Söka rättsfall

2012-07-08 i ÖVRIGT
FRÅGA |Fick en p-bot för att jag ställde min trasiga bil (vattenpumpen) på en butiksparkering. Skall överklaga till TR. Var finner jag domar i liknande ärenden? Detta för att se om det är någon ide att gå vidare.
Johan Wahlbom |Hej och tack för din fråga. När det gäller att finna rättsfall så finns det ett flertal sätt. Personligen brukar jag först söka efter ett par nyckelord på Google. Det är förvånansvärt hur lätt man kan hitta rättsfall på det sättet. Oftast är det sidan www.lagen.nu du blir hänvisad till. Ett något mer akademiskt korrekt sätt är att logga in på Infotorg Juridik (tidigare Rättsbanken). Det är en databas som tyvärr inte är gratis men det finns ändå möjighet att söka i denna databas om du använder en biblioteks dator vilka oftas är anslutna dit. På Infortorg Juridik söker du på ett par nyckelord och kan sortera sökträffarna på olika sätt. Självklart är det även möjligt att söka rättsfall i diverse böcker men det är oftast på tok för tidskrävande och ger väldigt sällan bättre och/eller fler svar än en sökning på Internet. Lycka till och bästa hälsningar Johan Wahlbom

En revisors skyldighet vid misstanke om brott

2012-06-26 i ÖVRIGT
FRÅGA |Om en revisor finner information om att en klient håller på med olagligheter (exempelvis kartellverksamhet) men gör så utanför sitt arbete/ ej från uppgifter som är ämnade att hamna i hans besittning, är han då skyldig att anmäla företaget ? Vad säger god revisionssed ? Vad säger lagen ?
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga! Enligt 19 § revisorslagen (RvL) skall en revisor iaktta god revisorsed. Detta innebär bland annat att revisorn skall vara opartiskt, självständig och objektiv i dennes ställningstaganden. Inför varje uppdrag inom revisionsverksamhet skall revisorn pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet och självständighet. Enligt 21 § (RvL) skall revisorn avböja ett uppdrag om ovanstående omständigheter föreligger. Revisorn måste avgöra hur informationen om hans klient påverkar honom i sitt arbete. I 9 kapitlet aktiebolagslagen (ABL) finns regler om revision. I 42-44 §§ finns regler om åtgärder en revisor skall iaktta vid misstanke om brott som faller inom ramen för bolagets verksamhet. Här stadgas bland annat att om brottsmisstanke föreligger skall revisorn meddela styrelsen och åklagaren detta. Ekobrottsmyndigheterna har givit ut ett väldigt omfattande och välskriven dokument om ”Revisorers åtgärder vid misstanke om brott”. Här finner du en länk till det dokumentet: http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Revisorer/Revisorers%20åtgärder%20vid%20brottsmisstanke.pdf Revisorslagen: https://lagen.nu/2001:883 Aktiebolagslagen: https://lagen.nu/2005:551 Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänligen,

Fråga om erinran

2012-06-05 i ÖVRIGT
FRÅGA |Är jag tvungen att skriva på en erinran? Och vad händer om jag inte skriver på?
Emelie Gärde |Hej. Vänligen förtydliga och utveckla din fråga så vi kan hjälpa dig på allra bästa sätt. Med vänlig hälsning

Parkeringstillstånd ej synligt

2012-05-04 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag glömde mitt P-tillstånd i en lånebil jag hade när min egen var på service och parkerade därför av misstag i parkeringsgaraget som hör till hyreshuset där jag bor utan tillståndet i bilen. Jag fick då en kontrollavgift från ett parkeringsbolag. Jag skickade ett brev till dem där jag förklarade vad som hänt, bifogade en kopia på mitt giltiga P-tillstånd och bad dem annullera kontrollavgiften. P-bolaget har svarat att de inte vill annullera avgiften på grund av att detta hänt tidigare, vilket stämmer. Tre månader tidigare råkade en annan parkeringsbiljett hamna framför mitt tillstånd och jag fick en kontrollavgift för det. Då gick P-bolaget med på att byta ut kontrollavgiften mot en administrativ avgift, men det vill de alltså inte göra nu med motiveringen att det har hänt tidigare. Efter att ha läst 6§ Specialmotiveringen 7.1 av prop. 1983/84:104 (sid 70) så tror jag dock att jag kan ha rätt. Det är följande mening som får mig att tro det: "Att uppvisa giltigt parkeringstillstånd i efterhand borde också kunna accepteras om tillståndet gäller för en längre tid och om underlåtenheten app på föreskrivet sätt lägga tillståndet väl synligt i fordonet inte upprepas allt för ofta." Mitt P-tillstånd gäller i tre månader, vilket väl måste anses vara en längre tid. Jag antar därför att det handlar om huruvida totalt två gånger, med tre månaders mellanrum, under en total parkeringstid på nästan två år, kan anses vara alltför ofta. Vad tror ni? Jag lyckas inte hitta några tidigare domar där detta prövats för P-tillstånd som gäller en längre tid. Tack för hjälpen!
Andreas Vinqvist |Hej, Specialmotiveringen du hänvisar till är skriven av Tomtparkeringsutredningen, vilken ansåg att kontrollavgift skulle kunna efterges om den olovliga parkeringen ansågs ursäktlig med hänsyn till omständigheterna. Både departementschefen och lagrådet förordnade dock en mer restriktiv reglering av förutsättningarna för att efterge kontrollavgift än den utredningen föreslog. Den antagna regleringen, vilken återfinns i 10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering, stadgar att kontrollavgift inte ska tas ut om avgiften framstår som uppenbart oförsvarlig. Formuleringen ”uppenbart oförsvarlig” antogs då den bättre ansågs spegla den restriktiva tillämpning som avsågs. Av förarbetena framgår att kontrollavgift inte får tas ut då försummelsen berott på någon oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur. I ditt fall har du parkerat utan parkeringstillstånd och i efterhand uppvisat ett giltigt tillstånd. Den omständigheten att du kan uppvisa att giltigt parkeringstillstånd är inte en sådan omständighet som medför att du med laglig rätt kan undslippa kontrollavgiften. Från rättspraxis kan nämnas Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål FT 2427-03, meddelad den 6 november 2003. I rättsfallet konstaterade domstolen att innehav av ett giltigt parkeringstillstånd, även om det gäller för en längre tid, inte kan befria en person från kontrollavgift om det inte varit väl synligt vid kontrolltillfället. Parkeringsbolaget har därmed ingen skyldighet att efterge kontrollavgiften. Med vänliga hälsningar

Meritvärdering vid notarietjänstgöring för betygsskala A-F

2012-06-29 i ÖVRIGT
FRÅGA |När man söker tingsnotarietjänst och ska värdera sina meriter så är ett ab värt 2, ba 1.5 och b 1. Man kan dock ha använt sig av bolognaskalan, dvs a till f, genom att exempelvis tillgodoräkna vissa kurser från andra program. Vad gäller för meritvärde för respektive kurs i dessa fall? Vad är ett a, b ,c ,d och e värt?
Sebastian Wallin |Hej och tack för din fråga! A och B motsvarar AB och ger 2 "poäng" C motsvarar BA och ger 1,5 "poäng" D motsvarar B och ger 1 "poäng". Med vänlig hälsning

Olika typer av äktenskap

2012-06-25 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej,Kan ni förklara den skillnad mellan skenäktenskap och konvenansäktenskap?Tack ska du ha!Mvh/Lydie
Kevin Öksuz |Det är inte en riktigt juridisk fråga men jag ska försöka förklara så gott jag kan. Konvenansäktenskap är något som var vanligare för i tiden, då man gifte sig med någon som man tyckte var lämplig utifrån ekonomiska samt sociala kriterier. Det var med andra ord ett riktigt äktenskap, då man valde ut någon och inledde ett parförhållande. Skenäktenskap å andra sidan är, då två personer gifter sig för att dra nytta av de fördelarna som lagen ger till äkta makar men egentligen inte befinner sig i ett parförhållande. Hälsningar

Överklaga parkeringsbot

2012-05-31 i ÖVRIGT
FRÅGA |jag har fått en kontrollavgift av parkia. Detta bredvid en kyrka där jag har tillstånd att parkera. Det enda parkia skyltat med är "förhyrda platser". Inga markeringar på marken. Inget om att tillstånd krävs. Jag trodde givetvis att det var kyrkans platser. Det var det tydligen inte. Måste jag verkligen betala?
|Hejsan! Du bör inte bara strunta i att betala då du kan få betalningsföreläggande av kronofgoden. Jag tycker istället att du skall försöka överklaga parkeringsboten. Ring direkt till parkia och förklara situationen. Lycka till! MVH

Definition av denuntiationssubstitut

2012-04-29 i ÖVRIGT
FRÅGA |Vad är denuntiationssubstitut för något?
|Hej, Denuntiation är detsamma som underrättelse. Således är ett denuntiationssubstitut något som sker istället för en underrättelse. Med vänliga hälsningar