Är det möjligt för ett företag att betala ut lön långt efter intjänandetiden?

2019-10-29 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Har företaget rätt (juridiskt och skattemässigt) att betala ut min lön efter årsskiftet om jag så önskar?Det handlar om intjänad provision under T3 som jag vill få utbetald i januari i stället för i november/december.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Med begreppet företaget utgår jag ifrån att du i det här fallet syftar på din arbetsgivare. Jag tolkar vidare din fråga enligt följande; Du har under tredje kvartalet (Q3) i år uppburit en provisionsbaserad ersättning som du önskar att få utbetald efter årsskiftet.Du skriver ovan "Har företaget rätt (juridiskt och skattemässigt) att betala ut min lön efter årsskiftet?" Min tolkning av detta är att du egentligen undrar om det är juridiskt möjligt för din arbetsgivare att skjuta på utbetalningen av din intjänade provision från Q3 till efter årsskiftet. Huruvida det föreligger en faktisk rätt för din arbetsgivare att genomföra ovanstående misstänker jag är ganska så ointressant för dig i det här sammanhanget. AllmäntMed vilka intervaller lön och andra förmåner ska utbetalas finns inte reglerat i lag utan brukar istället framgå av det enskilda anställningsavtalet. I många fall regleras detta även i kollektivavtal. Saknas ett sådant kan sedvänjan i branschen alternativt lokal praxis inom en viss organisation bli styrande för när utbetalning av lön normalt ska ske. I inkomstskattelagen (IL) finns däremot bestämmelser som styr hur den skattemässiga redovisningen av lön ska gå till för arbetstagare (i IL används begreppet inkomst av tjänst för fysiska personer) och hur en löneutgift för arbetsgivaren ska redovisas som en kostnad i dennes näringsverksamhet. Notera dock att IL inte säger någonting alls om när eller hur en ersättning ska betalas. Det är uteslutande en s.k. civilrättslig fråga. Med andra ord en fråga för parterna i avtalet, vilket är du och din arbetsgivare i det här fallet.Din fråga Mot bakgrund av det jag har beskrivit ovan blir det korta svaret på din fråga att det är juridiskt möjligt att din intjänade provision som härrör från Q3 i år istället utbetalas i början på 2020. Men det förutsätter alltså en separat överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare. Viktigt för dig att notera är dock att den s.k. kontantprincipen gäller för redovisning av tjänsteinkomster (lön, tantiem, provision och andra förmåner kopplade till en utförd arbetsprestation) enligt IL. Det innebär att din provision kommer att tas upp i din deklaration som avser nästkommande beskattningsår (alltså inkomståret 2020). Tjänsteinkomster ska nämligen tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommit den skattskyldige (du) till del (10 kap. 8 § IL). För din arbetsgivare (vilket kanske är mindre intressant för dig) sker redovisningen enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed (14 kap. 2 § IL) varför denne kommer att kostnadsföra utgiften för din provision till innevarande beskattningsår (2019). SammanfattningDitt önskemål beträffande utbetalningen är juridiskt görbart genom en förhandling med din nuvarande arbetsgivare. Men om du av något skäl skulle vilja hänföra hela din provision från Q3 till inkomståret 2019 är detta inte förenligt med ditt önskemål. I så fall bör du avstå ifrån en utbetalning efter årsskiftet. Jag hoppas att du har fått ett någorlunda svar på din fråga. Välkommen att höra av dig på nytt ifall något skulle vara oklart.Vänligen,

Skatt på utländsk pension

2019-10-06 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare men jag bor i Tyskland! Nu vill jag komma tillbaka. Jag har änkepension från Tyskland. Nu min fråga? Hur kommer att beskattas den tyska pensionen? Min Man var tysk och han har aldrig bott i Sverige.Tack på förhand!Med vänliga hälsningar
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta huruvida du kommer att få betala skatt på änkepension du får från tyskland. Vad säger lagen? Frågor som rör beskattning regleras framförallt i inkomstskattelagen (IL). I 3:8 IL kan man utläsa att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet. Den som är bosatt i sverige är enligt 3:3 IL obegränsat skattskyldig. Huvudregeln är alltså att du kommer få betala skatt i Sverige på pensionen du får från tyskland. Om det är så att pensionen redan beskattas i Tyskland ska du dock antagligen inte betala skatt på den igen i Sverige eftersom man oftast vill undvika dubbelbeskattning. Inkomsten ska dock i vilket fall som helst deklareras till skatteverket där du sedan på deklarationsblanketten kan begära avräkning av den utländska skatten. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att huvudregeln är att änkepensionen är skattepliktig i Sverige, men att du får räkna av eventuell skatt som du redan betalat i Tyskland. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Du kan även höra av dig till skatteverkets skatteupplysning för frågor om deklaration och skatter. Med vänlig hälsning,

Är man begränsat skattskyldig måste inkomst ha anknytning till Sverige för att skattas i Sverige

2019-09-08 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, min man är Brittisk och ska flytta till Sverige med mig. Han har jobbat i Dubai i 6 år. Pengarna han tar med från Dubai, behöver han skatta på dem?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Personer kan vara antingen s.k. obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig i Sverige. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att alla ens inkomster ska beskattas i Sverige (3 kap 8 § inkomstskattelagen). Man är obegränsat skattskyldig om man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt i Sverige (3 kap 3 § inkomstskattelagen). Ifall din man aldrig har bott i Sverige kan han inte vara obegränsat skattskyldig. Har han tidigare bott i Sverige och har vad man kallar en väsentlig anknytning kan han vara obegränsat skattskyldig. Man kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige om man t.ex. har en make/maka som bor i Sverige, äger året runt bostad i Sverige etc. (3 kap 7 § inkomstskattelagen). Om man inte är obegränsat skattskyldig är man s.k. begränsat skattskyldig (3 kap 17 § inkomstskattelagen). Begränsat skattskyldiga blir endast beskattade för inkomster som har en anknytning till Sverige (3 kap 18 § inkomstskattelagen). Ifall din man endast är begränsat skattskyldig och pengarna han tar med sig från Dubai är intjänade där behöver han inte skatta något i Sverige. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Behöver jag skatta för bilen jag vunnit, om jag nu säljer den i andra hand?

2019-08-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Har vunnit en bil från Bingolotto, behöver jag skatta på den om jag nu säljer den i andrahand?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De skatter som skulle kunna blivit aktuella är ju dels inkomstskatt när du får bilen, och moms (mervärdesskatt) när du säljer den. Som tur är för dig behöver du inte betala varken inkomstskatt eller moms, och varför ska jag förklara här. När du vinner bilen genom lotteriet, så kan man säga att du "tjänar" bilen och då skulle det ju kunna bli aktuellt med inkomstskatt. De flesta lotterivinster är dock undantagna från inkomstskatt, så det blir inte aktuellt här (inkomstskattelagen 8 kap. 3§ första stycket). Ibland kan det vara problem med att dra gränsen mellan vad som är lön och vad som är lotterivinst (se bland annat rättsfallen RÅ 1989 not. 198 och RÅ 1995 ref. 100). Men eftersom att jag utgår ifrån att det bara var slumpen som avgjorde att du vann och du inte utförde någon slags prestation för Bingolotto, så borde det vara helt klart att det rör sig om en sån lotterivinst som är skattefri för dig. Eventuell spelskatt ska betalas av Bingolotto (lag (2018:1139) om skatt på spel 4§). Sen blir ju frågan om försäljningen av bilen gör att moms måste betalas. Det behövs dock inte. Eftersom att du inte bedriver "ekonomisk verksamhet" när du säljer bilen, så är du undantagen från skyldighet att betala moms (mervärdesskattelagen (ML) 1 kap. 1§ första stycket första punkten och ML 4 kap. 1§). Du säljer bilen som privatperson, och du är ju inte bilhandlare. Hoppas det gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Räknas bostadstillägg som en inkomst?

2019-10-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,är en skattefri bostadstillägg en inkomst?hälsningar Wieslaw Potempa
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag först gå igenom begreppet inkomst i lagens mening, vilka inkomster som räknas som inkomster i inkomstskattelagens (IL) mening och sedan besvara din fråga. Vad är en inkomst? Det finns ingen definition på vad som är en inkomst i IL där beskattning av inkomster regleras. Den svenska regleringen av inkomster är bland annat grundad på källteorin. Med källteorin menas avkastning på en varaktig inkomstkälla Ett vanligt exempel för att illustrera detta är om vi säger oss ha ett äppelträd och då är äpplena inkomsten. Den personen som bor i Sverige, stadigvarande är här eller har en väsentlig anknytning till Sverige är skattskyldig för alla sina inkomster enligt 3 kap. 8 § IL. För att något ska anses vara en inkomst enligt IL ska det kunna hänföras till de tre olika inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Vilka inkomster räknas till tjänst, näringsverksamhet och kapital? Inkomstslaget tjänst regleras i 10-12 kap. IL och är såna inkomster man får på grund av anställning, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur enligt 10 kap. 1 § IL. Det andra inkomstslaget är näringsverksamhet som regleras i 13-40 kap. IL och syftar på förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt enligt 13 kap. 1 § IL. Det tredje inkomstslaget är kapital som omfattar de inkomster och utgifter en har på grund av innehav av tillgångar och skulder genom att exempelvis genom försäljning av en aktie. Inkomstslaget kapital regleras i 41-55 kap. IL. Det finns inkomster som inte ska beskattas vilka du hittar i bl.a. 8 kap. IL. Bidrag som exempelvis bostadstillägg är som du nämner i frågan skattefria enligt 8 kap. 10 § IL. SammanfattningsvisFör att en inkomst ska kunna beskattas ska de vara hänförliga till en av inkomstslaget och inte vara undantagen beskattning. Inkomstbegreppet omfattar inte bostadstillägg då det är undantaget beskattning och därför inte går att hänföra till någon av inkomstslagen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Väsentlig anknytning till Sverige - vad innebär det?

2019-09-21 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Påverkar det att jag äger en personbil i Sverige, förhållandet "väsentlig anknytning till Sverige" allt annat lika vid en bedömning om skattskyldighet råder för en person utflyttad sedan över 10 år.
Sabrina Curan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är du begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige? Frågor rörande skatt regleras i inkomstskattelagen (IL). Det finns två kategorier vid beskattning av inkomst som du som privatperson kan tillhöra. Det är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) och obegränsat skattskyldig (3 kap, 3 § IL). Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här kan också vara obegränsat skattskyldig i Sverige, trots att personen är utvandrad (3 kap. 3 § 1 st 3 p IL). En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige betalar skatt till Sverige för alla sina inkomster, oavsett var inkomsten har intjänats. Det innebär följaktligen att om en person är obegränsat skattskyldig i Sverige men arbetar i ett annat land kommer inkomsten fortfarande att beskattas i Sverige. Om en person däremot är begränsat skattskyldig i Sverige ska denne enbart betala skatt på de inkomster som har anknytning till Sverige. Vem har väsentlig anknytning till Sverige?Det finns ett antal punkter som tas i beaktande vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § 1 st IL):- Om han är svensk medborgare- Hur länge han varit bosatt här- Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort- Om han vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl- Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk- Om han har en familj här(make/maka eller minderårigt barn)- Om han bedriver näringsverksamhet här- Om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,- Om han har en fastighet här, och- Liknande förhållanden.Det finns även en presumtionsregel rörande väsentlig anknytning till Sverige. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning till Sverige, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige (3 kap. 7§ 2 st IL).Vad innebär detta för dig? Det finns ett flertal faktorer som ska tas med i beaktandet vid bedömningen av huruvida det föreligger väsentlig anknytning till Sverige i ett skattesammanhang. Faktumet att du äger en personbil i Sverige är dock inte tillräckligt för att det skulle bedömas vara en väsentlig anknytning till Sverige. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Skatt inkomst från internet

2019-08-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |hej jag bor i Sverige. jag har börjat tjäna pengar från nätet . det räknas inte som en jobb trosviss och nu vill jag fråga att bör jag betala pengar för det pengar som jag kommer få snart?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomst av näringsverksamhet Är det så att pengarna du tjänat på nätet kommer från en verksamhet som bedrivs självständigt, under en längre tid och med ett vinstsyfte så ska inkomsterna beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Detta följer av 13 kap. 1 § Inkomstskattelagen (IL). Som exempel räknas en inkomst som näringsverksamhet om den härrör från en verksamhet som bedrivs under en längre period, med en ambition att gå med vinst och att det inte bara är något tillfälligt. Hobbyverksamhet Om du tjänar pengar på nätet och det inte anses vara inkomst av näringsverksamhet kan det istället anses vara inkomst av hobbyverksamhet. Detta låter troligt i ditt fall eftersom verksamheten inte verkar vara din huvudsakliga försörjning. Inkomster av hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst och är därför skattepliktigt. Se 10 kap. 1 § IL och 12 kap. 37 § IL. Både inkomst av näringsverksamhet och hobbyverksamhet ska deklareras. Du kan läsa mer om hur själva deklareringsförfarandet går till och reglerna kring detta på Skatteverkets hemsida. Jag hoppas att svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att höra av dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt boka en tid med Lawline juristbyrå.

