Uppskov nybyggnation

2016-10-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej,Jag och min fru sålde vår bostadsrätt i våras. I samband med försäljningen gjorde vi en vinst på 600 000. Vi funderar på att bygga eget hus, men har ingen tomt. Vi har wn kontakt med en hustillverlare, som tror att de kan ha en tomt under 2017. Är reglerna för uppskov likadana även vid köp av tomt. Behöver vi med andra ord vara bosatta i det nya huset per den andra maj 2018, eller går det i detta fall att skjuta på inflyttningadatumet.
Sara Aspelin |Hej och tack för att vänder dig till Lawline med din fråga. För att du ska kunna göra uppskov på del av den vinst du får vid försäljningen krävs att vinsten kommer från försäljning av din ursprungsbostad samt att du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad samt att du tänker bosätta dig i denna, 47 kap 2§ IL.En ursprungsbostad är en sådan privatbostad som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad. För att en bostad ska räknas som permanentbostad krävs att han har bott där under minst ett år närmast före avyttringeneller under minst tre av de senaste fem året. Detta framgår av 47 kap 3§ IL. För att uppskovsbeloppet ska kunna göras ska ersättningsbostaden förvärvas tidigast året för försäljning och senast året efter försäljning av ursprungsbostaden, 47 kap. 5 a § IL.Av 47 kap 7§ IL framgår också att du senast 2 maj andra året efter avyttringen måste bosätta dig i ersättningsbostaden för att uppskov ska få göras.Tyvärr finns ingen undantagsregel till detta och alltså behöver du beskatta vinsten direkt om du inte har flyttat in i ersättningsbostaden senast 2 maj andra året efter försäljningen, alltså 2 maj 2018.Inkomstskattelagen (IL) hittar du här!Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen.

Rätten till uppskov vid försäljning av bostad

2016-06-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!2014 och 2015 sålde jag två lägenheter som har ägde till 100%. När jag och min fru köpte vår nya lägenhet under 2015 så valde vi att äga 50% var vilket betyder att jag blir tvungen att skatta för hela min vinst på de föregående försäljningarna. Nu har vi ändrat oss och vill begära uppskov och undrar därför om Skatteverket tillåter att jag t.ex "köper" 30% av min frus andel till marknadspris idag för att komma upp i rätt köpeskilling. En annan fråga är, finns det någon gräns för gåvor som ej behöver tas upp till beskattning. T.ex om 60-40 räcker för att jag ska begära uppskov och att min fru då ger mig 10% av lägenheten.Tacksam för svar.
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Eftersom Er fråga rör uppskov av skatt på kapitalvinst vid försäljning av bostad är det inkomstskattelagen (IL) som reglerar frågan, se https://lagen.nu/1999:1229#K47.Det är svårt att ge ett helt korrekt svar när vi inte vet vilka belopp det rör sig om i Ert fall. För att göra en korrekt uträkning av eventuell möjlighet till uppskov skulle vi behöva alla intäkter och kostnader relaterade till försäljning och köp av bostad. Då vi inte har denna information ges ett svar enligt lag som förhoppningsvis ligger så nära Er situation som möjligt.Allmän redogörelseFör att få göra avdrag för uppskovsbelopp krävs enligt IL 47 kap. 2 § att:1.Tar upp kapitalvinst på grund av avyttring (försäljning) av ursprungsbostad (den bostad Ni tidigare levde i),2.har förvärvat en ersättningsbostad (en ny bostad som Ni ska bo i) och3.har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.Som ursprungsbostad anses den permanentbostad Ni tidigare var bosatt i under minst ett år före avyttringen alternativt om Ni bott där under minst tre av de fem senaste åren, IL 47:3.Avdrag för uppskov får, som huvudregel, inte understiga 50 000 kr och inte heller överstiga 1 450 000 kr, IL 47:6-7. Själva beräkningen av uppskovsbelopp anges i IL 47:7. Det finns tre beräkningssätt och vilket man använder beror på om ersättningen för den nya bostaden efter ev. ny-, till- eller ombyggnad är större än ersättningen för ursprungsbostaden.Det finns ingen generell gräns för vad en gåva får uppgå till för belopp, se lag angående vissa utfästelser om gåva https://lagen.nu/1936:83.TillämpningNi kan inte få uppskov för den bostad Ni inte har använt som permanentbostad.Anledningen till att Ni behöver skatta för kapitalvinsten och inte kan få uppskov är troligtvis att skillnaden i ersättning för Er ursprungsbostad och Er ersättningsbostad är större än kapitalvinsten ökad med ev. tidigare uppskovsbelopp. Efter denna beräkning finns inget utrymme för uppskovsbelopp kvar och därför får Ni inte uppskov.Låt oss ta ett exempel: Om Er ursprungsbostad gav 1,5 miljoner kr i intäkt och 300 000 kr i kapitalvinst och Ni sedan köper Er andel i den nya bostaden med Er fru för 1 mkr så görs beräkningen så att Er kapitalvinst minskas med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden minskad med ersättningsbostadenbostaden.300 000 - (1 500 000 - 1 000 000)=-200 000 d.v.s. ingen möjlighet till uppskov.Vad gäller Er tanke om att köpa en större andel av bostaden av Er fru så skulle detta ha kunnat ge Er möjlighet till uppskov. Skatteverket har i sina allmänna råd och ställningstaganden godkänt att den skattskyldige, Ni i det här fallet, kan förvärva andelar i samma bostad vid skilda tillfällen och genom skilda avtal. Förvärven behandlas då som förvärv av en och samma ersättningsbostad och man lägger samman förvärvsbeloppen (ersättningen) när man jämför med ersättningen för ursprungsbostaden. Viktigt är dock att förvärven måste ske inom tidsperioden som gäller för anskaffning av ersättningsbostad. Detta innebär att förvärven av ersättningsbostad måste ske före utgången av det år då avyttring av ursprungsbostaden sker. I Ert fall innebär detta att Ni skulle behövt förvärva Er frus andel innan utgången av år 2015 då det var det året som Ni sålde Er ursprungsbostad. SammanfattningKontentan av min bedömning blir att Ni är för sent ute för att kunna få uppskov. Ni skulle behövt förvärva Er frus andel av bostaden under det år då Ni sålde Er gamla bostad d.v.s. år 2015. Förstår att det inte var svaret Ni hade önskat men förhoppningsvis har Ni fått klarhet i Er situation.Med vänlig hälsning

