund av narkotikabruk måste du dock ha uppsåt som täcker de ovannämnda rekvisiten. För att fällas för brottet krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att du begått det aktuella brottet. I svensk rätt förekommer tre uppsåtsformer: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. För att bli fälld för brottet måste åklagaren se till att det är ställt utom rimligt tvivel att du i vart fall haft en misstanke om att du brukade narkotika, och var likgiltig inför om så var fallet. Sammanfattningsvis behöver du alltså inte känna till att det var narkotika i den aktuella cigaretten. För att dömas för brottet räcker det med att du hade en misstanke om att det rörde sig om narkotika och du var likgiltig till detta. Döms du är det troligen ringa narkotikabrott som blir aktuellt eftersom du endast brukat en liten mängd.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Belastningsregister vid narkotikabrott

2015-10-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan Jag undrar over en sak jag domdes 2013-08-13 Till Narkotikastrafflagen (1968;64 )Och fick dagsboter betala dom sa var det klart..Hur lange kommer det i framtiden forstora for mig'.. jag behover ett visum till usa B1-B2 for att kunna ha mitt jobb kvarHur lange har man en anmarking i registet for det detta va min forsta dom forsta gangenTack Hoppas jag kan fa ett bra svar pa detta
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga. Bestämmelser om hur länge en belastning finns kvar i belastningsregistret finns i 16-18 §§ Lag om belastningsregister (1998:620), där det framgår att:Uppgifter tas bort 3 år efter beslutNär inget åtal har väcks och personen är under 18 årUppgifter tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännandePenningböterDagsböterTillträdesförbudMed andra ord är det påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning ligger kvar i belastningsregistret. I ditt fall har du blivit dömd och som påföljd fått betala dagsböter. Detta innebär att du kommer ha en "prick" i ditt belastningsregister i 5 år efter domen. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att kontakta oss på LawLine igen. Vänliga hälsningar,

Bruk av narkotika utomlands / bilkörning i Sverige

2015-09-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan, vad blir följden av att bruka cannabis i Holland och sedan köra bil i Sverige, då man inte längre är påverkad, med dock har THC kvar i sitt system?
Mattias Vilhelmsson |Hej! Att bruka cannabis i Sverige är olagligt, men om narkotikan brukades i något annat land där detta är lagligt kan svensk domstol inte döma för narkotikabrott. Dock kan detta bli fråga om svåra bevisfrågor men rent principiellt gäller det som står ovan. Angående det eventuella trafikbrottet: den relevanta lagregeln hittar vi i 4 § 2 st. i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, den lyder "För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet". THC är narkotikaklassat och i enlighet med paragrafens ordalydelse är det olagligt att köra bil då man har något narkotiskt ämne kvar i blodet. I de fall jag har hittat från tings- och hovrätterna brukar själva frågan om THC i blodet inte vara något problem - polisen har säker utrustning för att utröna om så har varit fallet. Vad som däremot brukar vara knäckfrågan är om man visste eller vad likgiltig till att man hade THC kvar i kroppen dvs. hade uppsåt. Eftersom det verkar vara tvistigt och något osäkert när det narkotiska ämnet "går ut" ur kroppen handlar därför frågan återigen om bevisning (i det här fallet bevisning om uppsåt). Hoppas du fick svar på din fråga.