Får en arbetsgivare vidta kränkande arbetsledningsåtgärer?

2015-10-18 i Trakasserier
FRÅGA |1. Har en chef som mobbar (inom Svenska kyrkan) rätt att sätta in helt ogrundade "arbetsledningsåtgärder" (i form av bestraffningar, fråntagande av befogenheter och arbetsuppgifter) mot en anställd som inte är i en konfliktsituation med chefen utan bara utsatt för ensidig "kränkande särbehandling" från chefens sida?2. Har en sådan chef möjlighet att i skydd av att hänvisa till att "arbetsrättsliga regler följts" och "ditt fack är informerat" ogenerat fortsätta sin mobbing mot arbetstagaren?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!1. En arbetsgivare har en långtgående rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Detta är ett faktum även om det är möjligt att utifrån vissa synvinklar vara kritisk mot det. En annan sak är att mobbning givetvis inte får förekomma på en arbetsplats. Enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen framgår att det är arbetsgivarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att arbetsmiljön ska vara så säker som möjligt. Detta innebär att Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste följas. I 2 § AFS 1993:17 framgår att kränkande särbehandling inte får förekomma. Detta begrepp innefattar bl.a. kränkande "administrativa straffsanktioner" som plötsligt riktas mot enskild arbetstagare utan sakliga skäl.Det du har blivit utsatt för att är alltså inte tillåtet om det saknades sakliga skäl. Därför bör du ta upp saken med din arbetsgivare, ditt fack och Arbetsmiljöverket samt åberopa de ovan nämnda lagrummen.2. Att bryta mot arbetsmiljölagen är inte tillåtet och det förändras inte av ditt fack har informerats.Lycka till!Vänligen,

Trakasserier - arbetsgivarens ansvar

2015-02-25 i Trakasserier
FRÅGA |Hej!Jag gjorde en anmälan om sexuella trakasserier till Unionen 30/12 2013. Jag jobbar på Systembolaget och blev vidareskickad till Ordförande för Klubben, Ordföranden skickade vidare mig till Klubben med mitt ärende. Utredaren, som är tilldelad att utreda min anmälan, skickade i sin tur anmälan till min områdeschef.Områdeschefen tog kontakt med mig och började en utredning. Han sa till slut att ord stod emot ord (mellan mig och min chef, som utsatte mig för dessa sexuella trakasserier) trots att områdeschefen vägrat ta emot de bevis jag hade emot min chef (vittnen samt en inspelning). Områdeschefen sa att han, Unionen och HR hade beslutat att ord stod emot ord.Jag bad om ett möte med områdeschefen eftersom jag inte var nöjd med utredningen han gjort. Jag ville även ha med min pojkvän som stöd under samtalet då detta varit en jobbig period för mig. Min pojkvän kontaktar områdeschefen via sms och frågar om han kan få närvara på mötet, vilket han svarar att han inte får, att detta var ett arbetsrättsligt möte och att han skulle respektera det. Har inte jag rätt att ha med mig vem jag vill som stödperson? Har min arbetsgivare rätt att neka mig stöd? Har han rätt att bara strunta i bevis och sedan lägga ner utredningen?Chefen som trakasserade mig sexuellt var tillfällig och jobbade egentligen på en annan systembolagsbutik och har återgått dit idag. Områdeschefen har lovat honom en ny chans som butikschef när en sådan dyker upp.Jag ville gå vidare med detta
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga!Arbetsgivaren har ett ansvar att utreda trakasserier mot sina anställda enligt 2 kap. 3 § diskrimineringslagen. I den mån utredningen är så undermålig att denna skyldighet inte kan anses uppfylld kan arbetsgivaren bli skyldig att utge diskrimineringsersättning och eventuellt skadestånd. 5 kap. 1 § diskrimineringslagen. Om så är fallet är svårt att bedöma och jag kan inte i detta svar och med den begränsande information som finns, tillföra mer än att upplysa dig om att en sådan skyldighet finns.Min rekommendation till dig både avseende utredningsplikten och då du vill driva ärendet vidare, är att du kontaktar diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är den som övervakar efterlevnaden av diskrimineringslagen och kan processa mot arbetsgivare som brutit mot lagen. På DO:s hemsida (http://www.do.se/) hittar du lättillgänglig information om hur du går tillväga, du kan exempelvis ringa in och förklara ditt ärende.Vänligen,

Ansvar hos arbetsledare.

