Skadestånd för brännskada

2018-12-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej !Jag var på en cafe igårkväll du hade inte satt ordentlig lock på de, när jag fick ta med mugg då fick jag het vatten på min hand! Jag tänkte hör av med er om jag kan stäms företaget med tänkte att jag fick brandskada. Jag har även bilder som jag kan infoga.
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det vill du kräva caféet på skadestånd för de brännskador som orsakats av att locket inte var korrekt förseglat när du köpte en kopp kaffe. Lagen som gäller i fall så som detta är skadeståndslagen (SKL). I 3 kap. 1 § SKL hittar vi de ansvar ett företag har för skador som deras anställda har orsakat. Här står det att företaget är skadeståndsskyldigt för de som de har anställda i sin tjänst om de orsakar en skada genom vårdslöshet eller uppsåt.Att baristan uppsåtligen skulle ha orsakat skadan kan jag ej svara på men frågan det landar på är huruvida vårdslöshet skett. I skadestånd för personskada innefattas bland annat ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt ersättning för sveda och värk enligt 5 kap. 1 § SKL. Huruvida du får skadestånd beror alltså på om du kan påvisa att baristan som gav dig koppen varit vårdslös i detta och storleken beror på hur mycket ekonomisk skada du lidit samt till viss del ersättning för sveda och värk. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ansvarar styrelsen eller bostadsrättsföreningen för halkskada?

2018-12-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om en bostadsrättsförening har gemensamt ansvar för att underhålla en gemensam väg genom att sanda under vinterhalvåret och någon skadar sig genom att halka, vem blir ansvarig då? Är det styrelsen eller bostadsrättsföreningen? Bostadsrättsföreningen har gemensamt bestämt att de gemensamt ska underhålla vägen och att alla ansvar för att sanda.
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Även om bostadsrättsföreningen har kommit överens om att gemensamt ansvara för underhåll av vägen, så är det styrelsen som har det yttersta ansvaret ifall skada skulle uppkomma.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Min granne röker och lukten sätter sig i mina kläder, kan jag få ersättning?

2018-12-06 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en granne som röker inne i sin lägenhet som ligger under min. Näst intill dagligen stinker det ciggrök i min lght. Jag har kläder, vinterjackor som luktar. Mina syltade och inlagda matvaror har blivit bruna och oätliga. Styrelsen har haft ett långt samtal med grannen i fråga men ingen skillnad blir det. Flera dagar i veckan kommer jag hem och det luktar så mkt så man kan tro att det är npgon som rökt hos mig. Jag kan emmellanåt inte vara hemma då inte jag inte orkar känna lukten. För att slippa måste jag vädra med vidöppna fönstret och all värme går ut och jag tvingas gå hemma och frysa. Vad har jag för rättigheter? Jag har saker som är förstörda, kan jag begära ersättning? Och eftersom det här inte verkar ta slut så kommer ju mer och mer saker bli förstört med åren. Att jag ska flytta ser jag inte som ett alternativ då det skulle bli en förlustaffär med dagens marknad.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga !Är inomhusrökning tillåten?I flera avgöranden har hyresnämnden accepterat inomhusrökning, till och med i hyreshus där kontraktet haft ett förbud mot rökning. Om det är problem med ventilationen kan föreningen behöva åtgärda detta. Kan du få ersättning för röklukt i kläder?För att du ska kunna kräva skadestånd krävs enligt skadeståndslagen (2 kap 1 § Skadeståndslag) att en skada har orsakats. En skada är i första hand en genom fysiska medel direkt tillfogad skada (Proposition 1972:5 s.579). Att någonting har fått en försämrad funktion kan också räknas som en skada enligt högsta domstolen (NJA 1996 s.68). Det som har blivit skadat ska ha ett mindre värde än vad det hade innan skadehändelsen. I ditt fall så har du kläder som luktar, här har jag svårt att se att det är en tillräckligt konkret skada för att utgöra skada enligt lagens mening. Om du tvättar kläderna blir de återigen luktfria, och har då samma värde som de hade från början. Vad gäller dina syltade och inlagda matvaror påstår du att de har blivit oätliga. Om du kan bevisa att de har blivit oätliga och att det är på grund av din grannes rökning har du lidit en skada. För att skadan ska vara ersättningsgill enligt lagen krävs att skadan orsakats genom att din granne åsidosatt en av rättsordningen uppställd aktsamhetsnorm. Eftersom det är tillåtet att röka inomhus så har din granne inte åsidosatt en aktsamhetsnorm enligt min bedömning.Är det värt att gå till domstol? Om du stämmer din granne och förlorar rättegången blir du skyldig att betala din grannes rättegångskostnader (18 kap 1 § Rättegångsbalk). Beroende på hur omfattande processen blir och om den prövas i en eller flera instanser kan det bli ganska dyrt att betala rättegångskostnader. De flesta hemförsäkringar har ett rättsskydd men detta brukar ha en beloppsspärr, som innebär att du själv måste betala kostnader utöver ett visst belopp. När det rör sig om skador som har ett ringa värde, i ditt fall, mat och kläder, kan det bli en väldigt dyr process i jämförelse med värdet på dina saker som skadats. Vad kan du göra istället? Försök nå en överenskommelse med din granne. Om du tror att det är problem med fastighetens ventilation kan du prata med föreningen och be dem åtgärda detta. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Skadestånd i utomobligatoriska förhållanden