I vilket land ska skatt betalas vid anställning på utländskt fartyg?

2019-08-12 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, Jag är sjöman och har fått ett jobberbjudande i UK. Företagets kontor ligger i UK, fartyget trafikerar bla Scotland. Jag har tänkt att bo kvar i Sverige för jag jobbar ett par veckor ombord på båten sen är jag ledig lika många och skall då spendera resten av tiden i Sverige (kommer bli mindre än 183 dagar i Sverige).Vart skall jag betala skatt och hur mycket i procent? Företaget utlovar en lön på 7.500 GBP per månad 12 per år? Mycket tacksam för svar
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattskyldig i Sverige?Eftersom du nämner att du fortsatt kommer att bo kvar i Sverige för den tid du ej jobbar följer troligtvis att du är att anse som obegränsat skattskyldig. Obegränsad skattskyldighet inträder om du är att anse såsom bosatt i Sverige, med vilket avses attdu fortsatt ska vara folkbokförd i Sverige, att du stadigvarande vistas i Sverige under en sammanhängande period om 6 månader om året eller att du har flyttat från Sverige med fortfarande har kvar en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Som obegränsat skattskyldig följer skattskyldighet för alla inkomster från både Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Undantag från svensk skattskyldighetAllmänt gäller ett undantag från svensk skattskyldighet för inkomst från anställning utomlands om anställning avser en period om minst 6 månader (sexmånadersregeln, 3 kap. 9 § första stycket IL) eller anställning i ett och samma land utomlands som varar minst ett år (ettårsregeln, 3 kap. 9 § andra stycket IL). Dessa båda undantagsregler gäller dessvärre inte för anställning ombord på ett fartyg (3 kap. 12 § första stycket IL). Däremot gäller ett särskilt undantag för skattskyldighet vid anställning på utländskt fartyg som är tillämplig om utlandsvistelsen avser minst 183 dagar om året och arbetsgivaren är hemmahörande i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt att fartyget huvudsakligen går i oceanfart (3 kap. 12 § andra stycket IL). Storbritannien tillhör fortfarande EES, men osäkerhet råder hur det kommer att förhålla sig i framtiden beroende på om det blir en soft eller hard brexit. Hur det ser ut med tidskravet om utlandsvistelse om 183 dagar framgår ej, så det får du själv ta ställning till hur det förhåller sig med den saken. Gällande kravet på att fartyget huvudsakligen ska gå i oceanfart så framgår av lagrummets tredje stycke att det omfattar dels fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira, dels fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden – Shetlands nordspets, därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd (3 kap. 12 § tredje stycket IL). Huruvida det gör undantaget för skattskyldighet tillämpligt i ditt fall kan jag ej ta ställning till. Om det är så att du uppfyller alla kraven så är du ej skattskyldig i Sverige för inkomsten från anställningen på det utländska fartyget.Skattskyldighet i både Sverige och StorbritannienOm det ovan nämnda undantag för skattskyldighet i Sverige ej är tillämpligt i ditt fall följer skattskyldighet i Sverige för inkomsten. Sannolikt kommer du även att vara skattskyldig i Storbritannien, men jag saknar kunskap om deras skattesystem så jag kan ej säkert ta ställning till om så kommer vara fallet för din del. Vid situationer där en och samma person är skattskyldig för samma inkomst i två olika länder tillämpas upprättade skatteavtal mellan länderna för att avgöra vilket land som ska ges beskattningsrätten och på så vis undvika dubbelbeskattning för den skattskyldige. Skatteavtalen kan endast inskränka ländernas skattskyldighet som redan följer av lag, vilket gör att länder tenderar att ha omfattande skattskyldighet i grunden för att reglera fall av dubbelbeskattning via skatteavtal. Mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland finns ett skatteavtal som har implementerats i lag 2015:666.För att avgöra vilket land som ges beskattningsrätt utifrån skatteavtalet måste först hemviststaten fastställas. Enligt artikel 4.1 i skatteavtalet (se bilagan till lag 2015:666 för artikelhänvisningar) är det främst bosättning som är avgörande i ditt fall för att fastställa din hemviststat. Utifrån din frågeställning antar jag att du kommer