Rätt att ha kvar anställningen

2012-07-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, Har fått beviljat tjänsteledigt som arbetsledare för ett snabbmats kedja, men nu har den beviljade tjänsteledigheten gått ut i tid, men varken någon av oss har sagt upp mig. Vi har heller ingen kontakt, förväntningarna har ju varit att jag inte skall komma tillbaks. Men som sagt jag är inte uppsagd. Har jag rätt att komma tillbaks efter den beviljade tiden? Om ingen har hört av sig till den andre?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, är tillämplig, eftersom att du, trots att du är arbetsledare, inte har en företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Jag utgår från att du är tillsvidareanställd och inte visstidsanställd. Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid, 4 § 2 st. LAS. Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig, 8 § 1 st. LAS. Med andra ord har din anställning inte upphört om inte din arbetsgivare har skickat ett skriftligt meddelande om uppsägning till dig. Om det emellertid exempelvis var så att du själv skulle se till att inställa dig på arbetsplatsen, beredd att börja arbeta, när tjänstledigheten var slut, men att du, trots detta, inte gjort det, kan det vara värre. Då har du gjort dig skyldig till ett brott mot en förpliktelse i anställningen. Då kan arbetsgivaren ha rätt att säga upp dig. Men, som sagt, har han ännu inte gjort detta, har du kvar din anställning. En anställning varar för övrigt dessutom under uppsägningstiden. Är du mån om att ha kvar arbetet, rekommenderar jag dig att vara öppen och hålla dig väl med arbetsgivaren. LAS hämtad från lagen.nu

Statligt anställdas rätt till tjänstledighet för att prova annat arbete

2012-05-07 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej Jag är fastanställd sedan 12 år tillbaka på ett statlig företag. Jag vill ta en tjänstledig för att prova på ett annat jobb inom samma företag. Min fråga är vad har jag rätt till? Kan min chef neka ledigheten? Tacksam för svar
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga. Rätten till tjänstledighet för statligt anställda beror på vilket avtal anställningen omfattas av. Om avtalet inte anger annat, prövas rätten till tjänstledighet enligt Tjänstledighetsförordningen. Enligt 10 b § i förordningen kan tjänstledighet beviljas om det finns särskilda skäl till det och om det kan ske utan olägenheter för arbetsgivaren. Tjänstledighetsförordningen hittar du här: https://lagen.nu/1984:111. För anställda vid myndigheter och organisationer som omfattas av ALFA-avtalet gäller att den anställda har rätt till ledighet för att ha en annan anställning som också omfattas av ALFA-avtalet. Detta gäller enbart för tillsvidareanställda arbetstagare. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till tjänstledighet måste underrätta arbetsgivaren minst lika lång tid i förväg som motsvaras av uppsägningstiden, dock max 2 månader i förväg. Detta framgår av ALFA-avtalet 1 kap 10 §. Vänliga hälsningar

Beviljad tjänstledighet för att prova på annat arbete - tidig återgång till ordinarie anställning?

2012-04-29 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Är beviljad tjänstledighet i 6 mån. för att prova på annat arbete. Vill nu komma tillb. till mitt ord. arb. Har jag rätt att komma tillbaka till min tjänst tidigare än avtalat datum? Kommunal tjänst
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. Det finns ingen lag som uttryckligen reglerar den situation som du beskriver. Svensk lag reglerar endast tjänstledighet då det har anknytning till föräldra- eller studieledighet, bildande av näringsverksamhet eller vård av närstående. Av de uppgifter som du lämnat verkar det inte som att din tjänstledighet går att anknyta till något av dessa. I resterande fall är det upp till varje arbetsgivare att själva bestämma hur tjänstledighet ska hanteras på arbetsplatsen. Ytterst borde därför din fråga regleras i det avtal om tjänstledighet som du har med din arbetsgivare och även kollektivavtal som finns på din arbetsplats. Om en arbetstagare vill komma tillbaka till sitt ordinarie arbete tidigare än vad som är överenskommet finns enligt nedan angivna lagrum en tidsfrist för förberedelser som arbetsgivaren kan åberopa. Denna tidsfrist sträcker sig mellan två veckor upp till en månad. Tiden är räknad från den tidpunkt då arbetsgivaren fått meddelandet om att arbetstagaren vill avbryta sin tjänstledighet i förtid och återgå till sitt ordinarie arbete. Sammanfattningsvis borde kunna sägas att du har rätt att komma tillbaka till ditt arbete, men när detta blir är det i första hand din arbetsgivare som bestämmer. Dock inte senare än avtalat slutdatum för din tjänstledighet. Föräldraledighet: Vänligen se 15 § (https://lagen.nu/1995:584) Studieledighet: Vänligen Se 10 § (https://lagen.nu/1974:98)1 Näringsverksamhet: Vänligen se 7 § (https://lagen.nu/1997:1293) Vård av närstående: https://lagen.nu/1988:1465 Med Vänlig Hälsning

Förlängning av tjänstledighet - Rätt till behövlig ledighet.

2012-03-31 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag har studerat 100% och tagit ut 50% tjänstledighet från mitt arbete. På jobbet påstår de att jag bara kan ta ut tjänstledighet i ett år. Stämmer det ? min tanke var att jag kanske har rätt till ett år till iochmed att jag bara tagit 50%? eller får jag vara tjänstledig så länge jag behöver studera? Jag läser in gymnasiet och är 39 år.
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. Svaret på denna går att finna i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. ( https://lagen.nu/1974:981 ) I 1 § anges att arbetstagare har rätt till behövlig ledighet för att kunna fullfölja sina studier. Denna rätt kan endast inskränkas genom lag under förutsättning att du uppfyller de krav på arbetstid som stadgas i 3 § i samma lag. Du ska ha varit anställd hos din arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Rätten till utbildning är i princip annars oinskränkt och begränsas tidsmässigt endast av hur lång utbildningen är. Vissa avvikelser genom kollektivavtal kan förekomma. Vid ansökan om förlängning av tjänstledighet finns detta inte uttryckligen reglerat i lag utan det är istället samma reglering som gäller vid nyansökan om tjänstledighet som ska tillämpas. Detta innebär att din arbetsgivare har rätt att skjuta upp startdatum på den begärda ledigheten med max sex månader utan ditt samtycke. Tiden beräknas från den dag då ansökan om förlängning lämnades in. Sammanfattningsvis har du rätt till tjänstledighet för den tid som du behöver för att kunna slutföra din gymnasieutbildning. Har du mer än ett år kvar av din utbildning har då också möjlighet till tjänstledighet under denna tidsperiod. Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta upp önskat startdatum med som mest sex månader. I detta fall måste arbetsgivaren meddela dig om detta och ange skäl till varför önskat startdatum inte kunde godkännas. Med Vänlig Hälsning

Skyldighet att gå tillbaka till arbetet efter tjänstledighet?

2012-05-13 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, jag ska ta tjänstledigt för studier. Om jag inte skulle vilja gå tillbaka till min nuvarande tjänst efter mina studier, är det ok? Eller är jag på något sätt skyldig att gå tillbaka?
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga. Nej, du har inte någon skyldighet att gå tillbaka till ditt arbete efter tjänstledigheten, men om du inte vill fortsätta din anställning måste du säga upp dig. Tänk på att du har en minsta uppsägningstid om 1 månad enligt lagen om anställningsskydd 11 § alternativt en så lång uppsägningstid som kollektivavtalet eller anställningsavtalet föreskriver. Lagen om anställningsskydd hittar du här: https://lagen.nu/1982:80. Vänliga hälsningar

Rätt till tjänstledighet för boende utomlands?

2012-05-04 i Tjänstledighet
FRÅGA |Min man har fått jobb utomlands. Har jag rätt att få ta tjänsledigt för att flytta med honom under tre år? Trivs mycket bra på mitt jobb , vill inte riskera att förlora det.
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga! Det finns ingen lagstadgad rätt till tjänstledighet för den situationen du beskriver. Lagstadgad rätt till tjänstledighet finns endast för studier, vård av närstående, föräldraledighet samt bildande av näringsverksamhet. Det är därför upp till din arbetsgivare att avgöra om han/hon ska bevilja dig tjänstledighet. Det kan även vara så att det finns regler i kollektivavtalet om hur tjänstledigheten ska hanteras. Vänliga hälsningar

Sommarjobb på annan arbetsplats vid tjänstledighet?

2012-04-10 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej Jag är tjänsledig från min fasta tjänst för studier. Vi har inte skrivit på några papper. Jag har tackat nej att sommarjobba på min ordinarie tjänst. Är det ok att sommarjobba på ett annat ställe istället?
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. En arbetstagare har genom sitt anställningsavtal en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Detta innebär att en arbetstagare inte bör ha en sysselsättning vid sidan av, som består i en med anställningen konkurrerande verksamhet. Arbetsdomstolen har i praxis gett riktlinjer för vad som kan räknas som konkurrerande verksamhet. I majoriteten av fallen handlar det om att göra en helhetsbedömning där fokus hamnar på den eventuella skada som arbetsgivaren kan bli utsatt för. Hållpunkter för denna helhetsbedömning kan vara avslöjande av företagshemligheter till föremån för en konkurrent, vilken typ av verksamhet som konkurrensen består i och arbetstagarens position hos den konkurrerande arbetsplatsen. Det kan också vara så att det finns regler om arbetstagares bisysslor i ditt anställningsavtal. Det är även möjligt att det kan finnas riktlinjer i kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Sammanfattningsvis beror svaret på din fråga på vad det är för typ av sommarjobb det handlar om. Är denna tjänst liknande din ordinarie anställning skulle detta kunna göra att du bryter mot arbetstagares lojalitetsplikt. Hänsyn till riktlinjer för detta som kan finnas i anställnings- eller kollektivavtal kan även vara bra att ha i åtanke. Med Vänlig Hälsning

Avbrott i tjänstledighet under sommarlov.

2012-03-29 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej. Jag är tjänstledig från mitt jobb pga. studier i tre år. När jag sökte tjänstledigt gjorde jag det på hela peioden. Kan företaget neka mig jobb under sommarmånaderna när jag har lov från skolan?
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. Svar på din fråga går att finna i 10 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (1974:981). ( https://lagen.nu/1974:981 ) Lagen ger en arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning för att kunna studera. Vill en arbetstagare helt och hållet avsluta sina studier och sin tjänstledighet för att istället återgå till sitt arbete har en arbetstagare rätt till detta. Vad som krävs är att arbetstagaren lämnar meddelande om detta till sin arbetsgivare. I första rum regleras din fråga av avtalet mellan dig och din arbetsgivare. Om inte annat har avtalats och utifrån vad som går att utläsa ur din fråga, gäller din ledighet för hela året. Detta innebär att du har rätt att vara ledig även under sommaren. Men det betyder också att du inte har någon möjlighet att kräva att få återgå till ditt arbete endast för ett kortare avbrott i din tjänstledighet. Sammanfattningsvis innebär detta att om det är så att du planerar att fortsätta med dina studier och din tjänstledighet till hösten har du inte möjlighet att begära tillfälligt avbrott i din ledighet enbart under sommarmånaderna. Detta regleras slutgiltigt i ditt avtal med din arbetsgivare. Eventuellt kan även vissa avvikelser genom kollektivavtal förekomma. Med vänlig hälsning