Vilka skyldigheter har arbetsgivaren vid trakasserier på arbetsplatsen och vad måste jag göra?

2018-09-19 i Trakasserier
FRÅGA
Hej! Jag har under en längre tid blivit kränkt av en arbetskamrat. Började 2009. Då blev denna person flyttad till en annan våning för vi inte skulle arbeta ihop. Men hon fortsätter, gärna när ingen ser eller hör. Flera gånger sagt till mina chefer om det men inget händer. Nu gick hon på mig igen inför andra denna gången . . Då företaget satt mig att arbeta ihop med henne. Vilket är helt sjukt. Gick till företagshälsovården och blev sjukskriven. Nästa möte med Bc Hr facket och läkaren gick företaget på en helt annan bana fastän läkaren läst upp allt som blivit sagt gången innan ang personen som jag mår dåligt av. De började istället att kritisera mig . Jag var negativ och kritiserar ledningen. Jag är ganska rak och jag säger ofta till om någon/ något inte fungerar på golvet. Och får ta ganska mycket skit men nu är vi på ett möte som gäller något helt annat. Min fråga är får verkligen företaget gå på mig som person så? Och vad kan jag göra? Har två veckor på mig att komma med två förslag om vad som kan göra att min situation blir bättre.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis berör jag huruvida det kan vara fråga om förolämpning alternativt förtal i detta fall. Därefter behandlar jag detta utifrån perspektivet att det kan vara fråga om trakasserier på din arbetsplats och vilka åtgärder du kan vidta, samt vilken omfattning dessa åtgärder kan tillskrivas. Slutligen berör jag det faktum att din arbetsgivare ålagt dig att framlägga förslag.

Förolämpning och förtal

Skulle det vara så, att personen har sagt kränkande saker direkt till dig, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förolämpning" (5 kap. 3 § brottsbalken).

Förhåller det sig istället så, att personen säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken).

Detta är vad som krävs för förolämpning respektive förtal.

Åtgärd

I de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Skulle du väcka åtal så har du bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att du riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.

Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.

Trakasserier i ett arbetsmiljöperspektiv

Säkra och sunda arbetsförhållanden ska i första hand ska tryggas såtillvida att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet (1 kap. 1 § och 6 kap. 1 § arbetsmiljölag (1977:1160) (AML). Kränkande särbehandling på arbetsplatsen är ett allvarligt problem och otillåtet. Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsmiljön är tillfredsställande såväl i fysiskt som psykiskt avseende (3 kap. 2 a § AML) och ska säkerställa att det bedrivs ett förebyggande arbete mot mobbning, samt att mobbning som uppstått motarbetas och åtgärdas på ett effektivt sätt.

Arbetsgivaren har inte rätt att kritisera dig för att du talar om hur dåligt du mår på grund av brister på arbetsplatsen.

Enligt föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) (AFS 2015:4) och dess 13 § har arbetsgivaren en skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling på arbetsplatsen inte är acceptabelt, samt ska denne vidta åtgärder om en arbetstagare trakasseras eller kränks. I det fall kränkande särbehandling eller mobbning förekommer på arbetsplatsen, får det anses vara ett tecken för att det finns brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är även skyldig att systematiskt bedriva ett arbetsmiljöarbete. Detta framgår av (3 kap. 2a §) och i OSA (AFS 2015:4) 5 §. Arbetsgivaren ska sålunda fortlöpande undersöka riskerna i arbetsmiljön, bedöma dem och upprätta en handlingsplan för de risker som inte åtgärdades omedelbart.

Arbetsgivare kan med hänsyn till dennes skyldigheter exempelvis alltså inte hävda att denne "inte förstod hur dåligt en arbetstagare mådde". I det fall arbetsgivare uppfyller sina skyldigheter och bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen får arbetsgivare anses förstå vilka brister som finns och inneha förståelse för personalens ohälsa. Har arbetsgivaren däremot inte uppfyllt sina skyldigheter, har denne istället agerat i strid mot AML.

Slutsats och rekommendation

Det kan i detta fall vara fråga om förolämpning eller förtal i en straffrättslig bemärkelse. I de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal.

Det är dock i vart fall fråga om trakasserier på arbetsplatsen. För att förhindra förekomst av sådana oegentligheter, åläggs arbetsgivaren långtgående skyldigheter. Arbetsgivaren kan till följd av detta inte kritisera dig för att du uttrycker dina åsikter avseende på vilket sätt du anser dig bli behandlad.

Det tycks som att diskussioner förs med ett fackförbund. I det fall du inte har kontaktat ett skyddsombud, rekommenderar jag sålunda att du gör det också, förutsatt att ett sådant ombud finns tillhanda på din arbetsplats. Enligt 6 kap. 4 § AML är det nämligen skyddsombudets uppgift att synliggöra den svaga arbetstagaren på arbetsplatsen och värna om arbetstagarnas psykiska hälsa. Skyddsombudet har enligt AML 6 kap 6a § en skyldighet att vända sig till arbetsgivaren när denne finner att det råder brister i arbetsmiljön. I annat fall kan skyddsombudet kontakta Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller förläggande. Även du som arbetstagare kan anmäla undermålig arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket. En sådan anmälan omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan.

Beträffande att din arbetsgivare ålagt dig att komma med förslag är det inget som du kan tvingas att göra. Det är upp till arbetsgivaren att ordna dessa problem. Eftersom det finns så tydliga bevis avseende din kollegas beteende och ditt välmående (läkares uttalanden) kan du dock föreslå att din kollega omplaceras och att ni inte ska arbeta tillsammans. Alternativt kan du föreslå att denne sägs upp från arbetsplatsen.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (56)
2019-07-15 Förbudet mot diskriminering på arbetsplatsen
2019-06-28 Vad har arbetsgivaren för skyldigheter i samband med sexuella trakasserier?
2019-05-21 Vad kan man göra om det förekommer mobbning på arbetsplatsen?
2019-05-20 Diskriminerad av arbetsgivare - har jag rätt till ersättning?

Alla besvarade frågor (71226)