Beskattning av aktieutdelning

2018-05-09 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej Jag arbetar och bor sen 2 år tillbaka som steward på Emirates Airline i Dubai, jag har Dubai id, som recident (boende) samt bankkonto i Duabi. Jag har nu erhållit en utbetalning på aktier, som jag äger, måste jag då skatta för dem i Sverige. Det svenska bolaget har för säkerhets skull och betalade in till skatteverket,som drog 240000SEK i skatt på min utdelning, bolaget är litet och privat och har aldrig haft någon utdelning tidigare.
Dana Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Du nämner att det "svenska bolaget" betalade in skatten för säkerhets skull. Jag antar därför att aktieutdelningen sker i Sverige. Det du vill ta reda på är alltså om du behöver beskatta denna aktieutdelning, även om du under två års tid vistats i ett annat land. Ja, du måste beskatta denna aktieutdelning i Sverige i och med att inkomsten härrör till Sverige. Kapitalinkomster (dit aktieutdelningar också hör till) är inte befriade från beskattning i Sverige, även om du bor och arbetar utomlands. Det som däremot skulle kunna undantas från beskattning är din lön som du fått för den anställning du haft utomlands. Ett krav är dock att du vistats utomlands i mer än 6 månader eller 1 år, vilket vi antar att du har gjort i ditt fall (se 3 kap. 9 § inkomstskattelagen). Du måste dock, som du möjligen redan känner till, deklarera alla dina inkomster i Sverige ändå. Det är Skatteverket som bedömer om sexmånaders- eller ettårsregeln blir aktuella. Du måste lämna in uppgifter om att du vistas utomlands och att du beskattas för din anställning där (visa kvitton eller intyg på att du beskattats för din anställning utomlands). Svaret på din fråga är alltså att du ändå måste betala skatt på aktieutdelningen, även om du vistats utomlands. Hoppas att du fått svar på din fråga! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar,

Rätt skattesubjekt vid kapitalvinst

2018-05-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |hej familjen äger ett hus men vår son står som ägare och är lagfört jag står som krediter tagare nu tvingas vi att sälja huset pga att vårt företag har gått i konkurs då jag har skatteskulder samt privata lån kommer vi att betala av alla skulder som jag har dragit på mig i samband med konkursen min fråga är skall min son betala skatt för vinsten då vi tvingas sälja huset
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga handlar om vem som är rätt skattesubjekt och om ni måste betala skatt på vinsten eftersom ni säljer huset på grund av en konkurs. Det saknas regler i Inkomstskattelag (1999:1229) om vem som är rätt skattesubjekt i ett fall som ert. Det vanligaste är dock att den som står som ägare skattar på vinsten. Det betyder att det är din son som ska skatta för vinsten. Det spelar ingen roll att ni måste sälja fastigheten på grund av din konkurs, utan vinsten ska skattas för ändå, jfr 42 kap. 1 § Inkomstskattelag (1999:1229). Det har varit omdiskuterat om det alltid är den som säljer tillgången som ska beskattas, eller om det kan vara någon annan som är rätt skattesubjekt. Även om det finns rättsfall som behandlar frågan, är det inte helt klarlagt exakt vad som avgör om du (som står på lånet och använder pengarna) eller din son är den som ska betala skatten.I domen RÅ 1955 Fi 373 fastslogs att den som sålt en avverkningsrätt och låtit sina barn få en del av vinsten ändå beskattas för hela vinsten. Om vi tar resonemanget från det rättsfallet skulle det innebära att det är din son som ska beskattas, även om han gav bort vinsten till dig direkt efter. Det här fallet handlade också om kapitalvinster, som ert fall.Det finns också rättsfall som handlar om förvärvsinkomster så som löner och dylikt, istället för kapitalvinster som ert fall handlar om. Ett av de mest kända fallen, RÅ 1962 ref. 42, kallas "Fader Gunnar" och säger att det är den som disponerat över inkomsten är den som ska beskattas för inkomsten. Det handlar alltså om vem som har disponerat över pengarna och spelade i fallet ingen roll om skattesubjektet valt att direkt ge bort pengarna. I ditt fall är det din son som disponerat över pengarna genom att ge dem till dig. Men som sagt - de här rättsfallet handlar om förvärvsinkomster medan ert handlar om kapitalvinst.Med vänliga hälsningar,

Kan jag göra avdrag för kapitalförlust utomlands och kan tidigare säljare, som inte var skattskyldig i Sverige vid tidpunkten för försäljning, beskattas i efterhand?

2018-04-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Har köpt en lägenhet i London dec 2016 och sålt lägenheten i Maj 2017 med förlust. Jag är obegränsat skattskyldig i Sverige och har inte bott stadigvarande / Varit skriven i lägenheten i London under tiden. Kan jag dra av förlusten i min svenska deklaration för Inkomståret 2017?Finns det någon risk att säljaren som 2016 var skattskyldig i England och fick reavinsten skattefritt enligt Engelska regler då det var deras huvudsakliga bostad kan bli skattskyldiga på något sätt, eller att de i efterhand kan bli skattskyldiga i Sverige för 2016 då de sedan 2017 är skattskyldiga i Sverige (har flyttat hem dec 2016)
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Notera att jag nedan utgår från att du sålt en lägenhet som varit privatbostad och att du inte innehaft lägenheten som ett led i näringsverksamhet. Skulle det inte vara fråga om privatbostad, får du gärna meddela detta så återkommer jag med ett nytt svar. Du nämner att du varit obegränsat skattskyldig i Sverige vid tiden för försäljningen, varför jag inte kommenterar detta mer ingående.Kan jag göra avdrag?I det fall du har sålt bostadsrätt med förlust får du gör avdrag för halva förlusten (46 kap. 18 § 2 stycket inkomstskattelag (1999:1229). Du kan bara göra avdraget det år du har haft förlusten. Den avdragsgilla delen av förlusten drar du av från vinster och andra inkomster som du tar upp i kapital. Skulle förlusten vara större än vinsterna och inkomsterna får du ett underskott i kapital. Detta gäller även för bostadsrätter sålda utomlands.Vad kan jag göra avdrag för? Du får bara avdrag för verkliga förluster. Beror förlusten på att du har sålt en fastighet till underpris (ett pris som understiger fastighetens marknadsvärde) måste du visa att försäljningen har gjorts utan avsikt att öka köparens förmögenhet. Annars har du inte rätt till avdraget. Om du eller en närstående till dig har fått en förmån eller rättighet (direkt eller indirekt) som har ett visst värde, men som inte ska räknas in i försäljningspriset, ska du ändå beakta värdet när du bedömer om det har uppkommit en förlust.Vad händer efter avdraget?Får du ett underskott får du en skattereduktion som minskar skatten på dina förvärvsinkomster. På underskott upp till 100 000 kr får du skattereduktion med 30 procent. Överstiger underskottet 100 000 kr får du skattereduktion med 30 000 kr plus 21 procent på den del av underskottet som överstiger 100 000 kr. Skulle du inte kunna utnyttja hela skattereduktionen det år du har haft förlusten kan du inte spara den till ett kommande år.Säljarens skattskyldighetDu nämner att den tidigare säljaren (jag uppfattar det som den personen som sålde till dig) var skattskyldig i England för tidpunkten vid försäljningen. Eftersom denne inte var skattskyldig (varken obegränsat eller begränsat) i Sverige vid den tidpunkten, kan inte Sverige påföra denne skattskyldighet retroaktivt. Förvisso nämner du att personen flyttade åter till Sverige samma år som försäljningen av bostaden. Vid inflyttning till Sverige inträder dock obegränsad skattskyldighet från dagen för ankomsten hit. Den som stadigvarande vistas här i landet anses obegränsat skattskyldig från första dagen av den stadigvarande vistelsen här. Personen kan sålunda inte beskattas i efterhand för försäljningen. Det sak dock noteras, att uppgifterna avseende säljaren är knapphändiga och det kan likväl vara så att denne ska anses ha varit begränsat skattskyldig under tiden för försäljningen, vilket skulle resultera i att denne ska beskattas i Sverige. Det föreligger dock inga uppgifter i frågan som antyder detta.SlutsatsDu kan alltså göra avdrag för förlusten efter försäljningen. Får du ett underskott får du en skattereduktion som minskar skatten på dina förvärvsinkomster. Den tidigare säljaren kan inte beskattas i efterhand i Sverige.Jag rekommenderar att du kontaktar Skatteverket om du vill ha stöd med att upprätta deklarationen.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!Vänligen

Vad får räknas in i anskaffningsutgiften när en fastighet gått i arv?

2018-04-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag ska deklarera till min bortgågne far. Vi sålde fars hus 20180807. Han ärvde huset från min mor 2011. Min mor ärvde i sin tur ett förskotts arv från sin mor. Saken var det att min mor hade en syster som ocksåvilla ha en bit av kakan fast dom hade inte samma pappa. Min mamma köpte ut sin syster efter mycket bråkoch bruten kontakt. När sedan deras gemensamma mamma gick bort tog dom åter upp kontakten.Det finns papper eller kvittton på betalningar som min mamma gjort till min mormor som betalningar på huset. På lantmäteriet står den registrerad som ett skifte. Min mammas syster fick ta över ett hus på håtö då behövde inte min mamma betal mer. Vad eller hur kan jag göra för att kunna tillgodoräkna detta som dom betalt som ett anskaffnings värde. Mvh
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du skriver att din mor fått ett förskott på arv så tolkar jag det som att din mor fått huset genom en gåva. Av din fråga förstår jag också att detta föranlett bråk mellan din mor och hennes syster om vem som skulle få huset och att din mor slutligen "köpt ut" sin syster. Hur denna uppgörelse sett ut är dock inte för mig helt solklar.Det finns därför här två möjliga scenarion:1. Din mor fick genom förskott på arv huset av din mormor. Den betalning som skett från din mor till hennes syster har då skett "vid sidan om", dvs betalningen har gjorts utan att någon andel av huset någon gång ägdes av din mors syster. Din mor ärvde alltså hela huset direkt av din mormor. 2. Din mor och hennes syster ärvde huset tillsammans och din mor köpte därefter ut hennes syster. I detta fallet har betalningen skett i direkt anslutning till att din mor köpte sin systers andel och därmed fick hela äganderätten till huset. Jag utgår från att det rör sig om att de båda i det fallet ärvde 50% var, s.k ideella (obestämda) andelar, och inte någon bestämd del av huset var. Skillnaden mellan dessa två scenarion, dvs hur din mor fick äganderätten till huset, har betydelse för vad som ska räknas som anskaffningsutgift för huset i kapitalvinstberäkningen. I scenario 1 så har din mor fått hela fastigheten i arv. När man ärver en fastighet eller får den som gåva så har man inget "eget" anskaffningsvärde vid en senare kapitalvinstberäkning. Man anses då inträda i den föregående ägarens skattemässiga situation och ens anskaffningsutgift för fastigheten är den förre ägarens anskaffningsutgift. Detta kallas för kontinuitetsprincipen och den finns uttryckt i inkomstskattelagen (IL) 44 kap. 21 §. Eftersom din far ärvt huset från din mor och hon i sin tur ärvt det från sin mor så är det alltså din mormors anskaffningsutgift du behöver ange för att räkna ut din kapitalvinst (eller kapitalförlust) vid en försäljning.I scenario 2 har din mor köpt sin systers hälft av fastigheten. Då finns det helt plötsligt en anskaffningsutgift för den delen av huset som kan sägas ha uppstått vid din mors förvärv. Detta framgår av IL 45 kap. 3 §. Det din mor fick betalt av hennes syster för hälften av huset utgör följaktligen anskaffningsutgiften för hälften av huset, se IL 45 kap. 19 §. Anskaffningsutgiften för den andra hälften av huset kommer fortfarande att beräknas enligt kontinuitetsprincipen (din mormors anskaffningsutgift) enligt scenario 1 ovan. Det är då givetvis hälften av din mormors totala anskaffningsutgift som ska redovisas, eftersom beloppet ska representera hälften av huset.I och med att fastigheter ofta ökar i värde med tid gissar jag att du får en högre kapitalvinst om du beräknar anskaffningsutgiften enligt scenario 1 ovan (dvs enligt din mormors anskaffningsutgift). Det innebär ju också att du kommer att få betala en högre skatt på försäljningen. Sammanfattning:Om din mor ärvt huset i förskott, så som beskrivits i scenario 1 ovan, kommer du inte att kunna redovisa någon annan anskaffningsutgift än din mormors anskaffningsutgift. Detta eftersom huset gått i arv genom din mor och din far och kontinuitetsprincipen innebär att du då ska försättas i den tidigare ägarens skattemässiga situation.Om din mor och hennes syster ärvt varsin hälft av huset och din mor efter detta köpt ut sin syster så kommer denna summa att kunna redovisas som anskaffningsutgift för hälften av huset. För resterande hälft gäller din mormors anskaffningsutgift, eftersom du ärvt denna del och kontinuitetsprincipen gäller här. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Om det är något som är oklart eller om du har någon ytterligare fundering kring detta ärende; tveka inte att fråga mig på lucas.cyren@lawline.se.

Fråga om kapitalvinstberäkning vid gåva av fastighet samt om uppskovsbelopp är avdragsgillt mot kapitalförlust på fastigheter

2018-05-08 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |2005 köpte jag en tomt och lät uppföra en fastighet som fått värdeår 2007. Tax.värde enl. senaste dekl. är 972,000 kr. Enl. senaste, - förslag fastighetstaxering för 2018 är värdet 1,185,000 kr. Jag har ett uppskov från en tidigare försäljning, en reavinst på 954,455 kr. Ska nu ev sälja eller ge bort min fastighet till min son. (Enda barnet). Om jag ger bort/säljer till tax.värdet så går den nya reavinsberäkningen över till min son? Rätt eller fel? Hur gör vi med min tidigare reavinst? Ska jag betala den? Går det att kvitta den mot en förlustförsäljning av min fastighet till min son?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns en del skillnader mellan att sälja och ge bort fastigheter rent skattemässigt. Jag ska nedan redogöra för vad som kan bli aktuellt i ditt fall.Vanligtvis när man säljer fastigheter och gör vinst på försäljningen (dvs man får mer för fastigheten än vad man själv betalade för den), så har man gjort en s.k kapitalvinst. På denna summa utgår i praktiken 22% kapitalvinstskatt.Det finns också möjlighet att få uppskov på hela, eller en del av, kapitalvinstskatten för att man ska kunna ha ekonomiskt utrymme att direkt efter försäljningen kunna köpa en ny bostad. Det är detta du fått för din tidigare försäljning.Gåva av fastighetOm du ger bort fastigheten till din son så gör du ingen kapitalvinst, eftersom du inte får någon ersättning. Då säger man att din son "inträder i din skattemässiga situation", vilket innebär att kapitalvinsten (eller kapitalförlusten) vid hans senare försäljning kommer att beräknas utifrån vad du betalade för fastigheten när det begav sig. Detta framgår av inkomstskattelagen 44 kap. 21 §.Om du skänker honom fastigheten kommer du alltså inte att få något betalt, men du slipper samtidigt att betala eventuell kapitalvinstskatt på beloppet. Din son behöver heller inte betala någonting för fastigheten. Om din son å andra sidan köper fastigheten av dig finns det två alternativ. Om han köper den av dig till ett pris som understiger beskattningsårets (2018 års) taxeringsvärde (eller marknadsvärdet om detta är lägre än taxeringsvärdet) så betraktas transaktionen fortfarande som en gåva rent skattemässigt, enligt vad som brukar kallas huvudsaklighetsprincipen (du kan läsa mer om huvudsaklighetsprincipen på Skatteverkets hemsida här). Detta får effekten att du förvisso får betalt för fastigheten, men du behöver fortfarande inte betala någon kapitalvinstskatt för försäljningen eftersom du inte gjort någon kapitalvinst. Din son inträder även här i din skattemässiga situation. Om du dessutom säljer fastigheten till ett pris som understiger 85% av taxeringsvärdet så behöver inte din son betala stämpelskatt för förvärvet. Varför skulle det här kunna vara att föredra? Jo, här har du möjlighet att sälja fastigheten till din son till ett förmånligt pris och din son kommer inte att behöva betala varken kapitalvinstskatt eller stämpelskatt. Samtidigt innebär detta att du kan få loss lite pengar. Pengarna kommer du nämligen behöva när du återför uppskovsbeloppet som du skriver om. Mer om detta nedan.Köp av fastighet Om din son köper fastigheten av dig till ett pris som tangerar eller överstiger taxeringsvärdet så betraktas transaktionen som en avyttring (försäljning) och kapitalvinstberäkning ska göras i sedvanlig ordning och du ska skatta 22% på denna vinst. Din son behöver i detta fall, utöver försäljningspriset, även betala stämpelskatt.Återföring av uppskovsbeloppetDu undrar vad du kan göra med din tidigare reavinst. Det är en lite missvisande fråga. Du har ju nämligen bara fått uppskov med skattebetalningen, vilket innebär att du har en latent skatteskuld till Skatteverket. När du återför uppskovet till betalning så får du alltså en skattesmäll på 22% av det uppskovsbelopp som du beviljats, som ska betalas in till staten.Om du vid din tidigare försäljning beviljades uppskov med 954.455 kr så ska alltså 22% av detta uppskov betalas in till Skatteverket när uppskovet återförs, dvs nästan 210.000 kr.Denna skatteskuld kan inte användas för att "kvitta ut" andra skulder utan den måste betalas. Det är på grund av detta som det kan vara en bra idé att fundera över ifall du ska sälja fastigheten till en summa som innebär att du kan täcka din skatteskuld. Sammanfattningsvis… Om du ger bort fastigheten till din son eller säljer den till honom för ett belopp som understiger taxeringsvärdet så betraktas transaktionen rent skattemässigt som en gåva. Detta får effekten att din son "inträder i din skattemässiga situation", vilket i sin tur innebär hans vinstberäkning när han säljer huset kommer att beräknas med utgångspunkt i din anskaffningsutgift för fastigheten.Det kan dock finnas en poäng med att ändå ta en liten summa betalt av din son, med tanke på att du har en latent skatteskuld som du kommer att behöva betala från din tidigare kapitalvinst. Denna skuld kan inte kvittas mot någon förlust utan liknande utan den måste betalas av dig. Säljer du huset till din son till ett pris som understiger 85% av taxeringsvärdet så behöver din son inte betala stämpelskatt för köpet. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Deklaration vid kapitalvinstskatt för dödsbo och arvtagare

2018-04-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |EFTER FÖRSÄLJNING AV DÖDSBO 2017 SKA VI NU DEKLARERA DETTA. nÄR SKKA JAG SJÄLV SOM ARVTAGARE DEKLARERA FÖR EV. VINST?MED VÄNLIH HÄLSNING
Lovisa Lundqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att det i dödsboet funnits en privatbostadsfastighet som sålts. Och att du är en dödsbodelägare (efterlevande make/maka, sambo, legala arvingar, universella testamentstagare) som undrar hur du ska deklarera för dig själv som privatperson. Jag kommer svara på frågan utifrån denna tolkning. Har jag missbedömt din fråga är du välkommen att återkomma med mer information så vi kan ge dig rätt svar!Svaret blir beroende av huruvida arvskifte (fördelning av tillgångar efter bodelningen) skett eller inte.Om bostaden sålts före arvskifteDödsboet ska redovisa kapitalvinsten på fastigheten i dödsboets deklaration, inkomstdeklaration 1 lämnas för det år som dödsfallet inträffade. Säljer dödsboet fastigheten innan den har övergått till en arv- eller testaments­tagare ska dödsboet deklarera försäljningen året efter det kalenderår som kontraktet skrevs på.Om bostaden sålts efter arvskifteDödsbodelägarna redovisar enskilt kapitalvinsten på sin andel av fastighetsförsäljningen. Försäljningen deklareras året efter det kalenderår som ni och köparen skrev på köpekontraktet. Såldes fastigheten under 2017 ska försäljningen deklareras för senast 2 maj 2018. Hur kapitalvinst beräknas framgår av 44 kap., 45 kap. och 46 kap. Inkomstskattelagen. För inkomst av kapital gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner. Kapitalvinsten för en privatbostadsfastighet ska alltså beräknas enligt följande:Försäljningspriset - utgifter för försäljningen - inköpspris och lagfartskostnader m.m. - förbättringsutgifter + återföring av uppskov = vinst/förlustMer information om t.ex. skatteregler för dödsbon samt relevanta blanketter finner du på Skatteverkets hemsida.Vänliga hälsningar,

Rätt skattesubjekt vid kapitalvinst

2018-04-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej Jag köpte en lägenhet till mig och min dotter för något år sedan. Eftersom det var tänkt att jag ganska snabbt skulle flytta ut och ihop med min nuvarande sambo så skrev vi ett avtal som gjorde min dotter till ägare för att hon skulle kunna bo kvar i lägenheten när jag flyttade. Riksbyggen krävde att hon stod som ägare. Lånet på lägenheten stod på mig och det var även jag som tog lån för renovering av lägenheten. Nu sålde vi lägenheten och både bostadslånet och lånet för renoveringen löstes med försäljningspengarna. Ingen vinst har gått till henne eftersom det är jag som har stått för allt - detta var vår överenskommelse. Nu studerar hon och har CSN och försäljningen kommer att deklareras av henne. Kan vi på något sätt visa att hon inte tagit dela av vinsten och det därför inte borde påverka hennes CSN?Med vänlig hälsning
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om vem som är rätt skattesubjekt, om det är den som står som ägare eller om det är den som tagit lånet och sedan faktiskt får vinsten. Precis som du skriver så kan det påverka din dotters CSN om hon ses som skattesubjektet. Jag har valt att dela upp svaret i en kort del och en lite längre resonerande del eftersom ni vill veta om det finns möjligheter att argumentera för att det är du som ska beskattas för vinsten istället. Det korta svaret är att det troligtvis är din dotter är som måste ta upp kapitalvinsten till beskattning. Det långa svaret är det saknas regler i Inkomstskattelag (1999:1229) som säger vem som är rätt skattesubjekt för kapitalvinsten som uppstår när en tillgång avyttras och det är någon annan som egentligen får tillgång till pengarna, så som i ert fall. Det har varit omdiskuterat om det alltid är den som säljer tillgången, eller om det kan vara någon annan som är rätt skattesubjekt. Även om det finns rättsfall som handlar om frågan, är det inte helt klarlagt exakt vad som avgör om du eller din dotter ska ses som skattesubjektet. I domen RÅ 1955 Fi 373 fastslogs att den som sålt en avverkningsrätt och låtit sina barn få en del av vinsten ändå beskattas för hela vinsten. Om vi tar resonemanget från det rättsfallet skulle det innebära att det är din dotter som ska beskattas, även om hon gav bort vinsten till dig direkt efter. Det här fallet handlade också om kapitalvinster, som ert fall. Det finns också rättsfall som handlar om förvärvsinkomster så som löner och dylikt, istället för kapitalvinster som ert fall handlar om. Ett av de mest kända fallen, RÅ 1962 ref. 42, kallas "Fader Gunnar" och säger att det är den som disponerat över inkomsten är den som ska beskattas för inkomsten. Det handlar alltså om vem som har disponerat över pengarna och spelade i fallet ingen roll om skattesubjektet valt att direkt ge bort pengarna. I ditt fall är det din dotter som disponerat över pengarna genom att ge dem till dig. Men som sagt - de här rättsfallet handlar om förvärvsinkomster medan ert handlar om kapitalvinst (som uppstår när man sålt en tillgång). Jag har inte kunnat hitta något stöd för att det påverkar att det var du som tagit lånet. Slutsatsen är alltså att det inte går att ge ett säkert svar på er fråga, men att jag ser det som troligt att din dotter ska beskattas för vinsten och att det kan bli svårt att hitta stöd för motsatsen. Med vänliga hälsningar,

Beskattningstidpunkt för kapitalvinst

2018-04-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min dotter köper en villa i december 2017 och säljer sin bostadsrätt i januari 2018.Kan hon vänta med att deklarera vinsten och söka uppskov på vinsten till deklarationen 2019?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 47 kap. 2 samt 5 a § Inkomstskattelag (1999:1229) har den skattskyldige rätt att göra avdrag för uppskovsbelopp om hon/han säljer en bostad med vinst och innan eller efter det köper en ny bostad som han/hon flyttar in i. Din fråga säger inget annat än att hon flyttat in i sin nya bostad så jag antar så är fallet. Din dotter har alltså rätt att göra uppskov. När ska vinsten deklareras och avdraget göras:Din dotter ska deklarera vinsten efterföljande år från det att hon gjort vinsten på lägenheten enligt 44 kap. 26 Inkomstskattelag (1999:1229). Det betyder, precis som du säger att hon ska deklarera vinsten och begära uppskov först i nästa (det vill säga 2019) års deklaration. Det är då som hon deklarerar sina inkomster och avdrag för 2018. Med vänliga hälsningar,