Narkotikabrott, påföljder m.m.

2015-08-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Var på festival och åkte dit för bruk av cannabis o innehav. Är tidigare inte dömd. Köpte 5 tabletter extasy som ej var avsedda till endast mig och sen fick jag pissa. I förhöret sa han att dom skickar mitt urin på prov och jag förmodligen kommer få böter. Min inkomst är aktivitetsstöd 3000 och jag är arbetslös, hur mycket kommer min bot falla på, och hur kommer domen se ut? Behöver jag bara betala böter, eller kommer jag få skyddstillsyn/pissa flera gånger/samhällstjänst/prick i registret osv?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först vill jag understryka att många omständigheter förutom narkotikaart och mängd tillmäts betydelse i ett narkotikamål. Tidigare har Högsta domstolen dömt ut fjorton dagar fängelse för innehav av 50 ectasytabletter. Innehav av fem ectasytabletter faller under det mildare narkotikabrottet och medför påföljden dagsböter, eller villkorlig dom/skyddstillsyn i förening med dagsböter alternativt i mer sällsynta fall fängelse upp till sex månader. Jag kan inte svara på om du enbart får dagsböter eller även villkorlig dom/skyddstillsyn. Domstolen gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. Dagsböter bestäms utifrån din inkomst, vilket innebär att boten kommer vara låg - i linje med din inkomst.Om du blir dömd till att betala dagsböter eller får villkorlig dom/skyddstillsyn så kommer det att synas i ditt belastningsregister ("prick i registret") i fem år respektive tio år.Vänligen

Straffvärdebedömning avseende narkotikabrott

2015-07-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |jag vill veta att vad är straff för smuggling 0,50 gram opium om den person var odömd tidigare.mvh
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Straffpåföljd Smuggling av opium kan medföra fängelse i högst tre år, 3 och 6 §§ lag (2000:1225) om straff för smuggling (smugglingslagen) Om brottet är ringa (litet, inte helt obetydligt) kan påföljden bli böter eller fängelse i högst sex månader, 6 § smugglingslagen. Jag ska nedan försöka förklara hur domstolen kommer fram till en passande påföljd.Villkorlig dom Narkotikabrott är ett så kallat artbrott som, förutom i ringa fall, normalt medför fängelsestraff. Se NJA 1997 s. 522. Vid kortvariga fängelsestraff kan påföljden istället bli villkorlig dom i förening med samhällstjänst eller skyddstillsyn. Förutsättningen för en sådan påföljd är emellertid att den tilltalade har ställt sig positiv till det, att påföljden är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter samt att den innehåller moment som ger påföljden erforderlig skärpa. Samhällstjänst ställer stora krav på skötsamhet på den tilltalades sida. Se proposition (prop.) 1989/90:7 s. 20, 1997/98:96 s. 96 och NJA 2001 s. 86. Straffvärdebedömning Narkotikabrott bör normalt inte bedömas som ringa annat än vid enstaka innehav av en helt obetydlig mängd. Se prop. 1992/93:142 s. 17.Lagstiftaren och Högsta domstolen har betonat vikten av att iaktta försiktighet med att i förväg bestämma generella påföljder avseende viss art och mängd som grund för straffvärdebedömningen. Därmed görs en enskild bedömning i varje enskilt fall. Se prop. 1980/81:76 och NJA 2004 s. 354.Gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden avseende opium har inte på senaste bedömts av Högsta domstolen. Utifrån tabellerna skulle en mängd om 12 gram opium motsvara fyra månaders fängelsestraff och under 1,5 gram skulle motsvara narkotikabrott av ringa karaktär. Se Borgeke, svensk juristtidning 2013 s. 63-65. Övriga hänsynstaganden Ett rent straffregister innebär inte per automatik ett mildare straff, jfr 29 kap. 4 § brottsbalken (1962:700). Det kan däremot tas i beaktning när domstolen gör en bedömning om huruvida det finns skäl att anta att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Sammanfattning Påföljden för smuggling av 0,50 gram opium kan i teorin bli upp till tre års fängelsestraff. Det är emellertid fråga om en förhållandevis liten mängd narkotika som i jämförelse med kokain och heroin verkar leda till en mildare bedömning. Jag måste betona att det inte endast är narkotikaarten och mängden som är av betydelse för bedömningen, utan även övriga omständigheter i varje enskilda fall. Utifrån vad jag har redovisat ovan bör försiktighet iakttas vid en eventuell prognos om vilken straffpåföljd som kan bli aktuell. Jag är dock av uppfattningen att böter eller villkorlig dom i förening med skyddstillsyn eller samhällstjänst kan vara aktuellt. Det är samtidigt fråga om hur den tilltalade är som person varför domstolen i slutändan tar samtliga omständigheter i åtanke vid påföljdsbestämningen. Jag hoppas att mitt svar åtminstone är av viss vägledning för dig. Hör gärna av dig om du har fler frågor.Du hittar smugglingslagen här.Du hittar brottsbalken här.Du hittar prop. 1980/81:76 här.Du hittar prop. 1989/90:7 här.Du hittar prop. 1997/98:96 härVänligen,

