Tillämpligheten av lagen om namn och bild i reklam

2012-04-25 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hejsan, gäller lagen om namn och bild i reklam även för interna event/slutna sällskap på ca 80 personer? Ex man trycker upp stora vepor/affischer med bild på kändisar, som man lägger pratbubblor med texten "jag väljer xx produkter" + företagets logotype. Är det ok? Risk finns ju att det sprids på t ex facebook etc. Tack på förhand!
Leo Andersson |Hej! Det framgår inte av din fråga vilket typ av internt event/slutet sällskap det är fråga om, eller vad som är syftet med detta. Lagen om namn och bild i reklam är endast tillämplig på näringsidkare som i sin marknadsföring använder sig av någons namn eller bild utan samtycke enligt 1 § i nämnda lag. Vad gäller begreppet näringsidkare förstås även dess anställda och andra personer som handlar på uppdrag av denna. Det framgår inte om ni är en samling privatpersoner som gör detta som en "kul grej" eller om det är i form av en näringsidkare på något sätt. Vidare ska det röra sig om marknadsföring av något som kan förstås som "vara, tjänst eller annan nyttighet" för att lagen ska vara tillämplig. Pratbubblorna med texten kan alltså vara problematiska om det är så att det är era produkter som ni påstår att kändisen i fråga använder. Detta bör falla in under marknadsföringsbegreppet. Vad gäller spridningen spelar det egentligen ingen roll om bilder kommer ut på exempelvis facebook eller inte, marknadsföringen kan sägas äga rum redan i och med det slutna evenemanget. Däremot får det i praktiken ses som en större risk att någon påtalar detta om det sprids utanför eventets ramar, men detta har alltså ingen rent juridisk betydelse. Om ni alltså inte på något sätt kan anses vara näringsidkare kan inte ansvar enligt lagen om namn och bild i reklam aktualiseras. Det kan dock vara värt att nämna att det även kan finnas upphovsrättsliga aspekter att ta hänsyn till, bland annat vid användandet av fotografier utan tillåtelse från fotografen. Lagen om namn och bild i reklam kan hittas här: https://lagen.nu/1978:800

Pantsättning av lös egendom

2012-04-25 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag har en skuldsedel med en dyr sportbil som pant. Ägaren har nu sålt bilen utan att meddela mig. Hur gör jag för att driva in panten?
Olle Lindberg |Hej! En sportbil är att betrakta som lös egendom. För att giltig pantsättning ska kunna ske av lös egendom krävs att "tradition" har skett av pantegendomen, handelsbalken 10 kap. 1 § ( https://lagen.nu/1736:0123_2#K10 ). Detta innebär, i klarspråk, att den som vill pantsätta lös egendom måste lämna över egendomen till panthavaren. Avgörande för om "tradition" har skett är inte att panthavaren faktiskt tar emot bilen, i det här fallet, utan att pantsättaren får sin rådighet avskuren (se t.ex. rättsfallet NJA 1996 s. 52 som finns här https://lagen.nu/dom/HDO/T2390-94_1 ). Med detta menas att ägaren till bilen inte ska kunna bruka bilen under tiden den är pantsatt. Då ägaren till sportbilen verkar ha haft bilen kvar i sin besittning så har inte giltig pantsättning uppstått. Detta betyder att du tyvärr inte kan "driva in" din pant. Hälsningar Olle

Moral turpitude vid skaffande av amerikanskt visum

2012-04-22 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Jag blev 2008-12 dömd för Bokföringsbrott med påföljd Villkorlig dom och böter. Räknas detta brott som "Moral Turpitude" av Homeland Security i USA? Kommer denna dom att försvinna från mitt namn och isf när? Planerar en tur till USA snart därav min undran. Tack på förhand Magnus
Johan Wahlbom |Hej och tack för en mycket intressant fråga! Angående hur länge ditt bokföringsbrott kommer finnas kvar i det svenska belastningsregistret kan följande sägas. Relevant lag är lag om belastningsregister (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980620.htm). I 17 § stadgas tider för gallring och där framgår att villkorlig dom gallras, det vill säga försvinner från belastningsregistret, efter tio år samt att böter gallras efter fem år. Det innebär att ditt bokföringsbrott kommer gallras tidigast i december 2013 och senast i december 2018. Enligt 11 § i samma lag framgår det att utländska myndigheter (vilket exempelvis inbegriper amerikanska Homeland Security) har rätt att ta del av uppgifter i det svenska belastningsregistret. Dock förutsätts att det finns en internationell överenskommelse som är godkänd av den svenska Riksdagen vilket det rimligtvis kan antas att det finns mellan Sverige och USA. Det hittills sagda gäller svensk rätt medan det kommande gäller amerikansk rätt där informationen gällande moral turpitude är hämtat från en amerikansk byrå (Gudeon & McFadden) som är specialiserad på amerikansk immigrationsrätt. Här är en länk till en relevant artikel på deras hemsida: http://www.usvisalawyers.co.uk/article13.htm. Vad som utgör moral turpitude i enlighet med amerikansk rätt har inte tydligt preciserats i skriven amerikansk lag. Dock har det konstaterats att till exempel skattebrott (tax evasion), bedrägeri mot staten (fraud against the State) samt övriga former av bedrägeri (fraud samt false pretense) utgör moral turpitude. Det finns en risk att steget härifrån till bokföringsbrott inte är så stort. Brottets klassifikation enligt svensk rätt är inte viktig utan det är uteslutande amerikansk rätt som avgör om det aktuella brottet utgör moral turpitude eller inte. Om en person har begått ett brott som utgör moral turpitude medför detta att personen i fråga varken beviljas amerikanskt visum eller en inresa enligt det så kallade VISA Waiver Program. Sammanfattningsvis finns det en risk att ditt bokföringsbrott utgör moral turpitude men det är en mycket svår fråga. Personligen skulle jag inte köpa/planera en resa till USA och chansa på att det aktuella brottet inte utgör morale turpitude. Mitt råd är att du absolut bör kontakta den amerikanska ambassaden i Stockholm (http://sweden.usembassy.gov/)för att få råd i frågan. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom

Får man bli visiterad av publikvärdar?

2012-04-16 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Innan jag som publik går in till mitt Stockholmsfotbollslags match så visiterar vanliga publikvärdar mig. Vilka befogenheter har dem att visitera mig?.
|Hej Erik, och tack för din fråga! Visitering av personer av publikvärdar innan en fotbollsmatch är en intressant fråga. Egentligen har dessa publikvärdar inget laga stöd för att få visitera personer. De kan inte tvinga dig att bli visiterad. Dock är dessa evenemang frivilliga att gå på, och genom att du köper en biljett ingår du i princip ett "avtal" om att bli visiterad. Vill du inte bli visiterad kan de därmed neka dig inträde. Man får dock inte ha diskriminerande regler, som att endast visitera vissa personer som har t.ex. viss sexuell läggning eller viss etnicitet. Antingen visiterar man alla eller ingen. Med vänliga hälsingar

FÄRDBEVIS

2012-04-25 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej har en liten fråga angående färdbevis kontroll, blev nyfiken när jag såg västtrafiks beteende på tvn. Det står i deras resevillkor att: "Du måste ha giltigt färdbevis med dig under hela resan och du ska kunna visa upp det för trafiktjänsteman vid kontroll." Min fråga är angående formuleringen "skall kunna": kan jag tolka detta som att det INTE finns ett "måste" i visa upp färdbeviset? Dvs om jag har ett giltigt färdbevis med mig, dvs "kan visa upp det", inte måste visa det? Då jag uppfyller att jag "har ett giltigt" och "kan visa det". Som ni märker är det en tolkningsfråga av vad det egentligen står i deras villkor. Tack på förhand och om jag är otydlig i min fråga bara säg till skall jag försöka bli tydligare.
Hampus Sabel |Hej, Resevillkoren utgör del av ett avtal som du som kund ingår med Västtrafik när du utnyttjar deras tjänster. Du som resenär är skyldig att visa upp ditt färdbevis på uppmaning av Västtrafiks kontrollanter, formuleringen i resevillkoren är snarast en dubbelgardering från Västtrafiks sida. Man vill, genom formuleringen, göra det omöjligt för personer att "smita" från betalning genom att hävda att man har färdbevis men sedan vägra visa upp det. Visar man inte upp sitt färdbevis på anmodan från en kontrollant anses man inte följa villkoret "kunna visa upp" vilket föranleder tilläggsavgift. Jag håller med om att resevillkoren är klumpigt formulerade. Vänligen,

SÄPO-REGISTRET

2012-04-24 i ÖVRIGT
FRÅGA |Arbete vid en säkerhetsklassad anläggning som häkte innebär registerkontroll vid 3 olika register belastningsregistret, misstankeregistret samt säporegistret. Jag undrar om gamla synder som raderats ur belastningsregistret finns kvar i säporegistret, och om detta sorterar ut mej som olämplig.
Hampus Sabel |Hej, Säpo-registret och dess innehåll regleras i Polisdatalagen. Uppgifter om enskilda får enligt lagen bara registreras om personen misstänks ha utövat eller kan komma att utöva brottslig verksamhet som omfattar hot mot rikets säkerhet (här ingår t.ex. terroristbrott och finansiering av grov organiserad brottslighet), om personen har genomgått registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen eller om det finns särskilda skäl. Så länge dina "gamla synder" inte är av någon allvarligare karaktär har jag svårt att tro att de finns registrerade i Säpo-registret. Det vanliga belastningsregistret fyller funktionen att registrera vanliga brott. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, hör gärna av dig om du har ytterligare frågor. Polisdatalagen kan du läsa här: https://lagen.nu/2010:361, Säkerhetsskyddslagen finns här: https://lagen.nu/1996:627. Dessutom har Säkerhetspolisen på sin hemsida information om vad deras register innebär: http://www.sakerhetspolisen.se/omsakerhetspolisen/offentlighetochsekretess/register.4.7671d7bb110e3dcb1fd800010234.html Vänligen,

Brandsäkerhet och brandskyddskontroll

2012-04-22 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hur lång tid får gå emellan godkänd brandsyn när det gäller idrottsanläggningar?
|Hej, Som går att läsa i 2 kapitlet i lagen om skydd för olyckor (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM) ansvarar i första hand enskilda för brandsäkerheten i byggnaderna. För vissa byggnader ställs särskilda krav på kontroll av brandsäkerheten med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand. Denna särskilda kontroll innebär att ägaren av byggnaden ska lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen (enligt 3 § lag om skydd för olyckor). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer vilka byggnader som kraven gäller för. Bland annat räknas samlingslokaler som rymmer mer än 150 personer dit. Kommunen bestämmer vilka tidsfrister som gäller för när redogörelsen ska lämnas in. I den frågan bör Du alltså ta kontakt med Din kommun för att få klarhet. Den brandskyddskontroll som kommunen enligt lag ska företa är begränsad till vissa sorters byggnader. Den gäller främst anläggningar med värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor, köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder, lokaleldstäder, och imkanaler (se 3 kapitlet 4 § lag om skydd för olyckor). Hur ofta en brandskyddskontroll ska företas varierar beroende på bl.a. vilken eldningsanläggning det är fråga om och vilket bränsle som används. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som bestämmer tidsfristerna, och Du kan läsa om dem i Statens räddningsverks föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (SOVFS 2005:9), https://www.msb.se/RS/2001-2005/SRVFS_2005-9.pdf. Exakt vilken tidsfrist som gäller för anläggningen i Din fråga kan jag inte svara på eftersom jag inte vet vilken förbränningsanordning, om någon, som är aktuell. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Regler om samäganderätt

2012-04-14 i ÖVRIGT
FRÅGA |Vi är 2 syskon som äger en sommarstuga,kommit överens om att sälja. Nu har 1 ändrat sig. Hennes del är inte till salu och vill inte gå ut på marknaden. Tar inte mitt bud,hon lägger väldigt lågt. Måste man ha det kvar som samägande?
Azra Skorupan |Hej, Såvida annat inte har avtalats mellan dig och ditt syskon är lagen (1904:48 s. 1)om samäganderätt (SamägL) tillämplig i det nu aktuella fallet. Huvudregeln är att varje förfogande och varje åtgärd över den samägda egendomen (d.v.s. sommarstugan) förutsätter enighet mellan delägarna, vilket följer av 2§ SamägL. Motsatsvis innebär bestämmelsen att varje delägare har rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen, innebärande att du har rätt att sälja din del av sommarstugan. Vidare stadgas i 6§ SamägL att du, i egenskap av delägare, kan vända dig till tingsrätten och därvid begära att egendomen säljs genom offentlig auktion för att få så vis ifrånkomma samägandet. Lagen om samäganderätt finner du genom att klicka på följande länk: https://lagen.nu/1904:48_s.1 Jag hoppas att du härmed har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,