Kapitalvinst Sverige tysk medborgare

2020-05-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag är tysk medborgare och skriven I Tyskland. Jag äger en bostadsrätt I Sverige som jag planerar att sälja. Behöver jag betala eventuell vinstskatt för lägenhetsförsäljningen I Sverige? Eller ska beskattningen ske I Tyskland? Vilka regler gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Eftersom att din fråga berör inkomstskatt är det främst inkomstskattelagen (IL) som jag kommer att beröra. Denna hittar du här!

Som jag förstår dig har du bostad i Tyskland men har en bostadsrätt även i Sverige. I och med att du har din hemvist i Tyskland, kommer Tyskland med största sannolikhet, enligt tysk intern rätt, göra anspråk på den kapitalvinst som uppstår vid avyttring av bostadsrätten.

Trots detta kan du anses vara skattskyldig för inkomster från bostadsrättsförsäljningen även i Sverige under vissa förutsättningar. Om en person uppfyller kraven för att anses obegränsat skattskyldig i Sverige, vilka följer av IL 3:3, innebär detta att alla inkomster som denne tjänar ska beskattas i Sverige, oavsett var de härrör från. I ditt fall är det främst IL 3:3 p. 3 som aktualiseras. Denna anger att om du tidigare har bosatt i Sverige och fortfarande anses ha en väsentlig anknytning hit, så anses du obegränsat skattskyldig i Sverige. För att avgöra om detta rekvisit är uppfyllt görs en helhetsbedömning, men särskilt beaktas ex. om du har svenskt medborgarskap, var din familj befinner sig, var du varaktigt har din bosättning och även var du har dina ekonomiska och sociala intressen (se punkterna i IL 3:7)

Även om du inte skulle anses obegränsat skattskyldig i Sverige, kan Sverige göra anspråk på inkomsten från just bostadsrättsförsäljningen, med hänsyn till att avyttringen de facto sker i Sverige. Detta uttrycks i lagtexten som att du är begränsat skattskyldig för viss inkomst, se IL 3:17. Konsekvensen av att du skulle anses begränsat skattskyldig i Sverige, blir att den kapitalinkomst som uppstår vid försäljningen, är skattepliktig i Sverige i enlighet med IL 3:18 p. 9.

Det kan alltså konstateras att oavsett om du skulle anses obegränsat eller begränsat skattskyldig, föreligger en stor sannolikhet för att både Tyskland och Sverige kommer göra anspråk på att beskatta samma inkomst. Detta innebär att det föreligger en s.k. dubbelbeskattningssituation. I sådana fall är det avgörande vad som framgår av det skatteavtal som Sverige har med Tyskland, för att på så sätt undvika eller åtminstone lindra att samma inkomst beskattas i två stater.

Mellan Sverige och Tyskland finns ett dels ett sådant skatteavtal, dels lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland. I artikel 13 i skatteavtalet framgår att när realisationsvinst uppstår i en annan stat än den som den skattskyldige har sin hemvist i, så ska beskattningen ske i staten där vinsten uppstår, dvs i ditt fall i Sverige. Detta innebär att kapitalinkomsten som uppstår vid försäljningen av bostadsrätten ska tas upp i Sverige. För att dubbelbeskattning sedermera inte ska ske i Tyskland kan olika metoder användas för att undvika alternativt lindra detta. I skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland anges att Tyskland använder den s.k. undantagandemetoden för att undvika dubbelbeskattning. Detta innebär att den svenska skatt du betalar till följd av kapitalinkomsten som uppstår i Sverige, kommer undantas och dubbelbeskattning undviks därför helt.

Sammanfattningsvis kommer troligtvis den kapitalvinst som uppstår vid avyttring av bostadsrättsförsäljningen att innebära att du beskattas för vinsten i Sverige, och sedan kan undanta denna inkomst helt från beskattning i Tyskland med hänvisning till den undantagandemetod som Tyskland tillämpar i denna dubbelbeskattningssituation.

Hoppas det var svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.

Med vänlig hälsning,

Sofia Ander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (346)
2021-01-15 Beskattning av aktier som gåva
2021-01-15 Beskattning av kapitalvinst och arvsskatt
2021-01-05 Kan vi göra avdrag för förbättringsutgifter från 1961 på fastighet vi fått i gåva?
2020-12-29 Beskattning av Bitcoin och andra kryptovalutor

Alla besvarade frågor (88084)