Hur betalas skatt på försäljningen av en fastighet?

2018-11-08 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vad blir vinstskatten på en hus/ tomtfärsäljning som säljs till släkt för ett taxeringsvärde på 300 000.Skattar en person som är bosatt utomland.? Om det är 2 personer ska dela på 300 000 (taxeringsvärdet)för en försäljning hur mycket kan det då tänkas bli i skatt för var och en och ev övriga kostnader.? Hur lång tid har dom som köper på sig att betala?
Malin Waldén |Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline! Hur blir vinstskatten?Hur mycket som ska betalas i vinstskatt beror på vad fastigheten kostade när den köptes. Vinsten är skillnaden på vad fastigheten kostade när den köptes och vad den ger vid en försäljning. Det är bara vinsten som beskattas. När vinsten räknas ut ska avdrag för försäljningskostnader och förbättringsutgifter göras, se Inkomstskattelagen (IL) 44 kap. 13-14 §. Exempel:- Huset köptes för 100+Och säljs för 150- Förbättringar i form av renovering har kostat 15- Försäljningskostnader i form av mäklarkostnader blev 10Då blir vinsten som ska beskattas 25 (150-100-15-10=25)Av den summa som blir vinst så ska tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning, se IL 45 kap. 33 §. Som privatperson är skatten 30% på kapitalvinster, se IL 65 kap. 7 §. Detta betyder att den totala skatten blir 22% (22/30 x 30 % = 22%)Vinstskatten är alltså inte beroende av taxeringsvärdet i sig utan på hur mycket ni gör i vinst på försäljningen av huset. Spelar det någon roll att försäljningen sker till släkt?När det gäller att sälja till släkten så är det ingen skillnad från att sälja till någon annan. Försäljningen sker på samma sätt och vinsten beskattas på samma sätt.Skattar personer som är bosatta utomlands?Även om en person inte är bosatt i Sverige är man fortfarande skattskyldig för kapitalvinst som görs på en fastighet i Sverige, se IL 3 kap. 18 § 10 punkten.Fördelning av skatten mellan olika personerSkatten är procentuell så oberoende av hur ägandeförhållandena ser ut så ska fortfarande 22% av vinsten betalas i skatt. Om inte skatten betalas direkt så gäller 22% på varje persons andel.Köparens tid att betalaNär tiden för betalningen ska ske kan ni bestämma själva, se Jordabalken 4 kap. Tidpunkten för betalningen påverkar när köpet ses som fullbordat. Om köparen inte betalar direkt så ska ni upprätta ett köpebrev. Detta kommer att ses som en kredit tills hela summan för köpet är betalt.SammanfattningSkatten på huset är inte beroende av taxeringsvärdet utan av vinsten som görs på försäljningen. Även en person som är bosatt utomlands måste betala skatt på en försäljning av en fastighet i Sverige. För försäljningen och skatten spelar det ingen roll att en släkting köper huset. Tiden för betalning för huset bestämmer ni själva, det kommer ses som en kredit och köpet kommer inte vara fullbordat förrän hela betalningen har gjorts.Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar

Är det möjligt att undvika en vinsbeskattning

2018-10-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag vill hjälpa mitt barnbarn som pluggar på högskola med 1-2 rums bostadsrätt. Meningen är att jag köper den kontant och han står för månadskostnaden. Om ca två år när han slutar plugga och får jobb ( han blir master inom datateknik) tänker han ta ett bolån och köpa lägenheten eller ev köpa större och sälja den mindre. Hur skall vi göra för att slippa vinstskatter och dyl.?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så är du intresserad av att veta hur du i framtiden undviker vinstbeskattning vid en eventuell försäljning av bostaden till din son. Reglerna om kapitalvinstbeskattning återges i 44 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Kortfattat så innebär reglerna om kapitalvinstbeskattning att du måste betala skatt på den vinst du gör när du säljer exempelvis din bostadsrätt. Enkelt exempel: har du köpt en bostad för 1 000 000kr och säljer den sen för 2 000 000kr så ska vinsten du gjort på 1 000 000kr beskattas. Det finns även utrymme till att räkna av vissa utgifter som benämns för avdragsgilla kostnader. Beräkningen sker på så sätt att du räknar skillnaden mellan försäljningspriset minskat med utgifterna du haft på bostaden (44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)). Utgifterna för bostaden kallas för omkostnadsbelopp i detta ingår köpeskillingen, förbättringsutgifter och mäklarkostnader (44 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229)). Dessa angivna kostnader får du räkna av från försäljningspriset eftersom det är utgifter du haft på fastigheten. Till förbättringskostnader räknas renovering som fått huset att öka i värde. Om du vill undvika att betala kapitalvinst så är ditt enda alternativ att sälja bostaden utan vinst. Men när din son sedan säljer den vidare så kommer han förmodligen att vara intresserad av att göra en vinst. Svaret på din fråga blir att det inte är möjligt att undvika en vinstbeskattning så länge det gjorts en vinst. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp annars är du välkommen åter med frågor. Med vänliga hälsningar!

Är spelvinster skattefria?

2018-09-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Är spelvinster från online bettingsidan Pinnacle skattebefriade eller skattepliktade, dvs behöver man betala skatt på sina spelvinster från Pinnacle?Tacksam för svar!
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler kring spelvinster på nätet finns främst i Inkomstskattelagen (IL) och i Lotterilagen. Enligt 3 § i Lotterilagen är sådan vinst som fås från pokerspel/kasino/vadhållning som anordnas för allmänheten, ett lotteri i lagens mening. Vinster på lotterier som anordnas i Sverige är undantagna från skatteplikt, medan vinster på lotterier som anordnas i utlandet beskattas om de överstiger 100 svenska kronor enligt 8 kap. 3 § IL. Sidan som du hänvisar till organiserar online vadslagning vid sportevenemang. Enligt lotterilagens definition är sådan vadslagning att anse som lotteri (se 3 §). Pinnacle är registrerad och licensierad i Curacao som hör till Nederländerna. Skatteverket har konstaterat att spel som tillhandahålls över Internet, anses vara anordnade på den plats där den huvudsakliga verksamheten är förlagd för att organisera och styra spelet. I min bedömning utgår jag ifrån att Pinnacles verksamhet styrs och organiseras på samma plats där företaget är registrerat, alltså på Curacao. Av 8 kap. 3 § IL framgår det att för vinster i lotterier inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är skattefria. Även om Curacao hör till Nederländerna, utgör landet inte i detta sammanhang en del av EES och därför kommer all spelvinst från bettingbolaget och som överstiger 100 svenska kronor att beskattas. Spelvinster beskattas som kapitalinkomster och skatt utgår med 30 procent enligt 42 kap. 25 § IL. Vänligen,

Ska jag betala skatt för avyttring av bostadsrätt även om jag är bosatt utomlands?

2018-07-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har ärvt en bostadsrätt efter min mamma. Jag är sedan länge bosatt i Belgien (utskriven) och lämnar inte in någon deklaration i Sverige. Enligt vad jag förstår skall vinsten på lägenheten vid försäljning tas upp i deklarationen följande år. Hur gör jag eftersom jag inte gör någon deklaration?MvhPer Senninge
Anton Okic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomster på grund av kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL). Med kapitalvinst avses vinst vid avyttring av tillgångar enligt 41 kap. 2 § IL. Precis som du konstaterar ska du alltså betala skatt för eventuell vinst vid avyttring av bostadsrätten i inkomstslaget kapital, då detta anses vara en tillgång. Även om du är skattebefriad p.g.a. anställningsinkomst i utlandet ska du ändå deklarera alla dina inkomster i Sverige som vanligt, du är alltså i detta fallet begränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 18 § 10 p. IL och har således deklarationsskyldighet för en eventuell försäljning av lägenheten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Beräkning av skatt på försäljning av fastighet som erhållits genom gåva

2018-10-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Min bror ska sälja en bostadsrätt som han fått i gåva av mig. Jag köpte den för 150 000kr, skrev över den på honom som gåva. Jag köpte den 2007 och skrev över den på honom 2010. Den är nu värderad till 700 000. Troligtvis kommer han sälja den för en summa omkring detta och sedan ge hälften av pengarna till mig som gåva. Hur blir det med vinstskatt och eventuellt andra skatter i detta läge?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns ingen gåvoskatt. Det innebär att pengarna du får inte kommer att beskattas. Däremot tillkommer en expeditionsavgift när du så småningom ansöker om lagfart. Din bror kommer å sin sida att göra kapitalvinst. Nedan kommer jag att beskriva hur beskattningen av kapitalvinsten beräknas.Beräkning av kapitalvinstFörsäljning av fastigheter räknas till inkomstslaget kapital. En kapitalvinst är skillnaden mellan ersättningen vid försäljning och omkostnadsbeloppet:K = |ersättning| — |omkostnadsbelopp|Omkostnadsbeloppet utgörs i sin tur av anskaffningsutgiften tillsammans med eventuella förbättringsutgifter. O = |anskaffningsutgift| + |förbättringsutgift|Vid gåvor finns ju däremot ingen anskaffningsutgift. När det rör sig om benefika överlåtelser, t ex gåvor, gäller i stället kontinuitetsprincipen. Principen innebär att gåvomottagaren övertar den tidigare ägarens anskaffningsutgift. Vid en försäljning kommer anskaffningsutgiften därför att motsvara den ersättning du tidigare lämnade för fastigheten.KapitalvinstskattenKapitalvinsten som uppkommer i samband med försäljningen blir därför:700 000 - 150 000 = 550 000 krSom privatperson har man rätt att göra en så kallad kvotering. Bestämmelsen innebär att endast 22/30 av kapitalvinsten tas upp till beskattning. Resterande belopp kommer sedan att beskattas i inkomstlaget kapital med en statlig kapitalskatt på 30 %. Skatten som ska betalas blir därför: 0,3 x (22/30 x 550 000) = 121 000 krMed vänlig hälsning,

Ska jag beskatta försäljning av fastighet utomlands?

2018-09-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om jag säljer mitt hus i syd Afrika och vill ta pengarna till Sverige måste jag beskatta dem?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga måste jag veta huruvida du är obegränsat skattskyldig i Sverige och i vilket land du säljer fastigheten. I svaret utgår jag från att du är obegränsat skattskyldig i Sverige vilket innebär att huvudregeln är att du är skattskyldig för alla dina inkomster (alltså även de som härrör från utlandet) enligt 3:3 IL. Exempelvis är du obegränsat skattskyldig ifall du är bosatt i Sverige alternativt ifall du stadigvarande vistas här.Huvudregeln är alltså att du ska beskattas för alla inkomster som du uppbär. Det hade kunnat innebära att ifall du säljer en fastighet eller som i detta fall en lägenhet så skulle du kunna komma att bli skattskyldig för kapitalvinsten både i utlandet (där du säljer fastigheten) och i Sverige. Det låter ju inte rimligt och just därför så har man upprättad dubbelbeskattningsavtal mellan länder för att skydda befolkningen mot detta. Jag vet inte vilket land du säljer fastigheten i men jag kan meddela dig att huvudregeln är att fastigheten endast skall beskattas i det land där fastigheten finns. Detta brukar regleras i dubbelbeskattningsavtalet artikel 13. Jag rekommenderar dig att söka upp just det landets dubbelbeskattningsavtal och ta reda på huruvida du ska beskatta det i Sverige eller inte. Även om du inte ska beskatta inkomsten i Sverige så råder jag dig att spara alla papper och dylikt då svenska banker kommer vilja veta hur du kom åt pengarna. Här kan du hitta Sveriges dubbelbeskattningsavtal.Hoppas att detta ger dig hjälp på vägen!Vänliga hälsningar

Måste skatt betalas vid försäljning av lägenhet även om avsikten är att ge pengarna till släktingar?

2018-08-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag undrar om man betalar skatt vid försäljning av en lägenhet ,och man i samband med den ger pengarna till barn och barnbarn?MVH
Beatrice Krig |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att du är en privatperson som säljer en bostadsrätt, alltså inte inom en näringsverksamhet.En försäljning av en lägenhet innebär en kapitalinkomst, och därför ska skatt betalas vid försäljning av en lägenhet, inkomstskattelagen 1 kap. 3 § 2 p. Detta gäller oberoende av vad du har för avsikt att göra med pengarna efter försäljningen. Här kan du läsa mer om beskattning vid försäljning av bostadsrätt. Du kan räkna ut hur mycket skatt du behöver betala genom en formel, samt vilka skatteavdrag som kan göras. Du hittar även information om hur skatten ska beräknas oavsett om du sålt med vinst eller förlust. Med vänlig hälsning,

Vad gäller skattemässigt när smycken som ägaren har erhållit i gåva ska säljas?

2018-07-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |I fall jag säljer smycken som jag fått som gåva utomlands, genom en auktionsfirma, vad gäller då skattemässigt?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du säljer dina smycken kan du bli beskattad för den kapitalvinst som uppstår. Beskattning sker endast om försäljningen leder till en vinst på mer än 50 000 kr. Jag kommer därför först att förklara hur du beräknar vinsten. Därefter kommer jag att förklara hur du räknar ut den skatt som belöper på vinsten. Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL). Hur beräknas kapitalvinsten? Beräkningen av vinsten sker, enligt 44 kap. 13 § IL, i tre steg: Kapitalvinst = (1)Slutpriset för sålda smycken - (2)försäljningskostnader - (3)omkostnadsbeloppet. Först tar du alltså det pris som smyckena säljs för(1). Priset minskas med sådana avgifter och kostnader som du betalar vid auktionen(2). Därefter minskas den kvarstående summan med omkostnadsbeloppet, dvs., det pris som smyckena en gång köptes för(3). I din fråga framgår att du har fått smyckena i gåva. Omkostnadsbeloppet är därför, enligt 44 kap. 20 § 2st IL, det pris som den förra ägaren köpte smyckena för. Detta kan givetvis vara svårt eller omöjligt att veta och du kan då, enligt 52 kap. 2 § IL, istället räkna fram ett schablonmässigt omkostnadsbelopp genom att ta 25 % av slutpriset minus försäljningskostnaderna. Beräkning av nytt omkostnadsbelopp = (Slutpriset - försäljningskostnader) * 0.25 Exempel: Vi antar att ett smycke har sålts för 100 000 kr. Auktionsfirman tar 2 000 kr i provision. Omkostnadsbeloppet beräknas därefter till (100 000 - 2000) * 0.25 = 24 500 kr. Kapitalvinsten i exemplet blir därför: 100 000 kr (slutpris) - 2 000 kr (försäljningskostnader) - 24 500 kr (omkostnadsbelopp) = 73 500 kr (kapitalvinst). Eftersom vinsten i exemplet är högre än 50 000 kr så kommer beskattning att ske enligt 52 kap. 2 § IL. Hur mycket skatt ska du betala? Skatten uppgår, enligt 65 kap. 7 § IL, till 30 % av den del av kapitalvinsten som överstiger 50 000 kr. Exempel: Vi utgår ifrån samma förutsättningar som i det förra exemplet. Kapitalvinsten har beräknats till 73 500 kr. Skatten beräknas därefter på den del av vinsten som överstiger 50 000 kr, alltså 73 500 - 50 000 kr = 23 500 kr. Skattesatsen är 30 % vilket innebär att skatten uppgår till 23 500 * 0.3 = 7050 kr. Sammanfattningsvis 1. Du beskattas för den del av kapitalvinsten som överstiger 50 000 kr. 2. Kapitalvinsten beräknas som slutpris - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp. 3. Skattesatsen är 30 %. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,