En arbetstagares rättigheter vid mobbning på arbetsplatsen

2016-10-08 i Trakasserier
FRÅGA
Vad har jag för rättigheter jag är utsatt för mobbing och kräkningar på min arbetsplats och har chefen emot mej han är en av mobbarna också jag får inget gehör det ända jag får höra är att jag ska göra som han säger jag har gjort detta och han hittar på annat jag får varning som är obefogat jag får till mej att jag ska bli uppsagd jag kämpar och mår fruktans värt dålig jag har pratat med honom men han lyssnar inte istället kritiserar han mej
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) bygger på tanken att säkra och sunda arbetsförhållanden i första hand ska tryggas genom att arbetsgivare och arbetstagare samverkar i arbetsmiljöarbetet, se AML 1 kap 1 § och AML 6 kap 1 §. Kränkande särbehandling på arbetsplatsen är ett allvarligt problem och otillåtet. En arbetsgivare har inte rätt att kränka eller mobba en arbetstagare. Arbetsgivaren har heller inte rätt att kritisera dig för att du talar om hur dåligt du mår pga. brister på arbetsplatsen.

Enligt föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) (AFS 2015:4) 13 § och föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 2-3 §§ har arbetsgivaren en skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling på arbetsplatsen inte är acceptabel samt vidta åtgärder om en arbetstagare trakasseras eller kränks. Om kränkande särbehandling eller mobbning förekommer på arbetsplatsen så är det ett tecken för att det finns brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är också skyldig att systematiskt bedriva ett arbetsmiljöarbete. Detta framgår av AML 3 kap 2a § och i OSA (AFS 2015:4) 5 §. Detta betyder att arbetsgivaren fortlöpande ska undersöka riskerna i arbetsmiljön, bedöma dem och upprätta en handlingsplan för de risker som inte åtgärdades omedelbart.

Jag anser inte att en arbetsgivare kan hävda att han eller hon ”inte förstod hur dåligt en arbetstagare mådde”. Om arbetsgivaren hade uppfyllt sina skyldigheter och bedrivit ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen så skulle arbetsgivaren ha förstått vilka brister som finns och fått förståelse för bland annat din ohälsa. Men i ditt fall verkar det som att arbetsgivaren struntar i att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket är ett brott mot AML.

Jag vill rekommendera dig att i första hand vända dig till arbetsplatsens skyddsombud eller till din arbetstagarorganisation (facket) om du är med i en sådan organisation. Enligt AML 6 kap 4 § är det skyddsombudets uppgift att synliggöra den svaga arbetstagaren på arbetsplatsen och värna om arbetstagarnas psykiska hälsa. Skyddsombudet har enligt AML 6 kap 6a § en skyldighet att vända sig till arbetsgivaren när denne finner att det råder brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för olycka eller ohälsa på arbetsplatsen enligt AML 3 kap 2 §. Om arbetsgivaren inte vill lyssna eller samarbeta så kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller förläggande så som det i AML 6 kap 6a § beskrivs att skyddsombudet ska göra. Om du vill så kan även du som arbetstagare själv anmäla en dålig arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket. En sådan anmälan omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälan kan göras på nätet här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AFS 1993:17 gäller inte längre utan har ersatts av AFS 2015:4 AML 6 kap 6a § lyder: Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § ska meddelas. Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg ska i stället lämnas till Transportstyrelsen, som ska pröva om föreläggande eller förbud enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska meddelas. Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga. Ett skyddsombuds begäran enligt första stycket får även avse skyddsåtgärder som behövs för att arbetsgivaren på det arbetsställe där skyddsombudet är verksamt ska uppfylla sina skyldigheter gentemot utomstående arbetskraft enligt 3 kap. 12 §. Det som i första och andra styckena sägs om skyddsombud ska också gälla för studerandeskyddsombud som avses i 17 §. Lag (2009:870).
2018-08-16 20:50
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (69)
2020-10-14 Kan arbetsgivaren kräva att jag ska prata svenska i lunchrummet?
2020-08-26 Att anmäla någon för diskriminering vid en arbetsintervju
2020-07-21 Vad kan en arbetstagare göra när denne blir exkluderad på sin arbetsplats?
2020-03-24 Provocerad Uppsägning

Alla besvarade frågor (85428)