Narkotikabrott som begås utomlands

2015-06-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej Lawline! Jag undrar vad konsekvenserna kan bli efter att ha köpt och eventuellt tagit en mindre dos kokain i Ungern? Jag var väldigt alkoholpåverkad och minns endast vissa tillfällen av kvällen. Jag vet att jag köpte någonting som liknade kokain, men jag minns inte att jag brukade det. Senare under kvällen blev jag och mina vänner rånade i lägenheten vi hyrt och det var vid brottsplatsundersökningen som polisen upptäckte den då tomma plastpåsen där kokainet var tidigare. Jag har ett helt rent brottsregister och inga tidigare möten med några narkotikaklassade preparat som helst. Min fråga blir då återigen vad detta kan innebära för mig om urinprovet jag lämnade i Ungern är positivt?Tacksam för svar!
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svensk eller ungersk lagstiftning? Utifrån ditt sätt att skriva utgår jag från att du är svensk medborgare eller åtminstone utlänning med hemvist i Sverige. Brott som begåtts utomlands döms då efter svensk lag och vid svensk domstol, 2 kap. 2 § 1 brottsbalken (1962:700). Brott är en gärning som är beskriven i brottsbalken eller i annan speciallag, exempelvis narkotikastrafflagen (1968:64), 1 kap. 1 § brottsbalken.Har brott begåtts?Kokain är i lagens mening att se som narkotika, 8 § narkotikastrafflagen. Den som olovligen brukar narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, 1 § första stycket 6 narkotikastrafflagen. Är brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader, 2 § narkotikastrafflagen. Avslutning Du har, enligt din beskrivning, olovligen och uppsåtligen (medvetet val) brukat narkotika. Mycket talar för att brottet har varit ringa (av mindre allvarlig karaktär), exempelvis att endast en mindre mängd har anskaffats och brukats. Att du var alkoholpåverkad vid anskaffandet eller vid brukande tillmäts ingen betydelse eftersom det är anses som självförvållat rus (frivillig konsumtion), 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken. Att du har ett rent brottsregister behöver inte ha någon betydelse, jfr 29 kap. 4 § brottsbalken. Det är snarare så att tidigare brottsligt beteende kan föranleda ett hårdare straff, men normalt behöver ett rent straffregister inte innebära att en mildare bedömning görs. Rånet verkar inte påverka bedömningen i något avseende.Om det prövas i svensk domstol, talar mycket för att du kan dömdas till böter. Notera att maxstraffet är sex månaders fängelse.Nedan hittar du lagarna som jag har hänvisat till i mitt svar.Brottsbalken. Narkotikastrafflag.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Indraget körkort på grund av bruk av Cannabis

