Behöver jag skatta för betalning i form av boende och mat?

2020-05-09 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Om jag skulle jobba på min morfars företag och få betalt i mat och någonstans att bo, räknas det som att jobba svart eller är detta lagligt? Jag skulle alltså inte få någon lön. Jag vill kunna skriva detta på mitt CV så jag inte får något glapp.Tack på förhand!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Vid arbete såsom anställd ska all lön och alla förmåner som man får av sin arbetsgivare tas upp till beskattning inom inkomstslaget tjänst (se 10 kap. 2 § första punkten IL samt 11 kap. 1 § IL). Även om man som anställd alltså inte får kontant lön utbetald ska man beskattas för eventuella förmåner som utgår som om dessa skulle utgöra lön. Syftet med detta är att från lagstiftarens sida skapa neutralitet mellan olika avlöningsformer och undvika kringgående av beskattning genom att arbetsgivare helt enkelt betalar arbetstagare i andra saker än reda pengar.Svaret på din fråga är således att om du skulle arbeta för din morfar på beskrivet sätt skulle du vara skyldig att ta upp din erhållna bostadsförmån samt dina kostförmåner till beskattning. Bostadsförmånen ska tas upp till marknadsvärde (se 61 kap. 2 § IL) och hur beräkningen av kostförmånen ska göras framgår av 61 kap. 3 § IL. Om du skulle underlåta att deklarera för dessa förmåner kommer du alltså anses jobba svaret, vilket är olagligt.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Att starta företag om man är sambos

2020-04-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag och min sambo/särbo håller på att registrera ett AB där jag hjälper till men det är han som är 100% aktieägare och det är bara han som ska äga och leda företaget. Vi tänkte dock skriva mig som suppleant (vi har ingen annan som skulle kunna vara det tycker v), och han som ledamot.Jag har tänkt att starta en enskild firma så att jag kan fakturera sambons AB för bokföring som jag troligtvis kommer göra åt honom. Kan vara så att jag gör lite mer jobb också som jag skulle behöva fakturera.Min fråga är kan jag både vara suppleant i sambons AB och samtidigt ha en enskild firma som fakturerar min sambos AB? Blir det skillnad om jag fakturerar bara hans AB, eller om jag fakturerar någon annan också för annat jobb så pengar kommer från olika håll?Tack, Elin
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som två olika frågor som delvis går in i varandra:1)Har det någon betydelse juridiskt att du är registrerad som suppleant i din sambo/särbos företag och att du samtidigt utför uppdrag för företaget.2)Vad är det för skillnad om du i din egen firma har en eller flera uppdragsgivare och har det någon betydelse i sammanhanget.En del av svaren på frågorna finns reglerade i Inkomstskattelagen (IL). Fråga 1Jag kan i princip inte se några som helst problem med att du är suppleant i ett företag till vilket du utför uppdrag för genom din enskilda firma. Se dock om begreppet självständighet i svaret på fråga 2. Trots detta finns det skatterättsliga aspekter att ta hänsyn till om du och din sambo/särbo verkligen är sambos, det vill säga sammanbor. Dessa skatteregler gäller dock bara om ni har eller har haft barn ihop, eller om ni tidigare varit gifta (2 kap. 20 § IL). Om så är fallet räknas ni som gifta rent skatterättsligt och då finns det en del speciella skatteregler som ni troligen måste ta hänsyn till. De är lite invecklade och jag kommer inte närmare gå in på de här.Fråga 2Det kan ha betydelse skatterättsligt om du har en eller flera uppdragsgivare. En grundprincip för att du ska få redovisa dina inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet, som man ju gör om man har en enskild firma, är att näringsverksamheten är självständig (13 kap. 1 § IL). Med detta menas att uppdragstagaren inte får ha ett alltför stort beroendeförhållande till sin uppdragsgivare. Om en näringsverksamhet inte är självständig ska inkomsten beskattas i inkomstslaget tjänst, det vill säga anställning. Huruvida en näringsverksamhet är självständig eller inte avgörs av skatteverket enligt en samlad bedömning. Saker som har betydelse är just antalet uppdragsgivare. Det är bättre att ha flera uppdragsgivare för att näringsverksamheten ska anses självständig. Det finns många fler faktorer som påverkar bedömningen som t. ex. i vilken mån företaget du utför uppdrag åt står för arbetsledning, din möjlighet att låta någon annan utföra arbetet i ditt ställe, om du arbetar i uppdragsgivarens lokaler eller inte o. s. v. Viktigt är också din avsikt med näringsverksamheten. Att du sitter som suppleant i det företaget som kanske är din största uppdragsgivare samt att den som äger det företaget är närstående kan kanske påverka bedömningen av självständigheten, men jag har inte hittat något som tyder på det. SammanfattningDet är naturligtvis svårt att ge ett exakt svar på din fråga eftersom reglerna är invecklade och skatteverkets bedömning görs från fall till fall. Om ni sammanbor, men inte har barn ihop eller tidigare har varit gifta så borde ert upplägg fungera bra såvida din enskilda firma bedöms bedriva självständig näringsverksamhet.Hoppas du åtminstone fått en övergripande förståelse för problematiken.

Vad är straffet om man säljer sexuella tjänster utan att betala skatt?

2020-03-31 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vad kan man få för straff om man prostituerar sig utan att betala skatt?
|Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag nämna att det är olagligt att köpa sexuella tjänster enligt 6 kap. 11 § brottsbalken. Däremot är inte en försäljning av sexuella tjänster olagliga i Sverige. Innebörden av detta blir enligt gällande regler från Skatteverket att man är tvungen att deklarera sina inkomster, även när det handlar om sexuella tjänster. För den som felaktigt för uppgift om sin inkomst eller sina intäkter kan man dömas för skattebrott till fängelse i högst två år, 2 § skattebrottslagen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning!

Ska jag betala skatt för utländsk skattefri pension?

2020-03-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej. Min pappa är från England och flyttade sedan till Sverige. Nu har han gått i pension och får liten del av sin pension från England som är skattefri där då den är så pass låg. Samt att han får svensk pension och skattar för den då den är högre. Så till min fråga i detta.Måste han då betala skatt här i Sverige för pensionen han får från England som är skattefri enlig deras lagar å paragrafer mm?Mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör beskattning regleras främst i inkomstskattelagen (IL).Den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL), vilket medför att denne är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Utgångspunkten är alltså att din pappa ska betala skatt i Sverige på pensionen han får från England.För att undvika dubbelbeskattning har Sverige och England ingått ett dubbelbeskattningsavtal. Pension som betalas ut från England till en person som har hemvist i Sverige får, men behöver inte beskattas i England. Om pensionen beskattas i England, ska Sverige från den svenska skatten på pensionen avräkna ett belopp motsvarande den engelska skatt som tagits från pensionen. (Lag om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland artikel 17 och artikel 21)Däremot eftersom hans pension inte beskattas i England, kommer troligtvis svensk skatt att tas ut på pensionen utan någon avräkning. Jag rekommenderar även att han vänder sig till Skatteverkets skatteupplysning för vidare information.Hoppas du fick svar på din fråga!

Omfattas flera olika anställningar av sexmånadersregeln?

2020-04-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Fråga angående skattebefrielse enligt sexmånadersregeln.Anta att jag är utomlands i tio månader i ett land som har skatteavtal med Sverige. Exempel 1: Har två olika anställningar på totalt åtta månader. En anställning på fyra månader. Arbetslös i två månader, dock fortfarande kvar i utlandet. Sen en till anställning på fyra månader. Exempel 2: Har flera olika anställningar under tio månader som tillsammans blir sex månader anställning totalt. Har under denna tid stannat kvar i utlandet.Skulle detta uppfylla sexmånadersregeln? Sexmånadersregeln säger att man får ha "flera anställningar". Men finns inget som säger hur lång tid det får vara mellan anställningar.Hur skulle man på detta sätt även beräkna antal tillåtna dagar i Sverige? För alla månader eller endast de månader man har en anställning?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är sexmånadersregeln?Sexmånadersregeln regleras i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen (IL). Den innebär att en person som är obegränsat skattskyldig och som har anställning som innebär att hen vistas utomlands i minst sex månader inte är skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del det beskattas i verksamhetslandet. En person är obegränsat skattskyldig om man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har "väsentlig anknytning" (se 3 kap. 7 § IL för mer om vad väsentlig anknytning innebär) till Sverige och som tidigare varit bosatt här.Exempel 1Sexmånadersregeln kan fortfarande bli tillämplig om utlandsarbetet överstiger sex månader totalt, även om det är fråga om flera på varandra efterföljande anställningar som för sig är kortare än sex månader och för olika arbetsgivare. Att alltså ha två fyra månaders anställningar faller inom sexmånadersregeln. Kortare uppehåll får förekomma mellan anställningarna, sådan tid ingår i den tid för kortare avbrott som regleras i 3 kap. 10 § IL.Exempel 2Som ovan sagt är det tillåtet att ha flera anställningar som är kortare än sex månader för sig men som totalt överstiger sex månader. Detta gäller oavsett om anställningarna är förlagda i olika länder.Tillåtna dagar i SverigeSom tidigare nämnts ingår de kortare avbrotten i bestämmelsen i 3 kap. 10 § IL. I den bestämmelsen framgår det att uppehåll i Sverige inte får vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skattefrihet vid bosättning utomlands?

2020-04-14 i Inkomstskatt
FRÅGA |Om man jobbar utomlands är frånskild Bran som är 17 år och äger lägenhet i Sverige. Men bor utomlands hemma mindre än 72 dagar kan man vara skattefri då?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det rör frågan framförallt huruvida du behöver betala svensk inkomstskatt eller inte, vilket innebär att det främst är inkomstskattelagen (IL) som aktualiseras.Skillnad begränsat och obegränsat skattskyldighetI IL görs skillnad mellan den som är obegränsat skattskyldig och den som är begränsat skattskyldig. Den som är obegränsat skattskyldig ska betala inkomstskatt på alla sina inkomster oavsett om dessa härrör från Sverige eller från annat land. Den som istället är begränsat skattskyldig betalar endast inkomstskatt i Sverige på vissa inkomster som har sin källa i Sverige. Det är alltså ur den enskildes synpunkt klart mer fördelaktigt att vara begränsat skattskyldig jämfört med obegränsat skattskyldig.Vem är endast begränsat skattskyldig?Den som är obegränsat skattskyldig kan inte vara begränsat skattskyldig. Detta följer av IL 3:17 p. 1. Av detta följer att det först och främst behöver utredas om du är obegränsat skattskyldig.Förutsättningarna för obegränsat skattskyldighet anges för fysiska personer i IL 3:3. För din del, som inte bor i Sverige, blir avgörande huruvida du kan anses antingen:- stadigvarande vistas här i Sverige (IL 3:3 p. 2), eller om du - har bott i Sverige tidigare och även har väsentlig anknytning hit (IL 3:3 p. 3)Särskilt om väsentlig anknytning till SverigeEftersom du inte angivit några specifika omständigheter blir denna bedömning svår att göra utifrån de uppgifter som finns. Värt att nämna att dock att om du tidigare bott i Sverige, och inte ska anses ha väsentlig anknytning hit fortfarande, så krävs att du i princip klippt alla band till Sverige för att undgå obegränsad skatteskyldighet.Det faktum att du äger en lägenhet i Sverige kan eventuellt innebära att du fortfarande har en väsentlig anknytning hit, och därmed ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige trots att du bor utomlands.SammanfattningSammanfattningsvis är det svårt att utifrån de uppgifter du angivit göra en bedömning vad som exakt gäller i ditt fall. Vad man kan konstatera är dock att den obegränsade skatteplikten i Sverige är relativt långtgående och ställer krav på att du (om du tidigare bott här) i princip har klippt de band du har till Sverige. Därför kan den lägenhet som du har kvar i Sverige eventuellt vara problematisk i detta hänseende. Att du blir "skattefri" i Sverige är utifrån ovan troligtvis osannolikt.Hoppas att det var svar på din fråga! Om inte så får du gärna höra av dig med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Förmåner som erhållits på grund av tjänst, ska dessa beskattas?

2020-03-28 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag arbetade under 2018 på ett företag och jag var under förra året med i olika reklamjippon för att marknadsföra företagets produkter. För att visa sin uppskattning lottade företaget ut en resa till Australien till ett värde av 40 000 kr som jag vann. Är denna resa skattepliktig?
Sheba Shaly |Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst behandlas i 11:e kapitlet i inkomstskattelagen. Huvudregeln är att förmåner som erhålls på grund av tjänst ska tas upp en som en intäkt. Som jag har tolkat det har du erhållit resan på grund av din anställning och värdet av Australienresan är därmed en förmån på grund av anställning, även om resan lottats ut till dig. Förmån av resan ska därför tas upp med 40 000 kr under "inkomst av tjänst". Resan ska beskattas som inkomst av tjänst enligt 11:e kapitlet 1 § i inkomstskattelagen.Förmåner som värderas som inkomst enligt lagens mening och ifall inkomsten ges i annat än pengar ska värdet beräknas enligt marknadsvärdet. Detta regleras i 61 kap 2 § inkomstskattelagen. Det vill säga vad det skulle ha kostat dig att själv köpa/ordna motsvarande resa för pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ska jag betala skatt för utländsk pension?

2020-03-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag bor sedan 52 år tillbaka i Sverige, men har även återtagit mitt Tjeckiska medborgarskap.Jag får en liten pension, c:a 1000 SEK per månad från Tjeckien. Ska jag betala skatt för det i Sverige?För många år sedan fick jag informationen från skatteverket att pensionen inte skulle beskattas i Sverige, med hänvisning till en skattelag från 1980, artikel 19.Vad gäller?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör beskattning regleras främst i inkomstskattelagen (IL).Den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL), vilket medför att denne är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Utgångspunkten är att du ska betala skatt i Sverige på pensionen du får från Tjeckien. Om det är så att pensionen redan beskattas i Tjeckien, ska du dock antagligen inte betala skatt på den i Sverige igen eftersom man vill undvika dubbelbeskattning. Inkomsten ska i vilket fall deklareras till skatteverket där du sedan på deklarationsblanketten kan begära avräkning av den utländska skatten. Du kan även vända dig till Skatteverkets skatteupplysning.Hoppas du fick svar på din fråga!