Immateriell tjänst och ekonomiskt ansvar

2020-08-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag är i början på att starta en enskild firma där jag ska arbeta med rådgivning/konsultation åt privatpersoner vid hus och lägenhetsköp. Tillexempel gå igenom besiktningsutlåtanden och förklara begreppen. Det jag undrar är om jag tillexempel skulle missa en sak i utlåtandet eller om den punkten är större än man trodde. Skulle jag då kunna bli betalningsskyldig? Om ja, skulle man kunna upprätta ett avtal där jag skriver mig fri från kostnader som kan uppstå som jag inte kunde förutspå? Jag skulle ju inte ha några problem med reklamation av mitt jobb men skulle ju inte klara av en kostnad på tillexempel en fuskskada som var större än man trodde.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Immateriell tjänst och analog tillämpningRådgivning/konsultation brukar inom juridiken kallas för en immateriell tjänst. Immateriella tjänster är intellektuella prestationer som inte är kopplade till arbete på fysiska föremål (jämför exempelvis med konsumenttjänstlagen). Det finns ingen specifik lag som reglerar den typen av tjänst som din firma kommer att utföra. Därför måste man hämta vägledning från andra lagar, vilket brukar kallas för en analog tillämpning. Allmänna avtalsrättsliga principer kan också vara till hjälp. Man kan säga att det är oskrivna regler utan rättsföljd som de flesta anser är gällande rätt, trots att de inte finns nedskrivna i lagen.Lagar som man eventuellt kan titta på och tillämpa analogt är bland annat 18 kapitlet handelsbanken, köplagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, kommissionslagen och lagen om handelsagentur. KonsumenttjänstDitt företag kommer att erbjuda tjänster till privatpersoner (konsumenter). Detta kallas för en konsumenttjänst och därför blir det relevant att titta på konsumentlagstiftning (se rättsfallet NJA 2013 s. 1174 där högsta domstolen gör en analog tillämpning).Skulle du kunna bli betalningsskyldig?Jag tolkar det som att du undrar om du kan bli ekonomisk ansvarig om du exempelvis ger ett felaktigt råd. Svaret är ja. Om det föreligger ett fel i tjänsten så kan du bli skadeståndsskyldig (31 § konsumenttjänstlagen, 30 § konsumentköplagen). Som en allmän avtalsrättslig princip måste du ha varit vårdslös på något vis (slarvig, oförsiktig) för att kunna hållas ansvarig (om inte annat följer av avtalet). Det måste också finnas ett orsakssamband mellan det felet som har begåtts i tjänsten och skadan som uppstått för kunden. Frågan om fel i tjänst föreligger får bedömas utifrån varje enskild situation. Nedanför kommer jag att kortfattat beskriva hur man kan göra en sådan bedömning.Tjänsten ska motsvara kundens befogade förväntningar och om den inte gör det föreligger det ett fel i tjänsten (17 § tredje stycket köplagen, 16 § tredje stycket konsumentköplagen, 9 § konsumenttjänstlagen). Kundens befogade förväntningar bestäms framförallt av parternas avtal men också av graden av fackmässighet (se nästa stycke) som kan förväntas.Tjänsten ska alltid utföras fackmässigt ( 4 § konsumenttjänstlagen). Detta innebär att uppdragstagaren ska utföra tjänsten med den nivå av skicklighet, effektivitet och kunskap som typiskt sett kan förväntas av en normal uppdragstagare på området ( se rättsfallet NJA 2013 s. 1174 punkt 11). Inom immateriella tjänster brukar man säga att uppdragstagare kan ha en resultatförpliktelse eller en omsorgsförpliktelse. Resultatförpliktelser innebär att ett visst resultat ska uppnås. Omsorgsförpliktelse innebär att du som uppdragstagare ska visa omsorg för kundens intressen och sträva efter bästa möjliga resultat. Om du inte uppfyller din resultatförpliktelse/omsorgsförpliktelse så kan tjänsten anses vara felaktig. Vilken typ av förpliktelse det handlar om får avgöras i varje enskilt fall (NJA 2013 s. 1174 punkt 10). Jag anser att rådgivning angående köp av fastighet bör vara en typ av omsorgsplikt. Kan du friskriva dig från kostnader du inte kunde förutspå?Du kan friskriva dig från kostnader du inte kunde förutse och jag anser att de är bra att ta med en sådan klausul i avtalet. Det är dock viktigt att tänka på att en friskrivning inte alltid betyder att du är helt fri från ansvar, du måste fortfarande alltid utföra tjänsten fackmässigt och enligt avtalet. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar