Tjänstledighet

2012-02-21 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag är förskollärare och kommunalt anställd. Jag har beviljats tjänstledigt (enskild angelägenhet) från 1 jan till 30 juni. I mitten av februari blev jag inkallad till min chef och hon förklarade att hon tänker avbryta min tjänstledighet. Vi har ingen överenskommelse om detta. Kan hon göra detta? mvh /kristian
Lars Bålman |Tack för din fråga. Frågan regleras inte i lagen om anställningsskydd, LAS (1982:80), som i och för sig är tillämplig enligt 1 §. Troligen regleras den i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Vilket kollektivavtal som gäller ska arbetsgivaren enligt 6 c § LAS ha informerat dig om. Till saken hör att de villkor som gäller enligt uppgörelsen mellan fackförbundet och arbetsgivaren, kollektivavtalet, i regel tillämpas även på de arbetstagare som inte är medlem i fackförbundet. Detta framgår ofta av kollektivavtalet. Jag tolkar dig så att det inte heller framgår av ditt anställningsavtal. Du är inte skyldig att göra eller tåla något du inte kommit överens med arbetsgivaren att göra, och som inte står i kollektivavtalet. Dock är det omöjligt att i dessa avtal reglera alla de förhållanden som kan tänkas uppkomma på en arbetsplats, och sedvanan på arbetsplatsen, det vill säga hur förskolan brukar göra med tjänstledighet, kan vara bindande för dig. För att få klarhet rekommenderar jag att du talar med arbetsplatsens fackförbund. Du kan även höra av dig till kommunen och fråga om den har berört frågan. Lagrum enligt lagen.nu

Rätt till tjänstledighet

2011-12-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag är fast anställd sedan 2år på ett företag, och vill nu ta tjänstledigt för studier i 4år. Har jag rätt att vara tjänstledig under hela studietiden?
Pernilla Skoglösa |Hej, Tack för din fråga! En arbetstagare har normalt rätt till ledighet från sin anställning när denne vill genomgå en utbildning. I lagen om arbetstagares rätt till ledighet (https://lagen.nu/1974:981) för utbildning finns bestämmelser som berör din fråga. Rätten till ledighet gäller arbetstagare som varit anställda de senaste sex månaderna eller minst 12 månader under de senaste två åren. Arbetsgivaren har dock rätt att skjuta upp ledigheten i upp till två år, om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen krävs dock samtycke från berörd arbetstagarorganisation om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten i mer än sex månader. Lagen anger ingen tidsgräns för tjänstledighet, så länge faktiska studier bedrivs. Det får alltså inte röra sig om självstudier. Lagen om arbetstagares rätt till ledighet är subsidiär till andra lagar, vilket innebär att lagen inte ska tillämpas om det finns avvikande regler i andra lagar, men som huvudregel har man alltså rätt till tjänstledighet. Vissa avvikelser från lagen får göras genom kollektivavtal, så du bör läsa igenom eventuellt kollektivavtal som finns på din arbetsplats innan du ansöker om ledighet. Mvh

Rätt att återgå till arbete efter tjänsteledighet

2011-09-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är förnärvarande tjänstledig från en tillsvidaretjänst (med kollektivavtal Kommunal)för att bedriva näringsverksamhet. Nu vill jag återgå i arbete innan perioden för tjänstledigheten är slut. Min arbetsgivare säger att jag ej kan återgå förrän hela tjänstledighetsperioden fortlöpt och att detta backas av rådande kollektivavtal. Enligt Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet så får arbetsgivaren endast uppskjuta återgång med högst en månad. Finns det möjlighet att ett kollektivavtal inte inbegriper lag (1997:1293) eller gäller den ändå?
Louise Modin |Hej! Det är så att om kollektivavtalet är tecknat på centralnivå så får de göra undantag från lagen, det står i 2 paragrafen i lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (https://lagen.nu/1997:1293). I andra stycket tredje punkten står det att de får göra avsteg från den tid som arbetsgivaren har rätt att skjuta upp arbetstagarens återgång till arbetet. Kommunal är en central arbetstagarorganisation och så länge som avtalet är bildande mellan dig och din arbetsgivare så gäller tyvärr avtalet före lagen. Med vänlig hälsning

Tjänstledigt för studier

2011-05-17 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, jag är tjänstledig för studier då min man tillfälligt arbetar utomlands. Hur mycket måste jag studera, och vilka studieresultat måste jag ha för att behålla rätten till tjänstledighet för studier?
Louise Modin |Hej! Rätten att ta ledigt för studier regleras i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för studier (https://lagen.nu/1974:981). Enligt den lagen finns det inga regler på hur mycket eller länga som du måste studera och du ska få tjänstledigt så länge som utbildningen pågår. Vad det gäller studietakten så står det i lagen att man får ledigt i den mån det är behövligt, vilket borde betyda att om du har en anställning på 100 % och utbildningen är på 50 % så får du bara tjänstledigt för 50 %. Vad det gäller studieresultat så måste du klara ett visst antal poäng och terminer för att få fortsätta på utbildningen, gör du inte det så får du inte gå kvar och då har du inte heller någon rätt till tjänstledigt. Exempelvis så kräver många utbildningar att an klara 45 poäng av 60 för att fortsätta nästa år. Sedan om du får bidrag från CSN så kräver de att du klarar 75 % av vad som är heltid på utbildning. Med vänlig hälsning

