Behöver jag betala skatt om jag har ett ISK (investeringssparkonto)?

2020-07-05 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag är en 20år gammal kille. Jag har under hela min ungdom investerat i aktier, optioner och warranter med hjälp av min morbror och morfar. Det började som ett intresse men det gick snabbt över till en besatthet och livsstil. Under det senaste året har jag använt mig utav en X vid namn X för att handla mer "riskfyllda" optioner. Jag har nu samlat på mig en, vad jag anser, större summa pengar. Nu vill jag göra ett uttag och föra tillbaks pengarna till mitt Svenska bankkonto. Men jag undrar hur det ligger till med skatten. Kontot är ju en typ av ISK konto, så pengarna borde ju vara skattefria. Jag har sökt svar men hittar inget exakt svar. Jag vill ha ett mer definitivt svar. De pengarna jag tjänat där har jag ju betalat relativt höga avgifter på redan. Därför vill jag dubbelkolla. Och kan dessa pengar räknas som en typ av gåva när jag för över dem till mitt Svenska konto? Min svenska bank vet att jag har fört över pengar till detta kontot under året vill jag tilläga, ungefär 125,000 kr.
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomstskattelag kommer att bli aktuell för att svara på din fråga! Med ISK betalar du en årlig skatt 2012 infördes ISK (Investeringssparkonto) i Sverige. Det speciella med ISK är att du inte betalar någon skatt för den vinst du gör, men i stället betalar du en årlig skatt som grundas på det sammanlagda värdet av dina tillgångar. Det spelar ingen roll om du gör vinst eller förlust utan du kommer att ändå betala en årlig skatt som baseras på det totala värdet av dina tillgångar. Den årliga skatten som du betalar kallas för schablonskatt eller schablonintäkt. I din deklaration är det redan förifylld hur mycket din schablonintäkt är och framgår av kontrolluppgift som investeringsföretaget lämnar som exempelvis din bank. 30 procent av schablonintäkten är den skatt du ska betala. Detta innebär att du inte betalar skatt på enskilda vinster, ränta, annan avkastning eller utdelning som du får från tillgångar du har på kontot. Hur schablonintäkten räknas ut För att förstå exakt hur det fungerar med schablonintäkten se nedan exempel. Exempel: Om du öppnar ett ISK 2019 första kvartalet och betalar in 40 000 kr och ytterligare igen, se nedan. Första kvartalet - 1 januari 0 kr Andra kvartalet - 1 april + 41 000 kr Tredje kvartalet - 1 juli + 43 000 kr Fjärde kvartalet - 1 oktober +65 000 kr Insättningar under året + 60 000 kr Summa av värde och insättningar = 209 000 kr För att kunna få fram vad för kapitalunderlag du har så ska summan 209 000 kr divideras med fyra (209 000 kr/ 4) och det blir 52 250 kr, 42 kap. 37 § inkomstskattelag. Kapitalunderlaget är 52 250 kr och den summan ska sedan multipliceras med 1,51 procent vilket är 788 kr. Summan 788 kr är schablonintäkten, 42 kap. 36 § första stycket inkomstskattelag. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent, alltså 30 procent av 788 kr vilket är 236 kr.Vad som gäller i ditt fall Det framgår inte tydligt av din fråga om du har fler tillgångar på ISK än 125 000 kr. Men om jag utgår från att du endast har 125 000 kr så gör samma beräkning som exemplet ovan. Första kvartalet - 1 januari 0 kr Andra kvartalet - 1 april 0 krTredje kvartalet - 1 juli + 125 000 kr Fjärde kvartalet - 0 krInsättningar under året - 0 kr Summa av värde och insättningar 125 000 kr Sedan dividerar jag 125 000 kr med fyra för att få fram kapitalunderlaget vilket är 31 250 kr. Därefter multiplicerar jag 31 250 kr med procentsatsen för det valda året 1,51 (2019), vilket blir 471 kr. Men nu utgick jag endast från den summan som framgår av din fråga, om det finns ytterligare tillgångar ska det också räknas in. Din schablonintäkt är 471 kr och 30 procent av 471 kr är den skatt som du ska betala, alltså 141 kr (471 multiplicerat med 0.3) ska du betala. Du kan själv på Skatteverkets hemsida räkna ut vad för schablonintäkt du ska betala.Överföringar till ISK räknas inte som gåva De pengar som du har överfört från ditt icke svenska bankkonto till ditt svenska ISK räknas inte som gåva, i den mån gåvobrev inte föreligger. Utländsk skatt Jag tolkar din situation som att du har tillgångar i en utländsk bank. Det innebär att du betalar/betalat skatt enligt det landets skatteregler. Om du har betalat skatt i utlandet och vill att det ska avräknas så kan du fylla i en blankett och sedan gör Skatteverket en bedömning. För ytterligare information rekommenderar jag att du besöker Skatteverkets hemsida.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Måste jag betala skatt på inkomster från bodelningen?