att behålla bosättning i Sverige. Om du även kommer att vara bosatt utomlands eller endast jobba där framgår ej. Om du kommer ha hemvist i båda länderna så avgörs hemviststaten utifrån den stat vari dina personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (artikel 4.2.a). Troligtvis skulle det innebära att Sverige är att anse som din hemviststat om du skulle ha bosättning i båda länderna, vilket jag i det följande kommer att utgå ifrån att så är fallet.Beskattningsrätten vid inkomst av anställning regleras i artikel 14. Vad gäller anställning på skepp som används i internationell trafik så tillfaller beskattningsrätten endast hemviststaten, det vill säga Sverige (artikel 14.2). Med internationell trafik avses om skeppet används utanför platser i Storbritannien. Huruvida så är fallet för din del framgår ej så jag kan ej ta ställning till om regeln är tillämplig i ditt fall. I annat fall är huvudregeln att inkomst från anställning i hemviststaten (Sverige) medför en ensamrätt för hemviststaten att beskatta inkomsten, men för arbete som utförs i Storbritannien får i stället de som huvudregel beskatta sådan inkomst (artikel 14.1). Det finns dock en undantagsregel i det fallet att Storbritannien får beskatta dig på grund av inkomst av anställning där, vilket ger Sverige beskattningsrätten även i det fallet om du arbetar 183 dagar eller mindre i Storbritannien under ett år och arbetsgivaren inte har sin hemvist i Storbritannien samt att ersättningen ej heller belastar ett fast driftställe tillhörande din arbetsgivare i Storbritannien (artikel 14.2). Eftersom du skriver att arbetsgivaren har ett kontor i Storbritannien kan troligtvis den sistnämnda undantagsregeln uteslutas. Det innebär i så fall att Storbritannien får beskatta inkomsten av din anställning där, men att det inte är en ensamrätt till beskattning med följd att du är skatteskyldig i båda länderna. För att undvika dubbelbeskattning ska Sverige i det fall Storbritannien får beskatta dig så ska Sverige avräkna motsvarande skatt som du erlägger i Storbritannien från den svenska skatten (artikel 21.1.a).SkattesatserHur skattesatserna ser ut i Storbritannien känner jag ej till och därför kommer jag endast att kunna redogöra för hur du beskattas för inkomsten i det fallet att du kommer att beskattas i Sverige. Förvärvsinkomster omfattas av kommunal inkomstskatt utifrån skattesatsen i hemortskommunen samt statlig inkomstskatt (1 kap. 3 § IL). Den kommunala skattesatsen varierar mellan kommunerna så jag kan inte säga exakt hur hög den kommer att vara i ditt fall, men troligtvis mellan 27-33 % (jämför 65 kap. 3 § IL). Statlig inkomstskatt utgår med 20 % på den del av inkomsten som för 2019 års beskattningsår överstiger 490 700 kr och med 5 % på inkomst överskridande 689 300 kr (65 kap. 5 § IL).Det finns även möjlighet att du kan ha rätt till avdrag och skattereduktion som sjöman. Jag kommer nedan endast kortfattat och översiktligt redogöra för dessa regler om sjöinkomst eftersom frågan inte omfattade avdrag, men jag anser att det kan vara relevant att kortfattat nämna möjligheten. Som sjöman på ett EES-handelsfartyg får avdrag göras med 36 000 kr om året vid fjärrfart (64 kap. 2 § IL). Skattereduktion utgår på sjöinkomst vid fjärrfart med 14 000 kr om året (67 kap. 3 § IL). Avdraget dras från den skattepliktiga inkomsten före skatten beräknas och reduktionen dras från av från summan efter att skatten är beräknad.SammanfattningSom framgått ovan är det ej möjligt att ge ett definitivt svar på var du ska betala skatt eftersom det beror på en omständigheter som ej framgår av frågeställningen. Svensk skattskyldighet kan undkommas om du arbetar utomlands minst 183 dagar om året och arbetsgivaren hör till en stat inom EES samt att fartyget huvudsakligen går i oceanfart (3 kap. 12 § IL). I annat fall är du sannolikt skattskyldig i både Sverige och Storbritannien och skatteavtalet hanterar vilket land som ges beskattningsrätten. Om fartyget du ska jobba på främst ska gå i trafik utanför Storbritannien är det endast i Sverige du ska beskattas på inkomsten (artikel 14.2). I annat fall kan du beskattas av båda länderna, men du har då rätt att få den skatt du erlägger i Storbritannien avräknad från den svenska skatten (artikel 14.1 och 21.1.a).Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning