Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?

2021-04-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
HejJag blev skadad och fick ut en ersättning från AFA men nu har AFA glömt att ge mig en annan ersättning som jag har rätt till enligt en dom i HD Mål nr T 3075.När jag fick beslutet för några år sedan, stod det, om jag inte var nöjd skulle jag överklaga inom 6 månader.Handläggaren skickade inte med vad denna HD dom innebar. Jag var nöjd med det jag fick.Men nu senare har jag förstått vad jag gick miste om. AFA skickar ut ett beslut till en som har fått en allvarlig hjärnskada utan en förklaring på HD domen. Detta tycker jag är fel.Nu har det gått så lång tid så det har inträtt en preskription. Nu på min överklagan, i beslut från AFA stod det att jag skull överklaga inom 6 mån på första beslutet.Jag har hört det om i patientskadelagen, har det införts en ny paragraf just om särskilda skäl för att undanröja preskriptionen. Rätta mej om jag har fel.Nu till min frågaSkulle vilja veta om det finns en motsvarande regel i försäkringsavtalslagen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du blivit skadad och fått ut ersättning från AFA. Däremot har AFA glömt att ge dig en annan ersättning som du har rätt till enligt en dom från Högsta domstolen. Jag är dock osäker på om du är part i den domen eller om du gjort bedömningen att du har rätt till ersättning utifrån vad som uttalades i den domen. Det är tyvärr ingen bedömning jag kan göra inom ramen för expresstjänsten; för en närmre granskning rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister på Lawline juristbyrå.

När du fick beslutet från AFA framkom det att du skulle överklaga beslutet inom sex månader om du inte var nöjd (min tolkning utifrån genomgång av AFA:s villkor är att det i praktiken rör sig om en omprövning). Du begärde inte omprövning inom den föreskrivna tiden. Som jag förstår det tycker du det är fel att AFA inte skickade med vad en HD dom innebär. Inledningsvis bör sägas att sådan skyldighet i princip inte finns. Oaktat det så har det nu gått så lång tid att det inträtt preskription. Du har hört om att det i patientskadelagen införts en ny paragraf om särskilda skäl för att undanröja preskriptionen. Du undrar därmed om det finns motsvarande regel i försäkringsavtalslagen.

Det jag kan finna i patientskadelagen som eventuellt är det du åsyftar är 24 §. Enligt 23 § patientskadelagen ska den som vill ha ersättning enligt lagen väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Enligt 24 § får talan väckas senare (dvs. efter preskriptionstiden) om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid.

När det gäller försäkringsavtalslagen gäller att den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget i tid är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket. Väcks talan inte inom denna tid går rätten till försäkringsskydd förlorad (5 § försäkringsavtalslagen). Som synes saknas det någon bestämmelse i försäkringsavtalslagen som ger rätt att vid synnerliga skäl väcka talan utanför preskriptionstiden.

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga finns det ingen bestämmelse i försäkringsavtalslagen som motsvarar det du efterlyser. Någon närmre bedömning av ärendet kan jag tyvärr i övrigt inte göra, dels utifrån att jag har väldigt lite information, dels utifrån att för det ändamålet krävs mer hjälp än vad som kan erbjudas inom expresstjänsten.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (669)
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett skadeståndskrav?
2021-09-28 Kan jag få ersättning för en likvärdig vara?

Alla besvarade frågor (96402)