Kupongskatt vid utdelning från svenskt dotterbolag till utländskt moderbolag?

2021-10-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Ett svenskt byggföretag (AB) har moderbolag i ett annat EUland. Moderbolag äger 100% av aktier i AB. AB driver sin verksamhet från 2011 och har ett stort balanseradvinst.Tills april 2021 var moderbolagt ej jurdisk person och kunde inte ta ut utdelning. Efter ändring av skattelag i maj 2021 blev moderbolag en juridisk person. Moderbolag driver också verksamhet i Sverige genom sin filial, filial är underentreprenör till AB.Är moderbolag skatteskyldig i Sverige angående mottagen utdelning? Om ja, gäller det kupongsaktt eller borde den beskattas i filialens inkomsdeklaration? Vilka plikter har moderbolag i Sverige angående mottagen utdelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar över de skatterättsliga konsekvenserna om ett svenskt dotterbolag gör en utdelning till ett moderbolag i ett annat EU-land. Detta gör kupongskattelagen (KupL) tillämplig. Även inkomstskattelagen (IL) kommer tillämpas.

Kupongskatt?

Kupongskatt kan kortfattat beskrivas som en statlig, definitiv källskatt på utdelning till en begränsat skattskyldig person. Kupongskatten ersätter i dessa fall inkomstskatt.

Det föreligger skattskyldighet enligt kupongskattelagen för en utdelningsberättigad om denne är en juridisk person (4 § KupL). Med utdelningsberättigad avses den som är berättigad att för egen del lyfta utdelning vid utdelningstillfället (2 § KupL).

I 4 § fjärde–nionde styckena anges vissa undantag från skattskyldigheten. I detta fall aktualiseras det femte och sjätte stycket. Av det femte stycket följer att skattskyldighet inte föreligger för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (moder-dotterbolagsdirektivet).

Av det sjätte stycket framgår att skattskyldighet inte heller föreligger för utländskt bolag som avses i 2 kap. 5 a § IL och som motsvarar ett sådant svenskt företag som avses i 24 kap. 32 § 1–4 IL, för utdelning på aktie om aktien är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 33 § första stycket 1 eller 2 IL.

Enligt moder-dotterbolagsdirektivet ska vinstutdelning från ett dotterbolag i en EU-medlemsstat till ett moderbolag i en annan EU-medlemsstat, i de situationer som omfattas av direktivet, varken beskattas i den stat där dotterbolaget är hemmahörande eller i den stat där moderbolaget är hemmahörande. Direktivet har genomförts i svensk rätt, dels genom reglerna om näringsbetingade andelar i 24 kap. IL, dels genom undantaget från skattskyldighet i 4 § femte stycket KupL.

Näringsbetingade andelar

Definitionen av vad som avses med en näringsbetingad andel finns i 24 kap. 32-34 §§ IL. Där framgår det att en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening är näringsbetingad om den ägs av en sådan juridisk person som kan inneha en näringsbetingad andel (ägarkravet) och dessutom uppfyller vissa andra villkor (villkorskraven).

Ägare till en näringsbetingad andel kan vara (24 kap. 32 § IL):

ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett investmentföretag en svensk stiftelse eller en svensk ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap. en svensk sparbank ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom EES och som motsvarar ett sådant svenskt företag som anges i punkterna ovan.

Andelen ska därutöver vara en kapitaltillgång och uppfylla något av följande villkor (24 kap. 33 § IL):

andelen är inte marknadsnoterad (onoterad) ägarföretaget ska inneha 10 procent eller mer av rösterna i det ägda företaget (röstvillkoret) innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget, eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå ägarföretaget nära (utredningsregeln).

I det förevarande fallet äger moderbolaget (som uppfyller det sista alternativet på listan av möjliga ägare) 100 % av dotterbolaget och således kommer röstvillkoret att vara uppfyllt. Huvudregeln är att utdelning på en näringsbetingad andel är skattefri (24 kap. 35 § IL). Det finns vissa undantag från denna huvudregel. De är dock inte tillämpliga i ditt fall varför jag inte berör dem närmare.

Sammanfattning

Moderbolaget är inte skattskyldigt i Sverige för utdelning från det svenska dotterbolaget på grund av att förutsättningarna för undantaget i KupL är uppfyllt.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (572)
2021-12-05 Dubbelbestraffning skattetillägg och skattebrott
2021-11-27 Att medvetet vara folkbokförd på felaktig adress
2021-11-06 Är det tillåtet att uppge falska uppgifter till Skatteverket?
2021-11-01 Ska pengar från lån och penninggåvor tas upp till beskattning och deklareras hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (97708)