FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 28/05/2018

Vad kan jag göra om jag blir utsatt för kränkande särbehandling på jobbet?

Hej

Jag blir utsatt för kränkande särbehandling på jobbet av en kollega. Han kallar mig för skällsord, för grimaser och skriker på mig och anklagar mig för saker som inte är sanna.

Kan jag göra ngt? Kan jag göra ngt annat än att få cheferna till att ta tag i problematiken?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser som avser att motverka diskriminering i arbetslivet. Lagen innehåller bestämmelser med koppling till olika diskrimineringsgrunder. Det betyder att för att reglerna i diskrimineringslagen ska bli tillämpliga måste åtgärderna som din kollega utsätter dig för ha samband med någon av följande grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § DiskL).

Utifrån omständigheterna i din fråga tolkar jag din situation som att du blir utsatt för trakasserier (1 kap. 4 § DiskL). Att bli kallad för skällsord och bli anklagad för oriktiga saker är ett verbalt uppträdande som innebär missgynnande i form av obehag/skada och utgör därmed en kränkning av din värdighet. Det som din kollega rent faktiskt säger/gör måste dock, som nämnts ovan, ha koppling till någon uppräknad diskrimineringsgrund. Under förutsättning att uppträdandet från din kollega kan hänföras till någon sådan grund inträder skyldigheter för din arbetsgivare (2 kap. 3 § DiskL).

Svar på din fråga

Om du blir utsatt för trakasserier råder jag dig att prata med din arbetsgivare som har en lagstadgad skyldighet att utreda omständigheterna kring de trakasserier som du upplever. Arbetsgivaren är skyldig att på basis av hens utredning vidta de åtgärder som krävs för att förhindra dessa trakasserier i framtiden. Detta kan exempelvis innebära att din kollega får en varning/tillsägelse eller blir omplacerad på arbetsplatsen. Om din arbetsgivare inte utreder omständigheterna eller vidtar åtgärder efter att du pratat med hen har du rätt till diskrimineringsersättning för den kränkning du utsätts för, (5 kap. 1 § DiskL).

Vad du också kan göra är att kontakta diskrimineringsombudsmannen och göra en anmälan. Diskrimineringsombudsmannen har till uppgift att utöva tillsyn över diskrimineringslagen och därmed se till att de som omfattas av lagen fullgör sina skyldigheter.

Vad som är viktigt att framhålla är att det som din kollega utsätter dig för ska vara oönskat. För din del förstår jag att detta är självklart, ingen vill bli kallad för skällsord på jobbet. Hursomhelst måste din kollega också ha insikt i du upplever hens beteende som oöskat. Av den anledningen är det viktigt att du säger ifrån till hen.

Om du är medlem i någon fackförening råder jag dig att ta kontakt med denna och berätta om din situation. Din fackförening är i första hand den som har rätt att föra talan för dig i fall det skulle bli aktuellt med diskrimineringsersättning (6 kap. 2 § tredje stycket DiskL). Fackföreningen har till uppgift att tillvarata arbetstagarens intressen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linn GerhardssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Trakasserier ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”