Kan jag skriva en fullmakt för att anhöriga i framtiden ska få sköta mina ärenden?

2020-04-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Vår Mamma har insjuknat och för att säkra framåt tänkte jag kolla om det är möjligt att få till en fullmakt för att utföra hennes saker bl. a.- Räkningar- Bankärenden- Mina vårdkontakterVi är tre syskon och är överens om detta, så även Mamma. Vad krävs för att få till detta?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns någon typ av fullmakt er mamma kan upprätta för att försäkra att hennes angelägenheter tas om hand om i fall hon på grund av sjukdom inte kan ta hand om dem på egen hand.FramtidsfullmaktSedan den 1 juli 2017 kan man utse en eller flera personer som ska ta hand om sina angelägenheter om man i framtiden inte längre har möjlighet att ta hand om dem på egen hand, se lagen om framtidsfullmakten (här). Framtidsfullmakten börjar gälla först när fullmaktsgivaren (det vill säga din mamma) inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Detta betyder alltså att en framtidsfullmakt är en fullmakt i förebyggande syfte som räknas som en giltig fullmakt först när fullmaktsgivaren behöver hjälp.Hur upprättar man en framtidsfullmakt?Det finns vissa formella krav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig, bortsett från att fullmaktsgivaren ska vara över 18 år. Din mamma måste också kunna ta hand om sina angelägenheter vid upprättandet av fullmakten, vilket såklart innebär att framtidsfullmakten inte kan träda i kraft så fort den är upprättad. Vidare ska det av fullmakten framgå att det är en framtidsfullmakt, den ska vara skriftlig, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och övriga villkor för fullmakten ska också framgå. De angelägenheter som fullmakten ska gälla för kan vara både personliga och ekonomiska, som till exempel att hämta ut receptbelagda mediciner eller betala räkningar, hyra eller att förvalta tillgångar på banken etc.Dessutom måste fullmakten bevittnas av två personer och dessa vittnen får inte vara de personer som fullmakten gäller för, det vill säga du eller dina syskon om framtidsfullmakten ska avse er alla. Formkraven framgår av lagens 3-5 §§ (här).Om fler än en person ska vara fullmaktshavareOm er mamma vill att ni alla tre syskon ska vara fullmaktshavare, är det viktigt att hon beskriver ert inbördes förhållande. Det kan man exempelvis göra genom att ge olika personer olika uppdrag. Annars kan man utse fullmaktshavare i en viss turordning, vilket innebär att den andre i turordningen har rätt att utföra uppdraget endast om den förste i turordning inte kan eller vill ta på sig uppdraget. Ytterligare alternativ är såklart att ni alla har samma behörighet eller att ni alla måste agera gemensamt.Lawline kan hjälpa er att upprätta en framtidsfullmaktOm ni vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt hjälper Lawline juristbyrå gärna till. Du kan boka tid med en jurist här. Vänligen,

Ansvar i en totalentreprenad

2019-08-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Totalentreprenadansvar är det ett "hitte-på"-ord eller har det en juridisk betydelse och vad innebär det i så fall?Tacksam för svar gärna med hänvisning till lämplig litteratur.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Totalentreprenad är en upphandlingsform för entreprenader. När det gäller en totalentreprenad anlitas ett byggföretag för att ansvara för hela projektet - både projektering och genomförande. I en totalentreprenad har byggföretaget, dvs. totalentreprenören (TE), ett helhetsansvar för projektet gentemot tin beställare, dvs. byggherren. Sedan kan byggföretaget anlita exempelvis konstruktörer och underentreprenörer som då har byggföretaget som sin beställare och ansvarar därför gentemot dem.Såhär skriver advokaterna Magdalena Berg och Anna Sundblad om totalentreprenad i en artikel (här):"Entreprenören har ett funktionsansvar för entreprenaden, det vill säga entreprenören ansvarar för att objektet uppfyller avtalad funktion.Vad gäller totalentreprenader är syftet att de ska genomföras på så sätt att beställaren föreskriver hur entreprenaden ska fungera i färdigt skick. Beställaren har till entreprenören angett ett funktionskrav. Entreprenören ska därefter utreda och projektera det erforderliga arbetsutförandet för att entreprenaden ska uppfylla den funktion som beställaren ställt på entreprenaden.Entreprenörens funktionsansvar innebär att entreprenören, inom ramen för sitt åtagande gentemot beställare, ansvarar för den planerade användningen som beställaren har redovisat för entreprenören. Vid en totalentreprenad har entreprenören hela ansvaret, det vill säga entreprenören ansvarar dels för fel som uppkommer i entreprenaden, dels att entreprenadens funktion motsvarar det som avtalats mellan parterna"Jag tolkar "totalentreprenadansvar" som en term som syftar på ansvarsförhållandena mellan beställaren, TE och underleverantörer i en totalentreprenad. Det är inget ord man använder som en juridisk term så jag skulle därför säga att det är ett hitta-på-ord. Skillnaderna mellan de olika upphandlingsformerna är bland annat vem som ansvarar för vad. Vid en totalentreprenad används i regel ABT06. Om du vill läsa mer om entreprenader rekommenderar jag boken Entreprenadjuridik av Rolf Höök. Vänligen,