FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 18/10/2015

Får en arbetsgivare vidta kränkande arbetsledningsåtgärer?

1. Har en chef som mobbar (inom Svenska kyrkan) rätt att sätta in helt ogrundade "arbetsledningsåtgärder" (i form av bestraffningar, fråntagande av befogenheter och arbetsuppgifter) mot en anställd som inte är i en konfliktsituation med chefen utan bara utsatt för ensidig "kränkande särbehandling" från chefens sida?

2. Har en sådan chef möjlighet att i skydd av att hänvisa till att "arbetsrättsliga regler följts" och "ditt fack är informerat" ogenerat fortsätta sin mobbing mot arbetstagaren?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

1. En arbetsgivare har en långtgående rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Detta är ett faktum även om det är möjligt att utifrån vissa synvinklar vara kritisk mot det.

En annan sak är att mobbning givetvis inte får förekomma på en arbetsplats. Enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen framgår att det är arbetsgivarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att arbetsmiljön ska vara så säker som möjligt. Detta innebär att Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste följas. I 2 § AFS 1993:17 framgår att kränkande särbehandling inte får förekomma. Detta begrepp innefattar bl.a. kränkande "administrativa straffsanktioner" som plötsligt riktas mot enskild arbetstagare utan sakliga skäl.

Det du har blivit utsatt för att är alltså inte tillåtet om det saknades sakliga skäl. Därför bör du ta upp saken med din arbetsgivare, ditt fack och Arbetsmiljöverket samt åberopa de ovan nämnda lagrummen.

2. Att bryta mot arbetsmiljölagen är inte tillåtet och det förändras inte av ditt fack har informerats.

Lycka till!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare