Eftergivande av fordran

2021-10-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej,Jag är redovisningskonsult till ett svenskt AB som ägs av ett utländskt bolag. I ABt finns en skuld till utländska koncernbolag. Nu skall verksamheten i det svenska bolaget avslutas och det finns inte medel att återbetala lånen utan tanken är att koncernbolagen efterskänker skulderna. Jag utgår ifrån att man behöver avtala om detta men vad skall avtalet innehålla för att vara juridiskt bindande? Kan det finnas några skattemässiga aspekter som vi behöver tänka på i det svenska ABt? Det finns stora skattemässiga underskott.Tacksam för svar!Vänliga Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till!

Eftergiva skulder

Att en skuld efterskänks innebär att gäldenären får en kostnad nedsatt motsvarande fordrans nominella värde. Jag tolkar din fråga som att det svenska bolaget är på obestånd. Därmed aktualiseras frågan om ackord. Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär på obestånd och dennes borgenärer. Ackord förekommer i två former, underhandsackord och offentligt ackord. Underhandsackord är inte lagreglerat utan utgörs av en frivillig uppgörelse mellan en gäldenär och en eller flera borgenärer, enligt vanliga avtalsrättsliga principer.

I praxis har det tidigt fastställts att ackordsvinst, dvs den vinst som ackordsgäldenären gör genom att skulden till borgenären i fråga faller bort, inte är skattepliktig (se exv RÅ 1929 Fi 396). Det krävs inte att ackordet har tillkommit efter en offentlig ackordsförhandling för att det ska bli skattefritt, utan det kan lika gärna handla om en uppgörelse med enstaka borgenärer (Rå 1963 ref. 48). För att ett ackord ska vara skattefritt måste gäldenären vara på obestånd, vilket uttrycks i 1 kap. 2 § andra stycket konkurslagen: " Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig". I NJA 1994 s. 336 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att gäldenären inte är på obestånd så länge denne bedöms kunna betala sina förfallande skulder i normal ordning. Sist men inte minst måste också eftergivandet av en fordran vara oåterkalleligt och definitivt. Det vill säga ska inte gäldenären under några förutsättningar vara skyldig att återbetala en viss del av det eftergivna beloppet.

Min bedömning utifrån uppgifter du anger i frågan är att eftergivandet av skulden kommer att betraktas som ett underhandsackord, vilket inte är skattepliktigt. Om någon av de förutsättningar som jag har uppräknat inte uppfylls så kommer det istället att betraktas som ett aktieägartillskott i och med att transaktionen sker inom koncernen. Eftersom det är ovillkorat är det inte skattepliktigt för mottagaren, det vill säga det svenska bolaget.

Avtal om eftergivande av skuld

Det finns inga formkrav som måste uppfyllas för att ett avtal om ett underhandsackord (eller ett aktieägartillskott) ska vara giltigt. Det är dock alltid bra att ha ett avtal skriftligt som samtliga parter har undertecknat ur bevishänsyn.

Sammanfattning

Ett eftergivande av en fordran i den konstruktion som du nämner kommer att betraktas som ett underhandsackord eller ett aktieägartillskott. Eftersom eftergivandet är ovillkorat uppkommer inga skattemässiga konsekvenser för det svenska bolaget. Med andra ord är det inte skattepliktigt. Avtalet omfattas inte av några formkrav men bör vara skriftligt.

Om du behöver mer hjälp med att upprätta ett avtal kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar är du mer än välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (567)
2021-10-21 Är avflyttningsersättning en skattepliktig inkomst?
2021-10-20 Kupongskatt vid utdelning från svenskt dotterbolag till utländskt moderbolag?
2021-10-06 Kan man få skattetillägg och dömas för grovt bokföringsbrott eller utgör det dubbelbestraffning?
2021-10-01 Eftergivande av fordran

Alla besvarade frågor (96515)