Tjänstledig för att bedriva näringsverksamhet

2014-01-31 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej. Jag håller på att starta upp ett eget företag och blev beviljad 2 månader tjänstledighet i höstas från min ordinarie arbetsgivare. Nu skulle jag behöva tjänstledighet 2 månader till i vår pga att mitt företag är väldigt säsongsberoende. Har jag rätt till detta?
Linda Davidsson | Hej och tack för din fråga! Rätten att få ledigt för att bedriva näringsverksamhet ges i lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, se https://lagen.nu/1997:1293. En arbetstagare har rätt att få ledigt i upptill 6 månader för att pröva på att bedriva näringsverksamhet enligt 3 §. Dock har man endast rätt till en sådan period vid samma arbetsgivare enligt andra stycket i 3 §. Du har därför inte någon möjlighet att begära ytterligare tjänstledigt. Vänligen,

Tjänstledighet för bedrivande av näringsverksamhet

2013-09-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är privatanställd sedan över ett år tillbaka och vill nu starta eget företag inom en icke konkurrerande branch. Jag är inte med i facket och företaget är ej kollektivanslutet. Vad har jag för möjligheter att vara tjänstledig?
Oskar Holmer |Hej och tack för din fråga!Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet är tillämplig i det här fallet. Den ger dig rätt att under vissa villkor i begränsad omfattning vara tjänstledig utan lön av det skäl du uppgett.Ibland regleras annars denna fråga av eventuellt centralt kollektivavtal. Eftersom din arbetsgivare inte tecknat kollektivavtal gäller dock lagen rakt av och det är min utgångspunkt nedan. Rätten att vara tjänstledig gäller för en period om högst sex månader. Din verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet och ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Det finns också ett krav på minsta anställningstid hos din nuvarande arbetsgivare för att du ska ha rätt till ledigheten, vilket du uppfyllt. Vid ledighetens början måste du ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren.Du måste anmäla att du vill utnyttja din rätt till tjänstledighet till din arbetsgivare minst tre månader före ledighetens början. I samband med anmälan måste du ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. Din arbetsgivare har efter anmälan en månad på sig att lämna besked.Förutsatt att du uppfyller dessa krav har du rätt till att vara tjänstledig.Om du vill avbryta ledigheten och återvända till din tjänst ska du snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta. Arbetsgivaren får då dock skjuta upp din återgång i tjänst med upp till en månad. Lagtext hittar du https://lagen.nu/1997:1293Vänligen,

Tjänstledighet - rättighet eller möjlighet?

2013-07-19 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är anställd i ett bemaningsföretag och ansökte för åtta månaders tjänstledighet för att vara utomlands men min arbetsgivare beviljar inte.. Har han rätt att inte bevilja?
| Hej! Tack för din fråga.En arbetstagare har ingen lagstadgad rätt till allmän tjänstledighet, med undantag för studier, vård av närstående, föräldraledighet samt bildande av näringsverksamhet. Det är upp till arbetsgivaren att sätta upp policys för i vilka situationer en ansökan om tjänstledighet bör beviljas. Din situation tycks inte falla in under något av de lagstadgade undantagen, vilket ger din arbetsgivare rätt att neka din ansökan. Med vänliga hälsningar  

Uppsägning under tjänstledighet

2013-02-23 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej. Jag är beviljad tjänstledighet t.o.m 31/12-13 för att arbeta på ett regionförbund. Jag har nu erbjudits och tackat ja till en helt annan tjänst och därför sagt upp mig från arbetet på regionförbundet, samt det arbete jag är tjänstledig ifrån. Nu vill ursprungsarbetsgivaren som beviljat mig tjänstledigt att jag kommer in och arbetar under uppsägningstiden på en helt annan tjänst än jag är tjänstledig ifrån. Har de rätt att göra så?
|Hej! När en tjänstledig arbetstagare säger upp sig från arbetet där den är tjänstledig ifrån börjar uppsägningstiden att löpa under tjänstledigheten. Arbetsgivaren kan då inte kräva att du ska komma in och arbeta under uppsägningstiden. Skulle uppsägningstiden löpa längre än tjänstledigheten måste du dock komma in och arbeta under den sista delen av uppsägningstiden. Om de arbetsuppgifter som din arbetsgivare då vill att du utför kan sägas ligga ”inom ramen för anställningen” har arbetsgivaren rätt att besluta om det.   Om uppsägningstidens längd inte finns reglerad i ett eventuellt kollektivavtal eller i ditt enskilda anställningsavtal gäller reglerna i 11 § lagen om anställningsskydd (LAS). LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80 Med vänlig hälsning,

Rätt till tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet

2013-12-04 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag har hittat en affärside som jag skulle vilja prova att förverkliga. Idag är jag tillsvidare/fast anställd på ett större företag och vill veta om jag på något sätt har möjlighet att starta ett AB och ta tjänstledigt ifrån mitt nuvarande uppdrag och företag?
Sanna Larsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet så finns det möjlighet att vara ledig i upp till sex månader. Verksamhet i aktiebolagsform, som du beskriver, faller inom kategorin näringsverksamhet. För att du ska ha rätt att ta tjänstledigt får den verksamhet du har tänkt driva inte innebära att du konkurrerar med din nuvarande arbetsgivare. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren (3§). Uppfyller du dessa villkor har du rätt att ta tjänstledigt för att driva ditt företag.  För att ta tjänstledigt måste du anmäla detta till din arbetsgivare tre månader innan ledigheten ska börja. I samband med detta så ska du anmäla hur länge du planerar vara tjänstledig. En månad efter din anmälan ska arbetsgivaren ge dig dess beslut om tjänstledigheten beviljas (5-6§§). Om du vill avbryta en tjänstledighet i förhand så har du rätt till detta. Efter att du anmäler att du vill återgå till arbete så har du rätt till detta inom en månad (7§)Tidsomfattningen för ledigheten och möjligheten att få återuppta tjänsten under ledigheten kan ha modifierats genom kollektivavtal. Innan du ansöker om ledighet är det en bra idé att kontrollera om det kollektivavtal som är aktuellt för dig innehåller några förändringar i villkoren.Vänligen,  

Uppsägning under tjänstledigheten p.g.a. studier

2013-08-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag är för närvarande tjänstledig pga studier. Kan min arbetsgivare säga upp mig under tjänstledigheten?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Rätten att vara tjänstledig för att studera regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (se https://lagen.nu/1974:981 ). Uppsägning får inte ske enbart p.g.a. det faktum att arbetstagaren är tjänstledig, och skall enligt lagens 8 § ogiltigförklaras om arbetstagaren yrkar på det. Yrkandet om ogiltigförklaring skall ske i enlighet med bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (LAS se https://lagen.nu/1982:80 ). Det innebär bland annat att arbetstagaren inom två veckor från uppsägningen skall underrätta arbetsgivaren om yrkandet, se 40 § LAS. Observera att tidsfristen på två veckor endast gäller om uppsägningen innehållit ett besked om ogiltighetstalan. Om ett sådant besked inte har givits har arbetstagaren en månad på sig från det att anställningen upphör att underrätta arbetsgivaren. Under tjänstledigheten får arbetsgivaren säga upp arbetstagaren p.g.a. samma anledningar som vanligtvis gäller enligt LAS:   Arbetstagaren får endast sägas upp p.g.a. sådant som betraktas som saklig grund enligt LAS, vilket innebär arbetsbrist eller sådant som faller in under personliga förhållanden såsom samarbetssvårigheter, frånvaro, låg prestation, stöld eller social inkompetens (klarar inte av t.ex. kundkontakten som krävs i arbetet), se 4 och 7 §§ LAS. Även om uppsägningen sker p.g.a. personliga skäl ska saklig grund föreligga för uppsägning. Innan en arbetsgivare säger upp arbetstagaren måste arbetsgivaren ha vidtagit åtgärder, måste ha varnat arbetstagaren innan, arbetsgivaren måste vara tydlig vad som gäller, t.ex. att om inte arbetstagaren bättrar sig så kan det bli uppsägning. Saklig grund kan vara att det finns en prognos att arbetstagaren inte kommer sköta sig bättre i framtiden eller att det inte finns någon ledigt arbete att omplacera arbetstagaren till (7 § 2 st. LAS). Är det enstaka händelser såsom att arbetstagaren stjäl från arbetsplatsen eller kommer dit alkoholpåverkad så gäller tvåmånadersregeln i 7 § 4 st. LAS, dvs. arbetsgivaren måste inom 2 månader från att arbetsgivaren fick kännedom om arbetstagarens misskötsamhet uppmärksamma arbetstagaren om uppsägningen. Arbetsgivaren måste alltså ha tagit upp problemet tidigare och kan inte säga upp arbetstagaren för något som denne inte var beredd på. I bedömningen sakligt grund ingår t.ex. arten på misskötsamheten, anställningstidens längd, befattningen, tidigare misskötsamhet, arbetagarens personliga förhållanden, arbetsgivarens handlande att undvika uppsägning och möjligheter till omplacering. T.ex. har man en befattning med stort ansvar/förtroende, t.ex. kassahantering så har man högre krav på sig till skillnad ifrån om man ligger i skilsmässa då det anses mer förståeligt att man missköter sig.   En arbetsgivare som vill säga upp eller avskeda en arbetstagare p.g.a. personliga skäl ska underrätta arbetstagaren om detta i förväg, minst två veckor vid uppsägning och minst en vecka vid avskedande. Är arbetatagaren med i facket ska arbetsgivaren samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisationen (30 § LAS). När det inte gäller personliga skäl har inte arbetstagaren rätt till underrättelse.  En uppsägning ska vara skriftlig (8 § LAS) och arbetsgivaren är skyldig att uppge grunden till uppsägningen (9 § LAS).   En tillsvidareanställd har alltid rätt till en månads uppsägningstid (11 § LAS), och har även rätt till lön under uppsägningstiden även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls (12 § LAS). Uppsägningstiden löper som vanligt under tjänstledigheten. Tänk på att en uppsägning på grund av arbetsbrist också kan ogiltigförklaras om arbetsgivaren till exempel inte följt turordningsreglerna i 22 § LAS.Om en arbetstagare grovt åsidosätter sina åligganden gentemot arbetsgivaren kan denne också avskedas, vilket innebär att anställningen avslutas omedelbart, dvs. utan uppsägningstid (18 § LAS). Även då gäller tvåmånadersregeln (18 § 2 st. LAS). Exempel på grovt åsidosättande kan vara att man startar upp en konkurrerande verksamhet, misshandlar någon eller förskingrar pengar. Brott på arbetsplatsen bedöms strängare än brott utanför arbetsplatsen, men kan brottet utanför arbetsplatsen påverka verksamheten kan det bedömas strängare, t.ex. en kassaansvarig som stjäl.Ovanstående gäller tillsvidareanställning, i folkmun kallat "fast anställning". En tidsbegränsad anställning upphör vid anställningsavtalets utgång, dvs. det kan inte sägas upp, inte ens p.g.a. arbetsbrist, arbetstagaren måste då ha gjort någonting brottsligt för att avskedas (4 § 2 st. och 18 §§ LAS). Sammanfattningsvis är svaret att arbetsgivarens möjligheten till uppsägningen under tjänstledigheten beror på skälet till uppsägningen, men du kan inte sägas upp p.g.a. tjänsteledigheten.Vänligen,

Tjänstledigt på grund av studier

2013-04-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, Jag har för några månader sedan blivit beviljad tjänstledighet för studier, och blev beviljad fram tills nästa år 2014, 1 juni. Idag berättade min chef att jag måste studera för att få vara tjänstledig, jag trodde att när man väl blivit beviljad tjänstledighet så är det upp till mig vad jag gör fram tills jag börjar arbeta? Får jag lov att jobba någon annanstans (sommarjobb 5v) fast jag har tagit tjänstledigt från mitt nuvarande arbete?
Emily Töyrä |Hej!Din tjänstledighet regleras av studieledighetslagen (https://lagen.nu/1974:981) och kan kompletteras via kollektivavtal om arbetsgivaren är bunden av sådant. Du har rätt till ledighet för tiden du studerar samt under loven. Det finns inte i lagen reglerat någon rätt till ledighet för att arbeta på en annan arbetsplats, även om du är tjänstledig. Det är möjligt att sådan rätt finns i kollektivavtalet men jag finner det inte troligt. Sammantaget bedömer jag att din arbetsgivare har rätt att kräva att du studerar för att din tjänstledighet ska vara giltig. Med vänlig hälsning,

Tjänstledigt för studier

2012-10-15 i Tjänstledighet
FRÅGA |Planerar ta tjänstledigt från för studier till våren pga olika anledningar. Har jag rätt att under denna tjänstledighet söka andra arbeten och om jag skulle få ett arbete under tiden för tjänstledighet hur beter jag mig då?
Ester Sandgren |Hej och tack för din fraga. En arbetstagare har rätt till tjänstedigt på grund av studier, däremot saknas lagstadgad rätt till tjänstledighet för att prova ett nytt arbete (med undantag för statligt anställda för att prova ett annat arbete inom staten under 6 manader). Då du ska studera föreligger dock rätt till tjänstledighet. Vad det gäller andra arbeten så har en arbetstagare har genom sitt anställningsavtal lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Denna medför bland annat att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren genom att bedriva konkurrerande verksamhet. Vad som räknas som konkurrerande verksamhet varierar och är beroende av flera faktorer, bland annat vilken ställning arbetstagaren har i den konkurrerande verksamheten. Vidare kan det framgå av ditt anställningsavtal vad som gäller kring extrajobb. Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal kan det ocksa innefatta reglering av fragan. En allmän rekommendation är att prata med din nuvarande chef om hur hon/han ställer sig till frågan. Vänligen Ester Sandgren