2020-06-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Min man vill att jag överlåter min del (50%) av fastigheten till honom vid bodelningen. Jag kan tänka mig att göra det mot att han övertar hela lånet (som jag idag har 50% av) samt ger mig en viss summa pengar. I övrigt avstår jag stora delar av giftorättsgodset, exempelvis värdepapper och kontanter. Kommer jag riskera att beskattas som om jag sålt en fastighet och kommer dessa pengar räknas som beskattningsbar årsinkomst när det gäller t ex barnomsorgsavgift? Summan jag ska få rör ju i så fall inte enbart fastigheten utan är gemensamt sparade pengar och pengar från tidigare försäljning av bilar bland annat, så vill inte skatta en gång till för dem helst..
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomster som du förvärvat genom bodelningen är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Du behöver alltså inte betala skatt på det du får genom bodelningen.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Avdrag enskild firma

2020-05-29 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Har hittat ett boende på en hästgård som jag gärna vill bo på ca 50 % av året för att bland annat kunna hålla ridlektioner. Övrig tid bor jag i min och sambons lägenhet i stan där jag också kommer fortsätta vara folkbokförd. Hästgården har dock bara en före detta kurslokal/lägenhet på 5 rum och kök ledig för en hög hyra. I dagsläget hyr jag en lagerlokal utanför stan där jag har varor till min butik som är min huvudsyssla, jag har enskild firma. Då den lediga kurslokalen/lägenheten på gården är alldeles för stor och dyr (jag bara är en person så behöver jag bara 2 rum ( sovrum och vardagsrum) och kök så undrar jag om jag skulle kunna använda de ytterligare tre sovrummen som lager till mitt företag och dra av de verkliga kostnaderna för dessa? Då kunde jag säga upp mitt lager jag har idag och istället nyttja dessa tomma rum. Vad jag har läst på skatteverkets sida så behöver rum till företag vara helt avskilda från den privata bostaden (räknas detta extra boende som privat boende?) eller att de är så inrättade att de inte går att nyttja privat. Det sistnämnda skulle passa in på mig då rummen skulle fyllas med varor och inget annat. Är det möjligt att dra av kostnaden för dessa rum då? Läste på ett annat ställe att man även kan hyra hela kurslokalen som företagslokal men skriva in i kontraktet att man även får bo/ övernatta i lokalen. Får jag då dra av hela lokalen? Tacksam för hjälp och tips om det finns någon lösning på detta.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att din fråga berör eventuell avdragsrätt inom ramen för din enskilda firma, är det inkomstskattelagen (IL) som aktualiseras. Som utgångspunkt kan konstateras att du som du nämner, inom ramen för din enskilda firma, kan göra avdrag för eventuella utgifter som har samband med din enskilda verksamhet. Detta sambandskrav brukar förklaras som att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster är avdragsgilla (se IL 16:1). När verksamhet bedrivs i bolagsform, föreligger en presumtion för att utgifter som bolaget har uppfyller detta sambandskrav, men denna presumtion föreligger inte för enskilda firmor. Detta beror på att det vid bedrivande av enskild firma är större risk för sammanblandning med den privata sfären. Privata utgifter ska som utgångspunkt bekostas av den enskildes (beskattade) medel, vilket skulle kunna kringgås ifall avdrag ges för privata inköp genom firman. Därav föreligger en generell restriktivitet vad gäller inköp som ligger nära den privata sfären när det gäller enskilda firmor i jämförelse med vad som gäller för aktiebolag.Precis som du nämner, så är det en förutsättning för avdrag att "arbetsrummet" är avskilt från den privata bostaden, alternativt inrätt på ett sätt så att den inte kan användas för bostadsändamål. Som vägledning kan hänvisas till följande fall: RÅ 1975 ref. 114 I-V, där HD i samtliga fyra fall vägrades avdrag på grund av att detta krav inte ansågs uppfyllt (rummet ansågs alltså ingå i bostaden, och drf medgavs ej avdrag). Är rummet inte avskilt, är detta krav som utgångspunkt inte uppfyllt, eftersom det alltid är möjligt att använda för privata ändamål. Avgörande bör härmed anses vara ifall lokalen kan anses utgöra en privatbostad eller inte. Att du kommer bo där 50 % av året talar starkt för detta.Min bedömning är att ditt fall är ett gränsfall, men beroende på hur väl avskilt rummet är från övriga bostaden kan avdrag diskuteras. Kravet på avskildhet får anses vara relativt högt ställt, vilket i stor utsträckning beror på att det annars skulle uppstå svåra gränsdragningssvårigheter för skatteverket i det enskilda fallet.Avseende din sista fråga, måste jag medge att jag är osäker. Avgörande blir troligtvis även här vad lokalen ska klassificeras som, med tanke på att du i princip kommer bo där samtidigt som du hyr lokalen genom firman. Att du fortfarande är folkbokförd hos din sambo, skulle jag säga talar för att detta kan vara en möjlig lösning åtminstone avseende avdragsproblematiken. Men denna del är som sagt oklar.Hoppas det var någorlunda svar på din fråga! Återkom annars gärna med fler omständigheter.Med vänlig hälsning,

Behöver en betala skatt på utlösenbeloppet för en villa vid äktenskapsskillnad?

2020-05-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vi ska separera och äger en villa gemensamt utan lån på villanNu kommer en av oss att få lösa ut den andra partnern från villan.Summan som en av oss kommer att få av den andra, är det någon vinstskatt på det beloppet?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska makarnas tillgångar fördelas mellan dem. Uppdelningen av tillgångarna sker genom bodelning, äktenskapsbalken 9 kap 1 §. När du får en tillgång genom bodelning (gäller även arv, gåva eller testamente) behöver du inte betala skatt på beloppet då sådana förvärv är skattefria, inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Det korta svaret är alltså nej – det är ingen skatt på utlösenbeloppet, på grund av att förvärvet görs genom bodelning.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Traktamente

2020-06-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hejsan. Jag undrar om skattepliktiga traktamente ska räknas som inkomst eller om det går som löneförmån?
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Din fråga rör skatterätt och därmed inkomstskattelagen (IL).Traktamente är en form av kostnadsersättning som en arbetsgivare ger ut till anställda, som är tänkt att täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor. Ökade levnadskostnader är exempelvis utgifter för logi samt högre måltidskostnader. Huvudregeln är att traktamente ska tas upp i inkomstslaget tjänst som en intäkt (11 kap. 1 § IL). Däremot finns det undantag, då delar av traktamentet inte behöver tas upp (12 kap IL). Då den anställde är på tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten och övernattar dras de ökade levnadskostnaderna av. Dessutom finns det schablonavdrag i form av normalbelopp eller maximibelopp, då man får en bestämd summa i avdrag på sitt traktamente. Sammanfattningsvis så är ett skattepliktigt traktamente en kostnadsersättning som tas upp i inkomstslaget tjänst och hanteras som en intäkt, sedan kan man få olika avdrag på detta traktamente beroende på hur tjänsteresan har sett ut. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När är en privatperson skattskyldig i Sverige för

2020-06-14 i Inkomstskatt
FRÅGA |Fråga om beskattning i Norge (för en som är skriven i Sverige, men har inkomst från Norge): Hur många år i efterhand kan man blir eftertaxerad? Frågan gäller ett fall där nya bestämmelser om skatteuträkning föranleder Skattetaten att retroaktivt kräva att mer skatt inbetalas.
Camilla Stein |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att det är fråga om en privatperson som är skriven i Sverige (folkbokförd) men har inkomst från Norge. Jag kommer först att gå igenom tillämplig lag och sedan förklara hur situationen ser ut i det här enskilda fallet. Privat personer i Sverige är antingen obegränsat skattskyldiga eller begränsat skattskyldiga. Obegränsat skatteskyldig innebär att personen är skatteskyldig för alla sina inkomster oavsett var någonstans i världen de är förvärvade, se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen. Begränsad skattskyldighet omfattar endast vissa inkomster med särskild anknytning till Sverige, se 3 kap 18 § Inkomstskattelagen (ex inkomst från näringsverksamhet i Sverige). Obegränsat skatteskyldig En person är obegränsat skattskyldig om personen är 3 kap 3 § Inkomstskattelagen: Bosatt i Sverige Stadigvarande vistas i Sverige Har väsentlig anknytning till Sverige eller tidigare varit bosatt här. Väsentlig anknytningVäsentlig anknytning innebär att personen har vissa band till Sverige. För att inte vara obegränsat skattskyldig måste personen kapa vissa band till Sverige. Det finns faktorer som är viktiga när det avgörs ifall en person har väsentlig anknytning:Se 3 kap 7 § Inkomstskattelagen. Om personen är svensk medborgare.- Hur länge personen varit bosatt här.- Om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort.- Om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl.- Om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.- Om personen har sin familj här.- Om personen bedriver näringsverksamhet här.- Om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här.- Om personen har fastigheter här.- Liknande förhållanden. De viktigaste av dessa faktorer är om personen har en bostad, familj eller ett ekonomiskt engagemang i Sverige. Under de fem första åren från den dagen personen flyttar från Sverige anses denne ha väsentlig anknytning till Sverige, såvida personen inte kan visa på motsatsen. Det gäller endast om personen är svensk medborgare eller har bott i Sverige i minst tio år. I detta fallUtifrån den informationen jag har fått drar jag slutsatsen att du är obegränsat skattskyldig. Det innebär att du betalar svensk skatt på den lön du får från ditt jobb i Norge. Eftersom du är skriven (folkbokförd) i Sverige upphör inte skattskyldigheten för din inkomst från Norge efter en tid. Anledningen är att du fortfarande har en väsentlig anknytning till Sverige, i och med att du skriven här. För att skattskyldigheten ska upphöra behöver du kapa vissa band med Sverige, på det vis som har angivits ovan under rubriken "väsentlig anknytning". Trots att din väsentliga anknytning upphör kommer du som utgångspunkt betala skatt i Sverige fem år framöver.Vänliga hälsningar,

