LAGARNAS GILTIGHET

2012-08-16 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hejsan, har kollat upp och läst mycket om "freeman" rörelsen i mest usa kanada och England, vilka alla har Common law, och vi använder oss av något som kallas Cilvil law, men det finns ju likheter med båda! Min fråga är om jag kan avsäga mig mitt personnummer som givits påvingades till mig utan min tillåtelse/godkännande, och sedan hävda att jag är en fri man, och att trafiklagen med krav på körkort på för att köra bil! "Definitionen av köra lyder transportera någon eller något," vilket enligt mig låter som lagen är till för kommersiellt bruk. & bryter mot mina mänskliga rättigheter att fritt resa med min automobil. Om det går till domstol kan jag då hävda att jag inte är en peson utan en människa, och om dom anser att jag bryter mot lagen, så vill jag se det kontrakt jag enligt dom godkänt och finns inte sådant kontrakt vad gäller då? tilläggs fråga, kan man om man drar det till rätten i sverige, vrida ord m.m för att ev kunna tala sig ur en situation.
Hampus Sabel |Hej, Det är i Sverige inte möjligt att avsäga sig sitt personnummer och bo kvar i landet. Personnummer är en del av folkbokföringen. Denna regleras i den tvingande lagen Folkbokföringslagen som omfattar alla som vistas i Sverige. Några undantag finns naturligtvis, men inget som omfattar situationen du beskriver. För att avskrivas från folkbokföringen krävs att man lämnar Sverige. Vad gäller trafiklagen så transporterar du de facto någon när du kör bil, nämligen dig själv. Du omfattas därför av lagen. Hur du uppfattar dess lydelse är inte relevant vid en domstolsprövning. Det är inte heller någon erkänd mänsklig rättighet att fritt framföra fordon. Vad som anses utgöra mänskliga rättigheter finner du i regeringsformens 2:a kapitel samt i Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, vilket är den lag genom vilken Europakonventionen blivit svensk lag. Vad gäller lagarnas giltighet finns det många rättsteorier. Den som har störst stöd i rättsvetenskapen är att du har godkänt lagarna genom att du levt som en del av samhället. Du har därför lämnat ditt samtycke genom ditt handlande. Oavsett hur man argumenterar kan jag garantera dig att ingen domstol i Sverige skulle acceptera att du inte är bunden av svensk lag. Naturligtvis kan man vrida ord och dylikt för att försöka prata sig ur en situation. Ingen tvingar dig som anklagad att tala sanning. Jag har dock svårt att tro att domstolen skulle falla för det knepet. Domstolen granskar de fakta som läggs fram för den och fattar sitt beslut baserat på detta. Du finner lagarna här: Folkbokföringslagen - https://lagen.nu/1991:481 Regeringsformen - https://lagen.nu/1974:152 Europakonventionen - https://lagen.nu/1994:1219 Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor. Vänligen,

Flera IPS:er

2012-08-10 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Jag har en Ips ( ett individuellt pensionssparkonto) hos en bank. Är det möjligt att överföra delar av IPS:en till annan bank dvs att ha t.ex 2 IPS konton? (Jag har tidigare bytt hela kontot fr en bank till min nuvarande.) Tack för svar Mvh Cecilia
Johan Wahlbom |Hej! Det här är egentligen något du ska rådfråga dina banker om. De kan ge svar på de tekniska frågorna gällande överföring av IPS från en bank till en annan. Lagligt sett är det inget som hindrar dig från att ha två eller fler IPS:er men du får ändå bara göra avdrag med 12 000 kronor om året i din deklaration. Pensionsavdraget är knutet till dig som person och inte till respektive pensionssparande. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

2012-07-30 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej Jag har en fråga, jag har letat över allt men inte hittat lagen om fotografering. vad går den under? vore tacksam för ett snabbt svar
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. Angående fotografering och rättigheter till bilder bör lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (se lag, https://lagen.nu/1960:729) vara aktuell. Med Vänlig Hälsning

Åldergräns för lättdrycker

2012-07-15 i ÖVRIGT
FRÅGA |Tjena :P Jag undrar om lagen om att man får köpa 2.25% cider, fortfarande gäller? (är 14)
|Hej! Regler om alkoholdrycker finns i Alkohollagen (https://lagen.nu/2010:1622). I lagen föreskrivs att alkoholdrycker med en procenthalt över 2.25% men under 3.5% får säljas till de som fyllt 18 år. Det finns däremot andra drycker, så kallade "lättdrycker", som får säljas oavsett ålder. Dessa kan ibland innehålla alkohol, så länge det är under 2.25%. Vänligen,

Folkbokföring på annan adress

2012-08-11 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, Jag undrar vad som kan hända om mitt yngre syskon folkborför sig på min adress trots att hon fortfarande skulle bo hemma hos våra föräldrar. Kan det få några konsekenser? För mig eller oss båda? Tack på förhand
|Hej, Och tack för att du kontaktar Lawline! I folkbokföringslagen ( http://lagen.nu/1991:481 ) regleras frågor kring folkbokföring. I 6 § framgår att folkbokföring ska ske där man kan anses vara bosatt. Vidare framgår det enligt 7 § samma lag, att en person anses vara bosatt på den fastighet där den regelmässigt tillbringar, eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Detta betyder för din systers del att hon skall vara folkbokförd där hon regelbundet kommer att spendera sin dygnsvila, vilket jag tolkar det som, är på era föräldrars adress. Det föregick diskussioner vid folkbokföringslagens införande om att införa en särskild straffbestämmelse i folkbokföringslagen, som skulle kriminalisera lämnandet av felaktiga uppgifter i folkbokföringsärenden. Det ansågs dock möjligt att bestraffa detta beteende som osant intygande enligt brottsbalkens bestämmelser, se Prop 1990/91:153 s. 107. Att göra en felaktig folkbokföring, skulle möjligen därmed komma att anses som osant intygande, vilket är brottsligt enligt 15 kap. 11 § Brottsbalken ( https://lagen.nu/1962:700#K15P11S1 ). Hoppas detta besvarar dina frågor! Mvh

Allmänna reklamationsnämnden utfärdar endast rekommendationer

2012-08-08 i ÖVRIGT
FRÅGA |Måste företag, enligt lag, följa Allmänna reklamationsnämndens beslut i tvister?
Elin Sjörén |Hej, Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och beslutar om vad de anser är rätt i frågan. De bedömer tvisterna utifrån parternas egna underlag och utför således inga förhör eller samlar in fakta på egen hand. Ett beslut ifrån Allmänna reklamationsnämnden, om att en konsument har rätt i lag mot ett visst företag, fungerar endast som en rekommendation till företaget. Det fungerar således inte som ett domslut ifrån en domstol, som måste följas. Företaget kan därför välja om det vill följa rekommendationen eller inte, men det anses tillhöra god marknadssed att rätta sig efter det. Många företag väljer därför att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Här kan du läsa mer om Allmänna reklamationsnämnden: http://www.arn.se/ Med vänlig hälsning

Flyttning av fordon (motorcykel)

2012-07-17 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej Kan man flytta på/förvara en motorcykel som står olovligt parkerad i (inomhus) en fastighet som vi äger? Vi har lappat motorcykeln och skrivit att vi omhändertar den om ägaren inte flyttar den omgående. Är det rätt eller är det egenmäktigt förfarande trots att vi äger fastigheten? Kan vi debitera ägaren för bortforslingen? Gäller det sedan att förvara den i 6 månader innan man kan se den som egen tillgång?
|Hej! Enligt 2 § lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett registrerat fordon flyttas om det varit parkerat på annans mark i minst sju dygn efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren. Det är markägaren som måste visa att han eller hon gjort försök att underrätta ägaren till fordonet, t.ex. genom att skicka rekommenderat brev till den som fordonet står registrerat på. Enligt 7 § st. 1 är det ägaren till fordonet som ska stå för kostnaderna för flyttningen. Kan inte ägaren anträffas eller om denne av någon annan anledning inte kan betala blir det enligt 3 st. samma paragraf den som begär flyttningen (dvs du) som får bära dessa kostnader. Jag vill understryka att det i fall som dessa är polisen som meddelar och verkställer beslut om flyttning av fordon, vilket framgår av 16 § förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Du har alltså inte rätt att själv flytta fordonet utan mitt råd till dig är att kontakta polisen som sedan kan flytta motorcykeln åt dig. På så sätt undgår du att göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande. Angående förvaringen kommer motorcykeln sannolikt att förvaras på en särskild uppställningsplats och sedan tillfalla staten i det fall ägaren inte skulle hämta upp den, se 6 § lagen om flyttning av fordon. *Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall: https://lagen.nu/1982:129* *Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall: https://lagen.nu/1982:198*

Samägande av hus samt besöksförbud

2012-07-09 i ÖVRIGT
FRÅGA |Köpt hus med sambo, äger 50% var. Ska separera nu, mega ovänner och jag är inte välkommen hem. Sover nu i bilen. Kommer jag hem säger hon att hon ska se till att skaffa besöksförbud på något vis. Har jag inte rätt att komma hem när jag äger halva huset? Hur går man till väga tills huset blir sålt?
|Hej eftersom ni äger fastigheten tillsammans gäller samäganderättslagen. Enligt 3 § gäller då att när ni inte kan komma överens om frågor rörande fastigheten har ni möjlighet att hos Tingsrätten ansöka om att en god man ska utses. Enligt 6 § samma lag gäller sedan att du har möjlighet att få huset sålt även om din sambo inte vill medverka till detta. 6 § ger möjlighet till en offentlig auktion. För att genomföra denna auktion måste då även här inlämna en ansökan till Tinsgrätten. Detta gäller dock inte om ni har avtalat om något annat. Vad gäller din rätt att bruka huset har du som delägare samma rättigheter som andra delägare. Dock har din f.d. nämnt besöksförbud. Enligt lagen om lagen om kontakförbud 1 a § gäller att en rätt kan meddela förbud att vistas i en bostad som man använder gemensamt med någon. Det krävs dock rätt mycket för att ett sådant förbud ska meddelas, det ska bland annat röra sig om en påtaglig risk för att delägaren ska begå brott mot liv och hälsa och skälen för förbudet måste uppväga intrånget. Enligt 1 § samma lag finns det även möjlighet för ett rent allmänt besöksförbud bland annat om det finns risk för att denne person förbudet gäller mot kommer begå brott, trakassera eller förfölja. jag vill påpeka att dessa förbud på inget sätt blir gällande automatiskt utan det krävs ett beslut från Tingsrätten. MVH Cecilia