Schablonintäkt på uppskovsbelopp

2016-03-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag gav hela min del av vår lägenhet, bostadsrätt som gåva till min hustru.Vi har inga lån eller andra gäldenärer.Nu ser jag på min declaration att jag måste betala skatt för denna gåva.De kallar det schablonintäkter bostadsuppskov 1,67 %.Det är en gåva och inte en försäljning.Vad anser ni jag bör göra ??
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvor är som du är inne på skattefria. Detta regleras i inkomstskattelagen (IL) 2 §.I det här fallet är det dock inte själva gåvan som skatteverket väljer att beskatta. Vid försäljning av en bostadsrätt finns det möjlighet att istället för att betala skatt på vinsten använda vinsten till att köpa en ersättningsbostad. Om man använder vinsten till att köpa en ersättningsbostad kan man välja att göra uppskov med beskattningen av vinsten. Uppskovsbeloppet finns sedan med så länge man inte väljer att frivilligt återföra det till beskattning eller avyttra ersättningsbostaden, vilket också medför att det ska återföras till beskattning.Det uppskov som finns vid ingången av inkomstårets början tas upp som en intäkt motsvarande 1,67 procent av uppskovsbeloppet, IL 47:11b §. Detta beskattas sedan i inkomstslaget kapital med 30 procent. Totalt sett motsvarar det en beskattning av uppskovsbeloppet med ca 0,5 procent årligen.Det verkar alltså som att du har haft ett uppskovsbelopp vid ingången av inkomståret innan du gav bort din del av bostadsrätten och det är detta som beskattas.Du kan läsa mer om schablonintäkt på uppskovsbelopp på skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/uppskov/schablonintakt.4.233f91f71260075abe8800031114.htmlHoppas att detta besvarade din fråga Vänligen

