Dubbelbeskattning av realisationsvinst i Finland

FRÅGA
HejHar ärvt en skogsegendom(fastighet och skog)i Finland.Om/när jag säljer detta i Finland så får jag ju betala skatt på vinsten i Finland.Vinsten räknas ju försäljningspriset minus anskaffningskostnaden(den i boupptäckningen upptagna beskattningsvärdet på egendomen för arvs- och gåvobeskattningen).Sedan betalar man 34% skatt på vinsten.Men hur blir det nu när jag är bosatt i Sverige.Måste jag betala någon skatt för denna försäljning i Sverige också ?Och om svaret är JA så kan jag även i Sverige minska den i boupptäckningen upptagna beskattningsvärdet på egendomen för arvs- och gåvobeskattningen, eller hur beräknas vinsten då ???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din första fråga, om du måste betala någon skatt för försäljningen i Sverige, ska jag omformulera frågan lite, nämligen blir frågan om du är skattskyldig för försäljningen här i landet. Omformuleringen gör skillnad, på det viset att frågan om skattskyldigheten och frågan huruvida man egentligen måste betala någon skatt skiljer sig åt. Detta kommer att framgå från svaret på din andra fråga.

Angående i så fall frågan om din svenska skattskyldighet är svaret ja. Enligt inkomstskattelagen (IL) 3 kap. 3§ p. 1 är du, på grund av din bosättning, obegränsat skattskyldig i Sverige. Denna skattskyldighet omfattar alla dina inkomster, inklusive inkomsterna från utlandet (IL 3 kap. 8§).

Angående din andra fråga, börjar jag med den del av frågan som har med vinstberäkningen att göra. Först och främst är det så att fastigheten utgör en tillgång i lagens mening. Om du säljer fastigheten anses försäljnignen utgöra en avyttring (IL 44 kap. 3§). Eventuell vinst vid avyttringen är en kapitalvinst (IL 41 kap. 2§ 1 st.) som beskattas i inkomstslaget kapital (IL 41 kap. 1§ 1 st.). Huvudregeln för beräkningen av kapitalvinsten hittar man i IL 44 kap. 13§. Enligt bestämmelsen är kapitalvinsten lika med skillnaden mellan ersättningen (minskad med utgifterna, till exempel mäklararvode eller någon annan avgift man måste betala för överlåtelsen) och det så kallade omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är summan av anskaffnings- plus förbättringsutgifter (IL 44 kap. 14§). Det blir så här: Kapitalvinst = ersättning - utgifter för avyttringen - anskaffningsutgifter - förbättringsutgifter. I ditt fall använder du den tidigare ägarens anskaffningsutgifter i beräkningen, eftersom du har ärvt fastigheten (kontinuitetsprincipen, IL 44 kap. 21§ 1 st.). Skattesatsen för din vinst är 30% (IL 65 kap. 7§). Den slutliga skatten är dock beroende på huruvida det handlar om en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. I det första fallet blir det slutliga skattesatsen 22% (22/30 x 30%) och i det andra fallet 27% (90% x 30%) (IL 45 kap. 33§ 1 st.). Det framgår tyvärr inte av din fråga i vilken kategori just din fastighet tillhör, men du kan läsa i IL 2 kap. 13§ vad som avses med privatbostadsfastighet. Om fastigheten inte omfattas av kriterierna för privatbostadsfastighet så är den en näringsfastighet (IL 2 kap. 14§). Du får självklart återkomma med en ny fråga om du vill ha mer information om detta.

Slutligen behandlar jag delen av frågan som handlar med att minska beskattningsvärdet, genom att en gång till omformulera frågan lite. Närmare bestämt kommer jag besvara frågan om man kan minska den svenska skatten. Denna fråga besvarar jag med utgångspunkt i det nordiska skatteavtalet, som, i ditt vall, reglerar skattefrågor mellan Sverige och Finland. Först får jag konstatera att både du (artikel 1) och realisationsvinstskatten (artikel 2) omfattas av avtalet. Enligt artikel 13 1 st. får Finland beskatta vinsten. Detta skapar ett konkurrerande skatteanspråk som avtalet löser i artikel 25: Sverige ska avräkna den skatt som du betalar i Finland (det maximala beloppet är dock det belopp som motsvarar den svenska skatten; man får alltså inget avdrag för den del den finska skatten eventuellt överstiger den svenska).

Sammanfattningsvis är det så att du är skattskyldig i Sverige för eventuell realisationsvinst i Finland, men Sverige ska avräkna från din svenska skatt det belopp som du betalar i Finland.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Fick du svar på din fråga?