Neka tjänsteledighet för studier

2012-01-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, Jag undrar om arbetsgivaren kan neka mig som fast anställd ledighet några timmar per vecka för studier? och isåfall inom vilka tidsfrister skall arbetsgivaren säga till att han nekar ledigheten?
Louise Modin |Hej! Alla som har varit anställda hos en arbetsgivare i antingen 6 månader eller i 12 månader under 2 år har rätt till tjänsteledigt för studier. Arbetsgivaren kan därmed inte neka ledighet utan det som denne kan göra är att skjuta på ledigheten. Arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten i max 2 år och måste ge skäl för varför ledigheten uppskjuts. Om arbetstagaren inte får ledigt inom 2 år så kan man begära prövning i domstol. Omfattningen av ledigheten ska som huvudregel vara den samma som studierna, alltså om du studerar på 50 % så ska ledigheten motsvara det. Du kan alltid ansöka om en annan omfattning också. Reglerna om tjänsteledighet för studier finns i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (https://lagen.nu/1974:981). Det kan finnas andra bestämmelser om tidsfrister och sådant i kollektivavtal, så det är bra att kolla upp det. Med vänlig hälsning,

Förlängning av tjänstledighet vid ledighet för att bedriva näringsverksamhet

2011-11-22 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är tjänstledig i 6 månader från min arbetsgivare för att starta en näringsverksamhet. Har jag rätt att begära ytterligare tjänstledighet då jag vill fortsätta försöka få näringsverksamheten att lyfta?
Victor Björklund |Hej Erik! Rätten att få ledigt för att bedriva näringsverksamhet ges i lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, se https://lagen.nu/1997:1293 En arbetstagare har rätt att få ledigt i upptill 6 månader för att pröva på att bedriva näringsverksamhet enligt 3 §. Dock har man endast rätt till en sådan period vid samma arbetsgivare enligt andra stycket i 3 §. Du har därför inte någon möjlighet att begära ytterligare tjänstledigt. Med vänliga hälsningar,

Ledighet för näringsverksamhet

2011-08-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag är tjänstledig för studier från ett privatägt företag. och vill nu istället vara tjänstledig för att starta eget. Facket har sagt att det inte är en lagstadgad rättighet, utah att det är upp till arbetsgivaren, stämmer det? (Jag läste något annat här på er site så vet inte vad som gäller. Jag undrar också var i lagen det står att man kan vara tjänstledig två/flera gånger. Jag kan inte hitta den infon. Tack på förhand!
Louise Modin |Hej! Det finns en laglig rätt att vara tjänsteledig för att pröva att driva näringsverksamhet, det står i lagen om rätt att driva näringsverksamhet (https://lagen.nu/1997:1293). Rätten är dock begränsad till 6 månader och arbetstagaren måste ha varit anställd i minst 6 månader. Den nya verksamheten får inte heller konkurera med arbetsgivarens eller att det är en olägenhet för arbetsgivaren. Den lagliga rättigheten till ledighet gäller under sex månader, enligt tredje paragrafen. Enligt samma paragraf står det även att en arbetstagare enbart har rätt att vara ledig en gång från samma arbetsgivare. Det gäller då enbart ledighet för näringsverksamhet sedan har du rätt att vara ledig för exempelvis studier och enligt den lagen (se http://old.lagen.nu/1974:981) finns det ingen begränsning i antal gånger man får vara ledig.

Tjänstledigt på grund av utbildning

2011-05-01 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej Jag har varit anställd av landstinget sen 1988. Har jag rätt till tjänsledighet för att gå en 6 veckors sommarkurs i Försvarsmedicinskt centrums regi? Eller kan min arbetsgivare neka?
Elin Schmid |Hej, Rätt till tjänstledighet kan antingen regleras i lag, i kollektivavtal, i individuellt anställningsavtal eller ändå medges av arbetsgivaren för de fall situationen inte regleras i tidigare nämnda källor. I ditt fall när det handlar om utbildning torde du ha goda chanser att få tjänstledigt. Dessa fall regleras i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, se https://lagen.nu/1974:981 . Här framgår att arbetstagare har rätt till ledighet för att genomgå utbildning. Detta kan dock regleras närmare genom kollektivavtal på din arbetsplats varför du bör undersöka detta för att se exakt vad som gäller. Om du är medlem i en fackförening kan de säkert hjälpa dig i detta avseende. Rent allmänt kan sägas att arbetsgivaren har rätt att förlägga tjänstledigheten till en annan tidsperiod än den du efterfrågar, se 4-7 §§ i ovannämnda lag. I den bemärkelsen kan arbetsgivaren alltså neka dig ledighet under den efterfrågade perioden men det kan eventuellt finnas undantag från detta i kollektivavtalet varför jag inte kan ge närmare besked än så. Lycka till!