Rätten till uppskov vid försäljning av bostad

2016-06-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej!2014 och 2015 sålde jag två lägenheter som har ägde till 100%. När jag och min fru köpte vår nya lägenhet under 2015 så valde vi att äga 50% var vilket betyder att jag blir tvungen att skatta för hela min vinst på de föregående försäljningarna. Nu har vi ändrat oss och vill begära uppskov och undrar därför om Skatteverket tillåter att jag t.ex "köper" 30% av min frus andel till marknadspris idag för att komma upp i rätt köpeskilling. En annan fråga är, finns det någon gräns för gåvor som ej behöver tas upp till beskattning. T.ex om 60-40 räcker för att jag ska begära uppskov och att min fru då ger mig 10% av lägenheten.Tacksam för svar.
SVAR

Inledning

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Eftersom Er fråga rör uppskov av skatt på kapitalvinst vid försäljning av bostad är det inkomstskattelagen (IL) som reglerar frågan, se här.

Det är svårt att ge ett helt korrekt svar när vi inte vet vilka belopp det rör sig om i Ert fall. För att göra en korrekt uträkning av eventuell möjlighet till uppskov skulle vi behöva alla intäkter och kostnader relaterade till försäljning och köp av bostad. Då vi inte har denna information ges ett svar enligt lag som förhoppningsvis ligger så nära Er situation som möjligt.

Allmän redogörelse

För att få göra avdrag för uppskovsbelopp krävs enligt IL 47 kap. 2 § att:

1.Tar upp kapitalvinst på grund av avyttring (försäljning) av ursprungsbostad (den bostad Ni tidigare levde i),

2.har förvärvat en ersättningsbostad (en ny bostad som Ni ska bo i) och

3.har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.

Som ursprungsbostad anses den permanentbostad Ni tidigare var bosatt i under minst ett år före avyttringen alternativt om Ni bott där under minst tre av de fem senaste åren, IL 47:3.

Avdrag för uppskov får, som huvudregel, inte understiga 50 000 kr och inte heller överstiga 1 450 000 kr, IL 47:6-7.

Själva beräkningen av uppskovsbelopp anges i IL 47:7. Det finns tre beräkningssätt och vilket man använder beror på om ersättningen för den nya bostaden efter ev. ny-, till- eller ombyggnad är större än ersättningen för ursprungsbostaden.

Det finns ingen generell gräns för vad en gåva får uppgå till för belopp, se lag angående vissa utfästelser om gåva här.

Tillämpning

Ni kan inte få uppskov för den bostad Ni inte har använt som permanentbostad.

Anledningen till att Ni behöver skatta för kapitalvinsten och inte kan få uppskov är troligtvis att skillnaden i ersättning för Er ursprungsbostad och Er ersättningsbostad är större än kapitalvinsten ökad med ev. tidigare uppskovsbelopp. Efter denna beräkning finns inget utrymme för uppskovsbelopp kvar och därför får Ni inte uppskov.

Låt oss ta ett exempel: Om Er ursprungsbostad gav 1,5 miljoner kr i intäkt och 300 000 kr i kapitalvinst och Ni sedan köper Er andel i den nya bostaden med Er fru för 1 mkr så görs beräkningen så att Er kapitalvinst minskas med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden minskad med ersättningsbostadenbostaden.

300 000 - (1 500 000 - 1 000 000)=-200 000 d.v.s. ingen möjlighet till uppskov.

Vad gäller Er tanke om att köpa en större andel av bostaden av Er fru så skulle detta ha kunnat ge Er möjlighet till uppskov. Skatteverket har i sina allmänna råd och ställningstaganden godkänt att den skattskyldige, Ni i det här fallet, kan förvärva andelar i samma bostad vid skilda tillfällen och genom skilda avtal. Förvärven behandlas då som förvärv av en och samma ersättningsbostad och man lägger samman förvärvsbeloppen (ersättningen) när man jämför med ersättningen för ursprungsbostaden. Viktigt är dock att förvärven måste ske inom tidsperioden som gäller för anskaffning av ersättningsbostad. Detta innebär att förvärven av ersättningsbostad måste ske före utgången av det år då avyttring av ursprungsbostaden sker. I Ert fall innebär detta att Ni skulle behövt förvärva Er frus andel innan utgången av år 2015 då det var det året som Ni sålde Er ursprungsbostad.

Sammanfattning

Kontentan av min bedömning blir att Ni är för sent ute för att kunna få uppskov. Ni skulle behövt förvärva Er frus andel av bostaden under det år då Ni sålde Er gamla bostad d.v.s. år 2015.

Förstår att det inte var svaret Ni hade önskat men förhoppningsvis har Ni fått klarhet i Er situation.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för snabbt svar. Beloppen är inte så relevanta för mig utan jag vill bara veta om och i så fall hur jag kan gå tillväga för att ändra ägarandelen för att få rätt till att begära uppskov. Tolkar jag dig rätt om jag skriver att min fru kan överlåta/skänka sin andel till mig utan att det ger några skatteffekter och att det är tillåtet att göra så (med syftet att begära uppskov på reavinst) om man gör det inom tidsperioden som gäller för anskaffning av ersättningsbostad? Du säger att detta borde ha skett samma år som försäjningen av föregående lägenhet. Det vore tacksam om du kunde bekräfta detta för jag tolkar informationen på skatteverkets hemsida (se länk nedan) som att den tillåtna tidsperioden är fram t.o.m. Dec 2016. https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/uppskov/forutsattningarforuppskov.4.233f91f71260075abe8800030623.html Se stycket som heter "Vilka tidpunkter gäller om jag har sålt en bostad under 2015?"
2016-06-18 03:02
Såg nu att det gällde preliminärt uppskov.
2016-06-18 03:07
Er fru kan skänka sin andel av bostaden till Er i gåva. Den främsta skatterättsliga konsekvensen blir då att Ni övertar hennes skattemässiga situation vad gäller andelen. Eftersom Ni inte köper andelen har Ni inte heller utgett någon ersättning för den andelen och uträkningarna ändras troligtvis inte. Detta bör innebära att Ni inte får uppskov om Ni får hennes andel i gåva.
2016-06-19 09:46
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (68)
2020-04-28 Kan jag betala av uppskovsbeloppet från en villaförsäljning?
2020-02-16 Vad händer med uppskovsbeloppet när ett samboförhållande upphör?
2019-12-11 Hur ska man tänka kring uppskov? Hur beskattas det och vad händer om den skattskyldige avlider?
2019-10-30 Avdrag för uppskovsbelopp

Alla besvarade frågor (85207)