Arvsskatt på arv från USA

2013-01-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Väntar på ett arv fr USA. Vad gäller för arvsskatten i USA för mig som svensk medborgare bosatt i Sverige? Jag har hittat olika svar: ert svar: http://lawline.se/answers/15773 -----I USA finns ingen skatt på arv efter utländska arvlåtare--- Insvesteringsgruppens svar: http://investeringsgruppen.com/fastigheter/kopa-i-usa/federal-arvsskatt/ Den federala arvsskatten återinfördes i USA den 1 januari 2011. Sveriges arvs- och gåvoskatteavtal med USA upphörde att gälla den 1 januari 2008. -----Det innebär att även personer som är skatterättsligt bosatta i Sverige omfattas av de nya reglerna.---- Arvsskatten uppgår till 35 procent på det belopp som överstiger 60 000 USD
Alexander Engström |Hej!Det ganska komplicerade svaret beror på huruvida arvlåtaren var amerikansk medborgare eller inte samt om denne bodde i USA.Om arvlåtaren var utländsk(icke-amerikansk) medborgare samt inte bodde i USA men lämnade efter sig egendom i landet går gränsen vid 60 000 USD med en skattesats på 35%, såvida ett avtal mellan länderna inte finns. (Information: http://www.irs.gov/uac/SOI-Tax-Stats-Nonresident-Alien-Estate-Tax-Study-Metadata ) Enligt den amerikanska skattemyndighetens (IRS) hemsida finns ett sådant avtal mellan USA och Sverige medan andra källor uppger att avtalet upphörde år 2008. Vilket som stämmer kan jag tyvärr inte svara på.Om personen var amerikan alternativt var bosatt i USA blir läget betydligt mer fördelaktigt:På IRS hemsida kan man läsa att den federala arvsskatten, s.k. "estate tax" 2013 uppgår till 40% på den del som överstiger 5 250 000 USD. För personer som dog är 2012 var siffran i stället 5 120 000 USD, och skattesatsen var 35%. (http://www.irs.gov/uac/Newsroom/Annual-Inflation-Adjustments-for-2013)"Estates of decedents who die during 2013 have a basic exclusion amount of $5,250,000, up from a total of $5,120,000 for estates of decedents who died in 2012."Det krävs alltså mycket stora summor för att federal arvsskatt ska bli aktuell.Noterbart är att vissa amerikanska delstater tar ut en statlig arvsskatt, s.k. "state estate tax". En lista på vilka stater som omfattas finner du här: http://wills.about.com/od/stateestatetaxes/a/stateestatetaxchart.htm Såsom nämnts i det tidigare svaret är arvsskatten i Sverige avskaffad, varför arvet inte behöver tas upp i inkomstdeklarationen i Sverige.Hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Undanröjande av internationell dubbelbeskattning på fastighet

2012-08-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min syster bor i USA och vi äger en tomt som nu ska säljas. Värdet på den är ca 3 milj. Alltså får vi ca 1,5 milj var som ska skattas med 22% i Sverige. Nu undrar jag om min syster vid överföring av hennes pengar också måste skatta dom i USA? Finns det i så fall något sätt att komma undan detta?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Medborgare och personer som är skatterättsligt bosatta i USA är skattskyldiga där till federal inkomstskatt för i princip all sin inkomst, oavsett varifrån i världen den härstammar. Din syster kommer alltså vara skyldig att anmäla fastighetsförsäljningen till beskattningsmyndigheten i USA. Sverige har dock ett s.k. dubbelbeskattningsavtal med USA som är till för att undanröja den dubbelbeskattning som kan uppstå när båda länderna ifråga anser sig ha rätt att beskatta en och samma inkomst. I avtalets artikel 13 punkt 1 framgår att vinsten vid försäljning av fast egendom främst skall beskattas i det land där fastigheten är belägen, det vill säga Sverige i detta fall. Dubbelbeskattningen undanröjs därför genom att din syster får avräkna den skatt hon betalat i Sverige på den skatt hon skulle betalat i USA för inkomsten ifråga (artikel 23 i avtalet). Om USA har en högre skattesats än Sverige på inkomsten ifråga kommer hon alltså fortfarande få betala den överskjutande skatten i USA. Om USA t.ex. beskattar fastighetsförsäljningen med 25% kommer hon således få betala 3 % av 1,5 milj i skatt i USA (45 000 sek) och 22 % av 1,5 milj i Sverige (330 000 sek). För att vara säker på att allt går rätt till bör din syster ta kontakt med beskattningsmyndigheten där hon bor i USA och se till att dubbelbeskattningen undanröjs. Mvh Mattias Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA finns på https://lagen.nu/1994:1617

Nordisk beskattning

2012-06-15 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min far är norsk medborgare, har bott i sverige hela sitt yrkesverksamma liv och är numera bosatt i danmark. Vi barn bor i sverige. Vad gäller för regler vid gåva till barn? Vilket lands skatt och lagar?
Fredrik Göransson |Hej, Gåvomottagarna kan bli skyldiga att betala skatt på gåvan både i Norge och Danmark. I Sverige finns ingen gåvoskatt. Observera att för närmare information om tillvägagångssätt bör du dock kontakta Danmarks motsvarighet till Skatteverket, SKAT och Norges motsvarighet, Skatteetaten. I Norge svarar både gåvogivaren och gåvotagaren för att eventuell gåvoskatt betalas in och det avgörande för skattskyldigheten är om gåvogivaren är bosatt i Norge, är Norsk medborgare eller om tillgångarna som överförs har något samband med Norge. I Danmark gäller i princip samma sak. Kan gåvomottagaren av någon anledning inte erlägga skatten, exempelvis på grund av att ni (gåvotagarna) inte är skattskylda i Danmark eller Norge är det gåvogivaren som ska betala gåvoskatten. I både Norge och Danmark finns beloppsgränser och gåvor under dessa gränser är skattefria. Dessutom finns det i både Danmark och Norge anmälningsskyldighet för gåvor. I slutändan kommer dock skatt aldrig tas ut på gåvan i både Danmark och Norge eftersom båda dessa länder har ingått ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning av gåvor. Enligt detta avtal ska gåvogivaren endast beskattas där han har sin hemvist, vilket i din fars fall bör vara Danmark. Det sker på så sätt att från den gåvoskatt som ska erläggas i Danmark räknar man av den skatt som redan betalats på gåvan I Norge.

SKATTSKYLDIGHET UTOMLANDS BOSATT

2012-05-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är spansk medborgare bosatt i Storbritannien sedan 1987.Jag arbetade i Sverige 1971 till 1987.Jag har ingen anknytning nu med Sverige och betalar full skatt i Storbritannien där jag är "resident". Jag har nu fyllt 65 år och när jag nu får pension från Sverige drar man en SINK-skatt på 25% i Sverige på beloppet. Enligt Skatteverket kan man göra detta från svensk sida på grund av dubbelbeskattningsavtal med Storbritannien. Det vill säga, jag behöver ej beskatta pensionen i Storbritannien. Men eftersom marginalskatten i Storbritannien för pension och inkomst är 20% vill jag förstås att min svenska pension helt skall beskattas i Storbritannien. Finns det inte möjlighet till detta? Kan man inte hävda att om det är fördelaktigare för den enskilde vill man bara beskatta beloppet i Storbritannien där jag är bosatt sedan 25 år också fortfarande arbetar? Mycket tacksam för ett klargörande. Mvh En gång svensk, skattebetalare för evigt???
Hampus Sabel |Hej, Man kan vara antingen obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Obegränsat skattskyldig är man om man bor i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. Detta framgår av Inkomstskattelagen (IL) 3:3. Av IL 3:17 framgår att den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig. Det är den kategorin du faller inom. I IL 3:18 regleras vilka typer av inkomster som en begränsat skattskyldig ska beskattas för. Paragrafen hänvisar till SINK (Särskild Inkomstskatt för utomlands bosatta) 5§. I SINK 5§ p.4-7 stadgas att pension är en typ av inkomst som ska beskattas i Sverige även för dem som, likt du, är bosatta i utlandet. Av SINK 7§ framgår att skattesatsen är 25 procent. Sammanfattningsvis så ska du enligt svensk lag beskattas i Sverige med 25 procent av inkomsten från pensionen. Dubbelbeskattningsavtal finns för att förhindra att en enskild beskattas två gånger för samma inkomst, en gång i landet inkomsten härstammar ifrån och en gång i bosättningslandet. I det här fallet förefaller det som om Storbritannien helt avsagt sig rätten att ta ut skatt på din pension. Vanligt är annars att länderna delar upp skatten på så vis att du skattar med en viss procent i Sverige och sedan får dra av den summan från skatten som ska erläggas i bosättningslandet. Tyvärr finns det ingen möjlighet för dig att få skattskyldigheten flyttad till Storbritannien. Även om dubbelbeskattningsavtalet inte fanns är du nämligen skattskyldig i Sverige enligt svensk lag. Dubbelbeskattningsavtalets enda egentliga funktion är att se till att du inte beskattas i Storbritannien också. Jag beklagar det tråkiga beskedet och hoppas att mitt svar varit till hjälp. Hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor. Du kan själv läsa Inkomstskattelagen här: https://lagen.nu/1999:1229 SINK hittar du här: https://lagen.nu/1991:586 Vänligen,

Beskattning av fastighetsförsäljning i Finland

2012-08-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |5 syskon ärver hus i finland efter mamma. Alla fem syskon bosatta i sverige och svenska medborgare. 1 syskon vill bli utköpt vill inte behålla huset eller avvakta till försäljning är klart. Fråga:I vilket land betalar hon skatt på beloppet hon får av sina syskon ca 120.000 kr. Blir det då arvskatt i sverige ? Eller någon annan form av skatt ? Eller skatt i finland där fastigheten finns ? Tack på förhand.
Hanna Wingren |Hej och tack för din fråga! Din syster är bosatt i Sverige och är därför obegränsat skatteskyldig här. Den eventuella vinst hon gör vid försäljningen av sin andel i den finska fastigheten kommer därför att beskattas i Sverige. Enligt det nordiska skatteavtalet får beskattning av den eventuella kapitalvinsten vid fastighetsförsäljningen även ske i Finland och då kan kapitalvinsten beskattas även i Finland enligt finska regler. Om din syster beskattas i finland kommer hon dock att få räkna av den finska skatten från den skatt på vinsten som hon ska betala i Sverige. Vänliga hälsningar,

Dubbelbeskattning

2012-07-07 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag tänker flytta permanent till Filippinerna, och vill naturligtvis inte dubbelskatta. (Jag tjänar min inkomst helt genom digitala tjänster från alla möjliga länder.) Jag kommer inte ha några ägor eller familj i Sverige, men går det däremot bra att behålla mitt swedbank-konto? Eller bör jag föra över mina insparade pengar till en filippinsk bank? Tack för svar!
Hanna Wingren |Hej och tack för din fråga! För att du inte ska vara begränsat skatteskyldig i Sverige, och alltså undvika dubbelbeskattning, så krävs att du inte är bosatt i Sverige, inte stadigvarande vistas i Sverige och att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Det som kan brukar tala starkast för att en person har väsntlig anknytning till Sverige är att man har familj (make/maka och barn under 18 år) i Sverige eller att man behållit sin permanentbostad här. Endast ett innehav av ett svenskt bankkonto bör inte kunna medföra att du anses ha väsentlig anknytning till Sverige och du bör alltså kunna behålla ditt Swedbank-konto utan att dubbelbeskattas. Vänliga hälsningar,

SKATTSKYLDIGHET - VÄSENTLIG ANKNYTNING

2012-06-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Två frågor, från en svensk medborgare sedan födseln, om Inkomskattelagstiftningen och Skatteverkets begrepp ”väsentlig anknytning” i samband med utflyttning från Sverige -har sin familj i Sverige, dvs i mitt fall 2 vuxna barn i tidigare äktenskap och nuvarande partner ”särbo”. Är jag knuten till Sverige då? Om jag gifter mig, kan en part aldrig betraktas som skatteutflyttad, om make/maka fortfarande är skatteskriven i Sverige. Stämmer detta? - har en bostad(-srätt,ej belånad)i Sverige som är inrättad för åretruntbruk. Kan denna överlåtas/säljas till mina barn (som en del av mitt testamente), eller min ”särbo”. Är jag knuten till Sverige då?
Hampus Sabel |Hej, Bedömningen huruvida en person har väsentlig anknytning eller ej görs från fall till fall. Det är därför svårt att ge ett exakt svar. Riktlinjer för bedömningen återfinns i Inkomstskattelagen (IL) 3:7. Att man har vuxna barn i landet anses vanligtvis inte utgöra sådan väsentlig anknytning som krävs för obegränsad skattskyldighet. Skattemässigt anses inte heller en särbo som familj eller närstående, Inkomstskattelagen 2:20 och 2:22. Att ha en maka i Sverige anses dock tala för att man har väsentlig anknytning, IL 3:7. Det görs dock en helhetsbedömning från fall till fall så att man har en maka i landet behöver inte nödvändigtvis medföra att man har väsentlig anknytning, det är bara en omständighet som talar för att så är fallet. Att ha en bostad anrättad för åretruntbruk brukar normalt vara något som väldigt starkt talar för att en person har väsentlig anknytning till landet. Att sälja av bostaden brukar normalt räcka om man vill bli av med den anknytningspunkten men om man säljer till närstående som inte sedan säljer den vidare eller flyttar in i den kan det av Skatteverket tolkas som att transaktionen i själva verket är för syns skull. Det kan vara värt att notera att under fem från den dag en person har rest från landet anses denne ha väsentlig anknytning om denne inte själv kan bevisa motsatsen, IL 3:7 st. 2. Du får alltså räkna med att räknas som obegränsat skattskyldig i fem år efter en eventuell flytt om du inte kan bevisa att du "klippt banden" med landet. Det är också värt att notera att vissa inkomster beskattas i Sverige även om man anses begränsat skattskyldig. Exakt vilka inkomster det rör sig om räknas upp i IL 3:18 samt Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)5§. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, tveka inte att höra av dig igen om du har ytterligare frågor. Du hittar IL:s 3 kap. här: https://lagen.nu/1999:1229#K3 SINK hittar du här: https://lagen.nu/1991:586 Vänligen,

Deklaration och beskattning av semesterbostad utomlands

2012-05-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om man köper läghethet i turkiet som semesterbostad. Måste denna tas upp i deklartionen och skattas för?
Johan Wahlbom |Hej! Tack för din intressanta fråga. Fastighetsskatten för privatbostäder (till exempel en semesterbostad) belägna i utlandet togs bort i januari 2008. Inte heller någon fastighetsavgift finns för sådana utomlands belägna bostäder. Generellt sett är det endast vid försäljning samt uthyrning av bostaden utomlands som beskattning blir aktuell. Skatteverket har en mycket bra broschyr som pedagogiskt förklarar vad man ska tänka på: http://www.skatteverket.se/download/18.2e56d4ba1202f95012080005045/39813sva Observera att din semesterbostad utgör en privatbostadsfastighet och inte en näringsfastighet. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom