Framtidsfullmakt som komplement till generalfullmakt

2020-04-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan en fullmaktsgivare utfärda både en generalfullmakt och en framtidsfullmakt till en anhörig, för att täcka in olika situationer som kan uppkomma?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fullmaktsgivaren (den som utfärdar fullmakten) kan utfärda en generalfullmakt och en framtidsfullmakt till en fullmäktige (den som har fullmakten). Dessa fullmakter kan komplettera varandra precis som du säger genom att täcka in olika situationer som kan uppkomma.Innebörden av generalfullmaktGeneralfullmakten är en fullmakt som ger fullmäktigen samma förmåga som fullmaktsgivaren att handla rättsligt. Det fullmaktsgivaren kan göra kan fullmäktigen göra (2 kap. 10 § första stycket Avtalslagen).Innebörden av framtidsfullmaktFramtidsfullmakten är en fullmakt som ger fullmäktigen befogenhet att handla rättsligt för fullmaktsgivaren när fullmaktsgivaren inte längre har kapacitet till det, t.ex. på grund av sjukdom (1 § lag om framtidsfullmakter).Framtidsfullmakt som komplement till generalfullmaktNär fullmaktsgivaren inte längre kan ingå avtal är generalfullmakten värdelös. Fullmäktigen kan ju nämligen göra det som fullmaktsgivaren kan göra. Det här betyder att fullmäktigen inte längre har förmågan att ingå avtal. Här fungerar framtidsfullmakten som ett komplement till generalfullmakten genom att ge fullmäktigen möjlighet att ingå avtal när fullmaktsgivaren inte själv är kapabel till det.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan en fullmakt återkallas av dödsboet trots oenighet?

2020-04-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan en gällande fullmakt återkallas av vilken dödsbodelägare som helst även när dödsboet inte är enigt? Till saken hör att fullmaktshavaren är också en delägare i dödsboet och har inte gett sitt samtycke.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEn fullmakt är som utgångspunkt giltig även efter fullmaktsgivarens död (21 § avtalslagen). HD har i ett nyligen avhandlat rättsfall ("Fullmaktsgivarens död", Högsta domstolens dom den 9 april 2020, mål nr T 6146-18) uttalat att utgångspunkten gäller för alla fullmakter (generalfullmakter, framtidsfullmakter m.m.). HD uttalade i samma dom att ett dödsbo däremot alltid har möjlighet att återkalla en fullmakt. Om dödsbodelägarna inte kan enas om en sådan åtgärd, kan rätten på begäran av dödsbodelägare förordna en boutredningsman. En begäran om förordnande om boutredningsman kan även ske interimistiskt (dvs. direkt fram till ett slutligt beslut tas).Utgångspunkten är således att dödsbodelägarna ska vara överens vad gäller allt, det ska ske s.k. samförvaltning av dödsboet (jfr 18 kap. 1 § ärvdabalken). Jag kan inte finna något juridiskt stöd för att det finns möjlighet att undanta den av dödsbodelägarna det finns en fullmakt utställd till i beslutet. Däremot kan det givetvis argumenteras om lämpligheten i att den som har fullmakten utställd till sig och är dödsbodelägare ska ha möjlighet att hindra en återkallelse. Som svar på din fråga kan inte en dödsbodelägare ensidigt besluta om återkallelse av fullmakten. Utgångspunkten är att alla dödsbodelägare ska vara överens om återkallelsen.Min rekommendation om ni inte kan komma överens i dödsboet och någon av er vill att en fullmakt återkallas är att vederbörande begär att en boutredningsman utses. Boutredningsmannen tar då över dödsbodelägarnas uppgift om förvaltning av dödsboet och har även en möjlighet att bestämma att fullmakten ska återkallas (19 kap. 1 § och 10-12 § ärvdabalken).Om du behöver hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan försäkringsbolaget neka mig ersättning?

