FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 14/10/2016

Diskriminering och undermålig arbetsmiljö

Får en arbetsledare tala om för mig, arbetstagaren, att chefen inte gillar mig?

Vidare, får en arbetsledare kränka min integritet genom att, inför andra, kalla mig ett namn tillhörande fel kön, och säga rakt ur att du är sämre än en somalier?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) bygger på tanken att säkra och sunda arbetsförhållanden i första hand ska tryggas genom att arbetsgivare och arbetstagare samverkar i arbetsmiljöarbetet, se AML 1 kap 1 § och AML 6 kap 1 §. Kränkande särbehandling på arbetsplatsen är ett allvarligt problem och otillåtet. En arbetsledare har inte rätt att kränka eller mobba en arbetstagare genom att säga att chefen inte gillar honom eller henne. En chef ska respektera alla sina arbetstagare och behandla dem väl. En arbetsledare har ingen rätt att kalla dig för namn som du upplever är obehagliga eller opassande. Oavsett om arbetsledaren gör det enbart framför dig eller framför andra. Det är förbjudet i båda fallen.

Enligt föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) (AFS 2015:4) 13 § och föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 2-3 §§ har arbetsgivaren en skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling på arbetsplatsen inte är acceptabel samt vidta åtgärder om en arbetstagare trakasseras eller kränks. Om kränkande särbehandling eller mobbning förekommer på arbetsplatsen så är det ett tecken för att det finns brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är också skyldig att systematiskt bedriva ett arbetsmiljöarbete. Detta framgår av AML 3 kap 2a § och i OSA (AFS 2015:4) 5 §. Detta betyder att arbetsgivaren fortlöpande ska undersöka riskerna i arbetsmiljön, bedöma dem och upprätta en handlingsplan för de risker som inte åtgärdades omedelbart.

Jag anser inte att en arbetsgivare kan hävda att han eller hon ”inte förstod hur dåligt en arbetstagare mådde” eller "inte visste hur stämningen på arbetsplatsen var". Om arbetsgivaren hade uppfyllt sina skyldigheter och bedrivit ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen så skulle arbetsgivaren ha förstått vilka brister som finns och fått förståelse för bland annat din ohälsa. Men i ditt fall verkar det som att arbetsgivaren struntar i att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket är ett brott mot AML.

Jag tycker att du ska vända dig till din arbetsgivare och berätta hur arbetsledaren har behandlat dig. Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen (2008:567) 2 kap 3 § skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. Diskriminering av en arbetstagare är förbjuden enligt diskrimineringslagen 2 kap 1 § 1 p. I ditt fall verkar det röra sig om mobbning, trakasserier/kränkningar och diskriminering av bl.a. kön, sexuell läggning och etnicitet, vilket är allvarligt och förbjudet.

Jag vill rekommendera dig att även vända dig till arbetsplatsens skyddsombud eller till din arbetstagarorganisation (facket) om du är med i en sådan organisation. Enligt AML 6 kap 4 § är det skyddsombudets uppgift att synliggöra den svaga arbetstagaren på arbetsplatsen och värna om arbetstagarnas psykiska hälsa. Skyddsombudet har enligt AML 6 kap 6a § en skyldighet att vända sig till arbetsgivaren när denne finner att det råder brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för olycka eller ohälsa på arbetsplatsen enligt AML 3 kap 2 §. Om arbetsgivaren inte vill lyssna eller samarbeta så kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller förläggande så som det i AML 6 kap 6a § beskrivs att skyddsombudet ska göra. Om du vill så kan även du som arbetstagare själv anmäla en dålig arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket. En sådan anmälan omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälan kan göras på nätet här.

Du kan även vända dig till diskrimineringsombudsmannen som enligt diskrimineringslagen 4 kap 1 § har en skyldighet att utöva tillsyn. Den som utövar diskriminering kan bli skadeståndsskyldig och bli tvungen att betala en diskrimineringsersättning enligt diskrimineringslagen 5 kap 1 §. Om du inte är med i en arbetstagarorganisation så kan diskrimineringsombudsmannen föra en talan åt dig om du önskar det, se diskrimineringslagen 6 kap 2 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Hittade du inte det du sökte?