Kan man få ersättning för skador som uppstått efter en husrannsakan?

2019-11-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej.!Idag fick jag en husransakan där anmälaren sa att jag besatt en revolver samt ammunition till detta vapen.!så klart hittade varken polis eller polihund något i min bostad. Anmält ( falsk tillvitelse )Men dem osamkade stor skada på mitt golv ( parket golv) samt vissa andra saker i min bostad, Hur skall jag gå vidare med detta för att kunna reparera detta eller få nytt golv ifrån polisen vem skall jag vända mig till ?
Ebba Alkehag |Hej och vad roligt att du valt att använda dig av just Lawline för att ställa din fråga!Jag har uppfattat din fråga så att du undrar vart du kan vända dig för att få ersättning för den skada som du fått på ditt golv under en husrannsakan. Jag kommer att besvara denna fråga men jag kommer också bemöta det som gör att ersättning ens kan betalas ut. Är staten skyldig att betala ersättning?Staten har ett visst ansvar att ersätta skador som orsakats genom myndighetsövning. Regeln om detta kan du hitta i 3 kapitlet. 2 § skadeståndslagen. En husrannsakan är en form av myndighetsutövning som polisen kan utföra mot enskilda om det föreligger misstanke kring brott som kan få fängelse som påföljd. Men en husrannsakan är också en form av tvångsmedel, se 28 kapitlet. 1 § rättegångsbalken, och för tvångsmedel finns det en lag som speciellt reglerar rätten till ersättning när något har gått "fel". Lagen heter lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder (LEF), och enligt 1 kapitlet. 1 § skadeståndslagen ska skadeståndslagen enbart användas om det inte finns någon annan mer specifik lagregel att använda sig av. Eftersom det finns en mer specifik lagregel gällande ersättning efter husrannsakan ska denna användas, och enligt 8 § LEF har man rätt till ersättning för sakskador eller personskador som uppkommit i samband med en husrannsakan, om man inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat för polisen att använda sig av det våld som orsakat skadan. Bedömningen i ditt fallDu beskriver i din fråga att det rör sig om skador på ditt golv samt på några andra saker du hade i din bostad och det rör sig alltså om sakskador. Jag gör också antagandet att du inte hade betett dig på ett sådant sätt som har gett polisen anledning att använda det våld som de gjort och som sedan orsakat skadorna. Jag skulle därför vilja påstå att du har goda chanser att få ersättning för de skador du har lidit. En förutsättning är dock att egendomen är din och det blir därför en bedömningsfråga gällande bostadens golv. Om du bor i exempelvis en hyresrätt är det bättre att hyresvärden eller fastighetsägaren är den som hävdar sin rätt att få ersättning för exempelvis reparation av golvet. Hur du går tillväga framöverFör att ansöka om ersättning ska man vända sig till Justitiekanslern (JK). Ansökan kan göras direkt på deras hemsida och jag skickar här med länken dit. Om du känner dig i behov av mer juridisk rådgivning gällande ditt ärende vill jag varmt rekommendera dig att kontakta juristerna här på Lawline! Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till med ersättningen.Allt gott,

Rätt till ersättning för skador i samband med husrannsakan

2019-11-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Polisen har gjort en husrannsakan hos mig och haft sönder en garderobsdörr. Kan man begära ersättning för skador som dom orsakat eller har dom någon rätt att förstöra grejerna?
Nora Tengnér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Husrannsakan är ett tvångsmedel som regleras i 28 kap. 1 § rättegångsbalken. Av paragrafen följer att husrannsakan får företas om det finns anledning att anta att ett brott som man kan få fängelse för har begåtts. Husrannsakan är en form av myndighetsutövning, och enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen ska staten eller kommunen ersätta skador som uppkommit genom fel eller försummelse i myndighetsutövning. Skadan du beskriver är en sakskada eftersom det är en skada på ett fysiskt föremål. Enligt 1 kap. 1 § skadeståndslagen ska dock bestämmelserna i lagen bara gälla om det inte finns annat föreskrivet. Som jag nämnde ovan är husrannsakan ett tvångsmedel, och det finns en lag som reglerar situationer som din. Lagen heter lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder, och handlar enligt lagens 1 § om ersättning från staten för skador som uppkommit vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. När man som i ditt fall fått något förstört i samband med husrannsakan blir lagens 8 § tillämplig. Enligt den paragrafen ska man då få ersättning för det man fått förstört under förutsättningen att man inte betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat för polisen att använda våldet. För att ansöka om ersättning råder jag dig att kontakta Justitiekanslern. Om du är i behov ytterligare rådgivning eller hjälp med ditt ärende rekommenderar jag att kontakta Lawline via mail eller telefon. Vänligen,

Vilka förutsättningar krävs för att skadestånd ska uppkomma?

2019-10-22 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att skadestånd ska komma ifråga? Om vi bortser från brott.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att skadestånd ska uppstå krävs det att alla förutsättningar som jag kommer redovisa i mitt svar är uppfyllda. Det får därmed inte brista i någon förutsättning. För tydlighetens skull har jag ställt upp förutsättningarna för skadestånd i ordning, vilket innebär att första förutsättningen måste vara uppfylld för att man ska kunna gå vidare till nästa förutsättning osv… Förutsättningarna för att skadestånd ska bli tillämpligt är således:1. Den grundläggande förutsättningen är att det måste finnas en skada, utan skada – inget skadestånd. 2. Hittar man skada behöver man se till vilken skadetyp det gäller. Man måste därför klassificera skadan, det vill säga vilken typ av skada är det fråga om? Det finns fyra olika typer av skada, personskada, sakskada, kränkning och ren förmögenhetsskada. Således ska man avgöra vilken av dessa fyra skador som skadan gäller just för ditt fall. Det är viktigt att identifiera skadan på grund av att de olika typerna av skada gäller i viss utsträckning ger olika regler. Det är således viktigt att identifiera rätt skada för att sedan tillämpa rätt regler och slutligen rätt skadestånd. De olika skadorna:Personskada– utgörs initialt av en fysisk eller psykisk skada på den mänskliga kroppen. Fysisk skada kan till exempel vara ett brutet ben. Psykisk skada kan till exempel vara chocktillstånd eller depression. Personskadebegreppet har också de ekonomiska följdskadorna av den initiala fysisk eller psykisk skada följer. Du kan till exempel få ersättning för den taxiresa till sjukhuset du var tvungen att göra, patientavgift, sjukskrivning och ersättning av arbetsgivare och försäkringsskada. Man kan således säga att allmänna förmögenhetsskador är en underkategori till personskadan och består av de ekonomiska följdskadorna.Sakskada – fysiska skador på fast eller lös egendom. Även sak-skadebegreppet omfattar även ekonomiska följder och förluster som uppkommer pga skador. EX: kostnader för att reparation, inkomstförluster, ersättning för hyra av annan vara.Ren förmögenhetsskada – kontrast till allmän förmögenhetsskada. Kännetecknas av att den är en ekonomisk skada, det vill säga en fristående ekonomisk skada som till exempel bedrägeri. Kränkning – handlar om känslor. Den som har blivit kränkt har upplevt vissa negativa känslor, vilka kan vara rädsla, obehag och förnedring exempelvis. Kränknings -begreppet är ett vittomfattande begrepp och sker vanligtvis vid brott. Men kränkning kan också uppkomma i vardagliga situationer. Dock kan man inte få skadestånd för alla vardagskränkningar. 3. Presumtivt ansvarssubjekt måste hittas, vilket är en tänkbar skadeståndsskyldig person som har utfört skadan. Kan vara smart att göra en preliminär bedömning av vem detta kan vara, om man inte vet säkert. Observera att den i vissa fall kan röra sig om flera presumtiva ansvarssubjekt. När det finns fler presumtiva ansvarssubjekt är det viktigt att var och en bedömas enskilt. 4. Krav på en Aktiv handling – huvudregeln är att skadeståndsansvar förutsätter en aktiv handling från det presumtiva ansvarssubjektet. Det krävs således aktivitet för skadeståndsskyldighet. Denna huvudregel har undantag och därav kan passivitet också grunda skadeståndsansvar. En handlingsplikt kan leda till passivitet. Det jag menar med att en handlingsplikt kan leda till passivitet förklaras med några exempel:Exempel 1 : en bostadsrättsförening är skyldig att skotta taket så att inte snö och is orsakar skada. En handlingsplikt finns därmed för bostadsföreningen. Om föreningen underlåter att skotta taket och snön skadar personen blir det en fråga om passivet som kan grunda ansvar då en plikt har åsidosatts.Exempel 2: vårdnadshavare till barn är skyldiga att aktivt utöva tillsyn över sina barn så att de inte orsakar skada. En förälder som inte aktivt bevakar sina barn kan därför bli skadeståndsskyldiga genom passivitet av detta. 5. En objektiv ansvarsfrihetsgrund får inte föreligga. En omständighet som gör att det presumtiva ansvarssubjektet slipper ansvar trots att han borde blivit ansvarig. Exemepl på detta kan vara nödvärn och att någon agerar i nöd. Detta kräver dock att man inte gör mer än behövlig skada för att man ska fri från skadeståndsansvar och påföljd. Samtycke kan också vara en ansvarfrihetsgrunderna. Det jag menar med att ansvarsfrihetsgrund får föreligga förklaras med några exempel:Exempel 1: genomgång av operation som medför vissa hälsorisker. Sjukvården informerar om riskerna och ber skriftligt till samtycke, vilket kan göra dem fria från ansvar ifall något händer under operationen.Exempel 2: En annan ansvarfrihetsgrund är tjänsteplikt, där man är skyldig att lyda order, vid till exempel militär, polis och räddningstjänsten. Om man orsakar skada när man lyder order går man fri från ansvar. Den som gav order är den som ansvarar för skada.6. Adekvat kausalitet måste föreligga – ett problembarn inom skadeståndsrätten. Kausalitet innebär att handlingen är orsaken till skadan, det vill säga att skadan är en följd av handlingen. Det krävs alltså ett konstaterande om att handlingen har varit en nödvändig förutsättningför skadan som uppstått, vilket är orsaken till skadan. Således finns ett samband mellan handling och skada. Det jag menar med adekvat kausalitet får förklaras med ett exempel:Exempel: Jag slänger in min telefon i en vägg, telefonen går söner. En nödvändig förutsättning för att telefonen gick sönder var att jag kastade den i väggen. Således finns ett samband med min handling (jag kastade telefonen i väggen) med skadan (telefonen gick sönder).Sammanfattning:Så för att knyta ihop säcken och förtydliga mitt svar så krävs det att samtliga ovan nämna förutsättningar är uppfyllda för att skadestånd ska komma på frågan. Kort sammanfattat gäller det förutsättningarna om att det finns en skada, en person som utfärdat skadan, en aktiv handling som orsakat skada, att det inte föreligger någon ansvarsfrihetsgrund och slutligen att adekvat kausalitet föreligger. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad betyder självriskeliminering?

2019-10-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vad betyder självriskeliminering? Har fått mail från Securitas att de höjer min självriskeliminering från 3000 kr till 12000:-. Jag förstår självrisk och jag fattar eliminering men självriskeliminering ?? Jättetacksam för en förklaring.
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självriskeliminering, ibland kallat självriskreducering eller Loss Damage Waiver, innebär att du slipper stå för självrisken i en försäkring. Som du redan kände till så är självrisken det belopp du själv betalar om du skulle råka ut för en skada och med en självriskeliminering behöver du helt enkelt inte betala självrisken vid en skada. Normalt betalar man en avgift per månad för att ha en självriskeliminering kopplad till sin försäkring. Vänligen,

Ersättning för förlorad inkomst pga. förhör

2019-11-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Var ansöker jag om ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning när jag vittnat vid en förundersökning hos polisen.
Adam Novak |Hej!Tack för att du har ställt din fråga till oss på LawlineDu söker ersättning genom att fylla i blanketten "Skadeståndsanspråk mot Polismyndigheten" och bifoga underlag som styrker ditt ersättningsanspråk.Du hittar blanketten på sidan https://polisen.se/utsatt-for-brott/ersattning-och-skadestand/Du kan skicka blanketten per e-post till skadereglering.skanning@polisen.seDu kan också skicka den med vanlig post till adressen:PolismyndighetenBox 750981 27 KirunaMed vänlig hälsning,

Kan man få skadestånd för psykiskt lidande?

2019-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej.Kan jag ansöka om skadestånd både för mig och mina söner ?Jag levde ihop med den biologiska fadern till mina två söner i 4,5 år och under min andra graviditet så försvann han (jag var höggravid i månad 7) och min yngsta föddes i början av april 2017. Han försvann och skapade sig ett nytt liv och har endast träffat pojkarna vid ett fåtal tillfällen. Jag har sedan dess och även en period innan varit inskriven på vuxenpsykiatriska mottagningen pågrund av depression, självskadebeteende, ångest, stress och behandling av adhd.Jag är fortfarande sjukskriven för nedsatt arbetsförmåga 100%. Jag blir även fortfarande behandlad medicinskt dagligen för ångest, nedstämdhet och för sömnen.Har gått hos psykoterapeut där jag jobbat med tillit, självkänsla och egenvärde.Min älsta son jobbar med känsla av bortglömd, tillit till de manliga könet och känsla av otillräcklighet.Min yngsta son har aldrig sedan dag 1 i livet haft någon relation med sin biologiska far då den biologiska faden valt bort detta. Så min fråga är om detta är rimliga orsaker till att ansöka om skadestånd eller om detta endast är extremt jobbiga och ledsamma omständigheter.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag tolkar din fråga undrar du huruvida du kan har rätt till skadestånd från dina barns biologiska far, på grund av den psykiska skada han tillfogat dig. Frågan aktualiserar i första hand bestämmelser i skadeståndslagen (SkL).Skadestånd kan utgå för psykisk skadaDen som uppsåtligt eller av oaktsamhet tillfogar annan skada på person, ska ersätta denna skada genom att betala skadestånd (SkL 2 kap. 1 §). Bestämmelsen avser inte bara fysisk skada, utan även psykisk sådan. I teorin skulle dina barns far alltså kunna bli skadeståndsskyldig för de psykiska besvär han orsakat dig. Skadeståndet skulle motsvara den skada som drabbat dig – alltså skulle i första hand innebära en ersättning för psykologbesök och din nedsatta arbetsförmåga. Det handlar alltså om bestämda poster (bestående av utgifter som du haft), inte ett schablonmässigt "generellt" belopp. Flera praktiska problem uppstår dock vid bedömningen om mannen är skadeståndsskyldig. Det första är de psykiska skadornas art. För att du ska kunna få skadestånd för de psykiska skadorna krävs i princip att de är "medicinskt påvisbara". Det innebär alltså att ditt depressionstillstånd, ångest och höga stress är objektivt mätbar och diagnostiserad. Endast rena känslotillstånd såsom sorg och ilska räcker inte för att få skadestånd, det är just fastställda depressioner och liknande som räknas.Vidare krävs också ett tydligt orsakssamband mellan dina barns fars agerande och dina besvär. Dessutom krävs att han antingen varit oaktsam eller uppsåtlig till de skador som drabbat dig. I denna del kan det vara knepigare att få till ett skadeståndsansvar för mannen. Utan fler detaljer vågar jag inte göra en preliminär bedömning av läget, utan nöjer med mig att betona att mannens beteende måste ha orsakat dina skador. Det kan vara svårt att bevisa.Kränkningsersättning för brottEventuellt skulle du kunna vara berättigad till skadestånd av mannen på grund av att han utsatt dig för ideell skada, i detta fall någon form av kränkning av din frid (SkL 2 kap. 3 §). Då krävs det dock att dina barns far utsatt dig för något brottsligt som inneburit en kränkning av dig. Ur vad du beskrivit i frågan framgår inte att mannen skulle ha begått ett brott, så antagligen skulle en sådan kränkningsersättning inte utgå.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Ersättning för ärrbildning, försäkring

2019-10-20 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag fick en kateter insatt i sidan av magen (vid njuren) jag har fått ett rätt så stort och tydligt ärr där. Är det något man kan begära ersättning för?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag skulle rekommendera att du ringer till ditt försäkringsbolag och pratar med en handläggare. Jag utgår från att du har en tecknad hemförsäkring. De flesta försäkringsbolag har egna tabeller när de ska beräkna ärrersättning. Bolagens tabeller går tyvärr oftast inte att hitta i själva försäkringsvillkoren eller på bolagens webbplatser. Om du vill ta del av ärrtabellen får du begära ut den av din handläggare, så absolut lättast är att bara ringa upp ditt försäkringsbolag. Vissa försäkringsbolag använder sig dock av Trafikskadenämndens ärrtabell, den hittar du HÄR. På Trafikskadenämndens hemsida finns även en tjänst där du kan se bilder och jämföra andra för att se vilken kategori det borde hamna i, denna hittar du HÄR.Man brukar säga att skadan måste ha läkt och blivit ett "ordentligt" ärr för att man ska ha rätt till ersättning. Ärret måste vara bestående. Försäkringsbolagen anser att en bedömning av när ärret blivit bestående kan göras tidigast ca ett år efter skadehändelsen. Detta innebär att du inte kommer att få ersättning direkt vid skadan utan måste vänta. Viktigt är dock att du ringer till din skadereglerare och berättar om skadan/operationen och att ärret har uppstått ganska direkt efter att det har hänt så att du inte väntar för länge. Då kan nämligen en risk att ersättningen blir preskriberad. Har det gått tio år eller mer är det alltid för sent att anmäla skadan. Rätten till ersättning är då preskriberad.Det är som sagt alltid svårt att svara på frågor gällande försäkring eftersom mycket regleras i det enskilda försäkringsavtalet. Så min rekommendation är att du ringer en skadereglerare och berättar om din situation så kan de med största sannolikhet hjälpa dig. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Varför är skadestånd till enskilda så låga men företagsböter till staten så höga?

2019-09-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min man dog i en arbetsplatsolycka. Företaget och VD står åtalad. Min fråga är kan jag begära vilket skadestånd som helst eller är det som min advokat säger praksis max 60 000:-? Åklagaren yrkar på 1.5 miljoner i företagsbot.Varför ska staten få så mycket medans vi som är de som lider kunna begära max 60 000 kr i skadestånd?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag uttrycka min sympati för vad som har hänt och förstår att skadestånd i fall som dessa förefaller vara mycket låga. Eftersom jag inte känner till de närmare omständigheterna som ligger bakom rättsprocessen är det svårt för mig att säga vilket skadestånd som oftast utgår i dessa fall. Däremot har jag full tillförlitlighet för att advokaten känner till praxis och att denne därför bedömer att 60 000 motsvarar vad som brukar dömas ut i liknande fall. Självfallet är det upp till den som begär skadestånd att avgöra hur mycket den vill yrka. Däremot är det sannolikt bäst att yrka vad som brukar dömas ut i liknande fall. Ofta får det betydelse för rättegångskostnaderna. Den som yrkar mer än vad som döms ut anses nämligen ha förlorat målet till viss del och ska då stå för motsvarande del av rättegångskostnaderna. När det kommer till frågan varför skadestånd är låga men att sådant som betalas till staten så som företagsbot är höga har jag inget jättebra svar på. Sådana här avvägningar tillkommer på politisk nivå och det är sällan som politiken direkt jämför skadestånd och företagsbot med varandra. När det kommer till skadestånd är de i många fall ideella. Det vill säga skadan som har uppstått går inte att mätas i pengar. Av någon anledning har rättstillämpningen lagts sig på en nivå som många menar är låg. När det istället kommer till offentliga pålagor så som företagsbot finns det påtryckningar från EU att sanktionerna ska vara tillfredsställande på så sätt att de är effektiva, proportionella och avskräckande mot juridiska personer att begå brottsliga förfaranden. Exempelvis i ett EU-direktiv om fartygsföroreningar (rådets rambeslut 2005/667/RIF av den 12 juli 2005) anges att påföljden mot juridiska personer bör ligga på minst 150 000 euro. Liknande EU-rättsliga krav finns också på andra områden, exempelvis när ett företag begår konkurrensbegränsande handlingar. Sveriges företagsbotsinstitut har alltså lagts på sådan nivå att den avser stämmer överens med internationella åtaganden. Jag hoppas mitt svar har varit till nytta trots att jag inte kunde komma med något direkt svar på frågan. Med vänliga hälsningar,