När är en privatperson skattskyldig i Sverige för

2020-06-14 i Inkomstskatt
FRÅGA
Fråga om beskattning i Norge (för en som är skriven i Sverige, men har inkomst från Norge): Hur många år i efterhand kan man blir eftertaxerad? Frågan gäller ett fall där nya bestämmelser om skatteuträkning föranleder Skattetaten att retroaktivt kräva att mer skatt inbetalas.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att det är fråga om en privatperson som är skriven i Sverige (folkbokförd) men har inkomst från Norge. Jag kommer först att gå igenom tillämplig lag och sedan förklara hur situationen ser ut i det här enskilda fallet.

Privat personer i Sverige är antingen obegränsat skattskyldiga eller begränsat skattskyldiga. Obegränsat skatteskyldig innebär att personen är skatteskyldig för alla sina inkomster oavsett var någonstans i världen de är förvärvade, se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen. Begränsad skattskyldighet omfattar endast vissa inkomster med särskild anknytning till Sverige, se 3 kap 18 § Inkomstskattelagen (ex inkomst från näringsverksamhet i Sverige).

Obegränsat skatteskyldig

En person är obegränsat skattskyldig om personen är 3 kap 3 § Inkomstskattelagen:

Bosatt i Sverige Stadigvarande vistas i Sverige Har väsentlig anknytning till Sverige eller tidigare varit bosatt här.

Väsentlig anknytning

Väsentlig anknytning innebär att personen har vissa band till Sverige. För att inte vara obegränsat skattskyldig måste personen kapa vissa band till Sverige. Det finns faktorer som är viktiga när det avgörs ifall en person har väsentlig anknytning:

Se 3 kap 7 § Inkomstskattelagen.

Om personen är svensk medborgare.

- Hur länge personen varit bosatt här.

- Om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort.

- Om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl.

- Om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.

- Om personen har sin familj här.

- Om personen bedriver näringsverksamhet här.

- Om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här.

- Om personen har fastigheter här.

- Liknande förhållanden.

De viktigaste av dessa faktorer är om personen har en bostad, familj eller ett ekonomiskt engagemang i Sverige.

Under de fem första åren från den dagen personen flyttar från Sverige anses denne ha väsentlig anknytning till Sverige, såvida personen inte kan visa på motsatsen. Det gäller endast om personen är svensk medborgare eller har bott i Sverige i minst tio år.

I detta fall

Utifrån den informationen jag har fått drar jag slutsatsen att du är obegränsat skattskyldig. Det innebär att du betalar svensk skatt på den lön du får från ditt jobb i Norge. Eftersom du är skriven (folkbokförd) i Sverige upphör inte skattskyldigheten för din inkomst från Norge efter en tid. Anledningen är att du fortfarande har en väsentlig anknytning till Sverige, i och med att du skriven här.

För att skattskyldigheten ska upphöra behöver du kapa vissa band med Sverige, på det vis som har angivits ovan under rubriken "väsentlig anknytning". Trots att din väsentliga anknytning upphör kommer du som utgångspunkt betala skatt i Sverige fem år framöver.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (178)
2021-01-19 Förklaring av RÅ 1989 ref. 57 - Traktormålet
2021-01-18 Corona och ettårsregeln
2021-01-06 Hur ska en kostnadsersättning beskattas?
2020-12-21 How will the taxes be for a Danish citizen living in sweden- selling a house in Denmark?

Alla besvarade frågor (88252)