Vem bär ansvar vid trakasserier mot anställd orsakad av inhyrd personal

2016-11-08 i Trakasserier
FRÅGA |Säg att en medarbetare gjort sig skyldig till sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Spelar det någon roll om medarbetaren är fast anställd på arbetsplatsen eller om personen är inhyrd från ett bemanningsföretag vad gäller omplacering? Är arbetsgivaren skyldig att omplacera personen eller är det bemanningsföretagets uppgift att lösa det? Vilka lagrum gäller?
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis vill jag klargöra att nej, det spelar ingen roll om den som trakasserar är anställd av samma arbetsgivare eller om det rör sig om en person från ett annat företag. När (eller om) det kommer arbetsgivaren till känna att en anställd anser sig utsatt för trakasserier, oavsett i vilken art de är, och detta skett i samband med den anställdes egna arbete eller av någon som utför arbete åt arbetsgivaren (däribland inhyrd arbetskraft från bemanningsföretag) träder ett ansvar in för arbetsgivaren att utreda och vid behov förhindra att detta upprepas. Samma regler gäller för praktikanter. Lagrummet här är 2 kap. 3 § diskrimineringslagen. Ansvaret arbetsgivaren har sträcker sig så långt att det föreligger en generell plikt att förebygga trakasserier av alla slag, och förhindra dem även om en anställd aktivt gått och upplyst arbetsgivaren om vad som hänt. Lagrummet här är 3 kap. 6 § diskrimineringslagen.Ansvaret ligger således primärt på arbetsgivaren. Hur denne väljer att agera (dvs. omplacering, samtal med berörda, avsluta samarbetet med bemanningsföretaget etc.) varierar från fall till fall och vad som är lämpligt i ditt fall går inte att avgöra utan mer information. Utöver detta finns möjlighet för skadestånd för en anställd om arbetsgivaren inte skulle vidtag några (eller tillräckliga) åtgärder.Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

En arbetstagares rättigheter vid mobbning på arbetsplatsen

2016-10-08 i Trakasserier
FRÅGA |Vad har jag för rättigheter jag är utsatt för mobbing och kräkningar på min arbetsplats och har chefen emot mej han är en av mobbarna också jag får inget gehör det ända jag får höra är att jag ska göra som han säger jag har gjort detta och han hittar på annat jag får varning som är obefogat jag får till mej att jag ska bli uppsagd jag kämpar och mår fruktans värt dålig jag har pratat med honom men han lyssnar inte istället kritiserar han mej
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) bygger på tanken att säkra och sunda arbetsförhållanden i första hand ska tryggas genom att arbetsgivare och arbetstagare samverkar i arbetsmiljöarbetet, se AML 1 kap 1 § och AML 6 kap 1 §. Kränkande särbehandling på arbetsplatsen är ett allvarligt problem och otillåtet. En arbetsgivare har inte rätt att kränka eller mobba en arbetstagare. Arbetsgivaren har heller inte rätt att kritisera dig för att du talar om hur dåligt du mår pga. brister på arbetsplatsen.Enligt föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) (AFS 2015:4) 13 § och föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 2-3 §§ har arbetsgivaren en skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling på arbetsplatsen inte är acceptabel samt vidta åtgärder om en arbetstagare trakasseras eller kränks. Om kränkande särbehandling eller mobbning förekommer på arbetsplatsen så är det ett tecken för att det finns brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är också skyldig att systematiskt bedriva ett arbetsmiljöarbete. Detta framgår av AML 3 kap 2a § och i OSA (AFS 2015:4) 5 §. Detta betyder att arbetsgivaren fortlöpande ska undersöka riskerna i arbetsmiljön, bedöma dem och upprätta en handlingsplan för de risker som inte åtgärdades omedelbart.Jag anser inte att en arbetsgivare kan hävda att han eller hon ”inte förstod hur dåligt en arbetstagare mådde”. Om arbetsgivaren hade uppfyllt sina skyldigheter och bedrivit ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen så skulle arbetsgivaren ha förstått vilka brister som finns och fått förståelse för bland annat din ohälsa. Men i ditt fall verkar det som att arbetsgivaren struntar i att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket är ett brott mot AML.Jag vill rekommendera dig att i första hand vända dig till arbetsplatsens skyddsombud eller till din arbetstagarorganisation (facket) om du är med i en sådan organisation. Enligt AML 6 kap 4 § är det skyddsombudets uppgift att synliggöra den svaga arbetstagaren på arbetsplatsen och värna om arbetstagarnas psykiska hälsa. Skyddsombudet har enligt AML 6 kap 6a § en skyldighet att vända sig till arbetsgivaren när denne finner att det råder brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för olycka eller ohälsa på arbetsplatsen enligt AML 3 kap 2 §. Om arbetsgivaren inte vill lyssna eller samarbeta så kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller förläggande så som det i AML 6 kap 6a § beskrivs att skyddsombudet ska göra. Om du vill så kan även du som arbetstagare själv anmäla en dålig arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket. En sådan anmälan omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälan kan göras på nätet här.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Mobbning på arbetsplatsen kan utgöra fog för anmälan

2016-04-13 i Trakasserier
FRÅGA |Jag har på min arbetsplats blivit utsatt för mobbing. En av de högsta cheferna har förutom direkt mobbing till mig, försökt baktala mig inför mina chefer. Han har sagt att jag missköter mitt arbete på olika sätt och har även antytt att jag har betett mig otrevligt mot annan personal. Inget av det är sant och mina chefer står bakom mig men jag vet inte vem mer han säger detta till, eller hur det kan påverka miTT framtida yrkesliv. Är detta fog för en polisanmälan?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är i regel chefer och arbetsgivare som systematiskt ska bedriva arbetsmiljöarbete för att förebygga att mobbning eller kränkande särbehalding sker. I ditt fall så har du ju blivit utsatt för mobbning av en av dessa personer. Du bör därför vända dig till din arbetsplats skyddsombud med detta som då kan hjälpa dig att göra en anmälan. Du kan annars vända dig till det fackförbund som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen. Jag skulle vilja påstå att detta kan utgöra fog för en anmälan men sedan är det ju upp till Arbetsmiljöverketet att ta ställning i frågan. Men mitt råd till dig är att du antingen börjar med att konfrontera den som mobbar dig. Om det inte hjälper eller om du inte känner att du orkar eller vill göra det så vänder du dig till din arbetsplats skyddsombud. Om du inte vet vem detta är så försök ta reda på det. Annars kan du som sagt även vända dig till arbetstagarnas fackförbund. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Mobbning på arbetsplats

2016-02-23 i Trakasserier
FRÅGA |Min kollega mobbar mig på jobbet och det har även framkommit att han nu smutskastar mig till kolleger. Han har även mobbat andra på arbetsplatsen. Det är uppe för samtal men det jag vill veta är om jag kan göra nått för att komma åt hans smutskastande. Det kommer inte att behandlas på jobbet men det han gör medvetet är att förstöra för mig både privat och på arbetsplatsen.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand bör du kontakta din arbetsgivare/chef och tala om vad som har hänt samt hur du upplever mobbningen. Som anställd har du rätt till en bra arbetsmiljö och det är till allas ansvar, även medarbetarnas, att se till att den goda arbetsmiljön uppnås. Arbetsmiljölagen (AML) ger dig rätt till en god arbetsmiljö, se t.ex. AML 1:1, 2:1 och 6:1 och arbetsgivaren har därför skyldighet att förhindra mobbning samt se till att alla bedriver en lämplig arbetsmiljöverksamhet. Begär en utredning, öppna upp en tydlig dialog med din chef och kräv att du ska bli lyssnad. Du kan också ta kontakt med din kollega som kränker dig och tala om för den personen att hans/hennes beteende inte är acceptabelt. Skulle handlingarna upprepas eller vill du inte prata med din kollega, råder jag som sagt att du vänder dig till din arbetsgivare.Skulle inte problemet åtgärdas av din arbetsgivare/chef, bör du i andra hand kontakta ditt skyddsombud. Skyddsombudet kan enligt AML 6:6a begära att arbetsgivaren utreder problemet och vidtar skyddsåtgärder. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats, kan du istället kontakta ditt fackförbund.I tredje hand kan du polisanmäla mobbningen. Det spelar ingen roll var mobbningen sker, en kränkning är en kränkning oavsett om det sker på din arbetsplats eller inte. Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen.

Diskriminering och undermålig arbetsmiljö

2016-10-14 i Trakasserier
FRÅGA |Får en arbetsledare tala om för mig, arbetstagaren, att chefen inte gillar mig? Vidare, får en arbetsledare kränka min integritet genom att, inför andra, kalla mig ett namn tillhörande fel kön, och säga rakt ur att du är sämre än en somalier?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) bygger på tanken att säkra och sunda arbetsförhållanden i första hand ska tryggas genom att arbetsgivare och arbetstagare samverkar i arbetsmiljöarbetet, se AML 1 kap 1 § och AML 6 kap 1 §. Kränkande särbehandling på arbetsplatsen är ett allvarligt problem och otillåtet. En arbetsledare har inte rätt att kränka eller mobba en arbetstagare genom att säga att chefen inte gillar honom eller henne. En chef ska respektera alla sina arbetstagare och behandla dem väl. En arbetsledare har ingen rätt att kalla dig för namn som du upplever är obehagliga eller opassande. Oavsett om arbetsledaren gör det enbart framför dig eller framför andra. Det är förbjudet i båda fallen.Enligt föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) (AFS 2015:4) 13 § och föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 2-3 §§ har arbetsgivaren en skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling på arbetsplatsen inte är acceptabel samt vidta åtgärder om en arbetstagare trakasseras eller kränks. Om kränkande särbehandling eller mobbning förekommer på arbetsplatsen så är det ett tecken för att det finns brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är också skyldig att systematiskt bedriva ett arbetsmiljöarbete. Detta framgår av AML 3 kap 2a § och i OSA (AFS 2015:4) 5 §. Detta betyder att arbetsgivaren fortlöpande ska undersöka riskerna i arbetsmiljön, bedöma dem och upprätta en handlingsplan för de risker som inte åtgärdades omedelbart.Jag anser inte att en arbetsgivare kan hävda att han eller hon ”inte förstod hur dåligt en arbetstagare mådde” eller "inte visste hur stämningen på arbetsplatsen var". Om arbetsgivaren hade uppfyllt sina skyldigheter och bedrivit ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen så skulle arbetsgivaren ha förstått vilka brister som finns och fått förståelse för bland annat din ohälsa. Men i ditt fall verkar det som att arbetsgivaren struntar i att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket är ett brott mot AML.Jag tycker att du ska vända dig till din arbetsgivare och berätta hur arbetsledaren har behandlat dig. Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen (2008:567) 2 kap 3 § skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. Diskriminering av en arbetstagare är förbjuden enligt diskrimineringslagen 2 kap 1 § 1 p. I ditt fall verkar det röra sig om mobbning, trakasserier/kränkningar och diskriminering av bl.a. kön, sexuell läggning och etnicitet, vilket är allvarligt och förbjudet.Jag vill rekommendera dig att även vända dig till arbetsplatsens skyddsombud eller till din arbetstagarorganisation (facket) om du är med i en sådan organisation. Enligt AML 6 kap 4 § är det skyddsombudets uppgift att synliggöra den svaga arbetstagaren på arbetsplatsen och värna om arbetstagarnas psykiska hälsa. Skyddsombudet har enligt AML 6 kap 6a § en skyldighet att vända sig till arbetsgivaren när denne finner att det råder brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för olycka eller ohälsa på arbetsplatsen enligt AML 3 kap 2 §. Om arbetsgivaren inte vill lyssna eller samarbeta så kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller förläggande så som det i AML 6 kap 6a § beskrivs att skyddsombudet ska göra. Om du vill så kan även du som arbetstagare själv anmäla en dålig arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket. En sådan anmälan omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälan kan göras på nätet här.Du kan även vända dig till diskrimineringsombudsmannen som enligt diskrimineringslagen 4 kap 1 § har en skyldighet att utöva tillsyn. Den som utövar diskriminering kan bli skadeståndsskyldig och bli tvungen att betala en diskrimineringsersättning enligt diskrimineringslagen 5 kap 1 §. Om du inte är med i en arbetstagarorganisation så kan diskrimineringsombudsmannen föra en talan åt dig om du önskar det, se diskrimineringslagen 6 kap 2 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Mobbning på arbetsplatsen- vad ska man göra om man blir mobbad på sin arbetsplats?

2016-08-03 i Trakasserier
FRÅGA |Jag jobbar på sjukhus och under flera år blivit mobbat av tre kollegor. Mobbningen har handlat om utfryssning, påhåpp, dålig ryktespridning om mig både till andra kollegor och även chefen. Jag har klagat hos min chef om detta och hon har sagt att hon ska ta tag i detta men tiden gick och ingenting hände. Jag mådde väldigt dåligt och kände mig helt ensam på arbetsplatsen. Många andra kollegor såg vad som pågick men ingen valde att lägga sig i. Vid ett tillfälle när det hade gått så lång och kränkningen upplevdes jobbig konfronterade jag en av mobbarna och bla sa att han ska sluta och mobba mig längre. Jag visade bestämdhet och styrka och märkte att han hade inte väntat sig detta. Dagen efter fick jag mail av min chef där det framgick att hon ville tala med mig. Utan att nämna vad hon ville tala med mig om. Under mötet nästkommande dag frågade chefen mig varför jag " attackerade" och " kränkte" min kollega. Hon också frågade mig " förstår du hur han känner sig"? Viserligen gjorde inte chefen något åt det jag gått genom vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år men att hon skulle uppträda på det här sättet trodde jag verkligen inte. Hon gick helt enkelt på mobbarens sida och låtsades som att hon inte viste någott om vad jag under lång tid har talat om om hur jag är behandlat av mobbarna inne på avdelningen och hur jag mår. Chefens uppträdande skrämde mig av flera orsaker. Jag känner mig otrygg och ensam. Kan jag göra en polisanmälan?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det som pågår på din arbetsplats är helt oacceptabelt. Det är chefen på arbetsplatsen som ansvarar för att arbetsmiljön är god (arbetsmiljölagen 3 kapitlet 1a, 2 och 2a§§ https://lagen.nu/1977:1160) och om det är som du säger så har din chef inte tagit sitt ansvar. Det är märkligt att chefen agerar när din kollega känner sig kränkt och inte när du gör det. Är du helt säker på att chefen verkligen har förstått vad du har utsatts för?För det första är det viktigt att du skriver ner vad du utsatts för samt tidpunkten då det skedde, det är bra att ha i bevissynpunkt. Boka in ett riktigt möte med chefen och berätta för henne i detalj vad som har hänt under dessa år och hur det har fått dig att må, så som du har beskrivit det här. Förklara för chefen att situationen är oacceptabel och att hon ska vidta åtgärder omgående. Åtgärder från chefens sida kan t ex bestå i att ta upp problemet med att vissa i personalen känner sig mobbade på nästkommande personalmöte samt att chefen pratar i enrum med mobbarna. Jag rekommenderar även att du kontaktar skyddsombudet på din arbetsplats. Om du är medlem i ett fackförbund så kan du uppmärksamma fackförbundet om händelserna. I sista hand kan du även göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.Angående om du kan göra en polisanmälan så kan du anmäla dina kollegor för förtal om det är så att de har spridit rykten om dig. Men för att inte göra en redan frostig situation frostigare rekommenderar jag dig i första hand att prata med de skyldiga kollegorna för att lösa det på ett mindre drastiskt sätt.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Trakasserier i arbetet

2016-02-29 i Trakasserier
FRÅGA |Hej jag har blivit utsatt för ett väldigt jobbigt förtal på min arbetsplats 2015 som gjorde att jag fick sluta min anställningen.Jag fick en fin anställning som Inköps chef på ett stort bolag, jag blev redan efter 5 dagar djupt trakasseradav en gammal chef. (denna person hade jag inte sett på 15 år) han anmälde mig till min nuvarande chef och HR direktör att jag hade ett kriminellt förflutet i det gamla företaget ). Jag anmälde det hela till facket. (denna gamla chef hade min fru anmält för sexuella trakasserier, denne gamle chef hade även olagligt anställt sin älskarinna som sin asisstent, som blev omplacerad och nu ville han hämnas på detta.Jag bet ihop och förklarade vad som hade hänt och att jag hade lämnat detta bakom mig.Jag fortsatte jobba på och märkte hur omgivning titta konstigt på mig, Hr och gamle chefen spred det dåligarykte om mig utåt, även till rekryterings bolag mm. Mitt arbets område begränsades och till slut anställde manen efterträdare till mig. Nu har jag vittnen till denna falska ryktes spridning. Situation blev helt ohållbar och jag blev sjuk och fick säga upp mig Hur tycker ni att jag skagå vidare med ärendet?
T E |Hej,Tack för din fråga. Till att börja med kan nämnas att en som anställd har rätt till en bra arbetsmiljö och att det är allas ansvar att sådan uppnås, se 1:1, 2:1 och 3:2a arbetsmiljölagen (här). Din arbetsgivare har i och med detta en skyldighet att förhindra trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Det finns även föreskrifter om kränkande särbehandling i arbetslivet från Arbetarskyddsstyrelsen (här). Det första som bör göras i en sådan situation är således att tala med sin chef om situationen. Åtgärdas inte problemet av denne bör du kontakta ditt skyddsombud som enligt 6:6a Aml kan begära att din arbetsgivare utreder problemet och vidtar åtgärder. Om inget skyddsombud finns bör du kontakta ditt fackförbund.Så som jag förstått er situation har det gått så långt att du sagt upp dig till följd av trakasserierna och den falska ryktesspridningen. Det du kan göra i en sådan situation är att polisanmäla händelserna då det kan röra sig om förtal. I 5:1-2 brottsbalken (här) står det att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning, dömes för förtal. Att sprida falska rykten kan mycket väl vara att se som förtal. Att du har vittnen till händelsen är en fördel i bevishänseende. Det kan då även bli aktuellt med kränkningsersättning enligt 2:3 skadeståndslagen (här).Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Får en arbetsgivare vidta kränkande arbetsledningsåtgärer?

2015-10-18 i Trakasserier
FRÅGA |1. Har en chef som mobbar (inom Svenska kyrkan) rätt att sätta in helt ogrundade "arbetsledningsåtgärder" (i form av bestraffningar, fråntagande av befogenheter och arbetsuppgifter) mot en anställd som inte är i en konfliktsituation med chefen utan bara utsatt för ensidig "kränkande särbehandling" från chefens sida?2. Har en sådan chef möjlighet att i skydd av att hänvisa till att "arbetsrättsliga regler följts" och "ditt fack är informerat" ogenerat fortsätta sin mobbing mot arbetstagaren?
|Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!1. En arbetsgivare har en långtgående rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Detta är ett faktum även om det är möjligt att utifrån vissa synvinklar vara kritisk mot det. En annan sak är att mobbning givetvis inte får förekomma på en arbetsplats. Enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen framgår att det är arbetsgivarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att arbetsmiljön ska vara så säker som möjligt. Detta innebär att Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste följas. I 2 § AFS 1993:17 framgår att kränkande särbehandling inte får förekomma. Detta begrepp innefattar bl.a. kränkande "administrativa straffsanktioner" som plötsligt riktas mot enskild arbetstagare utan sakliga skäl.Det du har blivit utsatt för att är alltså inte tillåtet om det saknades sakliga skäl. Därför bör du ta upp saken med din arbetsgivare, ditt fack och Arbetsmiljöverket samt åberopa de ovan nämnda lagrummen.2. Att bryta mot arbetsmiljölagen är inte tillåtet och det förändras inte av ditt fack har informerats.Lycka till!Vänligen,