Kan arbetsgivare kräva intyg första dagen man insjuknar och måste undersökning ske på vårdcentral istället för online med läkare?

2020-02-06 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Kan arbetsgivare kräva att förstadags intyget utfärdas av en vårdcentral med fysisk läkare, istället för en nätbaserad tjänst, typ netdoktor eller liknande?Med vänlig hälsning
Isabelle Sewelén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i sjuklönelagen (SjlL)Kan en arbetsgivare kräva intyg första dagen man blir sjuk?Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att kräva intyg som styrker att en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom från och med sjunde dagen - räknat från anmälningsdagen. Dvs. arbetsgivaren har rätt att kräva ett intyg som styrker att man inte kan arbeta på grund av sjukdom kan krävas först från och med den sjunde dagen (8 § andra stycket SjlL). Det beror dels på att arbetsgivaren (förutsatt giltigt intyg) blir fortsatt skyldig att utbetala sjuklön, samt är en förutsättning för arbetstagaren själv att få sjuklön. Undantag från huvudregeln finns dock men kräver att det finns särskilda skäl för att arbetsgivaren ska kräva intyg från och med första dagen, även kallat förstadagsintyg. Exempel som kan aktualisera det är om en arbetstagare upprepade gånger inom kort tid varit sjukskriven i perioder, arbetsgivaren har goda grunder till att misstänka att arbetstagaren faktiskt inte är sjuk - därav begäran av det så kallade förstadagsintyget (10 a § första stycket SjlL). Om en arbetstagare väljer att inte lämna in intyg som styrker hens sjukdom har arbetsgivaren inte längre en skyldighet att utbetala sjuklön (10 a § andra stycket SjlL). Om kollektivavtal finnsVärt att tillägga att bestämmelserna om arbetsgivarens rätt att kräva förstadagsintyg enligt lagen kan åsidosättas; om kollektivavtal på arbetsplatsen tillämpas. Men det kräver att kollektivavtal tillämpas på arbetsplatsen och bestämmelser om vad som gäller vid sjukskrivning har bestämts mellan arbetsgivaren och facket om att andra regler än de i lagen ska gälla, dvs. finns kollektivavtal som reglerar annat har de företräde framför bestämmelserna i lagen (2 § andra stycket SjlL).Behöver intyget utfärdas av en vårdcentral eller kan det ske via en nätbaserad tjänst?Kravet på förstadagsintyg från arbetstagare brukar dock i praktiken inkludera att arbetstagaren tar kontakt med en vårdcentral - eller med företagshälsovården som arbetsgivaren tillhandahåller till sina arbetstagare. Detta för arbetsgivaren skriftligen vill ha ett papper som visar att arbetstagaren varit hos en läkare som gjort en fysiskt undersökning som styrker nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.Det är vidare arbetstagarens skyldighet att fixa fram ett förstadagsintyg, samtidigt som vårdcentraler inte enligt lag är skyldiga att utfärda sådana intyg. Med andra ord ligger det inte direkt inom en vårdcentrals område att utfärda ett förstadagsintyg, men det varierar beroende region och det är inte uteslutet att din vårdcentral skulle utfärda intyg som styrker sjukdom.Sammanfattningsvis arbetsgivare har enligt huvudregeln inte rätt från och med första sjukdomsdagen kräva intyg som styrker sjukdom, om inte särskilda skäl finns så att säga och då kräva förstadagsintyg. Skulle det inte vara möjligt att fixa fram intyg som styrker sjukdom skulle jag råda dig kontakta din arbetsgivare och fråga hur du ska gå till väga. Förutsatt att inget kollektivavtal finns på arbetsplatsen som reglerar annat; varför jag även skulle råda dig kolla om din arbetsgivare är fackligt ansluten och se om kollektivavtal finns. Även vad gäller rätten för arbetsgivaren att kräva att intyget ska komma från en vårdcentral. Oftast krävs det däremot (jämförts med nättjänster där man vanligen endast via kamera kommunicerar) att en fysisk undersökning av läkare på vårdcentral skett.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen åter!Vänligen,