Är inkomster från bodelningar skattefria?

2020-05-28 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej jag är skiljd men äger 50% av vår gamla fastighet, nu vill vi försöka att hon köper ut mej och en bodelning. en värdering finns 2 100 000 och lån ca 814 000, resterande summa delas på 2 och blir ca 643 000. då kommer min fråga. måste jag betala 22% i skatt mvh
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, du behöver inte betala skatt på pengarna (skifteslikviden) som du får i bodelningen för att bli utköpt ur er fastighet, (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Det är alltså en s.k. skattefri inkomst.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Skatt ideell förening

2020-05-21 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Vår allmännyttiga ideella barnboksförening tänker börja försälja skrivböcker, muggar med inspirerande texter, bokstöd m.fl. Eftersom föreningens ändamål är att främja läsandet och skrivandet bland barn och vuxna utgår jag ifrån att hela näringsverksamheten har en naturlig anknytning till föreningens ändamål och därmed är skattefri. Gäller det även om försäljningen överstiger det momsbefriade beloppet av 30.000 kr?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då frågan rör framförallt inkomstbeskattning, kommer främst inkomstslagen (IL) att beröras nedan.Ideella föreningar blir i och med bildandet en juridisk person. Juridiska personer är i enlighet med IL 1:3 som huvudregel skattskyldiga för inkomster från näringsverksamhet. I kap. 7 IL anges dock undantag från denna huvudregel, som bl.a. träffar ideella föreningar. I detta kapitel anges att ideella föreningar som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven inte är skattskyldiga annan inkomst än sådan som härrör från näringsverksamhet. Även sådan inkomst (inkomst från näringsverksamhet alltså) kan dock undantas från skattskyldighet under förutsättning att någon av punkterna som anges i 7:3 st. 2 är uppfyllda. Där anges bl.a., vilket du själv var inne på, att om verksamheten är ett direkt led i främjandet av de ändamål som angivits för föreningen eller har en naturlig anknytning till sådana allmännyttiga ändamål så är föreningen inte heller skattskyldig för inkomst från näringsverksamhet.Ovanstående är dock under förutsättning att föreningen dessutom uppfyller det s.k. öppenhetskravet, som framgår av IL 7:10. Detta krav innebär att föreningen inte får vägra någon inträde, om det ej finns skäl för det utifrån föreningens verksamhet syfte, art, omfattning eller annat.Sammanfattningsvis talar ovanstående för att er förening inte bör vara skattskyldig för inkomsterna, under förutsättning att det finns en tillräcklig koppling mellan inkomsten från näringsverksamheten och främjandet av det allmännyttiga ändamålet i föreningen, vilket anges i IL 7:3 st. 2.Angående de 30 000 kr som du nämner, så rör denna bestämmelse mervärdesskatterätt. I mervärdesskattelagen (ML) kap. 9 d anges att vissa beskattningsbara personer inte behöver betala mervärdesskatt på omsättning som (bl.a) inte överstigit 30 000 kr per år. Som jag förstår det, kan en förening som inte är skattskyldig för inkomstskatt inte heller bli skyldig att betala mervärdesskatt, eftersom föreningen inte bedriver sådan ekonomisk verksamhet som förutsätts (se kap. 4 ML). Mot bakgrund av detta, bör inte de 30 000 kr som du nämner spela någon roll för skattskyldigheten för er förening.Hoppas detta var svar på dina frågor! Om inte får du gärna återkomma mer fler funderingar.Med vänlig hälsning,