Beskattning av kapitalvinster

2018-12-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi är tre syskon som ärvt en gård.Jag vill att mina syskon köper ut mig vid arvskifte? Behöver jag då betala skatt på den summan de köper ut mig för?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förvärv genom arv eller testamente är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen) vilket innebär att du inte beskattas när du väl tar emot arvet. Dock när du säljer din del av fastigheten till dina syskon gör du en vinst vilken beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången (den summan de köper ut dig för) minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Med att du har förvärvat fastigheten genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, du kommer att träda in i arvlåtarens skattemässiga situation. Detta betyder att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som 1/3 av det arvlåtaren köpte gården för, ökad med 1/3 av eventuella förbättrande reparationer och underhåll som arvlåtaren har gjort i gården (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten = ersättningen för den avyttrande tillgången – utgifter för avyttringen – 1/3 anskaffningsutgiften – 1/3 förbättringsutgifter.Med Vänliga Hälsningar

Betalar arvtagare eller dödsboet vinstskatt på ärvd bostadsrätt?

2018-12-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi är 6 kusiner som ärver min farbror.Han har testamenterat bostadsrätten till mig och min bror och bankmedel och lösöre delas lika mellan kusinerna. Betalar dödsboet eller jag och min bror vinstskatt på bostadsrätten.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om beskattning hittar vi huvudsakligen i Inkomstskattelagen (IL).Vinstskatten betalas vid försäljningen av bostadsrätten och innebär därmed att det blir den som säljer bostadsrätten som också blir den som betalar vinstskatten. Denne kommer då träda in i överlåtarens, dvs er farbrors, skattemässiga situation (se 44 kap. 21 § IL). Detta innebär att den som säljer kommer ta upp överlåtarens omkostnadsbelopp och därmed få göra samma avdrag som överlåtaren skulle ha fått göra. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur beräknas skatten vid försäljning av bostadsrätt?

2018-12-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Om man säljer sin obelånade bostadsrätt som idag har ett värde på ca 3,2 miljoner Sek men denna lgh belånades för x-antal år sen för ca. 600.000 - uppstår vinsten i detta fall på denna mellanskillnad som sedan ska beskattas? Hur hög blir skatten i så fall (på ett ungefär?) 600.000 Sek fick mina föräldrar låna då för denna lgh det rör sig om. Idag äger jag denna bostadsrätt och den är obelånad.
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kapitalvinsten som ska beskattas beräknas på följande sätt (44 kap. 13 § inkomstskattelagen):Ersättningen som fås vid försäljning - försäljningsutgifter (t.ex. mäklarkostnader) - omkostnadsbeloppet.Omkostnadsbeloppet utgörs av utgifter för anskaffning av bostadsrätten samt förbättringsutgifter (44 kap. 12 § inkomstskattelagen).Utgifter för anskaffning är helt enkelt det värde som bostadsrätten köptes för. Jag antar att du fått lägenheten av dina föräldrar genom arv eller gåva. Detta innebär att du träder in i deras skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen) och därmed "övertar" det anskaffningsvärde som de hade för bostadsrätten. Avseende förbättringsutgifter är detta utgifter som förbättrat lägenheten i form av t.ex. renoveringar av olika slag (jfr. 46 kap. 9-10 §§ inkomstskattelagen). För att förbättringsutgifter ska få räknas med måste de vara minst 5 000 kronor/år (46 kap. 8 § inkomstskattelagen). Vissa förbättringsutgifter måste även skett inom fem år från avyttringen samt innebära att bostadsrätten är i bättre skick än när den köptes (46 kap. 10 § inkomstskattelagen). Utöver detta kan vinsten även påverkas av reparationsfonder och ifall det skett något kapitaltillskott till bostadsrätten. Detta är uppgifter som din bostadsrättsförening har. 22/30 av kapitalvinsten ska beskattas (46 kap. 18 § inkomstskattelagen). Resultatet ska sedan beskattas med 30 % (65 kap. 7 § inkomstskattelagen).Skatteverket har en beräkningshjälp som kan vara användbar för att räkna ut den ungefärliga skatten som ska betalas.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skattskyldighet Sverige/Storbritannien?

2018-11-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |är obegränsad skattskyldig i Sverige och ska sälja min lägenhet i England. Blir jag beskattad för vinsten även i Sverige?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige, även från utlandet. Obegränsat skattskyldiga personer är definierade i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) 3 kap. 3 §. (länk till IL) Dock finns det undantag, vilket jag kommer till. Jag utgår först från att du är obegränsat skattskyldig här i Sverige och behandlar endast uppgiften att du bott i Storbritannien men nu vill sälja din privata bostadslägenhet där. Lägenheten är en tillgång samt fast egendom och vid försäljning av denna blir en eventuell kapitalvinst skattepliktig enligt svenska regler om inkomst av kapital i 41 kapitlet 1 § IL. I ditt fall är det inte säkert att reglerna jag nämnt blir tillämpliga. I och med att en person bor och har anknytning till två länder samtidigt kanske båda länderna vill beskatta personen på grund av boende/anställning på båda ställena. Därför har de flesta länder idag skatteavtal som fördelar skatteanspråken mellan sig för att undvika dubbelbeskattning av en person, vilket skulle vara väldigt betungande. Syftet med skatteavtalet är att du inte ska bli beskattad i båda länderna, vilket säkerligen inte blir fallet. Sverige och Storbritannien har ett sådant avtal mellan sig: lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (länk här). I artikel 13 i bilagan berörs en person med hemvist i Sverige eller Storbritannien som gör en kapitalvinst på fast egendom som är belägen i den andra staten, då får vinsten beskattas i den andra staten också. Alltså, du som egentligen bor i Sverige men ägt och sålt en lägenhet i Storbritannien får skatta på ev. kapitalvinst i Storbritannien. Det har varit omtvistat om den svenska rätten som egentligen kräver att obegränsat skattskyldiga ska beskattas för alla sina inkomster ska gälla eller om det skatteavtal som gäller mellan två länder ska få genomslag. Det är idag en huvudregel eller princip att skatteavtalet går först. Du borde slippa beskattning i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien. Jag hoppas du fått svar och en förklaring till din fråga. För att vara helt säker på vad som gäller i ditt fall då jag inte har samtliga uppgifter så råder jag dig att kontakta någon på skatteverket eller någon av våra jurister här på Lawline.

Beskattning av kapitalvinster

2018-12-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag och min syster ärvde pappas bostadsrätt då han avled. I bouppteckningen värderades bostaden till 1 100 000. Jag sålde min andel för 550 000 till min syster som lät sin dotter i sin tur köpa den. Arvsskatten är ju slopad men jag förstår att jag måste betala skatt ändå och jag vill veta hur mycket det blir.Mvh Leena
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förvärv genom arv eller testamente är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen).När du säljer din del av bostadsrätten till din syster, kommer du att beskattas för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången (550 000 kr) minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Med att du har förvärvat bostadsrätten genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, du kommer att träda in i din pappas skattemässiga situation. Detta betyder att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som hälften av det din pappa köpte bostadsrätten för (med att det är enbart hälften av bostadsrätten som säljs), ökad med hälften av eventuella kostnader för förbättrande reparationer och underhåll som din pappa har gjort i bostaden (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten = 550 000 – utgifter för avyttringen – 1/2 anskaffningsutgiften – 1/2 förbättringsutgifter Skattesatsen på kapitalinkomster är 30 % av överskottet i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen). Med Vänliga Hälsningar

Hur beskattas kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt som förvärvats genom en blandning av gåva och köp?