Rätt till sjuklön vid rörlig lön

2020-01-27 i Sjuk
FRÅGA |Jag är tillsvidareanställd vid en arbetsgivare som hyr ut konsulter inom fordonsbranschen sedan ett par år tillbaka. Min arbetsgivare har kollektivavtal. Jag har 100% rörlig lön, dvs jag får en viss %-sats av det min arbetsgivare fakturerar kund.P.g.a sjukdom har jag varit sjukskriven i tre månader. Läkarintyg har lämnats in och min arbetsgivare har godkänt sjukskrivningen och betalat ut sjuklön enligt gällande kollektivavtal.Nu när jag är frisk har min arbetsgivare givit mig en återbetalningsplan på den sjuklön jag har fått ut. De vill att jag betalar tillbaka 100% av den (sjuklön dag 2-14 samt dag 15-90). De säger sig ha stöd för detta i vårat avtal.Min fråga är, kan en arbetsgivare få skriva ett avtal som gör att man som tillsvidareanställd finansierar sin sjuklön helt själv?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i lagen om sjuklön (SjLL).Rätten till sjuklönEn arbetstagares rätt till sjuklön stadgas i sjuklönelagen, vilken med några få undantag är tvingande till arbetstagarens förmån. Detta innebär att en arbetsgivare inte har rätt att frångå de bestämmelser som framgår av lagen, 2 §§ SjLL.Eftersom du är tillsvidareanställd hos en arbetsgivare har du rätt att erhålla sjuklön enligt lagen, 1 och 3 §§ SjLL. För att du ska ha rätt till sjuklön krävs det att du har varit sjuk, vilket har satt ned din arbetsförmåga. I sjuklönelagen framgår det dock inga bestämmelser om hur sjuklönen ska beräknas när man har helt rörlig lön som i ditt fall. Det är med andra ord lagstadgat att du har rätt till sjuklön, men inte hur mycket du ska få. Någon beräkning finns inte heller i kollektivavtal utan man bör skriva in hur detta ska skötas i det enskilda anställningsavtalet. Om det inte framgår något närmre av ditt anställningsavtal bör sjuklönen beräknas genom att dra ett genomsnitt på din lön.Nu är det dock så att din arbetsgivare redan har betalat ut sjuklönen, varför jag förutsätter att denna summa är rimlig i förhållande till vad du brukar tjäna. Att arbetsgivaren skulle ha rätt att kräva tillbaka din betalda sjuklön utan någon som helst grund finns det inget stöd för i lagen. SammanfattningSammantaget kan jag konstatera att du har rätt till sjuklön och denna rätt får inte avtalas bort. Däremot finns det inte lagstadgat exakt hur stor din sjuklön ska vara eftersom du har 100 % rörlig lön. Detta är dock inget som innebär att arbetsgivaren skulle ha rätt att kräva tillbaka det som du erhållit. Är det så att din arbetsgivare inte accepterar detta råder jag dig att kontakta facket om du är medlem där. Kan inte de hjälpa dig eller om du behöver vidare hjälp alternativ har någon följdfråga är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Sjuklön och karensavdraget

2020-01-23 i Sjuk
FRÅGA |förlorar jag fortfarande 20% om jag börjar jobba efter tre dagar sjukdom resten av väckan ?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har varit sjuk i tre dagar och därefter börjat arbeta igen. Du undrar nu om du fortfarande förlorar 20 procent av din inkomst även om du har börjat arbeta.Tillämpligt lagrumRättsregler om sjuklön återfinns i lagen om sjuklön (SjLL). De första fjorton dagarna arbetstagaren är sjuk får denne sjuklön från sin arbetsgivare (1 § SjLL och 7 § SjLL). Sjuklönen utgör 80 procent av arbetstagarens inkomst (6 § första stycket SjLL). Utöver detta görs ett karensavdrag från sjuklönen. Karensavdraget utgör 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en vecka (6 § andra stycket SjLL).Vad gäller i ditt fall?Du har rätt till 80 procent av din lön (sjuklön) under de dagar du har varit sjuk och inte har arbetat. Från sjuklönen ska även karensavdraget göras (20 procent av din beräknade vecko-sjuklön). Du skriver i din fråga att du började arbeta efter dessa tre dagar. När du börjar arbeta igen ska du få din vanliga lön. Du ska alltså inte längre få sjuklön, utan du ska erhålla din fulla lön när du börjar arbeta igen.Sammanfattningsvis, kommer du att få din vanliga lön den dag du återgår till att börja arbeta igen. Du förlorar alltså 20 procent av din inkomst (samt karensavdraget) de tre dagar du var sjuk.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Uppsägning och sjukersättning

2019-12-06 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag har idag blivit uppsagd under min provanställning då min tjänst ska tas bort. Har två veckors uppsägningstid. Men känner mig väldigt ledsen och nedstämd , kan jag sjukanmäla/sjukskriva mig denna tiden och få sjuklön?Med vänlig hälsning, Sanna
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEnligt lagen om anställningsskydd (LAS) skall den anställde under uppsägningstiden befinna sig på arbetet och utföra sina arbetsuppgifter på samma sätt som skett under anställningstiden.Men det finns inget som hindrar att du är sjukskriven under din uppsägningstid.Arbetsgivaren har rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men kan även kräva det tidigare.Du som arbetstagare är skyldig att omedelbart anmäla din sjukdom till arbetsgivaren, räkna med att du inte kan få sjuklön för tid före anmälan.Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om arbetstagaren styrker nedsättning av arbetsförmågan genom läkarintyg. Därmed krävs det enligt lag i normalfallet inte läkarintyg för den första sjukveckan.Det skall även tilläggas här att intyget inte behöver redovisa vilken sjukdom arbetstagaren lider av utan bara ange att denne är förhindrad att arbeta pga. sjukdom.SammanfattningsvisDu har alltså rätt att sjukanmäla dig upp till sju dagar utan att behöva redovisa ett sjukintyg. Det skall dock tilläggas att arbetsgivaren även har rätt att kräva ett sjukintyg innan dessa sju dagar passerat.Vad gäller din sjuklön skall denna utgå så länge ett anställningsförhållande föreligger, vilket det gör fram till din sista dag, dvs. sista dagen under din uppsägningstid.Med bästa hälsningar,

Får arbetsgivaren sätta ogiltig frånvaro trots sjukanmälan?

2020-01-31 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag sjukanmälde mig från jobbet (butiksarbete, kassa) pga att jag ej hade sovit en enda sekund. Kände mig då inte kapabel till att gå och jobba då jag låg och kallsvettades i sängen pga sömnbristen. Fick sen höra att jag fick ogiltig frånvaro den dagen. Kan arbetsgivaren göra så?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär ogiltig frånvaro?Ogiltig frånvaro betyder att arbetstagaren (utan arbetsgivarens godkännande) uteblir från arbetsplatsen när arbetstagaren enligt sitt anställningskontrakt är skyldig att inställa sig. Dock får arbetstagaren bryta mot detta om han eller hon skulle vara sjuk. Den anställde ska i så fall underrätta arbetsgivaren genom en sjukanmälan så fort som möjligt. Det finns inga uttryckliga regler om när exakt en sjukanmälan ska ske till arbetsgivaren, utan arbetsgivaren bestämmer själv vilka principer som ska gälla. Anmälan måste dock ske senast före arbetspasset.Hur sjuk måste man vara?Det finns inga regler för hur sjuk man måste vara för att sjukanmäla sig. Från och med den sjunde kalenderdagen arbetstagaren är sjuk så måste dock arbetstagaren visa upp ett läkarintyg för arbetsgivaren. Det är först då arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön enligt sjuklönelagen.Förstadagsintyg:En arbetsgivare kan besluta om förstadagsintyg (läkarintyg från och med första sjukdagen) om det föreligger särskilda skäl. Upprepad korttidsfrånvaro kan till exempel utgöra sådana skäl. Arbetsgivarens begäran om förstadagsintyg måste vara skriftlig och får inte avse längre tid än ett år.Sammanfattning:Det finns ingen gräns för hur sjuk man måste vara för att få sjukanmäla sig. Om din arbetsplats inte tillämpar förstadagsintyg så ska det vara okej att vara hemma efter sjukanmälan. Det finns inga uttryckliga regler om när sjukanmälan ska ske, utan detta överlåts till arbetsgivaren att bestämma. Din sjukanmälan måste dock skett innan arbetspasset börjar samt nått fram till arbetsgivaren. Jag vet inte exakt hur din anmälan skedde, men jag skulle råda dig att fråga din arbetsgivare varför du fått ogiltig frånvaro trots sjukanmälan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem betalar ersättning till arbetstagaren vid sjukdom och vad innebär arbetsgivarens anmälningsskyldighet?

2020-01-26 i Sjuk
FRÅGA |Hej. Är arbetsgivare skyldig att anmäla till Försäkringskassan om en arbetstagare blir långtidssjukskriven pga idrottsskada? Är det arbetsgivaren som ska hantera detta och betala sjuklöneansvaret?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förevarande fråga berör rättsregler om sjuklön samt sjukpenning. Därmed aktualiseras lagen om sjuklön (SjLL) samt socialförsäkringsbalken (SFB). Sjuklön från arbetsgivarenDe första fjorton dagarna arbetstagaren är sjuk får denne sjuklön från sin arbetsgivare (1 § SjLL och 7 § SjLL). Det är alltså arbetsgivaren som ansvarar för ersättningen de första fjorton dagarna. Sjuklönen utgör 80 procent av arbetstagarens inkomst (6 § första stycket SjLL). Från denna sjuklön ska dock ett karensavdrag göras. Karensavdraget utgör 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en vecka (6 § andra stycket SjLL).AnmälningsskyldighetOm arbetstagaren fortfarande är sjuk efter fjorton dagar (samt fortfarande är anställd hos arbetsgivaren), har arbetsgivaren en anmälningsskyldighet. Denna skyldighet innebär att arbetsgivaren ska anmäla arbetstagarens sjukdomsfall till Försäkringskassan. Anmälan ska göras inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt (12 § SjLL). Om arbetsgivaren inte fullgör denna anmälningsskyldighet, blir denne dömd till böter (19 § första stycket SjLL).Sjukpenning från FörsäkringskassanEfter fjorton dagar är arbetsgivaren inte längre ansvarig för att betala sjuklön. Arbetstagaren måste då istället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan (jfr 23 kap. 5 § och 27 kap. 2 § SFB). Om Försäkringskassan beviljar arbetstagaren sjukpenning, är det alltså Försäkringskassan som är ansvarig efter fjorton dagar.Sammanfattningsvis, är arbetsgivaren ansvarig för att betala ut sjuklön de första fjorton dagarna. Om arbetstagaren efter denna tid fortfarande är sjuk, måste arbetsgivaren göra en anmälan till Försäkringskassan. Därefter måste arbetstagaren ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Måste jag berätta för arbetsgivaren varför jag är sjuk/sjukskriven?

2019-12-25 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag ska göra en operation och behöver vara sjukskriven fyra veckor efter. Jag undrar om jag måste berätta för arbetsgivaren vad för slags operation jag ska göra? Tycker det är lite pinsamt.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Måste du berätta varför du är sjuk/sjukskriven till arbetsgivaren? Detta regleras i lagen om sjuklön. Där framgår det att du som arbetstagare behöver försäkra din arbetsgivare om att du inte kan arbete fullt ut på grund av sjukdom, du är dock inte skyldig att berätta på vilket sätt du är sjuk (9 § sjuklönelagen). Är du sjuk fler än sju dagar i följd så behöver du ha ett läkarintyg, det behöver inte framgå varför du är sjuksirven utan hur du är förhindrad att arbeta. Notera dock att en arbetsgivare har rätt att fråga varför du är sjuk/sjukskriven, men du behöver inte svara på frågan. Din arbetsgivare har inte rätt att vägra dig sjuklön, om du skulle vägra att ange varför du är sjuk/sjukskriven.Du behöver alltså inte berätta för arbetsgivaren vad för slags operation du ska göra, men det bör av läkarintyget framgå varför du är föhindrad att arbeta.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan en berusad arbetstagare skickas hem utan lön?

2019-12-04 i Sjuk
FRÅGA |Har arbetsgivare rätt att skicka hem en medarbetare utan lön som visats vara drog- eller alkoholpåverkad på jobbet?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.En arbetsgivare har rätt att skicka hem en drog- eller alkoholpåverkad arbetstagare från arbetsplatsen utan lön för den dagen. De allra flesta arbetsplatser har en drog- och alkoholpolicy som förbjuder drog- och alkoholbruk under arbetstid, bestämmelser om detta finns också med i många kollektivavtal. När en arbetstagare uppträder berusad på arbetsplatsen har arbetsgivaren skyldigheter, bland annat att kontakta fackligt skyddsombud och att utreda om medarbetaren har missbruksproblem. Har arbetstagaren missbruksproblem är arbetsgivaren skyldig att erbjuda rehabilitering. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.