Kan man få skattetillägg och dömas för grovt bokföringsbrott eller utgör det dubbelbestraffning?

2021-10-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Kan man får skattetillägg och även döms för grovt bokföringsbrott för samma tidsperiod då det gäller samma händelse eller är detta dubbelbestraffning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det har inte varit ovanligt att personer som dömds för t.ex. bokföringsbrott också har påförts en administrativ sanktion såsom skattetillägg. Det har länge varit omdiskuterat om denna ordning med dubbla sanktioner är förenlig med förbudet mot dubbelbestraffning som finns i art 4 av det sjunde tilläggsprotokollet i Europakonventionen. I Sverige är Europakonventionen svensk lag och därför måste man ta hänsyn till den vid utdömandet av straff och sanktioner etc (2 kap 19 § regeringsformen).

Förbud mot dubbelbestraffning
Det var i ett avgörande från 2013 som Högsta domstolen slog fast att rätten att inte bli straffad två gånger för samma gärning omfattar det svenska systemet (NJA 2013 s. 502). Innan var det alltså möjligt att en person fick både skattetillägg och brottspåföljd. Blir man alltså dömd för t.ex. skattebrott i allmän domstol och därefter påförts skattetillägg i en annan process (t.ex. i förvaltningsrätten) kan det röra sig om en sådan dubbelbestraffning. Det kräver dock att omständigheterna som ligger till grund för båda processerna är väsentligen detsamma. Det måste alltså röra sig om samma brott där två påföljder påförs.


Krav på samma brott för att det ska röra sig om dubbelbestraffning

Vad är ett och samma brott?

Europadomstolen har i rättsfallet ECHR 14939/03 Zolotukhin v. Ryssland uttalat att det är fråga om ett och samma brott om de fakta som berör samma person är oupplösligt förbundna med varandra i tid och rum eller är identiska eller i allt väsentligen detsamma. Luddig formulering - jag ska försöka förtydliga detta.

När det kommer till bokföringsbrott har Högsta domstolen uttalat att utrymmet för att komma fram till att bokföringsbrott och skattetillägg ska anses grunda sig på samma brott är mycket litet. Det kan dock inte uteslutas att det kan bli möjligt att domstolen skulle kunna komma fram till att bokföringsbrott och det som grundar skattetillägg är samma brott - vilket då skulle kunna aktualisera dubbelbestraffningsförbudet (se NJA 2014 s 377).

Europadomstolen har ansett att det krävs mer än en felaktig bokföring för att döma någon för skattebrott. Trots att bokföringen är felaktig kan nämligen en korrekt deklaration lämnas in. I detta fallet ansågs därför bokföringsbrottet och skattetillägget grundas på två olika brott. Därför fanns inte heller något hinder att påföra både brottspåföljd och skattetillägg (se ECHR 7356/10 Lucky Dev v. Sverige).


Frågan har också varit uppe för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen. Även i det fallet kom HFD fram till att bokföringsbrottet inte utgjorde ett hinder mot att ta ut skattetillägg. Inte heller i det målet ansåg man alltså att de olika påföljderna grundande sig på samma brott (se HFD 2014 not. 51).

Sammantaget

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att domstolarna i många fall kommit fram till att det inte har rört sig om dubbelbestraffning när någon dömts för bokföringsbrott och också påförts skattetillägg. Det avgörande för om dubbelbestraffningsförbudet ska aktualiseras är alltså bedömningen för om det rör sig om samma brott.

Du skriver i din fråga att de båda påföljderna har aktualiserats för samma händelse under samma tidsperiod. Det skulle därmed mycket möjligt kunna tänkas att det rör sig om samma brott. Om vi tittar tillbaka på fallet från Europadomstolen så sa man ju dock där att även fast bokföringen är fel pga bokföringsbrottet kan det ändå vara möjligt att lämna in en korrekt deklaration. Därmed verkar utrymmet vara ganska litet att komma fram till att det även i ditt fall rör sig om samma brott. Eftersom jag dock inte vet exakta omständigheterna i ditt fall kan jag inte göra någon närmare bedömning än så.

Det du kan ta med dig är dock som sagt att det visserligen är möjligt att det utgör samma brott i ditt fall. Men mot bakgrund av rättsfallen jag presenterat så har domstolarna i många fall kommit fram till att det inte rör sig om samma brott. Det talar alltså istället för att det i ditt fall faktiskt inte rör sig om en dubbelbestraffning.

Hoppas du känner att du fått lite vägledning i din fråga! Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (567)
2021-10-21 Är avflyttningsersättning en skattepliktig inkomst?
2021-10-20 Kupongskatt vid utdelning från svenskt dotterbolag till utländskt moderbolag?
2021-10-06 Kan man få skattetillägg och dömas för grovt bokföringsbrott eller utgör det dubbelbestraffning?
2021-10-01 Eftergivande av fordran

Alla besvarade frågor (96475)