2014-03-24 i Trakasserier
FRÅGA |Sista dagen på mitt sommarjobb på skara sommarland berättade min 20-åriga områdes chef att jag inte var välkommen tillbaka året därpå. Jag hade skött mig utmärkt men han litade inte på min simkunnighet. Han hade inte nämnt detta en enda gång under hela två somrar förutom att han sa på ett möte "det är bara att fråga om du är osäker på något" I övrigt hade jag skött mig utmärkt och hade högsta betyg på alla andra kriterier det enda mer han klagade på var tillräckligt latcho. Mn fråga är: 1. Har han rätt att säga att jag inte får komma tillbaks nästa år på min sista dag utan någon förvarning? (jag kanske ändå aldrig hade sökt igen) 2. Har han rätt att försöka ändra på min personlighet? Jag blev helt förkrossad och kändes som jag hade gjort ett dåligt jobb och är nu rädd varje gång min nuvarande chef vill prata med mig.
Christopher Escalante |Hej!Jag skall besvara dina frågor kortfattat.1. Ja, han får säga att du inte får komma tillbaka. Eftersom det var din sista dag som sommarjobbare så avslutades din anställning, det rör sig således inte om en uppsägning eller ett avsked. 2. Det är inte straffbart att försöka ändra någons personlighet på det sätt du beskriver. Utifrån de omständigheter du beskriver så torde det inte heller röra sig om en kränkning som är att jämföra med förolämpning enligt 5 kap. 3§ brottsbalken. Vill du själv läsa 5 kap. 3§ brottsbalken eller reglerna i sin helhet kan du göra det https://lagen.nu/1962:700Vänliga hälsningar,

Avsked pga sexuella trakasserier

2011-09-20 i Trakasserier
FRÅGA |Hej Jag har fått sparken då en fd arbetskollega har sagt att jag har utsatt henne för sexuella trakasserier om hennes sexuella läggning och mobbat henne ang hennes matvanor. Detta kom som en chock och jag försökte försvara mig att jag är helt oskyldig och har aldrig nämnt något om detta för henne. Vad kan jag göra? Jag är så klart förnedrad och kränkt på alla sätt och vill gå vidare med detta. Får man lova att göra så här? hitta på och inte ha några underlag för detta.
Pernilla Skoglösa |Hej, Tack för din fråga! Att du har fått sparken tolkar jag som att du blivit avskedad, alltså att du fått lämna ditt arbete utan någon uppsägningstid. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) får avskedande ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, 18§ LAS (https://lagen.nu/1982:80#P18). Det kan till exempel vara vid stöld på arbetsplatsen, eller andra avsiktliga eller grovt vårdslösa förfaranden som inte ska behöva tolereras av arbetsgivaren. Avskedandet får normalt sett inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader. I fallet AD 2006 nr 54 avskedades en arbetstagare under påstående att denne utsatt en kollega för sexuella trakasserier och arbetsdomstolen kom fram till att arbetstagaren gjort sig skyldig till upprepade grova sexuella trakasserier, trots att arbetstagaren förnekande det. Enligt arbetsdomstolen finns det anledning att betrakta ett sådant beteende på strängt sätt och därmed bedömdes avskedandet av arbetstagaren som lagligen grundat. I fallet rörde det sig om trakasserier i form av tafsande på en yngre kvinnas bröst och stjärt. Det krävs alltså ganska mycket för att ett avsked ska vara berättigat. En arbetstagare som vill yrka ogiltigförklaring av ett avskedande, ska underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att avskedandet skedde. Ibland uppgår tidsfristen till en månad, om arbetsgivaren inte lämnat besked till den avskedande om vad denne ska iaktta för att göra gällande ogiltighet eller yrka skadestånd med anledning av avskedet. Krav på skadestånd ska framställas till motparten inom fyra månader. Om du känner att avskedandet inte haft någon laglig grund, och båda tidsfristerna som nämnts ovan inte gått ut, föreslår jag att du kontaktar din fackförening, om du är med i någon. Annars kan du kontakta en jurist med arbetsrättslig kompetens för att få hjälp med hur du bör gå vidare. Mvh

