Skatteverkets möjlighet att ändra omprövningsbeslut

2020-10-16 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej,Om skatteverket har granskat tidigare deklarationer och upptaxerat en person med större belopp på grund av icke deklarerad näringsverksamhet, kan skatteverket då besluta att återigen öppna nämnda år för att göra ytterligare justeringar? Eller är ett omprövningsbeslut "slutligt"?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatteverket får ändra felaktiga beslut under vissa förutsättningar. Gällande omprövningsbeslut gäller några särskilda regler som finns i Skatteförfarandelagen (SFL).

Omprövning på skatteverkets initiativ

Skatteverket kan ompröva ett beslut till fördel eller till nackdel för den skattskyldige. Jag tolkar din fråga som att omprövningsbeslutet i fråga har varit till nackdel för personen. Det innebär att omprövningsbeslutet måste meddelas inom två år efter beskattningsårets utgång (66:21 SFL).

Sent inlämnad/ej inlämnad deklaration

Om en deklaration lämnas för sent kommer den ovannämnda tvåårsfristen att förlängas med ett år från den tidpunkt då deklarationen lämnas in. Om ingen deklaration lämnas överhuvudtaget får beslutet lämnas inom sex år från beskattningsårets utgång (66:22 SFL).

Efterbeskattning

Skatteverket kan fatta ett omprövningsbeslut efter utgången av den ovannämnda tvåårsfristen genom en så kallad efterbeskattning. Efterbeskattning räknas som ett omprövningsbeslut (dnr 202 377161-17/111, den 13 oktober 2017). Beslut om efterbeskattning kan fattas senast sex år efter beskattningsårets utgång. Efterbeskattning kan bli gällande i flera fall. I förevarande fall är de relevanta situationerna då en deklaration eller en av skatteverket begärd uppgift inte lämnats alternativt då en oriktig uppgift har lämnats (66:27 SFL). Det finns dock begränsningar när efterbeskattning inte får ske. En begränsning som kan bli aktuell i ditt fall är att skatteverket inte får besluta om efterbeskattning i samma frågor (66:28).

Följdändringar

En viktig del av efterbeskattningen att ha i åtanke är att ett beslut om slutlig skatt kan påverka annan beskattning än den omprövade och även här gäller den ovannämnda sexårsfristen (66:27 4 st). För personen i frågan skulle det kunna innebära att beslutet som omprövats kan påverka andra beslut i framtiden dock under högst sex år efter beskattningsårets utgång.

Kan omprövning ske flera gånger?

Omprövning av en skattskyldig kan i princip begäras flera gånger. Gällande skatteverkets möjlighet till omprövning kan ett rättsfall vara av intresse. Där fick skatteverket ompröva ett tidigare fastställt beslut utan att några nya omständigheter hade framkommit inom den lagstadgade tvåårsfristen (RÅ 1996 ref. 102). Även i ett annat rättsfall ansågs en ändring av ett omprövningsbeslut om skattetillägg befogat inom den i lagen angivna tidsfristen (HFD 2017 ref. 68). Notera att omprövning inte kan ske av en fråga som har avgjorts i domstol (66:3 SFL).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis, finns det lagstadgade begränsningar i skatteverkets möjlighet att ändra beslut. Det gäller främst efterbeskattning av samma frågor och frågor som har avgjorts i domstol. Om omprövningsbeslutet för personen var en efterbeskattning har skatteverket ingen möjlighet att göra en efterbeskattning i samma fråga. Däremot kan det fattade beslutet ligga till grund för senare beslut om skatt under högst sex år. Rättsfallen som nämns i stycket ovan visar på att skatteverket i vissa fall har tillåtits ändra sina beslut i omprövningsfrågor till nackdel för en skattskyldig inom den ordinarie tvåårsfristen. Huruvida skatteverket kan ändra sina beslut under hela sexårsfristen vid efterbeskattning får anses oklart. Däremot är det troligt att inga ändringar bör kunna göras efter respektive tidsfrist utgång.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (196)
2021-05-16 Behöver jag betala skatt på de pengar jag får genom sugardating?
2021-05-16 Fråga om skatt på inkomst - bl.a. hur grundavdraget beräknas och den skattskyldiges uppgiftsskyldighet
2021-05-15 Skattebrott och prostitution
2021-05-03 Varför ska man återbetala lön och annan ersättning i brutto?

Alla besvarade frågor (92361)