Hur beskattas försäljningen av aktier som jag fått i gåva?

2018-04-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag har fått Volvoaktier som gåva från min mamma. Hon i sin tur har fått överta dessa då hennes man dog. Han i sin tur har fått dessa från Volvo som en löneförmån. Hur ska detta beskattas då de sålts av?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Försäljning av aktier beskattas som inkomst av kapital. Detta betyder att du måste betala kapitalvinstskatt vid aktieförsäljningen. Beskattningsprocenten är 30% av kapitalvinsten.Eftersom både du och din mor genom gåvor fått aktierna så behandlas ni enligt inkomstskattelagen 44 kap. 21 § som den tidigare ägaren, dvs ni är i samma skattemässiga situation som den tidigare ägaren (i ert fall er mors man). Den skattepliktige måste i dessa sammanhang räkna ut om hen gjort en kapitalvinst eller en kapitalförlust på aktierna (dvs, har aktierna vid försäljningen ett högre eller lägre värde än vad de hade vid anskaffandet?). Kapitalvinsten räknas ut genom att du tar försäljningspriset och subtraherar omkostnadsbeloppet (anskaffningspriset och eventuella förbättringskostnader). Detta framgår av inkomstskattelagen 44 kap. 13-14 §.Jag förstår att det kan vara svårt att i din situation få reda på anskaffningspriset på aktierna eftersom varken du eller din mor förvärvat aktierna. Det faktum att din mors man fått aktierna som en löneförmån kan förstås också försvåra beräkningen. Skatteverket har dock ett par verktyg och en del information på sin hemsida som kan vara till hjälp för att beräkna omkostnadsbeloppet. Jag lägger en länk här.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Kan vi byta fastighetsandelar med varandra utan att bli beskattade?

2018-04-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Mina syskon (C och K) och jag (L), alla pensionärer, äger genom arv i två led två fastigheter. Det är en typisk släktegendom. Vi har nu ca 17 barn och barnbarn och vi vill gärna dela upp fastigheterna nu så att det går att bygga fler hus för två olika släktled (det tredje har flyttat utomlands).De två fastigheterna är fastighet 1 och fastighet 2. Fastighet 2 är inte bebyggd. Vår tanke är att L ska få K och C tredjedelar i fastighet 2 och C och K ska få L:s tredjedel i fastighet 1. Vi har tänkt oss att det ska vara ömsesidiga gåvor och inga pengar ska betalas åt något håll. Kan vi genomföra detta utan att bli beskattade?Vi har tidigare fått svaret att Skatteverket ser det som avyttringar. Men fastigheterna är högt värderade på marknaden: fastighet 1 ca 5.1 mkr och fastighet 2 ca 2.7 mkr. En tredjedel i fastighet 1 är värd 1.7 mkr och skatten (22 %) blir ca 370 000 kr. På samma sätt för fastighet 2. Ingen av oss har dessa pengar utan behöver ta upp lån för att betala skatten. Det känns konstigt - ingen av oss ökar sin förmögenhet eller avyttrar den. Den samlas bara till en annan del i samma fastighet.Vi förstår att en gåva inte kan vara förknippad med en motprestation och att man förvisso kan se de ömsesidiga gåvorna som varandras motprestationer. Men om vi låter t ex två år förflyta ("karenstid") mellan den första gåvan och den andra – skulle det då kunna betraktas som gåvor utan motprestationer?Om vi blir tvungna att betala omkring en miljon tills
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är att ni inte kan genomföra överlåtelserna på det sätt du beskriver utan att det får beskattningskonsekvenser för samtliga inblandade. Jag kommer nedan att mer utförligt förklara vad som gäller och varför, samt redogöra för vilka skattemässiga konsekvenser som följer om ni väljer att genomföra överlåtelserna.---------------Gåva eller avyttring (byte)?Avgörande för svaret på din fråga är huruvida transaktionerna ska klassificeras som gåvor eller avyttringar i inkomstskattelagens mening (IL). Utgångspunkten skatterättsligt är nämligen, precis som du är inne på, att överföringar i form av gåvor kan ske skattefritt medan avyttringar medför skattemässiga konsekvenser (1 kap 6 §, 8 kap 2 § IL). Den form av avyttring som här är aktuell att diskutera är byte (44 kap 3 § IL).Hur bedömningen görsFör att en överlåtelse ska klassas som en gåva krävs först och främst att tre kriterier är uppfyllda:1) förmögenhetsöverföring (värde överförs mellan parterna)2) gåvoavsikt (givaren ska ha för avsikt att utan motprestation öka mottagarens förmögenhet)3) frivillighet (givaren ska frivilligt ha valt att genomföra transaktionen)I fall där kriterierna ovan är uppfyllda men viss ersättning utgår rör det sig om ett så kallat blandat fång. För fastigheter gäller då den s.k. huvudsaklighetsprincipen, vilken innebär att även om gåvokriterierna ovan är uppfyllda betraktas hela överlåtelsen som ett köp om ersättningen överstiger fastighetens taxeringsvärde. Ersättningen behöver inte bestå i pengar utan kan likaväl vara exempelvis övertagande av lån eller som i ert fall mottagande av en annan fastighet. Bedömning av ert fallMålet med transaktionerna så som du beskrivit dem är inte att någon av er ska berikas med ökad förmögenhet, utan att de samägda fastigheterna ska delas upp för ett mer renodlat ägande. Förutsättning för respektive syskons överlåtelse är att hen blir mottagare i annan överlåtelse (som dessutom är av ungefär motsvarande värde) vilket alltså gör att gåvoavsikten (som är ett nödvändigt kriterium) kan ifrågasättas. På grund av den ersättning som de "ömsesidiga gåvorna" utgör kommer transaktionerna ni ämnar att genomföra klassificeras som byten, vilket alltså är en form av avyttring. Denna bedömning är oberoende av hur ni själva väljer att beteckna överlåtelseavtalen; avgörande är rättshandlingarnas verkliga innebörd.– Kan det betraktas som gåvor om vi låter en "karenstid" förflyta mellan överföringarna av fastigheterna?Som jag skrivit ovan görs bedömningen av hur överlåtelserna ska klassificeras utifrån transaktionernas verkliga innebörd. Avgörande här är alltså som framgått huruvida ersättning utgår för "gåvan", här i form av mottagande av annan fastighet. I bedömningen av huruvida ersättning utgått, det vill säga om motprestation finns, är tid som passerar mellan transaktionerna en faktor som i viss mån kan tala för att gåvoavsikt finns och att samband mellan gåvorna saknas. I ert fall är dock min bedömning att det, även om ett par år förflyter emellan, finns uppenbara samband mellan transaktionerna. Såväl er faktiska avsikt som det faktum att det rör sig om så pass stora och lika värden som ska överföras talar för denna bedömning. På grund av dessa samband mellan överföringarna blir det svårt att argumentera för att de är fristående i förhållande till varandra. De bör alltså klassificeras som byten även om ni låter en "karenstid" förflyta mellan överföringarna.Vad blir de skattemässiga konsekvenserna av ett fastighetsbyte?Utifrån din fråga uppfattar jag det som att C, K & L alla äger sina andelar av fastigheterna i egenskap av privatpersoner, att huset på fastighet 1 används för privat bruk såsom permanent boende eller fritidsbostad samt att avsikten är att bygga en privatbostad även på fastighet 2. Under dessa förutsättningar är såväl fastighet 1 som fastighet 2 privatbostadsfastigheter. När jag nedan beskriver beskattningskonsekvenserna av ett fastighetsbyte kommer jag alltså ha som utgångspunkt att det rör sig om sådana privatbostadsfastigheter. (2 kap 8 & 13 § IL)– KapitalvinstbeskattningI enlighet med det jag skrivit ovan utgör transaktionerna byten, vilket i sin tur är en form av avyttring. Vid avyttring av fastigheter ska en kapitalvinstberäkning göras för respektive överlåtelse (det vill säga som om det skett fyra stycken försäljningar respektive köp) för att konstatera vad som ska tas upp och beskattas som inkomst av kapital (44 kap 3 & 13 §, 1 kap 6 §, 41 kap 1-2 § IL). Att en av er eventuellt är begränsat skattskyldig i Sverige på grund av bosättning utomlands spelar ingen roll för kapitalvinstbeskattningen för fastighetsavyttring (3 kap 3, 17 & 18 § IL).Kapitalvinstberäkningen ligger till grund för skatteunderlaget, det vill säga det belopp som skatt ska betalas på. Det är alltså inte så, som du utgått från i beräkningarna i din fråga, att hela ersättningen ska beskattas.Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen från avyttringen (1) (minskad med vissa eventuella utgifter i samband med avyttringen) och fastighetens omkostnadsbelopp (2) (anskaffningsvärde + vissa utgifter för förbättring av fastigheten) (44 kap 13 § IL). Det är sedan utifrån kapitalvinsten om skatten beräknas (3).1. Ersättningen från avyttringenOm ni genomför överlåtelserna på det sätt som du beskrivit ovan kommer ersättningen för avyttrad fastighet som nämnt att vara den fastighet som tas emot i byte. I sådana situationer gäller enligt praxis att det värde som ska användas i kapitalvinstberäkningen är marknadsvärdet vid bytestillfället (se exempelvis RÅ 1991 ref. 98, jfr 61 kap 2 § IL). Under förutsättning att de marknadsvärden du angett i frågan stämmer vid tidpunkten för överlåtelserna blir alltså följande belopp ersättningen för de avyttrade fastighetsdelarna:– L:s mottagna ersättning för halva hens andel i fastighet 1, vilken avyttras till C, blir 900 000 kr.– L:s mottagna ersättning för halva hens andel i fastighet 1, vilken avyttras till K, blir 900 000 kr.– C:s mottagna ersättning för hens andel i fastighet 2, vilken avyttras till L, blir 850 000 kr.– K:s mottagna ersättning för hens andel i fastighet 2, vilken avyttras till L, blir 850 000 kr.Från mottagen ersättning får avdrag göras för eventuella kostnader i samband med respektive avyttring, exempelvis eventuella kostnader för värdering och besiktning. (44 kap 13 § & 45 kap 19 § IL)2. OmkostnadsbeloppBeskattning ska ske av kapitalvinsten, inte av hela ersättningen. Vid uträkning av kapitalvinsten ska därmed ett så kallat omkostnadsbelopp dras av från ersättningen från avyttringen. Omkostnadsbeloppet är summan av anskaffningskostnader (inköpspris, lagfartskostnad, utgift för inteckning etc) samt vissa utgifter för förbättring av fastigheten (värdeökning till följd av reparation och underhåll som gjorts de senaste fem åren, ny-, till-, ombyggnad eller andra grundförbättringar under förutsättning att kostnaderna varit minst 5000 under samma år och inte redan dragits av som ROT-avdrag) (44 kap 14 §, 45 kap 11-12 § IL).I och med att ni förvärvat fastigheterna genom arv, alltså skattefritt, gäller enligt kontinuitetsprincipen att ni vid avyttringen ska beräkna omkostnadsbeloppen utifrån den anskaffningsutgift den som från början köpte fastigheterna hade (44 kap 21 § IL). För det fall att fastigheterna är köpta före år 1952 beräknas anskaffningsutgiften till 150 % av taxeringsvärdet för år 1952 (45 kap 28 § IL).Baserat på de uppgifter du lämnat i frågan kan jag tyvärr inte närmre specificera vad omkostnadsbeloppen för de olika delarna av fastigheterna kan tänkas uppgå till.3. Beräkning av skattenNär kapitalvinsten beräknats enligt ovan (1 & 2) ska 22/30-delar av denna tas upp som inkomst av kapital i deklarationen för det år då överlåtelserna gjorts. I inkomstslaget kapital tas även upp andra kapitalvinster och kapitalförluster (exempelvis ränteutgifter och förlust på sålda värdepapper). Det totala överskottet i inkomstslaget kapital beskattas därefter med 30 % (förenklat kan alltså sägas att det rör sig om 22 % skatt på kapitalvinst hänförlig till fastighetsavyttring). (41 kap 12 §, 42 kap 1 §, 44 kap 26 § IL).Observera att jag ovan utgått från att ni alla tre kommer att göra en kapitalvinst och överskott i inkomstslaget kapital – inte kapitalförlust och/eller underskott. Till viss del gäller andra regler för uträkningen vid förluster. Motivet till min utgångspunkt är att jag har svårt att tänka mig att fastigheterna skulle ha sjunkit i värde sedan inköp.– StämpelskattEfter överlåtelserna kommer ni alla tre att behöva söka lagfart för era respektive fastigheter vilket medför en administrativ avgift på 825 kr (20 kap 1 § jordabalken). Därutöver ska vid förvärv av fastighet en stämpelskatt betalas, motsvarande 1,5 % av ersättningen (angående ersättningen, se beräkningen under 1 ovan). (1 & 4 § stämpelskattelagen)– FastighetsskattMed ägandet av fastighet följer även betalningsansvar för följande års fastighetsskatter. För fastighet 1 som är bebyggd uttas i regel kommunal fastighetsavgift (lag om kommunal fastighetsavgift) och för fastighet 2 som är obebyggd uttas en statlig fastighetsskatt (lag om statlig fastighetsskatt). --------------Hoppas du fått svar på din fråga! Om något känns oklart är du välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Går det att göra avdrag för kapitalförlust av Bitcoin när man deklarerar?

2018-03-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag har en kompis som köpte Bitcoins i december för 500 000 kr, vilka nu har förlorat sitt värde med drygt 300 000 kr (värda ca 200 000 kr om han hade sålt dem nu). Jag har hört att det finns något som heter 'dra av mot skatten' när man deklarerar, vad innebär detta och skulle han kunna få tillbaka någon del av sin förlust om han gjorde det?Tack
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den virtuella valutan Bitcoin har ingen formell utgivare och omfattas inte direkt av något lands lagstiftning. Vissa bestämmelser om Bitcoin i förhållande till beskattning (skatt) hittar du dock i Inkomstskattelagen (IL). En vinst eller förlust måste generellt sett vara realiserad för att det ska bli fråga om beskattning eller avdragsrätt, dvs. en försäljning måste äga rum och då uppkommer en vinst eller förlust som du i vissa fall kan göra avdrag för. Försäljning av Bitcoin ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar (IL 52 kap.). Vid en försäljning där din kompis gör en förlust deklareras det på blankett K4 avsnitt D som lämnas in tillsammans med inkomstdeklarationen. Där finns möjligheten att göra avdrag för en kapitalförlust (det man förlorar) med 70% (52 kap. 5§). Hoppas att det här har varit till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Beskattningstidpunkten vid fastighetsavyttring

2018-03-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Skatt vid villkorad försäljning.hej. vi sålde vår fastighet under 2017 och fick då ett förskott på 10% av försäljningspriset. Resterande betalning får vi då detaljplanen vinner laga kraft. Uppskattat till Q3 2018. Men kan också bli uppskjutet varvid vi bor kvar. Enligt Skatteverket ska vi betala skatt på hela försäljningspriset. Trors att vi bara fått 10% av köpesumman. Kan detta stämma? Då måste vi till banken och försöka låna några miljoner för att betala skatt på pengar vi ännu inte fått ! Och vad händer om detaljplan blir uppskjuten och vi får vänta längre på våra pengar?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beskattningstidpunkten för avyttring av en fastighet är reglerat i 44 kap. 26 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P26S1). Där anges det att det är året då egendomen avyttras som en egendom ska beskattas. När egendomen betalas är således inte relevant för när skatten ska betalas. Skatteverket har således gjort en korrekt bedömning. Ett undantag till denna regel finns i 44 kap. 28 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P28S1) som anger att om kapitalvinstens storlek är beroende på en framtida händelse och man därför inte kan beräkna kapitalvinsten under avyttringsåret. En möjlighet till att beskattningen inte ska ske när ni sålde fastigheten skulle därmed kunna vara om köpesummans storlek är beroende på när detaljplanen vinner laga kraft, men utgångspunkten är att i ska skatta för hela kapitalvinsten oavsett när köpesumman betalas.Om ni vill läsa mer har skatteverket en vägledning rörande beskattningstidpunkten:https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/2712.htmlHoppas ni fick svar på er fråga!

Beräkna avdrag för fastighetsförsäljning

2018-04-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Min far och mor var gifta när de köpte ett hus 1963.Huset stod i min far namn till 2012, då mor fick halva huset.När min far gick bort 2016 ärvde min mor resten och sålde huset 2017.Fråga: kan min mor dra av inköpspris och grundrenoveringar som gjorts före 2012 ?Om inte, hur mycket kan dras av från 2012 50% av renoveringskostnader eller 100%.
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din första fråga rör vilka kapitalavdrag som får göras vid fastighetsförsäljning. Först kan det konstateras att vem som ägde fastigheten innan 2012 inte spelar roll vid en skatteberäkning. Enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL) framgår det att om en person fått egendom genom gåva eller arv träder gåvotagaren respektive arvtagaren in i överlåtarens skattemässiga ställning. Det innebär alltså att kapitalvinsten för din mor ska beräknas på samma sätt som om din far hade sålde huset, De avdrag som kan göras ska därmed göras med 100% oavsett om din mor ägde enbart halva huset när de avdragsgilla kostnaderna skedde.Kapitalvinsten räknas ut enligt 44 kap. 13-14 § IL som skillnaden mellan köpeskillingen för den avyttrade tillgången minskat med kostnader för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet åsyftas dels inköpskostnaden och dels förbättringsutgifter. Inköpspriset ska därmed dras av från köpeskillingen för att räkna ut kapitalvinstenRörande vilka avdrag för förbättringsutgifter om får göras framgår det av 45 kap. inkomstskattelagen (IL). I 45 kap. 11 § 1 st IL ställs ett grundkrav för samtliga förbättringsutgifter upp: utgifterna måste under ett beskattningsår uppgått till minst 5000 kr, har de inte gjort det kan inga avdrag göras. För förbättrande underhåll, t.ex tapetseringar och vissa renoveringar behöver utgifterna hänföras till några av de fem föregående beskattningsåren vilket i det här fallet är från 2012. För att inte denna femårs regel ska gälla behöver renoveringen anses som en nybyggnad, tillbyggnad eller en annan grundförbättring. Jag bifogar skatteverkets utlåtande om vad som anses som en grundförbättring och vad som enbart anses som ett förbättrande underhåll. https://www.skatteverket.se/download/18.4a4d586616058d860bca432/1517582511135/forsaljning-av-smahus-skv379-utgava24.pdfHoppas du fick svar på din fråga!

Får en göra avdrag i deklarationen för att ha betalat av sambons lån?

2018-04-11 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och min sambo har under åren belånat vår då gemensamma fritidshus, totalt 1,7 Mkr. Vi står båda som låntagare av lånen.Vid försäljning av fastigheten 2017 var min sambo och vår dotter ägare till fastigheten. 75-25%. Jag var utköpt. Jag hade inga möjligheter att återbetala min del av lånen som var intecknade i fastigheten utan det fick min sambo göra. Hon betalade både hennes och min del av lånen.Kan hon göra avdrag för underskott av kapital för den del av lånen som är mina, men som jag inte kan betala. och i så fall. Hur gör hon?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis att ge ett sammanfattande svar på din fråga för att därefter lämna en mer utförlig redogörelse för vad som gäller lite mer allmänt kring beskattning i inkomstslaget kapital, vilken du kan läsa om intresse finns. Längst ned finner du kontaktuppgifter till mig ifall något skulle vara oklart eller om jag missuppfattat någon omständighet.Sammanfattande svar på din frågaDin sambo har ingen möjlighet att göra avdrag i deklarationen för avbetalningarna på lånet – varken sin eller din del av lånet. Det kan dock vara så att det finns andra utgifter som ger möjlighet till vissa avdrag, exempelvis räntekostnader för lånet.---------------UtgångspunkterJag uppfattar situationen som att fritidsfastigheten använts av er själva såsom fritidsbostad samt ägts av er i egenskap av privatpersoner och kommer därför utgå från detta i mitt svar. Fastigheten är därmed att betrakta som privatbostad i inkomstskattelagens (IL) mening (2 kap 8 & 13 § IL). Då inget annat framgår förutsätter jag att fastigheten inte förvärvats tidigare än år 1952 – i annat fall gäller vissa speciella regler (44 kap 28 § IL).Vidare kommer jag utgå från det ägarförhållande du beskrivit ovan, det vill säga att de faktiska ägarna av fastigheten vid försäljningen var din sambo och er dotter. Då det verkar som att du blev utköpt tidigare än 2017 kommer jag fokusera mitt svar på vilka avdragsmöjligheter som kan finnas för din sambo och eventuellt även er dotter för beskattningsåret 2017. Jag kommer dessutom utgå från att din sambo och dotter inte sedan tidigare har uppskov (uppskjuten skatt från annan fastighetsförsäljning).Hur beskattas fastighetsförsäljning?Den kapitalvinst (eller kapitalförlust) som gjordes vid försäljningen av fastigheten ska tas upp i deklarationen för 2017 under inkomstslaget kapital (41 kap 1-2 § & 44 kap 26 § IL). Den som gör ett överskott i inkomstslaget kapital är skyldig att betala skatt. Skattesatsen ligger på 30 %, men för kapitalvinster på just privatbostadsfastigheter gäller att enbart tjugotvå trettiondelar av kapitalvinsten ska beskattas – i praktiken är alltså skatten för kapitalvinst av privatbostadsfastighet 22 % (45 kap 33 § & 65 kap 7 § IL).Beräkning av kapitalvinstKapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan inkomsten från försäljningen och fastighetens omkostnadsbelopp (anskaffningsvärde + vissa utgifter för förbättring av fastigheten) (44 kap 13-14 § IL).Från försäljningspriset får alltså vissa avdrag göras vilket innebär att kapitalvinsten som ska beskattas minskar (45 kap 11-12 § IL):– kostnader hänförliga till försäljningen, exempelvis mäklarkostnader, värdering, besiktning– inköpspriset för fastigheten, lagfartskostnad, utgift för inteckning– kostnader för ny-, till-, ombyggnad eller andra grundförbättringar som gjorts på huset (i den utsträckning kostnaderna varit minst 5000 under ett kalenderår)– kostnader för reparationer och underhåll som gjorts år 2012 eller senare, i den mån åtgärderna medfört en värdeökning som bestod vid försäljningstillfället jämfört med när ni köpte fastighetenObservera att kostnad som redan dragits av i form av ROT-avdrag inte får dras av igen (44 kap 14 § IL).Avdragen enligt ovan redovisas på en K5-blankett. Den summa som finns kvar efter att ovanstående avdrag gjorts utgör kapitalvinsten för fastigheten. Av denna ska 22/30-delar tas upp som inkomst av kapital i deklarationen.Vilka andra avdrag får göras i inkomstslaget kapital?Under inkomstslaget kapital ska som nämnt kapitalvinsten från fastighetsförsäljningen tas upp (med så stor andel i din sambos respektive er dotters deklaration som motsvarar ägandet). Därutöver ska andra kapitalinkomster tas upp, såsom exempelvis inkomster från värdepapper. Vidare får avdrag göras för vissa kostnader som är kopplade till inkomsterna samt eventuella kapitalförluster. (42 kap 1 § IL) Får några avdrag göras för lånet?Vad gäller lånet får avdrag göras för ränteutgifter som en betalningsansvarig gjort – däremot inte för amortering av lån (42 kap 1 § andra stycket IL). Din sambo har alltså inte rätt att göra några avdrag för sådana kostnader hon haft som är hänförliga till din del av lånet. Att hon betalat din del av lånet får snarast betraktas som en gåva alternativt lån till dig beroende på vad ni kommit överens om.---------------Hoppas du fått svar på din fråga! Du når mig på malin.gustavsson@lawline.se om något känns oklart och behöver redas ut.Vänliga hälsningar,

Avdrag för byggkostnader

2018-03-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi ska sälja ett fritidshus som vi byggt själva. Tomten köptes 1999. Huset färdigbyggt några år senare. 95 kvm hus på södra gotland. Hur gör man med avdrag för byggkostnad/kvitton? Vi tror att det ska bli avdrag för runt 1000000 kr- inkl tomtköp på 2000 kvm. Alla kvitton samt bygglovsanteckningar finns inte kvar. Lån finns. Jagvet att arbetskostnadi inte dras av. Ska vi vända oss till jurist? Vilken sorts i så fall.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln enligt svensk skattelagstiftning är att avdrag för byggkostnader, även kallat förbättringsutgifter, måste styrkas med kvitton eller fakturor, (se närmare i detalj 45 kap. 11 § Inkomstskattelagen). Eftersom ni verkar sakna möjlighet att styrka era kostnader med kvitton då de inte längre finns kvar kan Skatteverket göra en "skälighetsbedömning". De uppskattar då utgiften för byggkostnaderna till ett s.k. skäligt belopp, vilket bedöms i det enskilda fallet. Man tar då hänsyn till åtgärdernas omfattning, art, tidpunkt och vad som finns för annan bevisning i ärendet. Att ni exempelvis har andra kvitton kvar samt lån är troligtvis till er fördel.I ett mål från 2002 (RÅ 2002 ref. 73) uppskattades ett s.k. skäligt belopp. I målet saknades en utredning om kostnadernas storlek, men det fanns däremot en hel del material i utredningen genom olika ritningar, handlingar, beslut om lån för byggkostnader etc. Avdrag medgavs då till ett skäligt belopp. Min rekommendation är att ta hjälp av en skattejurist eller revisor som kan hjälpa er i ärendet då det rör sig om ett stort belopp som ni begär avdrag för. Hoppas ni har fått svar på er fråga. Glad påsk,Med vänliga hälsningar

Kapitalvinstskatt

2018-03-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej ! Jag ska betala in vinstskatt det här året för min lägenhet jag sålde. Jag köpte lägenheten tillsammans med min sambo för 1.675.000:-. vi stod 50/50 på lånet. drygt 1 år senare gjorde vi slut och det bestämdes att jag bor kvar. vi värderade lägenheten till 2.000.000:-. han fick då sin del av vinsten minus en summa jag lagt mer i handpenning (vi hade skuldebrev på det) så han fick 137.500:- ner i fickan och jag stod sen ensam på lånen. Vi gjorde ett överlåtelseavtal. drygt ett år efter det utökade jag bolånet med 100.000:- för att renovera köket. Förra året sålde jag bostaden och fick 3.100.000:-. Jag har svårt att greppa vad min vinstskatt blir? räknar jag med att jag köpte lägenheten för 1.675.000/2 (837.500) har jag alltså en vinst på 2.263.000:- som ska beskattas 0,22% (497.860:-) Men jag har ju inte gjort en vinst på så mycket pengar? eftersom jag tog över hela lånet blev min vinst 1.425.500 (x0.22 = 313.500:-)sen har jag de där 100.000:- som jag utökade bolånet med som jag inte vet vad jag ska göra med? mycket tacksam för att få lite klarhet i det här.. Nu har jag köpt en ny lägenhet tillsammans med min nuvarande sambo, eftersom vi gick in 50/50 på den så blev kostnaden för den mindre än förra lägenheten. så skatten måste betalas in det här året. mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket rätt så måste du betala kapitalvinstskatt när du sålt din bostad med vinst. Kapitalvinstskatten ligger på 30 procent dock ska den vinsten kvoteras till 22/30 eftersom det är en privatbostadsfastighet vilket i sig resulterar en skatt på 22 procent (65 kap. 7 § + 45 kap. 33 § inkomstskattelagen). Beräkningen sker på så sätt att du räknar skillnaden mellan försäljningspriset minskat med utgifterna du haft på bostaden (44 kap. 13 § inkomstskattelagen). Utgifterna för bostaden kallas för omkostnadsbelopp i detta ingår köpeskillingen, förbättringsutgifter och mäklarkostnader (44 kap. 14 § inkomstskattelagen). Dessa angivna kostnader får du räkna av från försäljningspriset eftersom det är utgifter du haft på fastigheten. Att du utökat bostadslånet med 100 000 kr är i sig ingen avdragsgill kostnad om inte det är så att du renoverat för dem. Är det så att du renoverat bostaden med dem pengarna så är de avdragsgilla. Skatteverket kan komma att begära dig på bevisning där du ska styrka att dessa 100 000kr gått till förbättringsutgifter. Detta gör du med exempelvis kvitton eller för och efterbilder. Exempel på hur du kan räkna. Eftersom jag inte vet exakt vad du haft för kostnader så kommer jag inte kunna räkna ut ett exakt belopp. Men jag hoppas att mitt exempel ska vara till någon hjälp eller vägledning. Du och din dåvarande sambo köpte bostaden för 1 675 000 kr. Sedan tog du över huslånet varför du ska räkna på köpeskillingen 1 675 000 kr enligt köpekontraktet. Du sålde sedan bostaden för 3 100 000 kr. Vi har nu en vinst på 1 425 000 kr av den vinsten behöver du endast skatta 22/30 vilket resulterar i ett belopp på 1 045 000 kr (jag räknade så här 22/30 x 1 425 000 = 1 045 00 kr). Det är det här beloppet på 1 045 000 kr du räknar 30 procent skatt på och summen blir 313 500 kr. Alltså kommer du behöva skatta 315 500 kr i mitt exempel. Observera att jag innan exemplet nämner att jag inte räknat på avdragsgilla utgifter du haft som exempelvis lånet på 100 000kr. Det lånet får endast dras av om det gått till reparation/renovering och om du drar av det så kommer kapitalvinsten minska och därav får du ett lägre slutbelopp som du ska skatta. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, du är välkommen att höra av dig med mer frågor och funderingar. Jag rekommenderar dig dock att tala med skatteverket angående mer detaljerade frågor kring skatt, de har en skyldighet att besvara dina frågor och vägleda dig rätt. Med vänliga hälsningar!