Hundansvar- Ansvar för den som tillfälligt tar hand om en hund

2019-06-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Släppa lös någon annans hund.jag äger en hund som står på mig enbart och inte på min sambo. Får han lämna grinden öppen med vilje så att hunden kan rymma? Vi har två barn som inte alltid tänker på att de inte får släppa ut hunden ur huset och är grinden öppen så springer han iväg. Om hunden orsakar skada är det jag som ägare som åker på det men finns det något som reglerar vad den andra vuxna i hushållet får göra/inte göra? Sambon bryr sig inte om att han lämnar grinden öppen då han anser att det är mitt problem och inte hans.
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) finns regler om vem som är ansvarig för skador som en hund orsakar. I första paragrafen i lagen regleras kravet på god till syn över hundar. Det står det att hundar (och katter) ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Skyldigheten tillkommer inte bara hundägaren, utan även den som tillfälligt har hand om hunden (Kommentar av Ulf Berg på Karnovs databas till 1 § tillsynslagen). Att inte stänga grinden kan vara en sådan brist i tillsynen som kan ge konsekvenserna att Länsstyrelsen till slut tvingas rycka in med åtgärder. Tillsynen ska ju nämligen göras i förebyggande syfte, så att en skada aldrig behöver uppkomma. Vad gäller uppkommen skada är det främst ägaren som är ansvarig för skadan (19 § tillsynslagen). Skadeståndsansvaret är strikt, vilket innebär att ägaren är ansvarig oavsett om denne har varit vårdslös i tillsynen- eller inte. Även den som är innehavare av en hund har strikt ansvar. Innehavare kan var någon som har lånat hunden för jakt, någon som har hunden på sitt hunddagis eller är fodervärd. Det ska alltså vara fråga om någon som mer varaktigt tar hand om hunden (se prop. 2006/07:126 s. 69). Utifrån din beskrivning har jag svårt att se att din sambo har rollen som innehavare. Detta betyder att det är du som blir ansvarig för eventuella skador som hunden orsakar, precis som du antyder. Trots att kravet på god tillsyn gäller alla som har hand om hunden så är det alltså du som blir ansvarig vid eventuell skada. Om de i hushållet har svårt att komma ihåg att stänga grinden, och hunden är rymningsbenägen, kan kravet på god tillsyn innefatta att åtgärder vidtas så att hunden hindras från att smita. Det kan handla om koppling, eller att grinden uppgraderas så att den stängs automatiskt. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vem betalar skada som orsakats av hund på en annan hund?

2019-06-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har blivit attackerade och blev biten på en annan hund. Han var på Södra Djursjukhuset som har blivit opererat. Idag 22 i juni hämtar jag honom. Den person som promenera med andra hunden kunde inte kontrollera hunden. Den ägare jag berättade sekvenser.Nu på måndag jag ska få faktura ungefär 36 000 kr. Jag behöver en råd hur jag ska göra.Ägaren skyller på den andra tjejen,ägare har inte försäkring till hunden.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid skador som orsakas av hundar gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. Enligt 19 § ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare. Detta gäller även om han eller hon inte har vållat skadan. Med andra ord gäller ett så kallat strikt ansvar, ägaren ska ersätta skadan även om den skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Vidare följer av paragrafen att det som ägaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som faktiskt har orsakat skadan. Enligt konsumenternas webbplats är storleken på skadeståndet ofta lika stort veterinärkostnaderna, om en hund har orsakat skada på en annan hund. Om dessa dock är väldigt höga så är det inte alltid säkert att den som lidit skadan får så högt belopp i skadestånd. I dessa fall är det vanligt att djurförsäkringen hjälper till med att stå för kostnaderna. I ditt fall råder jag dig att kontakta ägaren till hunden och begära skadestånd direkt från honom eller henne. Om denne vägrar så finns en möjlighet att föra talan om skadeståndsskyldighet vid tingsrätten. Med vänlig hälsning,

Hur kan jag få ersättning för en skada orsakad av en hund?

2019-06-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min hund blev attackerad av en annan hund och har sedan börjat halta så pass att han behöver veterinärvård. Problemet nu är att jag inte vet vart ägaren till den attackerade hunden bor och möjöighet till att ta uppgifter just då fanns inte. Jag är verkligen inte sugen oå att betala ett öre för veterinär när någon annan är skyldig... men hur går jag till väga för att slippa denna kostnad om jag inte vet vem ägaren är? Är det ens möjligt? Tack på förhand!
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För en skada av en hund så kan du få ersättning av hundens ägare enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter för veterinärkostnaden.För att kunna utkräva skadestånd måste du dock veta vem du ska rikta kravet mot, så du kan inte få ersättning på detta sätt om du inte vet identiteten på ägaren.Vänligen,

Strikt skadeståndsansvar för hundar

2019-06-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min moster har blivit biten av en hund på ett sånt sätt att hon kommer att vara sjukskriver i minst en vecka från arbete. Har koll på vad för ersättning och skadestånd dem är oskyldiga då jag utbildar mig inom juridik. Men nu är det så att ägaren hävdar att hunden attackerade i försvar och att min moster var på deras tomt. Värt att nämna är att ägarna anser att halva vägen utanför tomten är deras ägo, och att min moster gick på just den sidan. Alltså inte på deras uppfart eller liknande utan just bilvägen precis utanför. Hunden var inte kopplad och var på en tomt utan staket.
|Hej och tack för din fråga till Lawline!När det gäller skadeståndsfrågor är en fråga huruvida skadeståndsskyldighet föreligger och en fråga hur stort skadeståndet ska vara. Jag tolkar din fråga som att du är säker vad som gäller vad avser skadeståndets storlek men att du undrar huruvida skadeståndsskyldighet föreligger.I svensk rätt bedöms skadeståndsansvar oftast utifrån en culpabedömning, där man försöker avgöra om skadevållaren varit vårdslös. Alla sak- och personskador blir man därför inte ansvarig för trots att man orsakat dem. När det kommer till skador orsakade av hundar och katter gäller emellertid ett strikt ansvar för ägaren. Det betyder att man blir ansvarig för alla skador oavsett om man vållat dem - d.v.s om hundägaren varit vårdslös eller inte (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Alltså har din moster rätt till skadestånd även om hunden skulle ha agerat i försvar.

Problem med grannens katter

2019-06-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Min flickvän är mycket allergisk mot katthår. Vi bor i markplan och har uteplats med utemöbler. Grannens katter tar sig in på uteplatsen och kissar ner möblerna så att de blir obrukbara samt hoppar in genom våra fönster. Med tanke på min flickväns allergi är det här förstås ett stort problem då hon behöver uppsöka sjukhus regelbundet på grund av detta. Dvs direktkontakten med grannens katter när de hoppar in genom våra fönster. Det jag undrar är:1. Kan vi kräva att grannen betalar för nya möbler?2. Kan vi kräva att grannen håller sina katter inomhus eller åtminstone inom någon typ av inhägnad i anslutning till deras uteplats?Tacksam för svar!
|Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Enligt 1 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter framgår att hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.Däremot råder för kattägare till skillnad från hundägare inget strikt ansvar för skador som djuren orsakat. Det betyder emellertid inte att en kattägare inte kan hållas ansvarig för skador som katten orsakat på annans egendom. Tillämplig lag är skadeståndslagen (SkL). En förutsättning för att ni ska kunna tvinga grannen att betala för nya utemöbler är att denne förfarit oaktsamt genom att låta de springa fritt på området, 2 kap 1 § SkL. Vad som här avses är att grannen insett eller borde ha insett risken för katterna skulle orsaka skada samt att denne kunnat göra något som hade förhindrat detta samt att hen borde ha gjort detta. I en rättsprocess skulle det tyvärr vara upp till er att visa att grannen varit oaktsam genom att inte utöva tillräcklig tillsyn och att hen därigenom orsakat skadan.Svar på fråga ett blir således att ni kan kräva att grannen betalar för nya utemöbler att ni har bevisbördan om det blir en rättsprocess. Vad gäller fråga två så skulle jag rekommendera att ni pratar med grannen och försöker hitta en gemensam lösning. Nu vet jag inte hur det ser ut där ni bor men kanske har ni själva möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra att katterna tar sig in på er uteplats? Hoppas att det löser sig! Vänlig hälsning

Ansvar för skada som katt orsakat

2019-06-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min och min fästmös katt bor hos min fästmös föräldrar över sommaren. Vår katt gick in i deras grannars hus då dörrarna var öppna. Istället för att locka eller fösa ut katten skrämde dem honom så att han blev rädd och hoppade till. Han hamnade på en dyr kruka som gick sönder. I samband med detta så skadade sig katten så han fick åka in till veterinär som min fästmös föräldrar betalade för. Nu kräver grannarna att jag och min fästmö ska betala för en ny dyr kruka.Min fråga är har de rätt att göra det då det var deras fel? Och bör inte de betala veterinär kostnaderna?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om ansvar för skador som katter orsakar finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. I lagens första paragraf stadgas att katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Att låta sin katt gå ute fritt är ett normalt beteende, och helt lagligt. Katter är mer fria djur till sin natur än vad hundar är. Ni har därmed inte brustit i er tillsyn över katten. Till skillnad från vad som gäller med hundar finns det inget strikt ansvar för kattägare för de skador som katter orsakar. En kattägare ansvarar bara för de skador katten orsakat om ägaren agerat vårdslöst. Som nämnt ovan har ni inte brustit i er tillsyn över katten och kan därmed inte anses ansvariga för den sakskada som orsakats då katten välte ner den dyra krukan. Gällande veterinärkostnaderna är jag tveksam till om det skulle gå att kräva att grannarna betalar. Alla vet inte hur en katt reagerar i olika situationer och därför torde det inte gå att säga att grannarna agerat vårdslöst och därmed orsakat en sakskada, alltså skadan på katten som gav upphov till veterinärkostnaderna. Att försöka skrämma iväg en katt som kommit in i ens hus torde vara ett relativt normalt beteende. Därmed bör ni själva få stå för veterinärkostnaderna. Sammanfattningsvis har ni därmed rätt i att ni inte behöver ersätta grannarna för den trasiga krukan, men det lär bli svårt att hävda att grannarna agerat vårdslöst och därmed bör betala veterinärkostnaderna. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Min hund bet en annan hund, vem är ansvarig?

2019-06-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har bitit en annan hund och nu har jag blivit polisanmäld säger hundägaren. Det var en olyckshändelse det som hände. Vad händer nu?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns en speciell lag med regler angående djurägares ansvar som heter: lag om tillsyn över hundar och katter. Strikt ansvarDu är som hundägare ansvarig för alla skador som din hund orsakar, även om händelsen var en olycka och du inte på något sätt har orsakat skadan. (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter) Detta kallas för "strikt ansvar" och innebär alltså att du måste ersätta den andra hundägaren för eventuella skador som den andra hunden fick när din hund bet den. Vad kan du göra nu?Mitt råd till dig är att ta kontakt med den andra hundägaren och se om ni kan lösa situationen med skadeståndsersättning för eventuella skador som den andra hunden fick, utan att behöva involvera polisen. Om den andra hundägaren har hunnit polisanmäla händelsen så kan personen kanske i sådant fall dra tillbaka sin anmälan och istället lösa det direkt med dig. Inget brott har begåttsAtt en hund biter en annan hund är inget brott. Det är däremot ett brott om en person bussar sin hund mot någon annan människa och avsiktligen uppmanar hunden att bitas. Då räknas nämligen hunden som ett vapen. Eftersom du skriver att din hund bet en annan hund och att det var en olycka så har alltså inget brott begåtts. Ersättningsbiten försvinner dock inte för att det inte rör sig om ett brott. Har den andra personen ersättningsanspråk efter hundbettet får ni alltså lösa det mellan er. Hoppas allt löser sig för dig! Vänliga Hälsningar,

Skada orsakad av hund

2019-05-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Min hund kom ur vår inhägnad för att grannens höns var uppe i vår trädgård och det störde nog min hund som tog sig ut. Han börjar jaga hönsen och dödar tre av dessa. Då har jakten gått över på deras "mark" där han även dödar hönorna. Det är vanliga värphöns. Vad gäller? Hur mycket kan det handla om i pengar?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller är att du ska ersätta hönsägaren för de skador din hund orsakat. Detta framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Ansvaret är strikt. Det spelar alltså ingen roll att hönsen var uppe i er trädgård. Enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen omfattar ersättning för sakskada (djur är saker i skadeståndsrättslig mening) sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Hur man översätter det i rena siffror får det ankomma på hönsägaren att svara på. Det är ju han som ska begära ersättningen. Sedan han framfört sitt anspråk är det upp till er att ta ställning till om ni finner beloppet skäligt eller inte. Det ska också sägas, att sakskador enligt 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Det betyder att beloppet kan komma att sättas ner något, om hönsägaren t.ex. struntat att låsa in hönsen, eller något annat i den stilen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!