2018-12-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA | Hej. Jag har möjlighet att via min morfar få en bostadsrätt värderad till 5 miljoner för 2,5 miljoner. Jag har förstått att en del kommer att räknas som försäljning och en del som gåva. Men vad gäller rent kapitalvinstmässigt om jag säljer denna om ett år? Hans inköpspris var 1 miljon, kommer det räknas från hans, mitt eller en blandning då en del blir gåva och en del köp?
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om kapitalvinstbeskattning finns i inkomstskattelagen. När du avyttrar bostadsrätten ska man beräkna om det uppkommit en kapitalvinst. För att beräkna en kapitalvinst ska man ta upp ersättningen för att avyttra den och sedan dra av tillgångens omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet består av utgifter för att anskaffa bostadsrätten samt utgifter för att förbättra den. Om resultatet av den beräkning blir att det uppstår en kapitalvinst ska den tas upp till 22/30-delar eftersom det verkar handlar om en privatbostadsrätt. För att kunna göra denna beräkning och se om det uppstår en kapitalvinst måste vi reda ut vad som gäller vid när en bostadsrätt överlåts dels genom gåva, dels genom köp. Överlåtelsen av bostadsrätten från din morfar till dig innehåller en gåvodel och en köpdel. En överlåtelse genom en gåva är inte en avyttring och utlöser ingen kapitalvinstbeskattning av givaren. Istället inträder du som förvärvare i din morfars skattemässiga situation när det gäller anskaffningsutgiften. Eftersom överlåtelsen dels är en gåva och dels ett köp kallas detta för blandat fång. När det gäller bostadsrätter använder man en metod som kallas delningsprincipen för att reda ut hur beskattningen ska gå till. Det innebär att överlåtelsen delas upp i en gåva och ett köp.I ditt fall har du fått köpa bostadsrätten för hälften av marknadsvärdet. Detta innebär enligt delningsprincipen att du anses ha köpt 50 % av bostadsrätten för 2.5 miljoner och resten anses du ha fått i gåva. För den halvan som du köpt får du alltså använda 2.5 miljoner som anskaffningsutgift. För den delen du fått i gåva så kommer du träda in i din morfars skattemässiga situation. Detta innebär att du får använda hälften av hans anskaffningsutgift för den halvan som du fått genom gåva, alltså 500 000 kr. Hade du i stället fått hela bostadsrätten som en gåva hade du fått använda hans inköpspris på 1 miljon som anskaffningsutgift för hela bostadsrätten. Om vi för att ta ett exempel säger att du säljer bostadsrätten för 6 miljoner om ett år så kommer resultatet bli: 6 miljoner – 2.5 miljoner (anskaffningsutgiften för köpdelen) – 500 000 (anskaffningsutgift för gåvodelen) = 3 miljoner. Vinsten på 3 miljoner ska tas upp till 22/30-delar alltså 2 200 000 kr och skattesatsen är 30 % vilket resulterar i en slutlig skatt på 660 000 kr. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Kapitalvinstbeskattning vid avyttring av fast egendom

