FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 09/11/2016

Är diskrimineringen tillåten?

Hej!

Jag är uppvuxen i Irak men bor nu i Sverige sedan 10 år tillbaka. Jag har ansökt om anställning som lärare i matematik vid en gymnasieskolan. Jag har gått gymnasielärarutbildningen och fått bra betyg. Men jag fick inte jobbet pga. "dåliga språkkunskaper". Jag anser att jag har bra svenska och är duktig på matematik men att jag ibland har problem med uttal. Jag känner mig kränkt och diskriminerad. Vad ska jag göra? Har arbetsgivaren rätt att göra så?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

I svensk rätt finns det en grundsats som behandlar arbetsgivarens fria anställningsrätt. Denna grundsats kommer ifrån arbetsledningsrätten och innebär att en arbetsgivare i princip har rätt att ställa vilka anställningsvillkor som helst och anställa vem hon eller han önskar. Denna rätt kan emellertid begränsas genom lag eller avtal.

I ditt fall är diskrimineringslagen (2008:567) tillämplig lag. Denna lags syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, se diskrimineringslagen 1 kap 1 §. Diskrimineringslagen är dessutom en tvingande lag som måste följas, se diskrimineringslagen 1 kap 3 §.

I ditt fall har du blivit utsatt för indirekt diskriminering. Denna typ av diskriminering beskrivs närmare i diskrimineringslagen 1 kap 4 § 2 p. Denna indirekta diskriminering kan tyckas ta sikte på din etniska tillhörighet, se definitionen i diskrimineringslagen 1 kap 5 § 3 p. Jag har kommit fram till detta eftersom det verkar som att din arbetsgivare har uppställt ett kriterium i anställningsansökan som pekar på att en arbetstagare måste har "god svenska". Detta kriterium ("god svenska") har missgynnat dig pga. din etniska tillhörighet. Du uttalar svenska ord på ett annat sätt just pga. att du inte är född i Sverige och pga. att du inte har bott här så länge.

Enligt diskrimineringslagen 2 kap 1 § 2 p. får arbetsgivaren inte diskriminera en arbetssökande. I lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Artikel 14 framgår även att diskriminering är förbjuden.

Diskriminering kan dock vara tillåten i vissa fall, se diskrimineringslagen 2 kap 2 § 1 p. Särbehandling är med andra ord tillåten om kravet på egenskapen "god svenska" har ett berättigat syfte samt om kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå detta syfte.

I ditt fall så kan kravet på "god svenska" ha att göra med att din arbetsgivare anser att man som lärare behöver kunna göra sig förstådd på ett bra sätt för att eleverna ska lära sig matematik. Ett enkelt sätt att göra sig förstådd på är genom att ha god svenska. Men så som du själv säger så verkar du ha en examen i lärarutbildningen och goda betyg. Du verkar heller inte ha några problem med att göra dig förstådd på svenska. Ditt enda lilla problem är att du ibland får problem med uttalet.

Enligt min mening så kommer arbetsgivaren inte kunna stödja sig på diskrimineringslagen 2 kap 2 § 1 p. Jag tycker inte och tror inte att ett sådant argument ifrån hans sida skulle hålla. Detta beror på att ett litet uttalsproblem inte gör dig till en sämre lärare eller en lärare som inte kan förmedla kunskap eller göra sig förstådd. Med anledning av detta anser jag att du har blivit diskriminerad pga. din etniska tillhörighet.

Din situation kan också tyckas handla om att du har blivit utsatt för direkt diskriminering enligt diskrimineringslagen 1 kap 4 § 1 p. Detta förutsätter dock att arbetsgivaren tydligt har pekat på ditt sätt att tala svenska och menat att dina språkkunskaper är dåliga pga. ditt uttal. I grund och botten har ju detta också med din etniska tillhörighet att göra.

För att kunna gå vidare med detta så behöver du kunna göra det troligt att du har blivit diskriminerad vid en rättegång, se bevisbördereglerna i diskrimineringslagen 6 kap 3 §. Du behöver kunna visa omständigheter som tyder på att du har blivit diskriminerad eller omständigheter som ger anledning att anta att du har blivit diskriminerad. Detta kan du göra genom att bl.a. begära av arbetsgivaren att du vill få ut information/uppgifter om vilka meriter personerna som fick anställningen har. Om dessa personer har samma meriter som dig så kan du lättare bevisa att det som hänt dig kan vara fråga om diskriminering.

Jag tycker att du ska vända dig till din arbetstagarorganisation om du är medlem i en sådan organisation. Din arbetstagarorganisation har rätt att föra din talan mot arbetsgivaren, se diskrimineringslagen 6 kap 2 §. Om du inte är med i en sådan organisation så kan diskrimineringsombudsmannen eller en ideell förening som enligt sina stadgar ska tillvara ta sina medlemmars intressen och som inte är en arbetstagarorganisation som nämns i diskrimineringslagen 6 kap 2 § 3 st. föra din talan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”