Var går gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet?

2018-07-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag kan tillverka smycken av trasigt porslin och sälja i hobbyverksamhet? Porslinet har jag köpt själv eller fått, och det är kända, svenska och utländska märken och mönster från designers på bl.a. Rörstrand, Gefle och Bavaria samt även ostämplat.
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhetDen aktuella frågan i ditt fall är huruvida verksamheten skulle komma att betraktas som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet. För att en näringsverksamhet ska anses föreligga så ska tre kriterier vara uppfyllda: - Självständighet- Vinstsyfte- Varaktighet Skillnaden mellan verksamheterna är att det i en hobbyverksamhet saknas vinstsyfte. Vad gäller i ditt fall? Det kan ibland vara svårt att dra gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet. Man kan säga att det som utmärker en hobbyverksamhet är att den utövas av hobbyidkaren själv (dvs. dig i det här fallet) och att vinstsyfte saknas. Att vinstsyfte saknas innebär inte att det är förbjudet att gå med vinst. Ett typexempel på en hobbyverksamhet är t.ex. försäljning i mindre skala av av produkter från hemslöjd, biodling m.m.Eftersom du själv tillverkar smyckena kommer din verksamhet att klassas som hobbyverksamhet så länge du inte har något vinstsyfte. Jag utgår från att det rör sig om försäljning i en mindre skala och då tyder det mesta på att det rör sig om en hobbyverksamhet. Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!Vänligen,

Vad gäller beträffande skatt på förlikningsavtal?

2018-07-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Vi har i ett förlikningsavtal nu till slut kommit överens om summan. Tvisten gällde om min avlidne fader var delägare i ett företag eller inte. Vad gäller beträffande skatt?
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du har fått en förlikningsersättning i samband med en tvist. Ersättningar för skada på tillgångar är skattefria enligt 8 kap 22 § Inkomstskattelagen. Bestämmelsen tar enligt ordalydelsen främst sikte på sakskador, men av praxis framgår det att även andra ersättningar omfattas. Exempelvis så har Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterat beträffande ett förlikningsavtal mellan en bankman och en privatperson att detta inte skulle skattas i inkomstslaget kapital, så som skatteverket hävdade, utan istället ses som en skattefri ersättning. Därmed anses förlikningsersättningar vara skattefria ersättningar och du borde inte skattas för förlikningssumman. Vänligen,

Vad utgör egentligen skattefria inkomster?

2018-07-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur skall jag tolka inkomstskattelagen 8 kap 2§? Min tolkning är att allt man får vid gåva, testamente, bodelning etc är skattefritt oavsett hur pengarna utbetalas! Jag har en bodelning där jag fick en summa pengar kontant och en del utbetalat i 3 år och skrevs då som underhåll men avsikten var att detta var en del av det belopp jag skulle erhålla för att flytta och skulle vara skattefria.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inkomstskattelagen 8 kap. 2 § radar upp de typer av inkomster som är skattefria. Vid en bodelning delar båda makarna gemensamt på summan av deras giftorättsgods. Detta innebär i regel att en av makarna efter bodelningen har egendom till ett högre värde än vad denne hade innan och tvärt om.Vad man får från själva bodelningen är i sig alltid skattefritt, men det kan ske beskattning i senare led. Exempelvis beskattas man på utdelningen på aktier som man fått genom en bodelning eller som gåva. Huvudregeln är alltså: om du erhåller någonting genom bodelning eller genom gåva, så är det skattefritt. Det låter inte på din situation som att det skulle vara tal om något annat,Jag hoppas att du känner att du fått nytta av svaret.

Hur mycket skatt måste man betala vid fastighetsförsäljning?

2018-06-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har en bostadsrätt jag vill överlåta med tillhörande lån till min f.d sambo och har läst flera av eraför all del uttömliga svar men känner mig ändå osäker på vad skatteffekten blir. Har anskaffningskostnad/köpeskilling på 2360000 lån på 1770000 och lght är värderad av banken till ca 3000000. Vill helt enkeltförsöka överlåta allt till henne utan att skatta alls så klart men det verkar inte vara så enkelt.Vad jag förstår blir det ändå beskattning fast överlåtelsen av lånet (som då blir köpet) understigeranskaffningsvärdet (förlust för mig). Tycker reavinsten borde kunna skjutas upp till den dag honavyttrar.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skatt finner man i Inkomstskattelagen (IL).Vid gåvor behövs ingen skatt betalas, utan den som får gåvan "tar över" skatten på så vis att anskaffningsvärdet inte förändras på grund av gåvan. När gåvotagaren vid ett eventuellt senare tillfälle säljer huset beräknas alltså skatten från försäljningsvärdet och gåvogivarens införskaffningsvärde. "Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation." (44 kap 21 § IL). För att det ska anses vara en gåva kan ingen motprestation ske, dvs din före detta sambo kan inte "ge" dig betalningen. Om ni gör så anses det ändå vara en försäljning.Om du får ersättning för huset, anses det som sagt vara ett köp vilket innebär att ni kommer behöva betala skatt om det säljs med vinst, oavsett hur ni gör med lånet. Lån har ingen inverkan på skatteplikten. Det som avgör skatteplikten är hur mycket du får för huset (med avdrag för försäljningskostnader och liknande) och hur mycket du köpt huset för.För att skjuta upp skatten vid en försäljning kan du använda dig av uppskov. Det innebär att du skjuter upp beskattningen. Mer om detta hittar du på skatteverkets hemsida (här).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Beskattning av skadestånd

2018-07-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Jag undrar över om jag ska skatta för skadestånd som jag har fått för att fastighetsägaren avbrutit mitt hyreskontrakt på min företagslokal .
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bra tumregel för att avgöra huruvida man är skattskyldig för skadestånd är; Om skadeståndet avser att täcka inkomstbortfall eller annan ersättning som man normalt skulle skatta för, så är man skattskyldig för skadeståndet.I 8 kap. 22 § Inkomstskattelagen framgår vilka typer av skadestånd som är skattefria. Där står också att de skadestånd som avser tillgångar i en näringsverksamhet inte är skattefria. Eftersom ditt skadestånd rör ett avbrott av hyresavtal för företagslokal är det att se som tillgång i näringsverksamhet. Du ska alltså skatta på skadeståndet. Vid ytterligare frågor eller funderingar angående beskattning av skadeståndet ber jag dig vända dig till Skatteverket.Med vänlig hälsning,

Hur beräknar man värdet på en aktie?

2018-07-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur får jag veta om aktiernas värde?
Ashtar Brikha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns olika sätt att beräkna värdet på en aktie. En akties kvotvärde är aktiekapitalet dividerat med antal aktier enligt (1 kap 6 § aktiebolagslagen). Aktien kan också även ett marknadspris och ett matematiskt värde. Det matematiska värdet får man ut genom att dividera bolagets nettoförmögenhet med antalet aktier på marknaden.Hälsningar,

Omprövning av skatt

2018-06-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |fel räcknad prelimär skatt efterhand rättad men kfg tar inte bort anmärkningpåstår att jag har reagerat sent
Matilde Kyrö |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du kan göra är att begära en omprövning av din skatt hos Skatteverket. Med vänlig hälsning

Extra inbetalning till skattekonto

2018-06-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag vet att jag får restskatt, om jag vill betala den redan nu, till vilket konto skall jag då betala den?
Fredrik Wållberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har möjlighet att när som helst göra en s.k. extra inbetalning till ditt skattekonto. Detta görs till Skatteverkets bankgiro för skatteinbetalningar som du finner här. Det är viktigt att du använder ditt personliga OCR-nummer som är unikt just för dig för att inbetalningen ska tillgodoräknas dig. Ditt OCR-nummer ska stå tryckt på din deklarationsblankett men det är även möjligt att använda Skatteverkets tjänst OCR-beräkning för att få fram ditt OCR-nummer. På Skatteverkets hemsida hittar du utförlig information om hur du går till väga.Hoppas det besvarade din fråga!