Utlöser ett skadestånd från polska staten någon inkomstbeskattning i Sverige?

2021-03-08 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej.På åttiotalet var jag politisk aktiv i antikommunistisk opposition och fackförening " Solidarität" i Polen. Jag bodde där då.För min verksamhet, under Undantagstillstånd, dömdes jag till fängelse i vilket satte jag 16 månader. Året 1984 kom jag med min familj till Sverige som politisk flykting. Under tiden kommunismen i Polen fallit och Polska Parlamentet införde lagen om ändring av lagen om erkännande som ogiltig av domar som utfärdats mot personer som"förtrycks för sin verksamhet för den polska statens oberoende existens".År 2018 väckte jag talan mot polska staten genom stämning i domstolen. År 2020 tilldömdes jag Skadestånd ochersättning för sveda och värk för 16 månader i fängelse.Min fråga är om jag måste betala skatt för det i Sverige? I Polen är det skattefritt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har genom väckt skadeståndstalan i Polen tillerkänts ersättning för sveda och värk till följd av ett oförtjänt 16 månader långt fängelsestraff under 80-talet. Du är dock sedan lång tid tillbaka bosatt i Sverige och har således din skatterättsliga hemvist här. Du undrar därför om utbetalningen av skadeståndet kommer att utlösa någon beskattning i Sverige eftersom den här typen av ersättningar är befriade från inkomstskatt i Polen. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är inkomstskattelagen (IL).

När det gäller den inkomstskatterättsliga bedömningen i skadeståndssammanhang har flertalet regler utbildats i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden). Men generellt kan följande anföras. Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar, det vill säga sakskador, är i grunden skattefria (8 kap. 22 § 1 st. IL). Men ersättning som utgår på grund av uppkommen skada på egendom som ingår i näringsverksamhet betraktas däremot som skattepliktig inkomst. Detsamma gäller ersättningar från privat försäkringar i form av livränta eller försäkringsersättningar som är ämnade att täcka skattepliktiga inkomster (8 kap. 15 § IL).

Ovanstående har i praxis inneburit att skadestånd som utgår som livränta eller skadestånd för täckande av inkomstbortfall har bedömts som skattepliktig inkomst (avseende det sistnämnda, se rättsfallet RÅ 1966 ref. 1). Eftersom kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital (41-43 kap. IL) har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) exempelvis uttalat att en säljare som avyttrar fastigheter till ett för lågt pris på grund av bristfällig information från en mäklare och därigenom erhåller skadestånd blir skattskyldiga för ett sådant. Den tillkommande ersättningen ses då som ett utflöde av försäljningen och blir därför att betrakta som en del av köpeskillingen (se RÅ 1992 ref. 102). Samma bedömning görs inte sällan vid utbetalning av både ekonomiskt och ideellt skadestånd vid felaktiga uppsägningar då ersättningen i de fallen har nära samband med den så kallade förvärvsverksamheten, det vill säga arbetstagarens anställning (se RÅ 1971 ref. 6). Annars brukar ideella skadestånd regelmässigt undantas från beskattning. Med ideella skador avses för övrigt skador av icke-ekonomisk natur såsom fysiskt och psykiskt lidande vid personskador eller kräkning av den personliga integriteten, vilket ditt skadestånd från den polska staten enligt min mening utgör ett typexempel på.

Notis: HFD styr rättspraxis på för offentligrättens område (och därmed skatterätten) och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar har refererat som börjar på RÅ.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att skadestånd i form av livränta eller skadestånd som är avsett att täcka andra skattepliktiga inkomster inkomstbeskattas. Men ideella skadestånd och andra ersättningar som inte har samband med någon hos mottagaren skattepliktig verksamhet befrias däremot helt från skatt. Enligt mitt förmenande lyder därför det korta svaret på din faktiska fråga att ersättningen som är hänförlig till ditt tidigare avtjänade fängelsestraff i Polen inte kommer att utlösa någon inkomstbeskattning i Sverige.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en skatterättslig byrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (210)
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?

Alla besvarade frågor (96421)