Gallring av tredskodom i kreditupplysningen

2020-02-28 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |HejHur länge syns en tredomskod i kreditupplysningen?
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Information om när kreditupplysningsuppgifter försvinner finns i kreditupplysningslagen (se här). Enligt 8 § ska en uppgift om en fysisk person ska tas bort när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vidare ska en uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Kan jag juridiskt tvinga min familjemedlem att sälja en personlig tillgång?

2020-02-13 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Kan jag tvinga juridisk min mor sälja huset ?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, du kan som regel inte tvinga din mamma att sälja sitt husEn grundregel är att varje person svarar för sina egna tillgångar och skulder.Det finns ingen generell regel som ger en familjemedlem rätt att tvinga en annan familjemedlem att sälja sina personliga tillgångar, exempelvis ett hus.Situationen kan vara en annan om du äger en del av huset, men det framgår inte av din frågeställning, varför jag inte utreder möjligheten vidare.Avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra när min kund inte betalar fakturan?

2019-12-15 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag söker hjälp gällande ett eventuellt case. Vi har en kund som vägrar att betala sina fakturor. Dem har inte bestridit fakturorna i skrift utan har när jag har pratat i telefon med deras VD hänvisat till att hans partner i Danmark inte vill betala då vi inte har haft någon försäljning (syfte med uppdraget var att vi skulle på uppdrag av dem sälja hemsidor). Dock är avtalet tydligt på samtliga punkter och vi har en fast ersättning. Detta bolag har även anlitat ett annat liknande bolag som oss och har inte heller betalat dem. Jag känner mig osäker kring hur jag ska gå vidare med ärendet och vilka rättigheter/mitt case ser ut. Det rör sig om, för oss, stora pengar.
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar hur du ska gå vidare med en kund som inte vill betala sina fakturor. Jag kan tyvärr inte svara på hur ditt case ser ut vad gäller din rätt att kräva din kund på betalning av de aktuella fakturorna, då jag inte har tillgång till det underlag som krävs för att göra en sådan bedömning. Jag kommer därför bara att kunna besvara din fråga som rör hur du kan gå vidare med ärendet. Kan du inte komma överens med kunden om att/hur betalning av fakturorna ska ske, har du möjlighet att agera främst på två sätt. Du kan i första hand vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Du kan även vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan. Jag rekommenderar dig dock att överväga att i första hand vända dig till Kronofogden och försöka driva in fakturan genom Kronofogdens försorg, då en process i domstol kan ta både lång tid och, beroende på målets omfattning, innebära stora kostnader. Ansökan om betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenEn ansökan om betalningsföreläggande kan göras via Kronofogdens hemsida och kostar 300 kr. Du kan begära ersättning för denna kostnad i ansökan (17 § LBH). I ansökan ska du ange att du vill att kunden ska åläggas att betala de aktuella fakturorna och varför du menar att kunden är betalningsansvarig i enlighet med fakturorna (10 § LBH).Efter du har skickat in en ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogden att kontakta din kund och begära kundens inställning till skulden. Kunden har då möjlighet att agera på främst tre sätt:1) Kunden väljer att betala i enlighet med fakturan.2) Kunden bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).3) Kunden bestrider inte ansökan i tid eller svarar inte alls på den (42 § LBH)Väljer kunden att bestrida din ansökan inom rätt tid, blir det upp till dig att bestämma om du vill stå fast vid att kunden är skyldig att betala fakturan. Gör du detta kommer målet att överlämnas till tingsrätten för prövning (33 § LBH). Tingsrätten får då pröva om kunden är rättsligt skyldig att betala fakturan eller inte. Tingsrätten kommer då att ta ställning till om det avtal du och din kund har, innebär att du har rätt att kräva kunden på det belopp som ni har fakturerat. Skulle kunden dock svara för sent eller inte alls svara på din ansökan, kommer Kronofogden att meddela så kallat utslag i överensstämmelse med din ansökan (42 § LBH). Detta utslag kommer sedan att verkställas självmant av Kronofogden exempelvis genom en utmätning hos kunden. Du kommer då, förutsatt att kunden har egendom som Kronofogden kan ta i anspråk, att få betalt för fakturan genom Kronofogdens försorg.Det kan dock vara bra att kontakta din kund och förklara att du kommer att ansöka om betalningsföreläggande om kunden inte självmant betalar de aktuella fakturorna. Förhoppningsvis bestämmer sig kunden i och med detta att betala i enlighet med fakturorna. Gör kunden inte detta, kan det vara klokt att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, innan du slutligen får ta saken till domstol. Hoppas du fick svar på din fråga!

När preskriberas en misstagsbetalning från en arbetsgivare när mottagaren inte är i god tro?

2019-12-04 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag sommarjobbade på en statlig myndighet och av någon anledning så skicka dem ut lön efter jag hade slutat arbeta. Jag kontaktade HR avdelningen på myndigheten och frågade om lönen. Efter två veckor så fick jag ett samtal tillbaka där de sa att jag skulle få hem en faktura på pengarna som jag har fått utöver min lön. De kunde inte presentera något belopp på mängden pengar och så var det inget mer med det. Nu har det snart gått 3 månader och jag har inte hört något av dem och ingen faktura har kommit hem till mig? Jag undrar hur jag ska agera i situationen och hur lång tid de eventuellt har på sig att skicka en faktura till mig. På en väldigt begränsad ekonomi är det väldigt jobbigt att inte veta hur mycket jag är betalningsskyldig om jag nu ens är det. Tacksam för svar!
Julia Persson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver är en så kallad misstagsbetalning från din före detta arbetsgivare och behandlas enligt principen condictio indebiti.Vad innebär principen om condictio indebiti?Det finns inget lagrum som beskriver principen om condictio indebiti, utan principen är en allmän civilrättslig princip. Principen innebär att den som fått ta emot en felaktig betalning ska återbära summan till den rättmätige ägaren.FInns det undantag från principen om condictio indebiti?Huvudregeln är att mottagaren av ett belopp ska betala tillbaka. Undantag från denna huvudregel är:Om mottagaren är i god tro, det vill säga att mottagaren är omedveten om att betalningen är felaktig, och Mottagaren har inrättat sig efter betalningen vilket typiskt sätt är att pengarna har förbrukats. Hänsyn ska också tas till partsförhållandet, till exempel har privatpersoner anledning att tro att överföringar från en bank är riktiga och korrekta. En annan faktor är betalarens passivitet, ju längre tid den felaktiga parten inte uppmärksammar den felaktiga betalningen desto mer kan mottagaren befinna sig i god tro och rätta sig efter betalningen. Preskription för fordran inträder vanligtvis efter 10 år (2 § preskriptionslag).RekommendationDu är inte i god tro och du har inte inrättat dig efter betalningen vilket gör att du enligt principen condicito indebiti ska överföra pengarna till din gamla arbetsgivare. Själva problemet i din situation är att du inte har haft möjlighet att göra rätt för dig. Passiviteten har varat i 3 månader från betalaren sida. Jag vill göra dig uppmärksam på att din arbetsgivare nu har en fordran på dig och att den preskriberas efter 10 år. Passiviteten gäller bara om du från början hade varit i god tro samt inrättat dig efter betalningen. Du har gjort vad som kan förväntas av dig när du fick pengarna, det vill säga kontaktat din före detta arbetsgivare. Nu har du två möjliga alternativ: Antingen behålla pengarna i 10 år och vänta på att preskriptionstiden inträder, eller kontakta din före detta arbetsgivare igen och göra arbetsgivaren uppmärksam på att du fortfarande inte fått göra rätt för dig. Vad du väljer är således upp till dig! Jag rekommenderar att du kontaktar din arbetsgivare igen.Vänligen,

Kan man tvångsförsälja samägd egendom?

