Mobbing/trakasserier på jobbet och chefen bryr sig inte, vad gör jag?

2017-10-10 i Trakasserier
FRÅGA |Hej! Min pappa har under år utsatts för mobbning, trakasserier på arbetsplatsen av sin chef som bara eskalerar. Vi har hjälp honom till arbets- och miljömedicin, som i sin tur gjort en anmälan till arbetsmiljöverket. Vi har kontakt med både fack och högre chefer men inget händer. De senaste 2 åren har varit extrema och det enda fack och arbetsgivaren kommit fram till är en handlingsplan på papper som ej följs av chefen på butiken. Pappa mår sämre o sämre. Vad kan man mer göra? polisanmäla?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Beklagar verkligen hur din pappa behandlas på hans arbetsplats trots alla åtgärder ni vidtagit. Det framgår av bland annat 1 kap 1 §, 2 kap 1 § och 6 kap 1 § arbetsmiljölagen (AML) att arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder samt förebygga att den anställde inte utsätts för mobbing eller trakasserier. Arbetsgivaren ska alltså kunna garantera den anställde en god miljö på arbetsplatsen. För att få hjälp med att åtgärda mobbingen så bör man ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen. Denne ska synliggöra ohälsan på arbetsplatsen samt kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder, 6 kap 4 samt 6a § AML. PolisanmälanDå ni redan verkar vidtagit de åtgärder ni kan rent arbetsrättsligt så är sista utvägen att polisanmäla händelsen. Polisanmälan kan ni göra genom att besöka en polisstation eller ringa 11414. Beroende på vad mobbningen/ trakasserierna handlar om kan det exempelvis annat vara ett ofredande, förtal eller förolämpning. Ofredande kan omfatta många olika beteendet, så som knuffar, sätta krokben, upprepade gånger skicka meddelanden utan att din pappa vill etc, 4 kap 7 § brottsbalken BrB. Förtal kan exempelvis vara att någon säger något klandervärt eller sprider rykten. Det krävs då att uppgifterna har en viss spridning, exempelvis att de sprider elaka rykten om din pappa på en större arbetsplats, 5 kap 1 § BrB. Förolämpning är också när någon säger något klandervärt eller falskt angående din pappa men då räcker det att uppgiften sägs direkt till din pappa och kräver ingen spridning, 5 kap 3 § BrB. Brotten förtal och förolämpning är så kallade "målsägandebrott" och innebär att som huvudregel är det din pappa själv måste driva processen vilket kan vara betungande. Det betyder att man själv måste väcka talan och eventuellt bekosta och driva en rättsprocess i domstol, 5 kap 5 § BrB. För hjälp med en sådan process bör ni kontakta ett juridiskt ombud, se HÄR. Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!Vänligen,

Trakasserad och hotad av arbetskollega

2017-05-12 i Trakasserier
FRÅGA |Hejsan jag har sedan en tid tillbaka blivit trakasserad av en arbetskollega. Allt startade efter jag snackat med chefen om att han missköter sitt arbete (han står och pratar i telefon på arbetstid, kan vara borta i 20 minuters perioder åt gången 2-3 ggr på ett 6 timmars arbetspass). Efter händelsen så har han blivit mer och mer aggressiv mot mig. Nu har det gått till en gräns där han har hotat att skada mig, närmare bestämt sagt, "Rör du min vagn igen (hans plockvagn) så kommer jag kapa dina händer". Jag är faktiskt lite rädd för honom vid det här laget, och ville inte t.ex. gå och byta om senare själv för jag var rädd att han skulle hoppa på mig ännu mera. Jag har vittnen till händelsen.Hur borde jag göra? Borde jag polisanmäla? Vill inte att det ska hända flera anställda.
Caroline Orava |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din chef har en skyldighet att utreda trakasserierna. En arbetsgivare har en skyldighet att se till att trakasserier och hot inte förekommer på arbetsplatsen. Det är en del i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön (se arbetsmiljölagen). När det förekommer hot och trakasserier på arbetsplatsen är arbetsgivaren skyldig att utreda situationen och lösa den. Därför tycker jag att du till att börja med bör prata med din chef om vad som händer på arbetsplatsen. Jag förstår att det kan kännas obehagligt att prata med chefen igen, med tanke på att din kollega blivit mer aggressiv efter att du tidigare pratade med chefen. För att er chef ska kunna ta sitt ansvar och göra något åt situationen måste han/hon ändå få reda på hoten. Har ni något skyddsombud på arbetsplatsen kan du ta hjälp av den personen. Du kan även kontakta ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant. Du kan även polisanmäla händelsen. För att din kollegas agerande ska räknas som ett brottsligt hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken, krävs det att du uppfattade det som allvarligt. Hoppas att mitt svar kan hjälpa dig och att din situation blir bättre!Med vänlig hälsning,

Förutsättningar och tillvägagångssätt för anmälan till diskrimineringsombudsmannen

2017-03-13 i Trakasserier
FRÅGA |Hej, jag har en fråga ang. diskrimineringsersättning. Jag blev utsatt för sexuellt ofredande av en kollega/anställd på företaget (som jag inte känner eller arbetar nära med). Han bland annat tafsade på mig samt blottade sig. Ärendet är polisanmält och ett skadestånd kan komma att betalas ut om han blir dömd för det han gjort. Hur går man tillväga om man även vill anmäla för diskriminering samt få en ersättning? Tack på förhand.
Moa Estberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förutom att polisanmäla brottet och yrka på skadestånd kan anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO) komma ifråga. DO tar emot anmälningar om överträdelser av diskrimineringslagen (DiskrL) (här). Inledningsvis kan nämnas att min bedömning är att diskrimineringslagen tyvärr inte omfattar den situation du beskriver, åtminstone kan du inte anmäla din kollega till diskrimineringsombudsmannen. Det som dock kan komma ifråga är om du anser att din arbetsgivare har brustit i sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot de sexuella trakasserierna (se 2:3 DiskrL).På denna länk finner du anmälningsblanketter som du kan skriva ut, fylla i och skicka in den till diskrimineringsombudsmannen via e-post eller brev. Den anmälningsblankett som är aktuell för dig i så fall är den som heter "Anmälan om diskriminering eller missgynnande på en arbetsplats". Närmare information om hur du går tillväga finns på den länkade sidan. Om din arbetsgivare brustit i sin skyldighet blir hen skyldig att betala ut en diskrimineringsersättning till dig (5:1 DiskrL). Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Sexuella trakasserier som Diskriminering

2017-01-31 i Trakasserier
FRÅGA |Hej, jag är skyddsombud på ett större företag och har för första gången stött på ett fall av sexuella trakasserier av sin närmaste chef. Är lite osäker på vad den som är utsatt har för rättigheter? Är det något mer hen kan göra än att invänta resultatet av företagets utredning och eventuella åtgärder? Bör hen polisanmäla eller anmäla till DO, eller är det meningslöst innan arbetsgivarens utredning är klar?
Olle Hansen Ölmedal |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Det är lite olika rättsliga aspekter av den här frågan som jag vill belysa. Eftersom ni inte anger specifikt vad som skett, så kan jag tyvärr inte göra en bedömning av den straffrättsliga aspekten. Mitt råd till personen skulle vara att kontakta polisen angående eventuella brott som begåtts. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv så är det här en diskrimineringsfråga. Sexuella trakasserier utgör i lagens mening diskriminering, enligt 1 kap 4 §, första stycket, fjärde punkten Diskrimineringslagen. Arbetsgivaren får inte diskriminera arbetstagare enligt 2 kap 1 § första stycket, första punkten. Du skriver att en chef är den som utsatt personen för sexuella trakasserier. En chef kan likställas med arbetsgivaren, enligt 2 kap 1 § tredje stycket, och därför skulle detta innebära att arbetsgivaren har brutit mot diskrimineringsförbudet. Då arbetsgivaren brutit mot diskrimineringsförbudet så kan personen begära diskrimineringsersättning för den kränkning som diskrimineringen inneburit, enligt 5 kap 1 §. Diskrimineringsersättning ska beräknas till en rimlig nivå till den drabbade dels utifrån hur allvarlig överträdelsen varit, och dels utifrån vad som kan förväntas innebära att diskriminering motverkas i samhället. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som ska avgöra. jag tänker dock ge två exempel ur praxis:Enligt ett rättsfall från 2016(AD 2016 nr 38), tilldömdes en arbetstagare 50 000 kr i diskrimineringsersättning för sexuella trakasserier av arbetsgivaren. I detta fallet rörde det sig om fysiska närmanden på arbetsplatsen. I rättsfallet AD 2013 nr 29 tilldömdes en kvinna, som tvingats bära en skylt med sin BH-storlek på, 50 000 kr i diskrimineringsersättning. Företaget har dessutom, som jag förstår att du känner till, en skyldighet att utreda och vidta skäliga åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier i framtiden. Vilka åtgärderna ska vara är beroende av hur allvarligt och omfattande ert fall av sexuella trakasserier är. Det kan handla om åtgärder som tillsägelser och uppmaningar i lindrigare fall, och omplaceringar och varningar i svårare fall. Om de åtgärder man vidtar inte hjälper är man skyldig att vidta vidare åtgärder. Om inte arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta skäliga åtgärder så kan detta också utgöra en grund för en diskrimineringsersättning. Sammanfattning:Arbetsgivaren kan, eftersom det var en chef som utförde de sexuella trakasserierna, ha brutit mot diskrimineringsförbudet, och kan därför vara skyldig att betala diskrimineringsersättning till personen. Om inte den utredning och de åtgärder som arbetsgivaren vidtar är tillräckliga, så kan det också vara grund för diskrimineringsersättning. Råd:Om ett brott begåtts bör ni anmäla det till polisen. Personen bör ta kontakt med sitt fack för att få råd och stöd med frågan om diskrimineringsersättning Facket kan företräda personen i frågan. Om personen inte är fackligt ansluten, eller om facket inte företräder personen, så kan ni anmäla detta till DO, så kan DO företräda personen. Hur man går tillväga för att göra en anmälan till DO kan ni läsa om på deras hemsida. Behöver ni stöd utav en verksam jurist med ert ärende så kan ni boka tid via den här länken. Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, annars kan ni använda er utav kommentarsfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.Vänligen,

Diskriminering på arbetsplats

2017-06-30 i Trakasserier
FRÅGA |Hej!Jag jobbar på en skolan och vi har en medarbetare som bär en slöja på hennes religiösa grundtankar. Det har aldrig varit ett problem tills vi fick en ny kollega som ifrågasätter detta. Vår nya kollega beter sig kränkande vill inte prata med "muslimer" Tycker att man inte få bära slöjor på arbetsplats och pratar om " den Arab kvinnan". Detta och mer därpå.Vi på arbetsplatsen har berättat detta för vår arbetsgivare, det tog en hel vecka innan de kunde prata med de. Den tid har vi försökt att hitta olika uppgiften till de så att de inte behöver vara tillsammans, men den nya kollega sökte upp den andra med nya anklagelse.Vår nya kollega fick andra uppgiften men det är svårt på en skola att undvika varandra. Arbetsgivare Tycker att det inte är så allvarligt, men om nån känner sig kränkt är det allvarligt, de säger att de inte kan göra mer eftersom han har en anställning för ett halvt år. Men gäller det också när det handla om diskriminering?Vilken skyldigheten har en arbetsgivare i et sån fall?Tack för svaret.
Mariam Ghazaryan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Diskriminering enligt diskrimineringslagen innefattar diskriminering som är kopplad till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 1 kap. 5 § DiskrL.Diskriminering kan enligt lagen delas in i följande kategorier:1. Direkt diskriminering innebärande att man missgynnas eller behandlas sämre än man skulle behandlats.2. Indirekt diskriminering innebärande att man missgynnas genom tillämpning av någon bestämmelse eller förfaringssätt som verkar neutralt men i verkligheten missgynnar någon. 3. Bristande tillgänglighet, att en person med funktionsnedsättning missgynnas.4. Trakasserier, kränkning av någons värdighet i samband med kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. 5. Sexuella trakasserier.6. Instruktioner att diskriminera. 1 kap. 4 § DiskrL.Fortsättningvis, så gäller diskrimineringsförbud i arbetslivet och man har även en skyldighet att vidta åtgärder när man får kännedom om att diskriminering försigår på arbetsplats, 2 kap. 3 § DiskrL. Det är diskrimineringsombudsmannen (DO), som har skyldighet att se till att diskrimineringslagen tillämpas och följs, 4 kap. 1 § DiskrL. Dit kan man vända sig. En arbetsgivare som visar sig inte uppfyllt sina skyldigheter kan bli ersättningsskyldig, 5 kap. 1 § DiskrL. Det är dock personen i fråga som upplevt diskriminering som har bevisbördan, bevisar man att diskriminering förelegat utan att arbetsgivaren har gjort något åt det, går däremot bevisbördan över på denne. Både diskrimineringsombudsmannen och facket man är med i, kan vara behjälpliga och föra en eventuell talan. Jag hoppas detta besvarade din fråga! Varmt välkommen åter vid fler funderingar.Med vänlig hälsning,

Anmäla trakasserier på arbetet

2017-04-05 i Trakasserier
FRÅGA |Kan jag anmäla trackasering av chef på jobbet
Robert Green |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att det förekommer trakasserier på jobbet. Det är viktigt att ingripa vid trakasserier på arbetsplatsen. En anställd ska må bra och känna sig trygg på jobbet, se arbetsmiljölagen (här). Din arbetsgivare har även skyldighet att förhindra sådana händelser. Trakasserier omfattar ett antal olika beteenden av stötande karaktär. Vilka bestämmelser som blir tillämpliga beror på vad för typ av trakasserier det handlar om. Ett par generella råd är att du bör:1. Konfrontera den som utsatt dig för obehag. Om du inte vill göra det bör du vända till någon annan chef på jobbet. 2. Kontakta ditt skyddsombud eller fackförbund.3. Polisanmäla händelsen. Om du har blivit kränkt kan du även ha rätt till ersättning.Sammanfattningsvis kan du alltså anmäla din chef för trakasserier. Du kan även vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Hoppas du fick svar på din fråga och att obehagen på ditt arbete upphör. Återkom gärna vid eventuella frågor. Vänligen,

Sexual harassment at the workplace

2017-02-17 i Trakasserier
FRÅGA |Hey,I am a store manager in Sweden and I was sexually harassed by my previous CEO via text and email. Could you please tell me what my rights are?
Olle Hansen Ölmedal |Thank you for turning to Lawline with your inquiry. Since I do not know the nature of the texts and emails that you refer to, I can not determine whether they constitute sexual harassment in legal terms. I will however try to explain why it could be illegal, and what you can do about it. Firstly, this could be a matter of criminal law, and I therefore advice you to report this to the police if you think it is necessary. If you go to a police station, they will receive your report, investigate the matter and if possible prosecute the person who did this. If this person is convicted for a crime, you could sue for compensation. You can do this within the same process as the criminal process. If the person is not convicted, for instance if the police or prosecutor drops the case, you could contact one of our legal advisors via this link and have them determine whether you have a case or not. Secondly, whether you do report this to the police or not, it is also a matter of labor law.A behavior of sexual nature that violates one’s dignity is sexual harassment, and sexual harassment constitutes a form of discrimination according to the 1st chapter 4 §, of the Discrimination Act. An employer’s discrimination of employees is prohibited, and a CEO is typically to be equated to the employer, 2nd ch. 1 §. An employer who breaches that prohibition is liable to pay “Diskrimineringsersättning”, compensation for discrimination, 5th ch. 1 §. That compensation will be determined based on any economic loss you have suffered, and on the law’s purpose of preventing discrimination. Since I do not know all the circumstances and the nature of the sexual harassment, I can not determine what would be a reasonable claim. This claim would be directed towards your employer which I presume is a company that you work for, not the previous CEO. If you inform your employer about the events, they are obligated to investigate the events and to take measures against such behavior. Not fulfilling this obligation could also in itself be cause for compensation, 2nd ch. 3 §. I understand that it might seem problematic to pursue a case against your current(?) employer, but I assure you that they are in no position to hold it against you in terms of future promotions etc. That in itself could also constitute a breach of the prohibition of reprisals against employees, 2nd ch. 18 §. If you are a member of a labor organisation and/or a union, I advise you to immediately seek their support. They can offer you legal assistance, and they may represent you in court. You may also refer your case to the Diskrimineringsombudsman, a public advocate, who among other measures, may represent you in court. You can refer your case to the Diskrimineringsombudsman by applying at its website. If you are in need of further legal counsel in this matter, you can book an appointment with one of our practitioners via this link.If you need me to clarify anything or if you have further questions, please use the comment section below.Best Regards,

Kränkande sms från kollega

2016-12-07 i Trakasserier
FRÅGA |En kollega till mig skickar email och sms sena kvällar och nätter med hård kritik ångpende mig som person samt hur jag utför mitt arbete. Tex kallar mig psykopat mm. Påarbetstid låtsas hon att det ej skett. Det är nu ca 45 mejl och sms. Jag måste nu skaffa mig nytt nummer mm. Känner mig otrygg. Vad säger lagen om detta?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver kan utgöra brott och leda till straffrättsligt ansvar, vilket kan göra det aktuellt med en polisanmälan. Eftersom det är din kollega som skickar de här sms:en, så finns det också vissa skyldigheter för din arbetsgivare att vidta åtgärder. Jag kommer redogöra för både den straffrättsliga aspekten utifrån brottsbalken (BrB) och den arbetsrättsliga utifrån arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.Förolämpning och ofredandeNär en person riktar kränkande tillmälen, beskyllningar eller genom annat skymfligt beteende mot någon annan, så kan personen dömas för förolämpning till böter enligt BrB 5:3. Om en person antastar eller med annat hänsynslöst beteende ofredar någon annan, så kan personen dömas till ofredande med böter eller fängelse som påföljd enligt BrB 4:7. Eftersom din kollega skickar nedlåtande sms till och du känner dig kränkt och utsatt, så kan hon göra sig skyldig till något eller båda brotten som beskrivs ovan. Vad gäller ofredande måste personen vara medveten om hon gör blir störd av beteendet, men i detta fall måste det kunna antas att hon förstår att hennes beteende är oönskat. Det kan alltså bli aktuellt att göra en polisanmälan och jag rekommenderar att spara alla meddelanden som du har fått och får fortsättningsvis, så att du kan använda dem i bevisfrågor. Om åklagaren anser att finns anledning för åtal, så väcker denne talan om ofredande. Dock måste du själv välja att väcka åtal om förolämpning enligt BrB 5:5.Arbetsgivarens ansvarEftersom det är din kollega som utsätter dig för det här och det kan ha inverkan på din och andra kollegors arbetssituation, så finns det en skyldighet för din arbetsgivare att försöka åtgärda problemen. I arbetsmiljölagen 2:1 görs det klart att arbetsmiljön handlar om den psykiska och sociala arbetsmiljön så väl som den fysiska. I samma lag 3:2 och 3:2a anges att arbetsgivaren har ett ansvar att aktivt arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö för de anställda. I arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 14 § förtydligas det här ansvaret med att arbetsgivaren måste ha rutiner för kränkande särbehandling av någon arbetstagare ska hanteras och hur den som utsätts ska få hjälp.Detta är ett exempel på en konflikt och ett beteende som kan komma att gå ut över dig som anställd, din känsla av trygghet på arbetsplatsen, er förmåga att arbeta tillsammans och i längden få större påverkan på arbetsmiljön i allmänhet. Av den anledningen har din arbetsgivare en skyldighet och ett intresse i att försöka åtgärda problemet. Arbetsgivaren har i det här fallet möjlighet att prata med din kollega och försöka sätta ett stopp för beteendet, trots att meddelandena skickas utom er arbetstid.Avslutande rådOm du inte tror att de själv kan komma till rätt med problemet genom att prata med din kollega, så rekommenderar jag dig att gå till din arbetsgivare - eller eventuellt en skyddsombudsman eller annan person som ni enligt arbetsplatsens rutiner ska kontakta med anledning av sådana här problem. Berätta om problemet och spara meddelandena du hittills fått, om du ombeds lägga fram bevis. Din arbetsgivare har en skyldighet att försöka åtgärda konflikten. Om du inte får gehör från din arbetsgivare bör du kontakta din fackliga organisation för stöd och råd.Du har också möjlighet att polisanmäla, då din kollega sannolikt gör sig skyldig till brott. Dock kan det vara bra att vänta med detta tills du har uppmärksammat din arbetsgivare på problemet. En polisanmälan och eventuellt åtal skulle kunna komplicera konflikten och leda till större problem på arbetsplatsen om ni inte först försöker lösa den där. För en eventuell polisutredning är det också bra om du sparar alla meddelanden du hittills fått och alla du eventuellt får i fortsättningen.Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att du hittar ett sätt som leder till en lösning på problemet.Vänliga hälsningar,