2018-11-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, var till mitt lokala postkontor, en servicebutik, för att hämta ett större paket. Påväg ut u den trånga butiken - i gången står en långboll med människor som väntar på att hämta ut sina paket, så går jag nära kylen med snus. På kylen handtag som består av en plåtbit med vassa kanter skär jag upp min nya dunjacka. Jag påpekar detta för affärsinnehavaren men han skrattar åt mig. Hos vem ligger ansvaret, borde jag sett mig för eller borde han tillse att ej ha skarpa kanter på sin kyl?
Yekta Keskin |Hej och välkommen till Lawline! Inom skadeståndsrätten skiljer man på inomobligatoriska respektive utomobligatoriska förhållanden. I ditt fall rör det sig om ett utomobligatoriskt förhållande, eftersom inget avtal föreligger mellan parterna. Det du har drabbats av kallas på juridiskt språk sakskada. När en skada inträffat och de parter som är inblandade inte har något avtal mellan sig gäller i allmänhet skadeståndslagen (SkL), se 1 § i den lagen. En tillämpning av skadeståndslagen utesluts inte bara av avtal utan också om det finns en särskild reglering i annan lagstiftning. Så tycks inte vara fallet här, t.ex. kan inte 32 kap. miljöbalken anses vara tillämplig. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2:1 SkL. Rimligen kan vi anta att affärsinnehavaren inte orsakade skadan med vilje. Därför måste vi fråga oss om affärsinnehavaren av oaktsamhet har vållat skadan. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Ytterst är det upp till domstol att bedöma om vårdslöshet förelegat eller inte. Rena olyckshändelser omfattas i regel inte av skadeståndslagen. Enligt 5:7 SkL ska skadestånd med anledning av sakskada omfatta:1. Sakens värde eller reparationskostnad2. Annan kostnad till följd av skadan3. Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhetI fallet med jackan skulle skadestånd troligtvis endast omfatta sakens värde eller reparationskostnaden.Det finns viss möjlighet till jämkning av skadestånd för sakskada. Om den skadelidande har medverkat till skadan kan skadestånd jämkas, se 6 kap. 1 § 2 st. SkL. Vidare kan skadeståndet jämkas om skyldigheten att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt och är knappast aktuell i det förevarande fallet. Sammanfattningsvis kan man säga att skadestånd med anledning av sakskada kan bli aktuellt. Detta förutsätter dels att skada faktiskt uppstår, dels att skadevållaren uppsåtligt eller av vårdslöshet bidragit till skadan. Utöver detta krävs det dessutom att det finns ett förutsägbart samband mellan handlingen och skadan, något som med enkelhet borde kunna konstateras om jackan först är hel, men sedan t.ex. går sönder när du går förbi den vassa kyldisken. Beror sakskadan på en ren olyckshändelse aktualiseras dock inget skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen. Hoppas att detta besvarar din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Vad kan jag göra om en veterinär gjort fel?

2018-12-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Lämnade in min hund hos en veterinär pga att ena ögat hade skadats pga rinnande öga som torkat och skurit upp ögat. Dom skulle operera bort ögat men av misstag säger dom så skadade dom de andra ögat och ser inte ut som att de kommer klara sig, utan man pratar nu om att tvingas avliva hunden. Är extremt jävla förbannad just nu på den inkompetens som visats, och dom försökte be om ursäkt för deras misstag.Vill nu då stämma denna veterinär som utförde operationen efter som de är ett sinnessjukt händelseförlopp som kommer sluta i de värsta tänkbara sätt. Hur går jag tillväga?
Henrik Åkesson |Hej!Lämnade in min hund hos en veterinär pga att ena ögat hade skadats pga rinnande öga som torkat och skurit upp ögat.Dom skulle operera bort ögat men av misstag säger dom så skadade dom de andra ögat och ser inte ut som att de kommer klara sig, utan man pratar nu om att tvingas avliva hunden.Är extremt jävla förbannad just nu på den inkompetens som visats, och dom försökte be om ursäkt för deras misstag.Vill nu då stämma denna veterinär som utförde operationen efter som de är ett sinnessjukt händelseförlopp som kommer sluta i de värsta tänkbara sätt. Hur går jag tillväga?Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt skadeståndslagen (SkL).Det finns två tillvägagångssätt som du kan vidta; disciplinpåföljd och skadestånd. DisciplinpåföljdDjurhälsopersonal har en skyldighet att fullgöra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och ska iaktta noggrannhet och omsorg vid vården (Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 2 kap. 1 §).Om personalen uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter dessa skyldigheter får disciplinpåföljd åläggas (Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 6 kap. 1 §).Genom att veterinären skadat det andra ögat och att hunden nu kanske behöver avlivats kan det vara så att veterinären inte fullgjort sina uppgifter i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, och kan dessutom brustit i sin noggrannhet. Veterinären kan då åläggas en disciplinpåföljd. Har veterinären varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke kan även dennes legitimation återkallas (Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 6 kap. 6 § första stycket första punkten).Du kan anmäla veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård och detta ska göras skriftligt (Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 7 kap. 7 §). Klicka här för att komma till Ansvarsnämndens instruktioner för hur anmälan ska göras. SkadeståndHar veterinären av vårdslöshet orsakat skadan på din hund ska veterinären ersätta skadan (SkL 2 kap. 1 §). Det rör här alltså en ersättning i pengar. Skadan på din hund räknas som en sakskada. Det kan vara svårt att göra en bedömning vilket belopp som ska betalas som skadestånd. Skadeståndet omfattar ersättningen för hundens ekonomiska värde och övriga kostnader du haft till följd av skadan på din hund (SkL 5 kap. 7 § första och andra punkten). Trots att hunden kanske har ett lågt ekonomiskt värde kan veterinärkostnader som tillkommit efter skadan vara höga. Högsta domstolen har uttalat att det går att få ersättningar för sådana veterinärkostnader även om det rör sig om stora summor i förhållande till djurets värde (NJA 2001:61 I och II). Bedömningen är här objektiv och kan framstå som väldigt kall, hänsyn tas bland annat inte till affektionsvärde. Du bör yrka på återanskaffningsvärdet av en likvärdig hund. Eftersom veterinären är en arbetstagare (så länge det inte rör sig om någon enskild firma eller liknande) kommer arbetsgivaren vara den som har skadeståndsansvaret (SkL 4 kap. 1 §). Du bör därför rikta skadeståndet mot arbetsgivaren. Slutsats och rådDu kan alltså anmäla veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, samt kräva skadestånd av kliniken/arbetsgivaren. Gällande skadeståndet skulle jag rekommendera dig att kontakta kliniken för att komma överens om en summa. På detta sätt kan du slippa en utdragen rättsprocess i domstol. Kommer ni inte överens kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten (se här för hur du gör). Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Grannarna sjuka på grund av gammalt avlopp, skadeståndsskyldighet?

2018-12-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag och min bror ärvde en sommarfastighet för ett par år sedan och förra hösten blev många ur min stora släkt i omgivande fastigheter sjuka i någon vecka och det upptäcktes avloppsbakterier i deras dricksvatten. Allas avlopp undersöktes och vårt visade sig för gammalt (29 år istället för max 20 år) vilket kunde vara en möjlig orsak till förgiftningen. Vi förlas med förbud och har därefter installerat eltoa istället bland annat. Men för några månader sedan började de tala med oss om ersättning för olika utgifter i samband med sjukdomarna. Är det rimligt att vi bara ska betala ut det teller bör vi ta kontakt med en jurist eftersom vi inte kände till att avloppet var otjänligt?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom ni har blivit belagda med förbud så är mitt antagande att er fastighet har ett så kallat enskilt avlopp. Jag kommer därför kort beröra vad det innebär att ha enskilt avlopp och vilken typ av ansvar det kan leda till som fastighetsägare. En kort sammanfattning med lite allmänna råd finns i slutet av mitt svar.Fastighetsägarens ansvar för enskilt avloppBestämmelser om avlopp finns spridda på en rad olika ställen i lagen. Av störst relevans är reglerna i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt regelverket ansvarar fastighetsägaren för det enskilda avloppet och att det uppfyller lagens krav. Löpande kontroller och underhåll av anläggningen ankommer på fastighetsägaren. Anläggningen måste dessutom ha tillstånd från den kommunala miljönämnden vilken är den myndighet som utövar tillsyn över efterlevnaden.Kan man bli ersättningsskyldig för sitt avlopp vid skador på omgivningen?Det här är den centrala delen av din fråga. Förutom att miljöbalken innehåller allmänna regler om bland annat avlopp så innehåller den även regler om skadeståndsskyldighet för miljöfarlig verksamhet (32 kap. miljöbalken). Som exempel på miljöfarlig verksamhet anges bland annat utsläpp av avloppsvatten (9 kap. 1 §).Regelverket omfattar sådana skador som en verksamhet på en fastighet orsakar sin omgivning (32 kap. 1 §). Begreppet verksamhet är ganska vitt och innefattar bland annat enskilda avloppssystem. Med omgivning menas mark och natur som angränsar till fastigheten. En förutsättning för att ansvar enligt miljöbalken ska bli aktuellt är att skadan orsakats på ett sätt som finns särskilt angivet i lagen. Listan över skadeförlopp som omfattas inkluderar bland annat föroreningar av vattenområden, grundvatten och spridandet av bakterier (32 kap. 3 § 1,2 och 8).Det som är säreget för miljöbalkens regler är att ansvaret är strikt, det vill säga att är förutsättningarna i övrigt uppfyllda för ansvar så kan man bli ersättningsskyldig utan att ha agerat vårdslöst. I så fall kan man inte ursäkta sig genom att man exempelvis inte kände till en viss omständighet som senare ledde till skada. Om det saknas uppsåt eller vårdslöshet gäller dock att man endast blir ersättningsskyldig för sådana skador som inte kan anses typiska för orten och som därmed skäligen bör tålas (32 kap. 1 § tredje stycket).Även om ansvaret är strikt gäller dock precis som för alla typer av skadeståndsskyldighet att det ska stå klart att det finns ett orsakssamband mellan skadan och den påstådda orsaken till skadan. Med juridiska termer kallas detta för adekvat kausalitet. Enligt miljöbalken finns det en bevislättnadsregel för den som påstår skada. Det anges att om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan orsakats på det som påstås med hänsyn till skadans art, andra möjliga skadeorsaker och omständigheterna i övrigt så ska orsakssambandet anses bevisat (32 kap. 3 § tredje stycket).Sammanfattning och rådSom fastighetsägare har man ett ansvar för sitt avlopp. Om man har ett så kallat enskilt avlopp är detta ansvar relativt omfattande och om ett felaktigt avloppssystem orsakar skador på omgivningen så kan man bli ersättningsskyldig utan att man nödvändigtvis har agerat vårdslöst.För er del gäller dock fortfarande att det måste framstå som övervägande sannolikt att det faktiskt är ert avlopp som orsakat skadan. Du anger att ni fått höra att åldern på ert avlopp är "en möjlig orsak" till förgiftningen. Med detta är det inte sagt att det säkert ligger till på det viset. Det kan även vara så att bakterierna har läckt ut någon annanstans ifrån. Och även om ert avlopp befinns vara orsaken så ska fortfarande storleken på själva skadan bevisas. Det vill säga att de personer som har insjuknat ska kunna styrka att dom har lidit sådan personskada som berättigar till ersättning av visst belopp.Jag kan inte på rak arm säga om ni är direkt ersättningsskyldiga för dom sjukdomsfall som inträffade i samband med att det hittades bakterier i det närliggande grannskapet. Det är i min mening dock inte självklart att ni ska betala och även om ni ska betala så måste fortfarande storleken på ersättningen bevisas. Av dessa skäl rekommenderar jag att ni tar vidare kontakt med en jurist specialiserad på skadeståndsanspråk.Med vänliga hälsningar

Måste en restaurang informera om att en maträtt innehåller fläskkött?

2018-12-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |hej! jag var och åt en bagel på espressohouse. På beskrivningen eller namnet på bageln framgick det inte att den innehöll bacon. Jag insåg inte att mackan innehöll bacon först än at jag nästan ätit klart mackan. jag äter inte fläsk utav religösa själ och blev förvånad att det inte stod att den innehöll fälsk. Efter det har jag haft dåligt samvete och gått runt och tänkt på det samt mått illa. Jag undrar vad jag kan göra, stämma? skadestånd? det måste ha vart många som ätit mackan och inte märkt innehållet. Tack i förhand.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns vissa ingredienser som restauranger är skyldiga att informera om en maträtt innehåller. De aktuella ingredienserna/livsmedelsgrupperna är sådana som orsakar flest överkänslighetsreaktioner (dvs. allergier). Ämnena är spannmål som innehåller gluten, kräftdjur, ägg, fisk, jordnötter, sojabönor, mjölk och mjölkprodukter samt laktos, nötter, selleri, senap, sesamfrön, svaveldioxid, lupin och blötdjur (snäckor, musslor och bläckfisk). Restaurangen måste kunna informera om maten innehåller någon av de uppräknade ingredienserna och informationen kan ges muntligen eller skriftligen. Om informationen är muntlig ska det finnas en upplysning om att informationen finns att få. Skriftlig information kan t.ex. ges i menyn, på en särskild skylt eller i ett informationsställ.Det finns däremot inget krav att informera om att en maträtt innehåller fläskkött. Då restaurangen inte gjort något fel som inte informerat om att mackan innehöll fläskkött, finns det heller inte någon grund för stämning eller skadestånd. Min rekommendation är att du nästa gång frågar om en maträtt innehåller fläskkött. Även om en restaurang i sig inte har någon skyldighet att redovisa annat än de ovan uppräknade allergenerna är min erfarenhet att de flesta restauranger kan besvara en sådan fråga i vilket fall.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Personskada på annans mark

2018-11-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej jag ramlade på en parkering pga stenar den21/9 och bröt handleden.Har pratat med butiken och även med företaget som äger och ansvarar för parkeringen.Han som ansvarar för parkeringen säger att det inte är deras ansvar och att han pratat med sina jurister . Jag har bett att få veta vilket försäkringbolag de har men det har jag inte med att göra osv. Så nu undrar jag om jag kan få veta vad jag ska göra?Har inte de ansvar för att kunder inte ska snubbla på sten och ramla?
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att reda ut omständigheterna krävs det att vi går igenom vissa sakomständigheter. Ansvarig partFör att reda ut om företaget som äger parkeringens kan hållas ansvarig för din skada krävs de uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållat din skada (Skadeståndslagen 2 kap 1§), det betyder att deras placering av stenar medför en allmän fara för allmänheten. Dock ligger bevisbördan på dig att företaget har placerat ut sina stenar på ett vårdslöst sätt som kan medföra skada.Ta upp tvisten till domstolOm du känner att du har tillräckligt med kött på benen för att bevisa att stenarna ligger avsiktligt dumt så det kan medföra ska för allmänheten kan du ta upp fallet till en rättegång. Detta gör att du kan ha rätt till skadestånd för din skada enligt Skadeståndslagen. Detta gör det genom att skicka in alla omständigheter till berörd tingsrätt. Formulär för en stämningsansökan hittar du här. Viktigt att tänka på att när du tar upp ett fall till domstol så står den förlorande parten för båda parternas rättegångskostnader!Mitt tips till digJag skulle råda dig att först kontakta ditt egna försäkringsbolag och se vad de kan göra åt saken. Det spelar ingen roll om du kontaktar deras försäkringsbolag, utan deras försäkring avser att försäkra företaget mot eventuella skador som rättsligen har bevisats i domstol.Vanligtvis utgår en ersättning från ditt egna försäkringsbolag som kompensation för din skada. Dock om du känner att du kan bevisa att att stenarna avsiktligt ligger dumt som kan medföra skada för allmänheten kan du ta upp fallet i domstol. Viktigt att tänka på att om du förlorar tvisten kan de ekonomiska kostnaderna bli stora i förhållande till vad den tänkta ersättningen kan bli. Jag skulle råda dig att inte ta upp fallet till domstol.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,