Mobbning på arbetsplatsen

2015-07-21 i Trakasserier
FRÅGA |Min chef tillåter, helt öppet, att en kollega kränker och mobbar mig. Hur ska jag gå tillväga för att komma tillrätta med detta?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Enligt arbetsmiljölagen (se här) är det arbetsgivaren som är ansvarig för att arbetsmiljön är tillfredsställande såväl i fysiskt som psykiskt avseende, 3 kap 2 a § arbetsmiljölagen, och ska genom det säkerställa att det bedrivs ett förebyggande arbete mot mobbning samt att mobbning som uppstått motarbetas och åtgärdas på ett effektivt sätt. Närmare föreskrifter för arbetet mot mobbning finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kränkande särbehandling i arbetslivet (som du hittar här). I normalfallet är det första du ska göra när du upplever att du är mobbad är att ta kontakt med din chef, men när som i ditt fall chefen är inblandad skulle jag råda dig att i första hand ta kontakt med ditt skyddsombud. Om det inte finns något skyddsombud på arbetsplatsen ska du istället kontakta ditt fackförbund.Hoppas att skyddsombudet eller ditt fackförbund kan hjälp dig att se till att situationen löser sig!Vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens ansvar vid trakasserier på arbetsplatsen

2014-08-09 i Trakasserier
FRÅGA |En arbetstagare anklagade en kollega för sexuella kommentarer 1 år efter den påstådda händelsen. Förvaltningschefen informerade den anställde om att han blivit anklagad för sexuella kommentarer men vägrade att ge information om vad de sexuella kommentarerna rörde sig om. Först ytterligare 1 år senare fick den anställde vetskap om vari dessa sexuella kommentarer handlade om. Det visade sig att den anställde (projektansvarig) givit en tillrättavisning till en kvinnlig projektledare (på uppmaning från entreprenören NCC) att det var olämpligt med högklackat (enligt vittnen så var det rejält högklackat) på en byggarbetsplats. Den anställde har tagit väldigt illa vid sig och tycker att det liknar förtal att på detta sätt bli falskt anklagad när han enbart tar ansvar för arbetsmiljön på en byggarbetsplats. Byggarbetsplatsen var avspärrad varför det inte råder tvivel om att det var en sådan. Är det rätt av arbetsgivaren att efter så lång tid agera i frågan och är det rätt att den som anklagas inte får full information om vad anklagelsen handlar om. Sunt förnuft säger att det är fel men arbetsrättsligt? Kan den som anklagas anses vara förtalad av den kvinnlige projektledaren och kan han rikta kritik mot arbetsgivaren utifrån en juridisk aspekt?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Sexuella trakasserier kan defineras som ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökande eller arbetstagare. Det kan exempelvis vara fråga om nedsättande skämt om det kön den utsatta personen tillhör. Även trakasserier som inte har en sexuell natur men som kränker någons värdighet och har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning är förbjudna. Det är den person som utsatts som avgör om beteendet var kränkande och ovälkommet eller ej. Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret för att  trakasserier inte ska förekomma på arbetsplatsen och har därför både ett ansvar för sitt eget beteende och för vad som sker mellan arbetstagarna. Arbetsgivaren har enligt 2 kapitlet 3 § diskrimineringslagen en skyldighet att utreda och stoppa trakasserier som anmäls. Om det ansvaret försummas kan arbetsgivaren anmälas till DO eller till facket. På diskrimineringsombudsmannens (DO:s) hemsida kan du läsa mer om vilket ansvar arbetsgivaren har vid sexuella trakasserier. Det ska bland annat finnas en beredskapsplan och en policy på arbetsplatsen för hur trakasserier ska bekämpas och hanteras och alla arbetstagare ska få information om dessa.  Utredningsskyldigheten kan du i sin tur läsa närmare om här. Kort sagt ska utredningen ske snabbt och diskret. Ofta kan problemen lösas genom samtal med de inblandade och en tillsägelse till den som har trakasserat men andra åtgärder kan även vidtas.Det är tydligt av din fråga att projektansvarige och den kvinnliga projektledaren uppfattat situationen olika. Det är också tydligt att arbetsgivaren inte tagit sitt ansvar för situationen. Att arbetsgivaren väntat ett år med att påtala händelsen lever inte upp till kravet på att utredningen ska ske snabbt, förutsatt att anmälan inte gjordes först ett år efter det att händelsen ägt rum. Det är även under all kritik att arbetsgivaren inte ville berätta vilka kommentarer det rörde sig om eftersom det är väldigt svårt för den som påståtts trakassera att ändra sitt beteende om han inte vet vilket uttalande som ledde till att hans kollega tog illa vid sig. Eftersom det är den som utsatts som avgör om hon känt sig kränkt och om det är fråga om trakasserier eller ej är det svårt att påstå att den kvinnliga projektledaren förtalat sin kollega. Det är viktigt att det råder ett öppet klimat i arbetslivet så att anställda som känner sig kränkta vågar påtala det eftersom trakasserier i stor utsträckning är ett dolt problem. Det viktigaste är det ansvar arbetsgivaren har för att förebygga och lösa liknande situationer och därför är mitt råd att den projektansvarige tar upp de problem med arbetsgivarens agerande som han upplevt. Hjälper inte det kan han vända sig till DO som då kan gå vidare och upplysa arbetsgivaren om att rutinerna kring trakasserier måste förbättras.

Hur anmäler jag sexuella trakasserier?

2012-04-16 i Trakasserier
FRÅGA |På festen med jobbet gick chefen fram och pussade mig på munnen (och höll fast mitt ansikte så att jag inte kunde dra mig undan) mitt framför ett flertal av mina kollegor. Han gör liknande saker på i princip varje personalfest, har t ex föreslagit samlag med en tidigare anställd. Jag vill sätta stopp för detta men vet inte vad jag ska göra? Är inte med i facket så kan inte få någon hjälp därifrån.
Anna Nordlander |Hej, De händelser du beskriver verkar kunna utgöra sexuella trakasserier, vilket enligt diskrimineringslagen (DiskL) är att betrakta som en form av diskriminering. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanligt flirtande genom att de är oönskade från den som utsätts för närmandena. Det är den utsatte som själv avgör vad som är kränkande utifrån den egna uppfattningen av situationen. För att din chef ska kunna hållas ansvarig krävs att han är medveten om att det han gör uppfattas som kränkande, vilket innebär att du alltid bör säga ifrån för att vara helt försäkrad om att kraven för ansvar uppfylls, det finns ej något formkrav för hur detta bör gå till utan det kan ske muntligen, skriftligen eller via en annan person. Om kränkningarna är allvarliga krävs inte att den utsatte kommunicerar sitt obehag för att ansvar ska kunna utkrävas. För att det ska handla om diskriminering ska det vara en person i chefsposition som utsätter dig för kränkningen, vilket det är i detta fall. Du har då en möjlighet att anmäla honom till DO (diskrimineringsombudsmannen). Hur anmälan går till kan du läsa om på DO:s hemsida vilken du finner här http://www.do.se/sv/Diskriminerad/Arbetslivet/Hur-anmaler-jag/ Lycka till!