Vad innebär svarta pengar och penningtvätt?

2018-06-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |När blir pengar "svarta" och hur tvättas dessa? Pengar som kommer från svartjobb eller bedrägerier, räknas dessa som illegala pengar? Kan en person som jobbar svart i så fall göra sig skyldig för penningtvätt när hen erhåller lönen? Räknas pengar som antas hjälpa till för att utföra ett brott som svarta pengar?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du var som menas med "svarta pengar" i lagens mening, och hur dessa blir "vita" genom så kallad penningtvätt. Svarta pengar är ett uttryck för pengar som förvärvas genom att man inte har betalat skatt för dessa. Att "jobba svart" innebär i praktiken att man har en anställning utan något anställningsbevis. Fördelarna för arbetsgivaren med att anställa svart personal är att denne då inte behöver betala arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter för att ha en person anställd hos sig, och arbetstagaren slipper betala skatt på lönen som denne får. Nackdelarna för arbetsgivaren med att anställa personer "svart" är att det är väldigt lätt att "åka fast" på detta, då både Skatteverket och andra myndigheter har till uppgift att kontrollera att svarta anställningar inte förekommer. Arbetsgivaren gör sig då skyldig till skattefusk, vilket är kriminaliserat i Sverige och i större delen av världen. Nackdelarna för arbetstagaren är att denne inte har något skydd i sina arbetsförhållanden, som exempelvis rätt till sjukersättning. Arbetstagaren får inte heller sociala förmåner som man får som skattebetalare, exempelvis pension. Det är också olagligt för arbetstagaren att arbeta svart, då vi har skattskyldighet i Sverige. Är man svensk medborgare och bosatt i Sverige, är man obegränsat skattskyldig som privatperson (3 kap. 3§ inkomstskattelagen), vilket innebär att man ska betala skatt på alla sina inkomster. Arbetstagaren gör sig då skyldig till skattefusk. Viktigt att veta är att man inte gör sig skyldig till något brott förrän man deklarera sin inkomst på ett felaktiskt sätt. Att ta emot en lön som det inte har dragits skatt på är inte brottsligt, det brottsliga är att lämna oriktiga uppgifter till skatteverket i ens deklaration som man får ut varje år. Man kan i princip ta emot svart betalning under ett helt år, och gör sig inte skyldig till brott förrän man brister i redovisningen av sina uppgifter när det är dags att deklarera. Med "penningtvätt" avses pengar eller annan egendom som kommer från brott eller brottslig verksamhet som (1 kap. 6§ penningtvättlagen); 1. kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet, 2. kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, 3. kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller 4. innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen.Man menar oftast på att man tvättar pengar i den meningen att man får svarta pengar att bli lagliga genom att exempelvis sätta in sin svarta lön på sitt konto och hävda att man fått det i gåva under sin födelsedag, exempelvis, eftersom gåvor är skattefria. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad innebär det om taxeringsvärdet för ett hus är lägre än marknadsvärdet?

2018-06-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo köpte ett fritidshus för 420 000 kronor via Fastighetsbyrån för drygt 1,5 år sedan, men av någon anledning har Skatteverkets taxeringsvärde varit 149 000 kronor ända sedan köpet. Mäklaren uppger dock att värdet på huset är i nivå med vad vi betalade, så det verkar ha blivit något fel hos Skatteverket. Eventuellt kommer vi inom kort att sälja huset och jag undrar nu om vi borde korrigera taxeringsvärdet hos Skatteverket? Alltså om dagens (felaktiga) taxeringsvärde på vårt hus kommer att påverka en eventuell vinst vid en försäljning?
Frida Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Taxeringsvärde är inte samma som det faktiska marknadsvärdet för fastigheten. Skatteverkets taxering baseras på försäljningar i området två år tidigare, och ska motsvara 75% av det sannolika marknadsvärdet för två år sedan i värdeområdet. Du kan läsa mer på skatteverkets vägledning om taxeringsvärde.Om det finns särskild anledning till att justera taxeringsvärdet får du själv begära det hos skatteverket, skatteverket gör dock en justering automatiskt var tredje år, och senaste taxeringen för småhus var 2018. Notera att taxeringen 2018 bygger på försäljningspriser 2016. Det kan även noteras är att taxeringsvärdet inte är ett hinder i sig för att sälja huset till ett högre belopp, utan snarare ligger till grund för andra saker som fastighetsavgiften. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Hur ska 11 a kap. 2 § inkomstskattelagen tolkas?

2018-05-11 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur tolkas följande text i 2 § 11 a kap. Särskilda bestämmelser om personaloptioner."Med företag avses i detta kapitel ett svenskt aktiebolag eller ett utländsktbolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag och som har fast driftställei Sverige, om det hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiskasamarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtalsom innehåller en artikel om informationsutbyte"Ska det tolkas som att1. Företaget måste ha ett fast driftställe i Sverige SAMT... (höra hemma i en EU-stat eller stat som Sverige har informationsutbyte med).Eller2. Företaget måste ha ett fast driftställe i Sverige ELLER höra hemma i en EU-stat ELLER stat som Sverige har informationsutbyte med.
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelsen ska tolkas som att det utländska bolaget som motsvarar ett svenskt aktiebolag och som har fast driftställe i Sverige, ska höra hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Ett franskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag och har ett fast driftställe i Sverige skulle omfattas av denna bestämmelse. Om det utländska bolaget dock inte befinner sig inom EES ska Sverige ha ingått ett skatteavtal med staten som innehåller en artikel om informationsutbyte. Sverige har t.ex. ingått ett sådant avtal med USA. Med vänliga hälsningar

Omprövning och rättskraft av beslut som avgjorts av allmän förvaltningsdomstol

2018-04-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej år 2013 fick jag en gåva på 400.000 kr.FRÅN MIN BROR PENGARNA KOMMER FRÅN EN FASTIGHETSFÖRSÄLJNING.GÅVOBREV FINNES O 2 VITTNEN SAMT INKÖPSKVITTOT FRÅN BOKHANDELN.MEN JAG HAR FÅTT AVSLAG FRÅN KAMMARRÄTTEN .DEM PÅSTÅR ATT GÅVOBREVET ÄR EFTERHANDSSKRIVET VILKET INTE STÄMMER.NU HAR JAG HAMNAT I Högstaförvaltningsdomstolen VILKET jag har fått avslag också.Vad kan jag göra .Räcker det om jag samlar in nya BEVIS??Jag bifogade aldrig INKÖPSKVITTOT när jag hade muntligt förhandling i KAMMARRÄTTEN.återkomm tack
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och Skatteverket klassificerat överföringen olika och sedan processat i domstolen om saken där du sedan förlorat. Din fråga är nu om du kan samla mer bevisning och sedan processa ännu en gång mot Skatteverket. Det korta svaret är att du inte kommer kunna samla ny bevisning och sedan starta om processen.I 17 kap. 11 § 1 och 3 st. Rättegångsbalk (1942:740) står det att domar vinner rättskraft. Rättskraft betyder i ditt fall att även om du kommer med mer bevisning så kommer inte ditt mål att kunna prövas igen - saken är redan avgjord. Det här lagrummet är egentligen inte tillämpbart på din fråga, eftersom din fråga handlar om förvaltningsprocess och då gäller istället Förvaltningsprocesslag (1971:291). Den lagen innehåller dock inga regler om rättskraft. Istället gör man en analogi från rättegångsbalken, se prop. 1989/90:74 s. 374. Låt inte det här lagtekniska förvirra dig, utan det du ska ta med dig från mitt svar är att du inte kommer kunna få din fråga prövad igen! Det här framgår också indirekt av 66 kap. 3 § Skatteförfarandelag (2011:1244) som säger att Skatteverket inte får ompröva beslut i frågor som har avgjorts av förvaltningsrätten, kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen. Med vänliga hälsningar,

Vart vänder jag mig för att anmäla skattefusk?

2018-06-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min hyresvärd hyr ut en lägenhet (snart två) samt husvagn, byggnadsställningar, partytält "svart". Han får in ca 150.000-300.000 sek/år som han inte tar upp i deklaration. Anser inte att detta är rätt och riktigt. Vad gör jag anmälan?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om din hyresvärd lämnar in en ofullständig deklaration till Skatteverket gör han sig skyldig till skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen (SBL).Mitt råd är att du lämnar in ett tips om skattefusk på Skatteverkets hemsida, se här. I formuläret anger du vad du vet om det misstänkta skattefusket. Du bör vara så konkret som möjligt för att underlätta handläggningen, ta upp samma information som du skrivit i din fråga här samt hur länge det hela kan ha pågått. Skatteverket kommer sedan gå vidare med ärendet och utreda huruvida hyresvärden har begått skattebrott eller inte.Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna vid fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Skattepliktig inkomst

2018-06-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har fåt ett privatlån för starta en verksamhet. lånet överförs utanför Sverige. Är lånet skatteplikt i Sverige ?mvh
Victoria Rosscheree |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att din fråga handlar om regler kring skattepliktig inkomst. När det gäller skattepliktig inkomst i Sverige beror det på olika faktorer. Främst om du är en skatteskyldig person i Sverige enligt inkomstskattelag är alla både juridiska och fysiska personer skatteskyldiga i Sverige, eftersom du tog lånet som en privatperson utgår jag från att det stämmer i förhållande till nedan. Enligt Inkomstlagen 3 kap. § 3 är en obegränsad skatteskyldig person den som Den som är bosatt i Sverige,Den som stadigvarande vistas i Sverige, Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.Bedömningen om vässentlig anknytning till Sverige göra genom inkomstlagen 3 kapitel 7 § där olika kriterier läggs upp i första stycket: - om han är svensk medborgare, - hur länge han var bosatt här, - om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, - om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, - om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, - om han har sin familj här, - om han bedriver näringsverksamhet här, - om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, - om han har en fastighet här, och - liknande förhållanden. Innebörden av obegränsad skatteskyldighet innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet, enligt inkomstskattelag 3 kapitel 8. Därav är utgångspunkten om du anses vara begränsad eller obegränsad skatteskyldig i Sverige för att göra en korrekt bedömning av om inkomsten är skattepliktig eller inte i riket. Dessvärre har frågan som du ställer inte tillräckligt med information kring denna omständighet för att göra denna slutsats. Vidare beror det på om lånet tog i Sverige eller utanför landet, vilket även detta inte framgår av din fråga.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster: - Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

PostNords rätt gällande tull och moms från länder utanför EU

2018-04-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Under våren har PostNord infört nya rutiner vad gäller tull & moms för försändelser som kommer utanför EU. När paketet ankommer till PostNord utfärdar de en betalningsuppgift som adressaten har att inbetala innan paketet kan distribueras. Detta är i mitt synsätt ett självsvåldigt tagande av varan i pant. Har PostNord verkligen laglig rätt att göra så?
Victoria Najafi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Konsumenter har en skyldighet att betala tull och moms på varor som förs in i Sverige från ett land utanför EU, exempelvis Kina, 1 kap. 5 § mervärdesskattelagen samt 2 kap. 3 § 6 punkten lagen om frihet från skatt vid import m.m. Reglerna har funnits länge men Tullverket har de senaste månaderna gett PostNord i uppdrag att säkerställa att detta görs i större omfattning. Uppdraget innebär att PostNord ska räkna ut hur mycket tull och moms som ska betalas och se till att detta är inbetalt innan paketet levereras till dig.PostNord eller annat företag som fraktar ditt paket har rätt att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för deras hantering. Företaget som fraktar paketet ska informera om hanteringsavgiften i sina allmänna villkor. För mer information se gärna Tullverkets hemsida.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Bostadsförmån

2018-04-16 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Har separerat dec 2016, I januari 2018 får jag förfrågan från skatteverket då jag varit kommanditdelägare (med en insats om 1000:-) i mitt ex Kb, fastigheten vi bodde i ägs av Kb till 100% och mitt ex har 100% jag har fått lämna in N3A bilaga (alltid 0 kr på allt) som alltid mitt ex har fixat, vi har bedrivit vandrarhemsverksamhet på fastigheten, jag har aldrig tagit ut nån lön för detta arbete jag lagt ner utan alla pengar har mitt ex tagit hand om. Exet jobbar i Stockholm så jag har till största del tagit hand om allt arbete med verksamheten, då han inte varit närvarande. Nu tycker då skatteverket att jag ska ha tagit upp bostadsförmån i min deklaration, enl mitt ex har han ett hyresavtal/nyttjanderättsavtal med kommanditbolaget, jag har ju inte betalat nån "hyra" eftersom jag betalat med arbete o andra räkningar i hushållet, såsom mat, tv, telefon o prenumerationer och det som ingår i ett hushåll, jag är låginkomsttagare o mitt ex har bra lön, så vi har delat på utgifterna efter våra ekonomiska tillgångar. Dessa frågor från skatteverket om jag har betalt hyra o uppvärmning och varför jag redovisat 0 resultat kom upp i samband med att jag begärt bodelning (som jag lagt ner pga exet inte tycker jag är värd nåt). Kan mitt ex varit inblandad i varför jag fått dessa frågor drygt 1 år efter jag lämnat honom? Har jag nån chans tror ni att slippa denna bostadsförmån o skattetillägg? Inte lätt att förklara allt, men hoppas ni kan svara?
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är skatterättslig och regleras av inkomstskattelagen (IL).BostadsförmånFörmån av en permanentbostad som en anställd får på grund av sin anställning eller uppdrag är en skattepliktig förmån. I inkomstskattelagen finns inga särskilda bestämmelser om värdering av förmån av fri bostad och värdet av bostadsförmånen ska därför beräknas enligt huvudregeln till marknadsvärdet (11 kap. 1 § IL och 61 kap. 2 § IL). Detta innebär att förmånen ska värderas till vad det normalt hade kostat för den anställde att själv hyra bostaden utan arbetsgivarens medverkan.Det som ingår i bostadsförmån är att värdet av fri bostad ska motsvara vad det kostar att hyra motsvarande bostad. I förmånsvärdet ingår också värdet för uppvärmning, vatten och sophämtning. Det rör sig om kostnader som har ett direkt samband med själva boendet. Vid beräkningen av bostadsförmånen ingår endast själva värdet av bostaden. Detta innebär att förmån av hushållsel, garage, möbler, husarbete och andra privata tjänster ska värderas separat.Bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på och det kan inte uteslutas att företag är beredda att betala högre hyra än vad en privatperson är beredd att göra. Förmån av en bostad i hyreshus ska i första hand beräknas till kvadratmeterpriset för boytan i uthyrda, likvärdiga lägenheter på orten. Inkomster i annat än pengar ska värderas till marknadsvärdet enligt 61 kap. 2 §, IL. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom 2012-10-05 (mål nr 7441-10 och 2659-11) uttalat att bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på orten även om arbetsgivarens kostnad för bostaden varit högre.Skatteverket har tagit fram tabeller för hyrespriset per kvm och år för bostäder i flerfamiljshus inom olika områden. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1923.html?date=2013-12-09Har förmånshavaren lämnat ersättning till arbetsgivaren för att få förmånen ska förmånsvärdet minskas med ersättningens belopp (61 kap. 4 § IL). Detta är i regel den faktiskt betalda hyran.Om förmånshavaren själv betalar vissa normala bostadskostnader till någon annan än arbetsgivaren ska förmånsvärdet reduceras med de belopp som motsvarar dessa kostnader. Som normala bostadskostnader räknas exempelvis kostnader för uppvärmning, vatten och sophämtning. SvarDet blir troligen svårt att undvika att beskattas på bostadsförmånen. Det framstår som att du fått bostadsförmån istället för lön vilket skatterättsligt ses som en beskattningsbar inkomst. Bostadsförmån är skattepliktig och ska tas med i deklarationen. Du bör förklara alla omständigheter i ditt fall till handläggaren hos Skatteverket.Det är möjligt att ditt ex har tipsat skatteverket men det är också möjligt att Skatteverket har upptäckt saker som de ifrågasätter med din nuvarande och tidigare deklarationer.Om du har skilt dig (varit gift) har du rätt att begära bodelning oavsett vad ditt ex tycker, det finns ingen preskriptionstid för att begära bodelning. Även företaget ingår i bodelning om ni inte skrivit äktenskapsförord om att den ska utgöra enskild egendom eller om den är ärvd/given som gåva med skriftligt förbehåll om att den ska vara exets enskilda egendom. Om ni däremot var sambos och separerade finns en tidsgräns på att begära bodelning. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde enligt sambolagen 8 § 2 st.RekommendationJag rekommenderar att du tar reda på om den tidigare redovisningen för bolaget är korrekt eftersom du som delägare har haft ansvar för att deklarera korrekt. Om det finns felaktigheter har du då möjligheter att rätta deklarationen i efterhand innan skatteverket vidtar åtgärder. Man kan även få råd från skatteverket om man ringer eller mejlar dem.Du bör eventuellt rådgöra med en jurist inom skatterätt om skatteverket fattar beslut som går emot dig, för att utreda dina möjligheter att vinna en överklagan. Det finns även mycket information på skatteverkets hemsida skv.se Om du har någon följdfråga eller vill anlita en av Lawlines jurister är du välkommen att mejla mig. jessica.konduk@lawline.se. Vi är dock inte specialiserade på skatterätt.Vänligen