2020-02-17 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hejsan.Har varit sambo men är nu, sedan drygt 2 år, särbo med samma person. Vi äger bland annat en husvagn tillsammans, 50/50, och har betalat för en säsongsplats på en Camping där husvagnen nu står uppställd. Förhållandet knakar. Vad händer om förhållandet tar slut? Jag vill att vi i så fall säljer vagnen. Men han kräver att vi behåller den och har inte råd att köpa ut mig. Säger att jag måste acceptera att han inte tänker sälja den för att han och hans barn ska kunna fortsätta att nyttja den och Campingen. Kan han kräva det? (jag har inga barn och tjänar ca 1/3 av vad han tjänar). Tacksam för svar!
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När två personer eller fler äger någonting ihop blir samäganderättslagen aktuell och reglerar situationen om personerna inte avtalat något speciellt mellan sig. Detta verkar inte vara fallet här och samäganderättslagen blir då tillämplig. När man ska ta beslut om sin samägda egendom behöver man vara överens, men när man inte är det finns det olika lösningar. Som du nämnt hade han kunnat köpa ut dig men då han inte kan göra detta kan du ansöka om en god man hos tingsrätten ni tillhör. Kika på tingsrättens hemsida för information eller kontakta någon där. Den som är god man tar då över skötseln över egendomen och du kan då ansöka om att denne ska sälja husvagnen på offentlig auktion. Detta kan du även göra själv. Från din särbos perspektiv så finns det en möjlighet att få ett visst anstånd, alltså att förhala försäljningen av husvagnen. Men för det så krävs det synnerliga skäl. Det hade kunnat vara fallet om det hade varit fråga om en fastighet där din särbos barn bor och behöver på grund av skolgång. Din särbo kommer alltså troligtvis inte kunna påvisa något synnerligt skäl till varför försäljningen skulle fördröjas då det gäller en fritidshusvagn och du kommer alltså kunna få igenom försäljningen. Han kan alltså inte kräva av dig att du ska acceptera situationen, utan du kan välja att ta det vidare om han inte kan köpa ut dig.Med vänliga hälsningar

Vad ska jag göra om säljaren vägrar betala tillbaka pengar enligt överenskommelse?

2019-12-15 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |HejJag köpte en dator av en kille på Instagram direktmeddelande, en person jag har träffat.Vi fick aldrig tid att ses för överlämning men jag swishade pengarna till honom i gott förtroende. Han är en offentlig person i den kommun jag jobbar i, så fanns ingen anledning att misstro honom.Vi kom då överens om att jag skulle få tillbaka alla pengar för detta och att han fick behålla datorn.Vi sa ett datum jag skulle få pengarna senast och nu har det gått ca 1,5 månad och får fortfarande inga pengar och han är svår att få tag i. Det finns sms och instagram-meddelande som styrker allt som vi sagt och kommit överens om.Vad har jag för rättigheter i detta fall? Om han inte betalar tillbaka som överenskommet kan jag på något sätt gå vidare i detta fall så att jag kan få tillbaka mina 12.000kr som jag betalat utan att få något för det.
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag uppfattar din fråga har du och killen du skulle köpa datorn av skriftligen kommit överens om att du skulle få tillbaka pengarna du betalt senast ett visst datum, men du har inte fått tillbaka pengarna ännu. Eftersom ni har kommit överens om att köpet ska återgå och du ska få pengarna tillbaka, är detta att anse som ett bindande avtal mellan dig och säljaren. Detta innebär att säljaren är skyldig att betala pengarna till dig. Du undrar vad du kan göra för att få tillbaka pengarna om säljaren inte självmant ger dig dem. Det första du bör överväga att göra, efter att ha försökt komma överens med säljaren, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Ett betalningsföreläggande innebär att du genom Kronofogdens försorg kan få hjälp att driva in skulden, om säljaren medger att denne är skyldig att betala pengarna till dig. Kan inte Kronofogden driva in skulden genom ett betalningsföreläggande mot säljaren, kommer tvisten istället att överlämnas till tingsrätten för prövning. Nedan kommer jag att redogöra för hur ett betalningsföreläggande går till, och i vilka fall ditt ärende kan komma att behöva tas upp i domstol. Ansökan om betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenEn ansökan om betalningsföreläggande kan göras via Kronofogdens hemsida och kostar 300 kr. Du kan begära ersättning för denna kostnad i ansökan (17 § lag om betalningsföreläggande och handräckning, LBH). I ansökan ska du ange att du vill att säljaren ska åläggas att betala tillbaka den aktuella summan, och du ska dessutom ange varför du menar att säljaren är skyldig att betala tillbaka pengarna till dig (10 § LBH).Efter du har skickat in en ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogden att kontakta säljaren och begära dennes inställning till skulden. Säljaren har då möjlighet att agera på främst tre sätt:1) Säljaren väljer att betala i enlighet med ditt krav.2) Säljaren bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).3) Säljaren bestrider inte ansökan i tid eller svarar inte alls på den (42 § LBH)Skulle kunden svara för sent eller inte alls svara på din ansökan, kommer Kronofogden att meddela så kallat utslag i överensstämmelse med din ansökan (42 § LBH). Detta utslag kommer sedan att verkställas självmant av Kronofogden exempelvis genom en utmätning hos säljaren. Du kommer då, förutsatt att säljaren har egendom som Kronofogden kan ta i anspråk, att få betalt genom Kronofogdens försorg.Bestrider säljaren betalningsansvar får tvisten lösas av domstolVäljer säljaren dock att bestrida din ansökan inom rätt tid, blir det upp till dig att bestämma om du vill stå fast vid att säljaren är skyldig att betala 12 000 kr till dig. Gör du detta kommer målet att överlämnas till tingsrätten för prövning (33 § LBH). Tingsrätten får då pröva om säljaren är rättsligt skyldig att betala tillbaka pengarna eller inte. Tingsrätten kommer då att ta ställning bland annat till det material du kan presentera till stöd (bevis) för att du har rätt till återbetalningen. Det är därför bra om du sparar de digitala konversationer du har haft med säljaren så att du kan använda dessa som stöd för att säljaren har uppgett att han skulle betala tillbaka pengarna till dig. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Besvarar Lawline skoluppgifter?