2015-06-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej ! År 2012 blev jag av med mitt körkort för drogratfylla. Jag hade brukat cannabis 3 dagar tidigare och var inte berusad vi körningen men polisen hittade extremt små spår av thc vid blodprov (0,00001%). Jag läste en artikel på dagensjuridik där det står "Blodproven som låg till grund för drograttfylleri var sannolikt feltolkade" och "Hur kan jag gå till väga för att få veta ifall detta gäller mitt ärende? Och om så är fallet, hur går jag vidare?Här är en länk till artikeln:http://www.dagensjuridik.se/2015/05/150-rattfylledomar-kan-rivas-upp-ra-begar-resning-efter-risk-feltolkade-blodprovIITacksam för svar !
Joakim Wahlgren |Hej,Tack för din fråga!I artikeln framgår att det har identifierats omkring 150 fall där personer felaktigt kan ha dömts för drograttfylleri. Situationen har uppstått då polis och åklagare troligen feltolkat innehållet i analysbeskeden. Om THC-syra (tetrahydrocannabinolsyra) hittas i blodet kan det bevisas att man har använt Cannabis och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För att göra sig skyldig till drograttfylleri krävs att det är bevisat att föraren hade narkotika i blodet under själva bilkörningen. Då THC-syra till skillnad från THC, inte är narkotikaklassat var det normalt sätt inte tillräcklig bevisning för rattfylleri. Därav risken för felaktiga domar som kan rivas upp.Skillnaden mellan ringa narkotikabrott (narkotikastrafflagen 2 § ) och drograttfylleri (trafikbrottslagen 4§ som hänvisar till 8 § narkotikastrafflagen) är att det rör sig om två olika brott i två olika lagar. När det gäller bestämmelser kring körkort aktualiseras körkortslagen som du hittar HÄR. Ett körkortsingripande kan enligt körkortslagen 5 kap. 1 § göras med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, godkänd ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. En typ av körkortsingripande är återkallelse - grunderna för återkallelse finns i körkortslagen 5 kap. 3 §. Körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Bestämmelsen avser även narkotika. Enligt punkt 6 kan återkallelse även ske om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort. Här tar man t.ex. hänsyn till om det finns ett narkotikaberoende. Mot bakgrund av detta bör du ha i åtanke att även om brottet drograttfylleri inte kan bevisas kan brottet ringa narkotikabrott tillsammans med andra omständigheter leda till ett indraget körkort.Ett indraget körkort är inte ett straff i lagens mening utan ett förvaltningsrättsligt ingripande. När det gäller den dom eller strafföreläggande som föreligger på grund av ditt bruk av cannabis finns det möjlighet i vissa fall att begära resning enligt artikeln. För att läsa om resning klicka HÄR.Som jag har uppfattat artikeln är ditt fall ett sådant fall som kan vara aktuellt om det endast funnits THC-syra i ditt blod vid din bilkörning. Om det har funnits THC eller cannabis finns det med stor sannolikhet inte möjlighet att få en ansökan om resning beviljad.

Preskription vid narkotikasmuggling

2015-07-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur lång preskriptionstiden för medhjälp till narkotikasmuggling av normalgraden då jag dömdes till 1 månads fängelse/50 timmars samhällstjänst är.Gissar på 5 eller 10 år men hittar inget konkret svar på nätet.Tack på förhand.
|Hej och tack för din fråga!Med preskriptionstid menas vanligen den tid som åklagaren har på sig att väcka åtal innan det "är försent". För narkotikasmuggling (här) är det maximala straffet 3 års fängelse vilket innebär att åtal måste väckas senast 10 år efter gärningen (35 kap. 1 § BrB). Eftersom du skriver att du redan har dömts kan med preskriptionstid även förstås den tid som straffet måste påbörjas inom, för fängelsestraff regleras den tiden i 35 kap. 8 § BrB. Av paragrafen framgår att det, för ett straff om en månads fängelse, fängelsestraffet bortfaller om det inte påbörjats inom fem år.

Straffvärde narkotikabrott

2015-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan!Jag beställde 25st ecstasy tabletter som innehåller 150mg MDMA på internet, men ist för ett paket i brevlådan fick jag besök av polisen som hade lyckats fånga upp försändelsen.Tidigare har jag straffats för grovrattfylla men är annars ostraffad.Min fråga är vad man kan förvänta sig för straff vid den mängden?
Mattias Vilhelmsson |Hej! Regler om straff för narkotikabrott återfinns i Narkotikastrafflag (1968:64). I 1 § radas upp vilka typer av handhavanden med narkotika som är straffbara. Ecstasy är definitivt att räkna som narkotika vilket innebär att 1 § gör sig tillämplig. I det här fallet blir det dessutom fråga om vilken eller vilka av punkterna 1-6 som det blir fråga om: det kan både röra sig om ett överlåtelsefall eller eget brukande. Detta beror på vad åklagaren anser sig kunna bevisa. Överlåtelsefallen anses vara allvarligare än fallen som avser eget brukande. I RH 2001:61 ansågs överlåtelse av 94 ecstasytabletter som ett brott av normalgraden, jmf 3 § om grovt brott. I det här fallet torde det därför vara fråga om ett narkotikabrott av normalgraden, att det bedöms som ett ringa brott är osannolikt, jmf 2 §. Narkotikabrott är ett s.k. artbrott vilket medför att det, förutom i ringa fall, bör föranleda fängelsestraff, jmf NJA 1997 s. 522. Vad straffvärdet eventuellt blir i ditt fall är väldigt svårt att säga då det beror på dels vilken p. i 1 § domstolen anser är för handen och dels andra personliga omständigheter såsom ålder, jobb osv. Att du tidigare har blivit dömd för grov rattfylla kan också påverka bedömningen. I en dom från HD den 5 december 2012 (B-5571-11) kom HD fram till att straffvärdet för innehav av 50 tabletter ecstasy och 0,14 g amfetamin, av vilket han givit 5 av tabletterna till bekanta, var "fängelse i något mer än 14 dagar". Efter straffmätningen i det fallet kom HD fram till att en villkorlig dom förenad med böter var den rätta påföljden. Detta fallet kan ge lite ledning för hur en tingsrätt torde bedöma ditt fall. Dock måste jag än en gång reservera mig: olika omständigheter som skiljer fallen åt kan få betydelse vilket kan göra att ditt fall bedöms på ett annat sätt. Hoppas du är nöjd med mitt svar!

Ev. konsekvenser vid narkotikabrott, överklagande av dom m.m.

2015-06-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej Lawline!I början av Februari så blev jag och en vän stoppade vid en rutinkoll vid Observatorielunden. Jag ombads lämna urinprov vilket jag gjorde. Nu har jag fått ett brev angående förhör gällande narkotika brott!Två dagar tidigare, så hade jag i anslutning till en avskedsfest spenderat natten i samma lokal. I denna lokal brukades narkotika i ett stängt utrymme. Jag misstänker då att jag ev fått narkotika i mitt urin via passivt ofrivilligt intag. Jag är verksam naprapat och jobbar aktivt med hälsa, att bruka narkotika finns inte på min karta.Jag vill bestrida domen, men undrar ifall "det är värt det"? (Jag förstår hur ärrendet "låter") Kan det sluta med att jag ändå blir straffad och får betala ännu mer? Är konsekvenserna "inte så allvarliga" eller kan det påverka mitt yrke/körkort/legitimering som naprapat?Jag förväntas kontakta eller närvara vid förhör på tisdag 09.00Hoppas jag fått svar innan dess.. Glad midsommar//Gustav
Viktor Serbán |Hej Gustav,Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp! Kontrollen som Polisen bad dig göra regleras i Rättegångsbalken (RB) 28 kap. 12 § (se HÄR) får enbart göras om Polisen skäligen misstänker att du begått brott varpå fängelse kan komma att bli aktuellt. I ditt fall verkar det vara fråga om narkotikabrott vilket är straffbart enligt Narkotikastrafflagen (se HÄR). Således har Polisen rätt att kräva urinprov förutsatt att du kunde anses som skäligen misstänkt.Utifrån det du skrivit verkar det inte som att du fått någon dom utan enbart kallats till förhör. Polisen har troligen kallat dig till detta enligt 23 kap. 6 § RB för att möjligen utreda en förundersökning. Du kan således ännu inte ha blivit dömd då detta kräver formellt sett en rättegång. Därför kan du i nuläget inte heller överklaga någon dom då denna troligen inte finns. Vad du däremot kan göra är att göra en JO-anmälan ifall du anser att Polisen inte hade rätt att skäligen misstänka dig och begära urinprovstagning. Hur detta går till kan du se HÄR. Det ska dock tilläggas att JO-anmälningar oftast inte leder till något då bevisningen och materialet som skickas in många gånger är bristfälligt. Om du överväger detta ska då alltså se till att ha goda grunder och bevisning för din sak. För att återkoppla mer utförligt till dina frågeställningar; - Om du döms för narkotikabrott kan du överklaga domen till Hovrätten. Av domen ska det framgå hur detta går till samt inom vilka tidsramar du måste agera. Du bör givetvis innan en rättegång förklara till Polisen/åklagaren att du ofrivilligt intagit narkotika. Glöm dock inte att man kan ändå dömas om det kan styrkas att du agerat av grov oaktsamhet. Jag skulle därför råda dig att begära offentligt försvar om åtal väcks mot dig och rättegång blir aktuellt. - Om blir dömd och väljer att överklaga domen kan du ev. få en "hårdare" dom. Detta förutsätter dock att även åklagaren väljer att överklaga domen då hen anser att den var för mild. Om det dock är bara du som överklagar ska du inte kunna drabbas hårdare enligt en processrättslig princip som kallas reformatio in pejus och regleras i 51 kap. 25 § st 1 RB. - Jag kan inte utifrån din information avgöra huruvida ditt ev. narkotikabrott kan anses vara "allvarligt" eller ej. Det kan snabbt skifta i allvarlighetsgrad beroende på omständigheterna. Vad jag kan säga är dock att om man döms för narkotikabrott kan detta ex. föranleda att ens körkort dras in. Det är Transportstyrelsen som då gör en bedömning huruvida du bör få behålla ditt körkort eller ej. Utan att gå in för mycket i detalj brukar de generellt sett utreda ifall det föreligger någon form av missbruk. Ifall detta kan styrkas finns en risk för att körkort återkallas alternativt får behållas med förbehåll att personen lämnar urinprov för kontroll. - Hur en ev. dom påverkar ditt yrke törs jag inte säga. Som licensierad naprapat bör du ha tillgång till någon form av interndokument och/eller policys som bedömer dessa situationer. Dessa bör vara vägledande till vilka ev. konsekvenser en potentiell dom kan föranleda. Jag hoppas mina svar har gett dig vägledning och hjälp i ärendet! Behöver du mer omfattande juridisk hjälp är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar,

Erkännande i brottmål

2015-05-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Två narkotika poliser knackade på hos en kompis idag och hade "bevis" på att han hade mottagit en beställning MDMA på 1g i Februari. Han var dum nog att erkänna till dom under förhör att det var han som hade beställt det igenom en kompis och även att han visste att det var narkotika. Detta gjorde han under press från poliserna som sa att det var en "solklar" dom i rättegång med det bevis dom hade vilket var egentligen bara att det paketet hade skickats till hans adress. Dom sa att han skulle få böter och en punkt i registret som skulle vara i 5 år. Finns det något sätt att ta sig ur den situation nu när han har erkänt? Ingen advokat var med under förhöret vilket dom verkligen pressade han att göra.Mvh, Gustav
Mattias Vilhelmsson |Hej Gustav!I ett brottmål, till skillnad från ett dispositivt tvistemål, är ett erkännande inte bindande för rätten. Ett erkännande är endast ett bevisfaktum vars bevisvärde varierar avsevärt beroende på själva omständigheten. I det här fallet kan man ifrågasätta om poliserna bör uttala sig om att detta är en "solklart" fällande dom (det är domstolen som dömer) men det är egentligen en annan fråga. I det här fallet antar jag att ett åtal har väckts mot din kompis och vad han bör göra är att begära en offentlig försvarare när själva processen dras igång. Detta bör han få information om. Det är alltså inte helt "kört" förrän en lagakraftvunnen fällande dom har kommit till stånd och din kompis erkännande gör inte så att detta helt sonika läggs till grund för domen utan domstolen måste värdera erkännandet och återkallar din kompis erkännandet med hänvisning till att han blev pressad och inte visste vad han skulle göra måste domstolen värdera detta. För att bli fälld krävs att det utom rimlig tvivel har gått till på det sätt som åklagaren påstår. Dock går det inte att förringa att din kompis chanser troligtvis har försämrats på grund av erkännandet men detta medför för den delen inte att hans chanser helt har utsläckts.