2018-12-07 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Vi är tre syskon som äger en fastighet tillsammans, 1/3 var. Vi har nu kommit överens om att en av oss skall köpa de andras andelar och bli ensam ägare. Huset har värderats till 1.250.000 kr (marknadsvärde) och det är vi alla överens om. Taxeringsvärdet på fastigheten är 491.000 kr.Jag har läst att man som närstående kan ge sin andel i gåva och på så sätt förskjuta (flytta) reavinstbeskattningen till den som köper huset. Gåvan får dock inte överstiga fastighetens taxeringsvärde, vad jag förstått. I detta fall vill de ha sin del baserat på marknadsvärdet.Är det möjligt att de ger en gåva (491.000/2 per person) och sedan betalar köpare mellanskillnaden upp till marknadsvärdet minus reavinstskatten (79.500 per person). Om reavinstskatten beräknas till 22%Om inte detta är möjligt, kan en ge det som en gåva och den andra parten säljer sin del.Eller finns det något annat sätt att förskjuta reavinstbeskattningen?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du beskriver att ni är tre delägare till en fastighet (äger ⅓ var). Den ena av er ska bli ägare till hela fastigheten varför de två andra alltså på något sätt ska överlåta sina andelar till den första. Dessa två vill ha ersättning för sin andel. Du undrar om det finns något sätt att "skjuta upp" reavinstbeskattningen (kapitalvinstbeskattningen). D.v.s. du undrar om det finns något sätt som de två som "säljer" sina andelar kan göra detta utan att behöva skatta på försäljningen. Regler om kapitalvinstbeskattning finns i inkomstskattelagen (hädanefter förkortad IL). Skatteverket har bra information här. Då man "avyttrar" (t.ex. säljer) en tillgång och gör en vinst ska man skatta på kapitalvinsten (se bl.a. 41 kap. 1 och 2 §§ IL). Att ge bort egendom till någon (en "ren" gåva) anses dock inte vara en sådan avyttring av en tillgång som utlöser kapitalvinstbeskattning. När egendom säljs under marknadsvärdet kan man tala om ett "blandat fång". Överlåtelsen ses alltså delvis som en försäljning/köp (eftersom ersättning utgör) och delvis som en gåva (eftersom man inte erhåller så mycket ersättning man hade kunnat erhålla, en del av egendom "ges" alltså bort). Frågan hur man ska behandla sådana blandade fång då det gäller fastigheter har behandlats av Högsta förvaltningsdomstolen i ett par mål (Skatteverket listar dessa under länken jag givit ovan). För att avgöra om en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som köp eller gåva används "huvudsaklighetsprincipen". Skattemässigt anses alltså en fastighet överlåten genom gåva om ersättningen understiger överlåtelseårets taxeringsvärde. Det är alltså taxeringsvärdet som avgör huruvida en gåva föreligger. Om era aktuella andelar alltså "säljs" till ett värde under taxeringsvärdet föreligger en gåva och kapitalvinstbeskattningen förskjuts då till "köparen". Denna förskjutning kallas för "kontinuitetsprincipen" (se 44 kap. 21 § IL). En förutsättning är dock att avsikten med överlåtelsen är att berika mottagaren. D.v.s. att det är fråga om gåvoavsikt. Enligt Skatteverkets information (se länk ovan) presumerar Skatteverket att en sådan avsikt föreligger vid överlåtelser mellan närstående. Skatteverket hade alltså i er situation (eftersom ni är syskon) utgått från att överlåtelsen skedde med den "korrekta" avsikten. SammanfattningDet går alltså att konstatera att det är möjligt för er att överlåta de aktuella andelarna till en av delägarna utan att kapitalvinstbeskattning uppstår för de som överlåter andelarna. Istället förskjuts kapitalvinstbeskattningen i enlighet med kontinuitetsprincipen till den av er som förvärvar andelarna. Ersättningen som utgår till de som överlåter måste dock understiga taxeringsvärdet. Det är således inte möjligt för överlåtarna att erhålla ersättning för sina andelar till fullt marknadsvärde utan att kapitalvinstbeskattning uppstår (om marknadsvärdet överstiger taxeringsvärdet). Det viktiga är således att ersättningen understiger taxeringsvärdet. Det går inte att kringgå detta genom andra upplägg. Tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att kontakta dig på söndag (9 dec) kl. 16.00 för din telefonuppföljning. Passar denna tid inte är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se. Vänligen,

När ses en överlåtelse av ett hus som en gåva?

2018-11-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Vi är ett syskonpar som fått vårt föräldrahem som gåva.Dock har vi löst ut vår far som efter skilsmässa haft en andel i huset, vilken skulle lösas in i samband med ägarbyte. Vi har även löst in ett lån. Huset är därmed helt i vår ägo med 50% vardera.Vi har fått huset värderat av tre olika mäklare i våras och nu står vi inför valet att sälja till utomstående eller att ett syskon löser ut det andra.Vi vore tacksamma för hjälp med beräkning av vederlagets maximala storlek i samband med gåva mellan syskon.Taxeringsvärde: 8 585 000 krLån: 320 365 krFaderns andel: 377 000 krHusets inköpspris: 320 000 krMed vänlig hälsning,K&K
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skatt finner man i Inkomstskattelagen (IL).När man säljer ett hus ska man betala skatt på vinsten, men om man ger bort ett hus behöver skatten inte betalas förrän huset säljs vid ett senare tillfälle (44 kap. 13 § IL + 22§). I vissa fall kan en överlåtelse av ett hus ses som en gåva trots att man fått ersättning för huset. För att avgöra det använder man sig av huvudsaklighetsprincipen. Huvudsaklighetsprincipen innebär att om ersättningen för huset är mindre än taxeringsvärdet ska överlåtelse ses som en gåva.När du säger vederlagets maximala storlek antar jag att du menar; vederlaget maximala storlek så att överlåtelsen fortfarande anses vara en gåva. Som jag skrev innan får vederlaget inte överskrida taxeringsvärdet. Eftersom det bara är halva huset som ska ges bort ska vederlaget också jämföras med halva värdet. I ditt fall blir det 8 585 000 / 2 = 4 292 500. Ni måste alltså ta mindre betalt än 4 292 500. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,