Återföring av uppskovsbeloppet vid gåva

2015-10-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej,Följer en uppskjuten vinst för en bostadsrätt med till gåvotagaren vid gåva av bostadsrätten.Jag tolkar det så maa er text på hemsidan (se nedan) medan jag tolkar skatteverkets information som om gåvogivaren ska betala vinstskatten när gåvan görs?SKATTEKONSEKVENSER AV GÅVA/ÖVERLÅTELSE2014-11-01 i GåvoskattFRÅGAHej!Jag äger idag 50% av en bostadsrätt, och nu ska jag ta över resterande 50%, så att jag blir 100% ägare. (HSB fastighet)Eftersom det inte är några pengar inblandade, utan jag ska få de 50% "gratis" har jag förstått att jag antingen kan skriva ett gåvobrev eller skriva ett överlåtelseavtal. Det jag undrar är hur skattefrågan blir. Hur skiljer sig skatteregler/krav mellan gåvobrev och överlåtelseavtal, för såväl mig som tagare som för givaren?Tack på förhand,SVARHej!Om du inte betalar något vid överlåtelsen så bör ni upprätta ett gåvobrev. Det förutsätter även att du inte övertar några lån från gåvogivaren, då övertagandet av lån ses som ett vederlag i skattesammanhang. I så fall är det ingen gåva, utan en typ av köp.En gåva beskattas inte, varken för gåvogivaren eller gåvotagaren, 8:2 inkomstskattelagen (IL). Istället inträder du som gåvotagare i gåvogivarens ingångsvärde, varför du om du säljer får betala vinskatt med gåvogivarens ingångsvärde som utgångspunkt, 44:21 IL. Vid tidpunkten för gåvan sker dock ingen beskattning.- See more at: http://lawline.se/answers/skattekonsekvenser-av-gavaoverlatelse#sthash.7xUnvF8f.dpuf
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna gällande uppskovsbelopp finns i inkomstskattelag (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229.Jag kommer i svaret utgå ifrån att din fråga gäller uppskovsbeloppet. UppskovsbeloppetTidigare var det så att uppskovsbeloppet följde med till mottagaren av gåva, men nu är regeln ändrad. Uppskovsbeloppet följer inte längre med till den nya ägaren av bostadsrätten. Istället är det du som måste ta upp uppskovsbeloppet till beskattning om bostadsrätten ges bort i gåvan IL 47:11 st 1 & 3. Det tidigare svaretJag förstår att det tidigare svaret verkar peka i ett annat håll. Det som står där är, lite förenklat, att varken den som tar emot gåvan eller den som ger gåvan måste ta upp marknadsvärdet av bostaden till beskattning. Svaret behandlar alltså inte uppskovsbeloppet. Det som händer är sedan att den som tagit emot gåvan har rätt att göra samma avdrag vid en försäljning som gåvogivaren hade kunnat göra. Skattemässigt blir det precis som att gåvotagaren har ägt bostaden hela tiden. Jag hoppas mitt svar gjort rättsläget något tydligare, men om jag missförstått frågan eller om mitt svar är otydligt är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar

Regler kring uppskovsbelopp vid avyttring av privatbostad

2016-10-10 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej,Har några frågor gällande Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad, föreslaget Aug 2016 av Finansdepartementet.När vet man om dessa regler träder i kraft?Om vi säljer vårt hus 2017 när ska vi senast skaffat en ersättningsbostad?Får det vara en bostadsrätt?Om bostaden är billigare, hur stort uppskov får man då med de nya reglerna?
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Om vi börjar med den första frågan så träder reglerna i kraft när riksdagen har godtagit dem. Än så länge är det bara ett lagförslag. I förslaget så säger man att reglerna ska träda i kraft 1 januari 2017. Om riksdagen godkänner lagförslaget kommer alltså dessa regler att träda i kraft först då. Gällande nästa fråga så bör ni skaffa en ersättningsbostad senast ett år från det att ni sålde er ursprungsbostad enligt 5a § i 47e kapitlet i inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K47P5aS1. Här stadgar man att en ny bostad inte räknas som en ersättningsbostad om den köpts tidigare än ett år från det att man avyttrande ursprungsbostaden och inte heller om man köper ny bostad senare än året efter avyttringen. Den nya bostaden som utgör ersättningsbostad får enligt 5 § 47 kapitlet inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K47P5S1, vara en bostadsrätt. I paragrafens femte punkt räknar man upp att bostäder i privatbostadsföretag är en ersättningsbostad och således räknas alltså bostadsrätter. Om de nya reglerna har antagits och trätt i kraft så gäller detta fortfarande eftersom lagförslaget inte handlar om att ändra denna paragraf. Enligt nuvarande regler så får man uppskov med kapitalvinsten plus tidigare uppskovsbelopp minus skillnaden mellan ersättningsbostad och ursprungsbostad. Detta regleras i 7 § 47 kapitlet inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K47P7S1. Denna bestämmelse förutsätter dock att man flyttar in i ersättningsbostaden senast 2 maj året efter man avyttrar ursprungsbostaden. Om man bosätter sig senare får man enbart ett preliminärt uppskovsbelopp som motsvarar kapitalvinsten plus tidigare uppskovsbelopp, detta enligt 8 § 47 kapitlet inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K47P8S1. Om det lagförslag som finns skulle träda i kraft skulle istället beräkningen i förslaget gälla, i alla fall från och med 1 januari 2017. Man skulle då enligt förslaget ha en gräns för uppskovsbeloppet och enligt förslaget skulle uppskovsbeloppet inte få överstiga så stor del av kapitalvinsten (plus eventuella tidigare uppskovsbelopp) som den del som ersättningsbostaden utgör av den ersättning man fått för ursprungsbostaden. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Uppskovsbelopp vid försäljning av bostadsrätter och köp av gemensam ersättningsbostad

2016-04-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!Jag sålde min lägenhet som jag ägde 100% av i september 2015 och bor nu temporärt hos min pojkvän. Jag gjorde en vinst (efter avdrag för mäklararvode) på SEK 979 400 som jag nu ska deklarera. Jag förstår att jag kan göra uppskov för totalt 1 450 000 kronor, och att min vinst alltså faller inom ramen för detta.Min pojkvän planerar nu att sälja sin lägenhet (som han äger till 100%) under 2016 och vi vill köpa en gemensam lägenhet där vi går in med 50% vardera under 2016. Ponera att han gör en vinst om SEK 1 000 000 vid sin försäljning, och att han begär uppskov på detta belopp. Är det möjligt för honom att göra uppskov på hela detta belopp, eftersom vi planerar att köpa en gemensam ersättningsbostad och jag redan gjort uppskov för min försäljning? Eller gäller takbeloppet på SEK 1 450 000 kr i detta fall, dvs att vi gemensamt får göra uppskov för våra respektive försäljningar för detta takbelopp? Eller gäller takbeloppet bara om vi gemensamt hade ägt de lägenheter vi sålde under 2015 och 2016?Med vänliga hälsningar,
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du frågar om regleras i 47 kapitlet inkomstskattelagen (IL) https://lagen.nu/1999:1229#A6Uppskovsbeloppet beräknas utifrån den skattskyldiges andel av lägenheten som säljs. Eftersom du ägde 100 procent av bostaden du sålde och eftersom detsamma gäller för din pojkvän kan ni bägge göra ett teoretisk maximalt uppskov med 1 450 000 oberoende av varandra. IL 47:7 st2.Hur beräkning av uppskovsbeloppet ser ut beror dock på hur ersättningen för ersättningsbostaden ser ut och hur stor del av den ni äger vardera. För att kunna göra ett uppskov med hela vinsten krävs att ersättningsbostaden är lika dyr eller dyrare än bostaden som säljs och om ni köper en ersättningsbostad ihop kommer era respektive uppskov jämföras med era andelar i er nya gemensamma bostad. (Detta påverkar dock inte det maximala uppskovet som fortfarande är 1 450 000 per person/lägenhet)Det finns också krav på när ersättningsbostaden senast ska vara förvärvad i förhållande till försäljning av ursprungsbostaden samt när inflyttning senaste måste ske för att ett slutligt uppskov ska kunna begäras.För att läsa mer om de olika tidsgränserna och om slutliga eller preliminära uppskov kan du titta härHoppas att detta besvarade din fråga och tveka inte att ställa ytterligare frågor om något är oklartVänligen

Hur fungerar ett uppskov och hur gör man det?

2015-12-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Vi har sålt en lägenhet för 2275000kr som vi anskaffat för 895000kr och vinsten blev då 1328274kr (efter avdrag för mäklarkostnad etc) och vinstskatten därmed 292,220.28kr. Vi har köpt en ny bostad (villa) för 3220000kr. Har förstått att man kan få uppskov på skatten, men jag hittar ingen information om vad fördelen med detta är! Antar att det finns en ekonomisk vinning att göra, men vad är denna och hur gör man?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen och uppskovsbeloppet hittar du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229. UppskovetDet stämmer att man har möjlighet att göra ett uppskov om man köper en annan bostad i samband med att man säljer en.Jag utgår ifrån att huset ni har köpt ligger inom EES-området IL 47:5 st 1 mom 1 och att lägenheten som ni sålt var er privat- och permanentbostad (det är en permanentbostad exempelvis om ni har varit bosatta där under minst ett år närmast försäljningen) IL 47:3. Under förutsättning att detta stämmer och att ni köpt huset före utgången av det året som ni sålde lägenheten samt att ni bosätter er i huset senast den 2 maj året efter det att ni sålt lägenheten får ni göra ett uppskov med hela kapitalvinsten IL 44:13 & 47:7.Tänk på att man aldrig får ha ett högre uppskovsbelopp än 1 450 000 kronor multiplicerat med hur stor del av bostaden man äger IL 47:7 st 2 – detta kan ställa till det om ni har uppskov sedan tidigare. SchablonintäktDet har införts en avgift för den som har ett uppskov. Detta är på 1,67 % av summan man har i uppskov vid årets ingång IL 47:11b. Vinsten med ett uppskovPå den tiden man inte behövde betala den ovan nämnda schablonintäkten så var det en större vinst med att ha ett skattemässigt uppskov. Värdet av pengar devalveras och på så sätt blev skulden ”mindre”. I nuläget är läget något annorlunda.Anledningen till att man ges möjligheten till att göra ett uppskov är att bostadsmarknaden inte skall hindras av att man är nödgad att skatta på vinsten från sin tidigare bostad. SummeringUtifrån de givna förutsättningarna och de antaganden som jag gjort har ni alltså möjlighet att skjuta upp beskattningen. För att begära ett uppskov skall man fylla i en K6 blankett för ett preliminärt uppskov och en K2 blankett för ett slutligt uppskov. Det avgörande för om det är preliminärt eller slutgiltigt uppskov för er, som jag har förstått det, är när ni flyttar in i huset – då jag inte vet exakt när detta är har jag lämnat hänvisningar till båda blanketterna även om jag i min utsaga ovan utgick ifrån att ni flyttade in innan 2 maj året efter ni sålt lägenheten. Information rörande hur man går tillväga för att fylla i dessa finns i Skatteverkets broschyr SKV 321.Använder ni istället er av internetdeklarationen kan ni med fördel få er till dels informationen om hur ni skall deklarera genom en film gjord av Skatteverket. Den hittar du här. Då ni får hjälp genom en till viss del automatiserad ifyllnad av deklarationen genom olika kontrolluppgifter vid deklaration via internet – om dessa ges av bostadsrättsföreningen – verkar detta vara det enklare alternativet.Om ni vill ha hjälp att genomföra era deklarationer kan ni komma i kontakt med våra kunniga samarbetspartners som är jurister på familjerättens område här. Bästa hälsningar

Uppskovsavdrag bostadsrätt

2015-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Min sån sålde bostadsrätt i april 2014. Fick preliminär uppskov med vinsten på Sek 95000. Har köpt en ersättningsbostadsrätt (köpavtal augusti 2015)-(nybyggnation) - men lägenheten blir inflyttningsklar först i slutet av 2016 eller i början av 2017. Han fyller villkoret att han köpte bostadsrätt 2015, men fyller inte villkoret att bosätta sig senast 2 maj 2016. Måste han betala skatt på den sålda lägenheten eller kan han avräkna med köpet av den nyla lägenheten?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom din son inte uppfyller villkoret att bosätta sig i ersättningsbostaden senast 2 maj andra året efter det år då ursprungsbostaden såldes (IL 47:9 st 2) så måste det preliminära uppskovet återföras till beskattning.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen