Skatteberäkning på skadestånd från arbetsgivaren

2020-03-19 i Inkomstskatt
FRÅGA |HejJag ska få 100.000 i skadestånd av min arbetsgivare för att dom sparkade mig pga vabb.Hur mycket skatt dras på det?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Är skadeståndet skattepliktigt?Beroende på vilken skada skadeståndet avser att kompensera gäller olika regler.Skadestånd som utges för skador på egendom är skattefria om det rör sig om din privata egendom, 8 kap 22 § inkomstskattelagen.Ersättning för personskada är skattefri till den del ersättningen inte avser att täcka bortfall av skattepliktig inkomst. Skadestånd för förlorad arbetsinkomst är alltså, enligt praxis, alltid skattepliktiga. Ideella skadestånd - skadestånd för kränkning genom brott är som huvudregel helt skattefria. Om skadeståndet däremot har ett samband med en anställning kan de ändå vara skattepliktiga. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal domar fäst stort avseende vid om ersättningen betalats ut av arbetsgivare eller f.d. arbetsgivare. Sådana skadestånd är så gott som alltid skattepliktiga som inkomst av tjänst. (RÅ1971 ref. 6, RÅ 1980 1:10 och RÅ 1981 Aa 97).-Jag antar att du ska få skadestånd för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Enligt 22 § i föräldraledighetslagen ska en arbetsgivare som bryter mot lagen betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat. Ditt skadestånd på 100 000 kr kan alltså härledas från din förlust av arbetsinkomst (personskada) och från kränkningen du utsattes för (ideellt). Båda delarna av skadeståndet har samband med din anställning och är därför skattepliktigt. Du behöver alltså betala skatt på hela skadeståndet i inkomstslaget tjänst, alltså med samma skatteberedning som gäller för din vanliga lön.SkatteberäkningOm du inte tjänar mer än 509 300 kr under året så kommer du bara behöva betala den kommunala skatten på hela din inkomst (509 300 kr inkluderar skadeståndet). Den kommunala skattesatsen varierar mellan olika kommuner så du kan behöva betala antingen mer eller mindre än 30 % i skatt. Du kanske också behöver betala statlig skatt. Detta måste du göra om du tjänar över 509 300 kr år 2020. I sådant fall tillkommer en skatt på ytterligare 20% på det belopp som är över 509 300 kr. Ytterligare 5 % i statlig skatt kan även tillkomma om du tjänar ännu mer pengar, men för att ta fram exakta gränser gällande den förhöjda statliga inkomstskatten behöver jag ytterligare information om din ålder (65 kap 3 § och 5 § inkomstskattelagen). Du behöver sammanfattningsvis minst betala Glöm inte att ta upp skadeståndet i deklarationen. Du tar upp 100 000 kr under inkomster du haft på grund av tjänst.Hoppas du fick hjälp av mitt svar!Med vänliga hälsningar

Olagligt att jobba svart?

2020-01-26 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag undrar vart står det att ordningsvakter inte får jobba svart?
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på detta finns i inkomstskattelagen. Det görs där ingen skillnad på om du är ordningsvakt eller om du har något annat yrke. Alla som är bosatta i Sverige, stadigvarande bor i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare bott här - är obegränsat skattskyldiga. Det betyder att man ska betala betala skatt på alla sina inkomster (3 kap. 3 § inkomstskattelagen).Hoppas jag kunde hjälpa dig!Med vänliga hälsningar,

Samåka mot ersättning

2020-01-06 i Inkomstskatt
FRÅGA |hej vi är ett gäng på c:a 30 personer som brukar åka runt där olika dansbands orkesteruppträder men för att slippa köra 3-4 bilar så är min frågajag äger en minibuss får jag ta betalt av mina passagerare om vi är medlemmari en dansbandsklubb ? eller finns det någon annan laglig lösning ?mvh nilsson
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga principiella lagliga hinder mot att du tar emot betalning från dina passagerare. Jag kan i och för sig upplysa dig om att du teoretiskt kan bli inkomstskatteskyldig för dina inkomster för skjutsandet, som intäkter från tjänst eller näringsverksamhet (10 kap 1 § och 13 kap 1 § inkomstskattelagen). Skatteverket är dock tydligt (se denna länk) med att man typiskt sett inte måste ta upp sådana intäkter i sin inkomstdeklaration om man endast samåker med exempelvis en kollega eller granne och enbart delar bensinkostnader mot en ersättning om högst 18 kr 50 öre per mil.Sammanfattningsvis har du alltså ingen anledning att låta lagen bromsa din idé om att skjutsa med din minibuss mot ersättning.Skjutsa lugnt!Vänligen,

Ska aktiegåva till anställda beskattas?

2019-11-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hur gör man om man vill ge bort aktier till anställda och vilka konsekvenser får det för inblandade parter?
|Hej och tack för att vänder dig till Lawline!Inledningsvis kommer jag kortfattat redogöra för olika sorters aktieöverlåtelser och deras praktiska innebörd, men det bör poängteras att förfarandets närmare detaljer ofta är reglerat på banknivå. Som jag tolkat din fråga är det i första hand de skatterättsliga konsekvenserna som du vill ha svar om. De skatterättsliga reglerna hittar du inkomstskattelagen (IL). Skulle det istället vara en annan aspekt på frågan som du vill ha svar på är du välkommen att återkomma hit med ett förtydligande.Aktieöverlåtelse genom gåva eller försäljningÖverföring av aktier kan ske på flera sätt. Om målet är att aktierna ska utgöra en gåva är den enklaste lösningen att föra över aktierna till mottagarens aktie- och fondkonto. Som huvudregel – om överföringen anses vara gjord med en genuin gåvoavsikt – utgör i sådant fall en skattefri gåva (IL 8 kap. 2 §). Det saknas nämligen gåvoskatt i Sverige. Hur en sådan överföring går till rent praktiskt skiljer sig från bank till bank. I regel ska en vidimerad och undertecknad begäran skickas in till berörda bank, som genomför transaktionen. I många fall finns färdiga blanketter för detta. Exakt hur det går till är alltså något som banken avgör.Ett annat sätt att överföra aktier till annan är att låta aktierna gå från ditt aktie- och fondkonto, till mottagarens ISK eller kapitalförsäkring. Detta betraktas emellertid i skattemässigt hänseende som en avyttring av aktierna – en försäljning. Överföringen är förstås giltig ändå, men transaktionen kommer att beskattas hos mottagaren.Mindre utrymme att ge gåvor till anställdaEftersom jag tolkat din fråga som om att du (eller någon annan chef) verkligen vill "ge bort" aktierna – alltså som en gåva – till dina (sina) anställda aktualiseras ytterligare ett skattemässigt problem. Eftersom de anställda erhåller lön och andra förmåner från sin arbetsgivare – ersättningar som de beskattas på – presumeras alla inkomster som en arbetstagare får av sin arbetsgivare vara skattepliktiga (IL 11 kap. 1 §). Eftersom aktierna har ett ekonomiskt värde utgör de alltså en inkomst som – oavsett om det kallas för en gåva eller ej – antas vara ersättning för arbetstagarens arbete likställt med lön. Annars skulle arbetsgivare och anställda helt kunna undgå inkomstbeskattning på löner genom att klassificera alla utbetalningar som "gåvor". Arbetsgivare kan emellertid ge skattefria gåvor till anställda under vissa förutsättningar (IL 11 kap. 14 §). Det gäller för mindre julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor för varaktigt anställda, om gåvan inte består i pengar eller har ett värde som överstiger 15 000 kr. Utrymmet att skänka skattefria gåvor till anställda är således relativt begränsat. Självklart kan aktierna fortfarande överlåtas med giltig verkan enligt exempelvis de två ovanstående metoderna, men aktierna kommer att beskattas som en tjänsteinkomst för mottagaren.SammanfattningAtt skänka aktier till anställda går principiellt till på samma vis som att skänka aktier till någon annan. Hur man går tillväga för att åstadkomma en sådan överlåtelse kan bankerna hjälpa en med. Emellertid presumeras överlåtelsen utgöra en ersättning för den anställdes arbete, och transaktionen ska därför beskattas.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Betalar man mindre skatt som gift?

2020-02-29 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej betalar man mindre skatt som gift?
Kajsa Moss Bjerling |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du betalar inte mindre skatt som gift. Skatten baseras på din egna inkomst och påverkas inte av om du är gift eller inte. Det har dock inte alltid varit så. Tidigare hade Sverige vad som kallas sambeskattning. Sambeskattning är när makarnas inkomst läggs samman och vardera part beskattas för hälften av den inkomsten. Om parterna då har väldigt olika inkomster kan den med högre lön tjäna på det, genom att dennes skatt beräknas på en lägre inkomst än vad den hade gjort annars. I allmänhet var det alltså männen som tjänade mest på denna konstruktion då de i regel tjänade mer än kvinnor. Kvinnorna förlorade istället på det i längden, då det inte alltid lönade sig för dem att själva arbeta. Det var också en av anledningarna till att sambeskattningen avskaffades i Sverige under tidigt 1970-tal. Hoppas jag var till din hjälp! Med vänliga hälsningar,

Dubbelbeskattas en försäljning av aktier pga dubbelt medborgarskap?

2020-01-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag är folkbokförd, medborgare och bosatt i Sverige men med ett dubbelt medborgarskap i Italien. Jag betalar däremot ingen skatt i Italien och äger heller inget italienskt pass eller personligt nummer. Nu är jag intresserad av att sälja av mina aktier hos Ericsson AB och fick då veta av min bank att jag behöver förse dem med en skattekod, s.k. fiscalkod från Italien. Detta behöver jag då skaffa fram via italienska ambassaden. Min fråga är om jag kommer att bli dubbelt beskattad om jag säljer av mina aktier?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att vi vill veta om du kommer att beskattas av både Sverige och Italien när du säljer dina aktier i Ericsson AB. Vad säger lagen? Av din fråga framkommer att du är medborgare i både Sverige och Italien men att du verkar ha starkast anknytning till Sverige i och med att du bor här och saknar italienskt pass/personnummer med mera. Reglerna som reglerar vilka som är skyldiga att betala skatt i Sverige hittar man i inkomstskattelagen (IL). Av 3:3 IL kan man utläsa att den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig. Obegränsad skattskyldighet innebär enligt 3:8 IL att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Du kommer alltså att betala skatt i Sverige när du säljer dina aktier. De svenska skatterättsliga reglerna har ingenting att säga till om vad gäller Italiens rätt att beskatta Italienska medborgare som de vill, däremot har de flesta länder slutit så kallade dubbelbeskattningsavtal med varandra för att undvika situationen att en och samma person ska beskattas av båda länder för samma transaktion. Ett sådant avtal finns mellan Sverige och Italien sedan 1980-talet. Bedömningen i ditt fall Med beaktande av att det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien, att du i princip inte har någon skatterättsligt relevant koppling till Italien och att Italien av allt att döma som huvudregel inte beskattar sina medborgare utomlands blir min slutsats att du inte kommer att beskattas dubbelt om du säljer dina aktier. Du kommer endast att beskattas för transaktionen i Sverige. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Jag rekommenderar också rekommenderar dock att du vänder dig direkt till skatteverket om du har några frågor som rör inkomstskatt. Med vänlig hälsning,

Ska förvärv genom bodelning beskattas?

2019-12-19 i Inkomstskatt
FRÅGA |Måsta jag skatta för en villa jag blir utköpt ifrån mannen ska bo kvar inte sälja?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att ni skiljt er (eller att samboskapet upphört) och att ni vill genomföra en bodelning. Vid denna bodelning kommer du att bli utköpt ur fastigheten (villan) och du undrar om beloppet som du blir utköpt för är föremål för beskattning.Svaret på den frågan är helt enkelt att du inte behöver betala skatt på det beloppet. Det du får genom en bodelning, exempelvis pengar för att köpas ut ur fastigheten, är en s.k. skattefri inkomst (8 kap. 2 § inkomstskattelag).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Behöver jag deklarera för 10 000kr jag tjänar på min konst?

2019-11-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag driver en sida där personer kan donera pengar varje månad om de gillar mina konstverk. Det är inga stora summor jag tjänar (ca 10 000 om året). Är själv ung har noll erfarenhet av lön och arbete så skulle verkligen uppskatta vad som gäller i den här situationen. Måste jag betala skatt? Hur blir det med deklaration?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att de här ca 10 000 om året är din enda inkomst, och du undrar om du behöver skatta och deklarera för den.På skatteverkets hemsida kan man läsa om när man ska deklarera för mindre tjänster och gig-jobb. Nästa år behöver man deklarera sina inkomster om man har tjänat mer än 19 670 kronor totalt under 2019. Tjänade du mindre än så behöver du inte deklarera eller skatta. Om du tjänar runt 10 000 per år som du säger behöver du alltså inte deklarera eftersom det är under tröskeln på 19 670. Det hänger dock på att du inte har ett annat jobb, och på så sätt totalt kommer över gränsen. Sålänge du t ex går i skolan eller studerar och inte har något annat jobb behöver du inte deklarera.Som svar på din fråga behöver du alltså inte skatta eller deklarera för de 10 000 om året du tjänar, förutsatt att det är din enda inkomst. Hoppas du fick svar på din fråga!