2020-04-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej har haft inbrott i min lägenhet. Det är oklart hur tjuvarna har tagit sig in. Uterdörren var öppen när jag kom till platsen. Nu kommer låset skickas på granskning för att de ska se om man gått in med en nyckel eller annat sätt då bryttmärken saknas. Försäkringsbolaget hävdar att om de inte kan bevisas att inbrott skett så har jag inte rätt till ersättning från dem. Det är jag som måste bevisa då att inbrott ägt rum. Kan de neka mig ersättning om det inte kan bevisas trots polisanmälan och försvunnet gods? Vad kan jag göra om det inte kan bevisas? Mvh och tack på förhand.
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du har blivit utsatt för inbrott i din bostad och vill att ditt försäkringsbolag ska ersätta dig för skadan, men att du riskerar att nekas ersättning om det inte kan bevisas att inbrott har skett. Innan jag besvarar din fråga vill jag först och främst beklaga incidenten. Begränsning av försäkringsbolagets ansvarBestämmelser om privata försäkringsavtal regleras i Försäkringsavtalslagen. Eftersom inbrottet skedde i din lägenhet kommer jag utgå från att det är en konsumentförsäkring det rör sig om, se 1 kap. 4 § FAL. Som utgångspunkt har försäkringstagaren rätt till ersättning för den skadan som inträffar, det vill säga inträffande av ett försäkringsfall. Men rätten är inte ovillkorlig. Utan det finns vissa situationer som begränsar försäkringsbolagets ansvar att betala ut ersättning till försäkringstagaren, vilka dessa förutsättningarna är regleras i kap. 4 FAL.I ditt fall misstänker jag att försäkringsbolaget baserar sitt uttalande på 4 kap. 6 § FAL. Som innebär att bolaget har ett begränsat ansvar att betala ut ersättning om du som försäkringstagare har försummat att följa säkerhetsföreskrifter. Med säkerhetsföreskrift avses instruktioner som försäkringsbolaget har satt upp, de är normalt sätt en form av handlingssätt eller andra förebyggande kriterier för att förebygga eventuella skador. Det kan exempelvis handla om att man måste låsa alla dörrar i sitt hem eller att ha ett brandlarm i sin bostad. Skulle granskningen visa att man har kommit in genom nyckel, eller att dörren överhuvudtaget inte var låst, kan det vara en sådan omständighet som begränsar bolagets ersättningsansvar.Det är precis som du skrivet i din fråga, du som försäkringstagare som har att bevisa att du har rätt till ersättning. Det finns dessvärre inga specifika lagrum om att vissa handlingssätt ska räcka som bevisning, alltså finns det inget som säger att en polisanmälan och försvunnet gods är tillräcklig bevisning. Det är en bedömningsfråga som man får göra från fall till fall. Bevisning finns dock i olika grader, s.k. beviskrav som avgör hur stark bevisningen måste vara, för att en ska anses vara berättigad till ersättning. Hur starkt beviskravet är beror bland annat på vilken typ av försäkring det är. När det rör sig om konsumentförsäkring har beviskravet i praxis formulerats på så sätt att försäkringstagaren anses ha fullgjort sin bevisskyldighet om det vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter framstår som mer antagligt att försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet. Du kan läsa mer om bevisbörda och beviskrav här. Ingen rätt till ersättning? Som ovan nämnt kan försäkringsbolag med stöd av 4 kap. 6 § FAL begränsa sitt ansvar att betala ut ersättning med hänvisning till sina säkerhetsföreskrifter. Detta innebär emellertid inte att man per automatik ska sätta ersättningsnivån till 0. I samma lagrum framgår nämligen att försäkringsbolagen ska sätta ned ersättningen efter vad som är skäligt. Vad som är skäligt är en bedömningsfråga i sig. Men försäkringsbolag ska ta hänsyn till följande 3 moment när man bedömer vad som är skäligt: Sambandet mellan försummelsen och den inträffade skadan Graden av uppsåt eller vårdslöshet, och Övriga omständigheter. Med det sagt kan man konstatera att olika försäkringsbolag har olika villkor. Oftast framgår det av försäkringsvillkoren hur nedsättningen ska ske, men att nedsättningen ska vara skälig. I ditt fall kan man ifrågasätta om det är skäligt att sätta ner ersättningen till 0. Vad bör du göra? Sammanfattningsvis kan vi klargöra att det är du som begär ersättning, som ska styrka detta. Det är alltså i nuläget svårt att bedöma hur försäkringsbolaget kommer att fatta sitt beslut, men som ovan nämnt behöver du bara bevisa att det är mer antagligen att inbrott i ditt hem har skett än motsatsen. En nedsättning ska vidare vara skälig. Om du får ett beslut som du är missnöjd med är det viktigt att du riktar ett klagomål till de ansvariga inom bolaget, du kan exempelvis begära omprövning. På Konsument.se kan du läsa mer om hur du kan gå till väga om du får ett beslut som du är missnöjd med. Har du fler funderingar eller frågor tveka inte vända dig till oss på Lawline.Vänligen,

Framtidsfullmakt och fullmaktshavare

2020-04-05 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vid en framtidsfullmakt: Om man skriver "båda tillsammans, eller var för sig" kan då fullmaktstagarna alternera vid olika uppdrag, vi vill underlätta för våra söner, utan att någon av dem behöver ha företräde före den andra!
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Vad ska framgå av en framtidsfullmakt?Av en framtidsfullmakt ska det framgå1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,2. vem eller vilka som är fullmakthavare,3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och4. vilka övriga villkor som gäller.Vad omfattas inte?Fullmakten omfattar inte vård eller tandvård. Familje- och arvsrättsliga ärenden, såsom till exempel äktenskapsskillnad och upprättade av testamente, omfattas inte heller.Utformning av framtidsfullmaktenEn framtidsfullmakt kan utformas på olika sätt och en omfattande rätt till självbestämmande föreligger. Olika uppgifter kan tilldelas den man anser är bäst lämpad, om man utser flera personer som fullmaktshavare. Man kan till exempel låta en person ha hand om de ekonomiska angelägenheterna och en annan sköta de personliga angelägenheterna. Som fullmaktsgivare kan man också ange att flera fullmaktshavare endast ska få utöva uppdraget tillsammans avseende vissa särskilt angivna frågor.Det är även möjligt att i framtidsfullmakten uttrycka sig på det sättet som du har gjort i frågan. Vid en sådan konstellation är det väldigt viktigt att tydligt ange att båda fullmaktshavarna kan sköta angelägenheterna, men även att de har rätt att göra det var för sig. Utforma framtidsfullmakten så tydligt som möjligt för att undvika risken att det uppstår oklarheter om vilka angelägenheter som sönerna får sköta och vad som gäller beträffande deras ordning i beslutsrätten.Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Bankfullmakt

2020-04-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har bankfullmakt för min far som är dement.Han har en del pengar.Jag har ett syskon,systerJag har tagit ut en del pengar till mig och min syster 50/50 för att täcka diverse utgifter som vi har för fars saker och hus.Är det ok?
Rahime Duman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vad för behörighet som du har som fullmaktstagare. För att en bankfullmakt brukar vanligtvis bestå av flera olika alternativ som fullmaktsgivaren (din far) kan kryssa i. I de alternativen framgår det vad för behörighet som fullmaktsgivaren vill att fullmaktstagaren ska ha, som exempelvis 'göra stående överföring mellan mina egna konton'. Om det skulle vara så att din far som är fullmaktsgivare har kryssat i den rutan, innebär det att du som fullmaktstagare får endast göra stående överföring mellan egna konton och inget annat. Min rekommendationDet är viktigt att du läser vad som står i fullmakten. Alternativt kan du ringa till den banken som din far är kund hos och frågar dem om vad för rättshandlingar som du och din syster får ingå som fullmaktstagare. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Om du är fortfarande osäker på om du har gjort rätt eller fel är mitt råd att du pratar med Lawlines jurister som kommer att hjälpa dig otroligt bra! Vänligen,

Kan jag skriva en fullmakt för att anhöriga i framtiden ska få sköta mina ärenden?

2020-04-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Vår Mamma har insjuknat och för att säkra framåt tänkte jag kolla om det är möjligt att få till en fullmakt för att utföra hennes saker bl. a.- Räkningar- Bankärenden- Mina vårdkontakterVi är tre syskon och är överens om detta, så även Mamma. Vad krävs för att få till detta?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns någon typ av fullmakt er mamma kan upprätta för att försäkra att hennes angelägenheter tas om hand om i fall hon på grund av sjukdom inte kan ta hand om dem på egen hand.FramtidsfullmaktSedan den 1 juli 2017 kan man utse en eller flera personer som ska ta hand om sina angelägenheter om man i framtiden inte längre har möjlighet att ta hand om dem på egen hand, se lagen om framtidsfullmakten (här). Framtidsfullmakten börjar gälla först när fullmaktsgivaren (det vill säga din mamma) inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Detta betyder alltså att en framtidsfullmakt är en fullmakt i förebyggande syfte som räknas som en giltig fullmakt först när fullmaktsgivaren behöver hjälp.Hur upprättar man en framtidsfullmakt?Det finns vissa formella krav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig, bortsett från att fullmaktsgivaren ska vara över 18 år. Din mamma måste också kunna ta hand om sina angelägenheter vid upprättandet av fullmakten, vilket såklart innebär att framtidsfullmakten inte kan träda i kraft så fort den är upprättad. Vidare ska det av fullmakten framgå att det är en framtidsfullmakt, den ska vara skriftlig, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och övriga villkor för fullmakten ska också framgå. De angelägenheter som fullmakten ska gälla för kan vara både personliga och ekonomiska, som till exempel att hämta ut receptbelagda mediciner eller betala räkningar, hyra eller att förvalta tillgångar på banken etc.Dessutom måste fullmakten bevittnas av två personer och dessa vittnen får inte vara de personer som fullmakten gäller för, det vill säga du eller dina syskon om framtidsfullmakten ska avse er alla. Formkraven framgår av lagens 3-5 §§ (här).Om fler än en person ska vara fullmaktshavareOm er mamma vill att ni alla tre syskon ska vara fullmaktshavare, är det viktigt att hon beskriver ert inbördes förhållande. Det kan man exempelvis göra genom att ge olika personer olika uppdrag. Annars kan man utse fullmaktshavare i en viss turordning, vilket innebär att den andre i turordningen har rätt att utföra uppdraget endast om den förste i turordning inte kan eller vill ta på sig uppdraget. Ytterligare alternativ är såklart att ni alla har samma behörighet eller att ni alla måste agera gemensamt.Lawline kan hjälpa er att upprätta en framtidsfullmaktOm ni vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt hjälper Lawline juristbyrå gärna till. Du kan boka tid med en jurist här. Vänligen,

Upprättande och förvaring av framtidsfullmakt

2020-04-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,i rådande tider har vi bestämt att upprätta framtidsfullmakter för mig och min fru. Jag undrar då hur man bäst förvarar dessa (både så att det blir formellt riktigt och "praktiskt")?
Anna Månsson |Hej!Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du hur en framtidsfullmakt ska förvaras för att bli formellt riktigt och även hur det löses praktiskt. Inledningsvis kommer jag gå igenom kraven för att en framtidsfullmakt ska bli formellt riktigt. Sedan kommer jag behandla förvaring av den.Krav för framtidsfullmakter För att en framtidsfullmakt ska bli giltig finns det vissa krav som måste vara uppfyllda. Kraven gäller både hur den utformas och fullmaktens innehåll.FormkravFullmakten måste vara:- Skriftlig,- undertecknas av fullmaktsgivaren samtidigt som den bevittnas av två vittnen som närvarar samtidigt, samt- vittnena ska bekräfta handlingen genom underskrift (4 § stycke 1–2 Lag om framtidsfullmakter)Den som fullmakten gäller (fullmaktshavaren) får inte vara vittne (4 § stycke 3 Lag om framtidsfullmakter).InnehållAv framtidsfullmakten måste det framgå följande:- att det är en framtidsfullmakt- vem/vilka som blir behöriga (fullmaktshavare)- vilka angelägenheter som omfattas av fullmakten, samt- andra villkor som gäller för fullmakten (5 § Lag om framtidsfullmakter).Förvaring av framtidsfullmakt Det finns inget krav på att en framtidsfullmakt ska registreras eller förvaras på en specifik plats. Det viktigaste är att fullmakten kan hittas av anhöriga om/när det blir aktuellt att använda den. Att exempelvis förvara framtidsfullmakten i ett bankfack är en säker förvaring, men det kan medföra problematik om fullmakten behöver användas snabbt. Det kan därför vara bra att fullmaktshavaren har ett exemplar. Det kan även vara bra att upprätta två exemplar av fullmakten ifall en av dem skulle komma bort.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Namnbyte på en biljett

2020-03-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej jag håller på att bytta helt nytt efternamn som är redan i processen, men vi ska åka på semester i augusti och har redan ett elektroniskt billiet med gammalt namn, hur ska jag göra nu,Tack för svaret Hälsningar
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De flesta resebolag tillåter en namnändring på biljetten, men oftast mot en kostnad. Alla bolag har olika villkor och när jag inte vet var du har köpt din biljett kan jag inte ge dig ett exakt svar. Det du behöver göra nu är att kontakta bolaget som du köpte biljetten av och fråga hur du går tillväga!Eftersom du är ute i god tid tror jag inte det kommer bli några problem att ordna. Lycka till och ha en trevlig semester!Vänliga hälsningar,