2019-12-07 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag behöver hjälp med en juridisk fråga som jag fått i skolan. Såhär lyder den: Wilhelm driver ett café med ett centralt läge i en lokal som han hyr. Affärerna går dock dåligt. En dag blir han kontaktad av en representant från kedjan 7- Eleven som vill köpa hans caféverksamhet inklusive hyresrätten. Syftet är att öppna en 7-Eleven-butik i lokalen. Hyrevärden vill emellertid inte lämna sitt tillstånd med hänvisning till att det i hyresavtalet står att "kaféverksamhet" ska bedrivas i lokalen. Frågan går till hyresnämnden. Hur skulle du argumentera där om du var ombud för Wilhelm och 7-Eleven respektive hyresvärden? Vad är det som gäller?
Sabrina Curan |Hej! Tack för visat intresse för Lawline.Lawline är inte bara en juristbyrå. Lawline har också ett stort gäng vassa juriststudenter som vill hjälpa privatpersoner och företag med deras juridiska frågor på en ideell basis. Dessvärre omfattar detta inte skoluppgifter. Ett tips är dock att titta i lagtext - där kan du hitta svar på många av dina frågor. Ett annat tips är att titta på snarlika frågor som vi på Lawline tidigare har besvarat. Lawline har en omfattande bas med tusentals besvarade frågor, där kan du hitta vägledning. Stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Är jag skyldig att betala tillbaka en betalning jag har fått av misstag?

2019-12-03 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Måste jag betala tillbaks 250 kr som jag fått in av misstag? Jag får avdrag själv av mitt social kontor.
Jenny Viberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår din fråga undrar du om du är skyldig att betala tillbaka pengar som du har fått av misstag. En betalning som kommit till fel person kallas misstagsbetalningEn betalning som av misstag kommit till fel person kallas misstagsbetalning. Vid misstagsbetalning blir principen om condictio indebiti aktuell. Condictio indebiti innebär att den som har betalat fel har en återkravsrätt. Det betyder att den som har mottagit betalningen är skyldig att betala tillbaka. Undantag från condictio indebitiDen som har inrättat sig och utgått från att betalningen var korrekt från början behöver inte betala tillbaka. Det kallas att man är i god tro. Du kan dock vara tvungen att kontakta den som har gjort den felaktiga betalningen och betala tillbaka de 250 kronorna eftersom det verkar som att du är medveten om att betalningen skett av misstag. Därför är du inte i god tro om att betalningen har kommit till rätt person.Det finns ingen lag som reglerar condictio indebitiDet finns ingen lag som reglerar condictio indebiti. Istället finns stöd för principen i praxis, alltså tidigare avgjorda fall gällande betalningar som av misstag mottagits av fel person (NJA 1994 s. 177, NJA 1999 s. 575, NJA 2016 s. 1074). SammanfattningOm du har mottagit en betalning som du vet har kommit fel är du skyldig att betala tillbaka betalningen enligt principen om condictio indebiti. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Om du funderar över något annat är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.